ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି
୧  ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଆବା ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଇନେସ୍‌ ଜିଉନଦ୍‌ନାନା ଜେ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌‍ତି ହିମ୍‍ଣାଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜି ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆନାସ୍‌, ଆରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ନେ ଆନାସ୍‌ । ଇଦାଂ କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ଜଗତ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଚିନ୍‍ କିଦୁତା, ଇନେକିଦେଂକି ହେଦାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଚିନ୍‍ କିୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାତ୍‍ । ୨ ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍‌, ନଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହିମ୍‍ଣା ଆତାସ୍‌ନା, ଆରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଆନାସ୍‌, ହେଦାଂ ନଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ହତ୍‍ୱାତାତ୍‍ନା । ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌ ଜେ, ହେୱାନ୍ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହତ୍‍ନାନ୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ତା ଲାକେ ଆନାସ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱେନ୍ ଇନେସ୍‌କି, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ହୁଡ଼୍‌ନାସ୍ । ୩ ଆରେ ଇନେର୍‌କି ଦାର୍ମି ତାବେ ଇ ବାର୍ସି ଇଡ଼୍‌ତାନ୍ନା, ହେୱେନ୍ ଇନେସ୍‌କି ପୁଇପୁୟା ଆତାନ୍‌ନ୍ନା, ହେୱେନ୍ ହେ ଲାକେ ଜାର୍‌ ତିଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା କିନାନ୍‌ ।
୪ ଇନେର୍‌କି ପାପ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱେନ୍ ପା ବିଦି ବଲ୍‌ ମାନି କିଉନ୍‍, ଇନେକିଦେଂକି ବିଦି ମାନିକିୱାକା ନେ ପାପ୍‌ । ୫  ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍ ଜେ କ୍ରିସ୍ଟ ଆଗେ ପାପ୍‌ ପିଣ୍ଡ୍‌ଜି ଅଦେଂ ୱାତାନ୍, ଆରେ ତା ତାକେ ପାପ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ । ୬ ଇନେର୍‍କି ତା ତାକେ ମାନ୍‍ଙ୍ଗାନାନ୍, ହେୱେନ୍ ପାପ୍‌ କିଉନ୍‌; ଇନେର୍‍କି ପାପ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱେନ୍ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ହୁଡ଼୍‍ୱାତାନ୍‍ନା, କି ତାଙ୍ଗ୍‌ ପୁନ୍‌ୱାତାନ୍ନା ।
୭ ଏ କାଡ଼୍‌ଦେର୍‌, ଇନେର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌ କିଦ୍‍ମେନ୍‌; ଇନେର୍‌ ଦାର୍ମି ବେବାର୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱେନ୍ ଇନେସ୍‌କି ଦାର୍ମି ଆନାନ୍‌, ହେୱେନ୍ ହେ ଲାକେ ଦାର୍ମି ଆନାନ୍‌; ୮ ଇନେର୍‌ ପାପ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱେନ୍ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତାଂ ହତ୍‌ତାକାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ସୟ୍‌ତାନ୍ ପର୍ତୁମ୍‌ ପାପ୍‌ କିଜ଼ି ୱାନାତା । ସୟ୍‌ତାନ୍‍ତି କାମାୟ୍‌ କିନି କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌‍ତି ମାଜ଼ି ଚଞ୍ଜିୟା ଆତାନ୍‌ ।
୯ ଇନେର୍‍କି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍, ହେୱେନ୍ ପାପ୍‌ କିଉନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି ତା ତାକେ ମାନ୍‌ଙ୍ଗାନାନ୍‌, ଆରେ ହେୱେନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉବ୍‍ଜାଣ୍‍ ଆତିଲେ ପାପ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁନ୍‌ । ୧୦ ଇବେ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହିମ୍‍ଣାଂ ଆରି ଇନେର୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତି ହିମ୍‍ଣା ଇଦାଂ ହତ୍‍ନାତ୍; ଇନେର୍‍କି ଦାର୍ମି ବେବାର୍‌ କିଉନ୍‌, କି ଜାର୍ ପାର୍ତି କିନି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌କାଂ ଜିଉନଉନ୍‌, ହେୱେନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍ ଆକାୟ୍‌ ।
ରୱାନ୍‌ ଆରେ ରକାନିଂ କାଜିଂ ଜିଉନନାକା
୧୧  ରୱାନ୍‌ ଆରେ ରୱାନିଂ ଜିଉନନାକା, ଇ କାତା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆଗେତାଂ ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା; ୧୨ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ନି ହିମ୍‍ଣା ଜେ କୟିନ, ତା ଲାକେ ଆମାଟ୍‌ ହେୱେନ୍ ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନିଙ୍ଗ୍ ଅସ୍ତାନ୍; ଆରେ ହେୱେନ୍ ହେୱାନିଂ ଇନେକିଦେଂ ଅସ୍ତାନ୍ ? ଇନେକିଦେଂକି ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ତା କାମାୟ୍‌ତ ପାପ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ତା ଟଣ୍ଡେନ୍ନି କାମାୟ୍‌ ଦାର୍ମି ମାଚାତ୍ ।
୧୩ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ପୁର୍ତି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଗିଣ୍‌ କିତ୍‌ତିସ୍‌ କାବା ଆନି କାମାୟ୍‌ କିମାଟ୍ । ୧୪  ଜଦି ଆପେଂ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଂ ଜିଉନନାପା ଆପେଂ ପୁନାପ୍‌ ଜେ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହାକିତିଂ ନାସି ହାଲ୍‌ଜି ଜିବୁନ୍‌ତ ହଟାସ୍‌ନା । ଇନେର୍‌ ଜିଉନଉର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନଂ ପା ହାକି ତାରେନ୍‌ ମାନାର୍‌ । ୧୫ ଇନେର୍‍କି ଜାର୍‌ତିଂ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାନ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌କାଂ ଗିଣ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱେନ୍ ନାର୍‌ ଅହ୍‌ନାକାନ୍‌ ଆରେ ନାର୍‌ ଅହ୍‌ନାକାନ୍‌ ତାକେ ଇନେସ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ମାନ୍‍ଗୁତ୍, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍ । ୧୬ ହେୱାନ୍‌ ମା କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଦାନ୍‌ କିନି କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନି ଚିନ୍‌ଲାକେ ଗାଟାଆତାସ୍‍ନା; ଆରେ କ୍ରିସ୍ଟ ଟଣ୍ଡାର୍‌ କାଜିଂ ମାଦାଙ୍ଗ୍‌ ପା ପାରାଣ୍‌ ଦାନ୍‌ କିନାକା ଲଡ଼ା । ୧୭ ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଜଗତ୍‌ନି ବାବ୍ରେ ମାଜାନ୍‌ ଆଜ଼ି ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନିଂ ଅବାବ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତିସ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ଜାର୍ ଦୟା ଗେହ୍‌ନାନ୍‌, ତା ତାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉନନାକା ଇନେସ୍‌ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାତ୍‌ ? ୧୮ ଏ ହିମ୍‌ଣାଂ, ୱାଡୁ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ବଚନ୍‌ତ କି ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ତ ଜିଉନୱାଦାଂ କାମାୟ୍‌ତ ଆରି ହାତ୍‌ପାତ ଜିଉନନାସ୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାନିତାକେ ସତ୍‌ ସାସ୍‌
୧୯ ତା ଆତିସ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌ ଜେ, “ହାତ୍‌ପା” ନେ ମା ମାନାକା ଆରି ଏନେତେନେ ଆୱାଦାଂ ମାନ୍ତ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଂ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌ । ୨୦ ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ମା ମାନ୍ତ ମାଙ୍ଗ୍‌ ଦସି କିଦ୍‌ନାତ୍‌, ହେ ବିସ୍ରେ ତାକାଜିଂ ହେୱାନ୍ତି ମୁମ୍‌ଦ ଜାର୍‌ତି ଇଚାତ ସୁସ୍ତା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ମା ମାନ୍ତାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜା ଆରି ହେୱାନ୍ ୱିଜ଼େ ପୁନାନ୍‌ । ୨୧ ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍‌, ମା ମାନ୍ତ ଜଦି ମାଙ୍ଗ୍‌ ଦସି କିଦୁନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମୁମ୍‌ଦ ମାଦାଂ ସାସ୍ ମାନାତ୍‌, ୨୨ ଆରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଇନାକା ଏନ୍‌ନାସ୍‌, ହେ ସବୁ ହେୱାନ୍ତି ତାକେ ଗାଟାଆସି ମାନାସ୍, ଇନେକିଦେଂକି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ବଲ୍‌ ମାନିକିନାସ୍, ଆରେ ହେୱାନ୍ତି କାଣ୍‌ଙ୍ଗାତ ଇନାକା ସାରି, ହେଦାଂ କିଜ଼ି ମାନାସ୍ । ୨୩  ହେୱାନ୍ତି ବଲ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ମାଜ଼ି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ତର୍‌ଦ ପାର୍ତି କିନାସ୍ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ହିତ୍‌ତାକା ବଲ୍‌ ହୁଦାଂ ହାରି ଜିଉନନାସ୍ । ୨୪ ଇନେର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ବଲ୍‌ ମାନି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ ହେୱାନ୍ତି ତାକେ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍ ଆରି ହେୱାନ୍ ହେୱାନ୍ତି ତାକେ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍; ଆରେ ହେୱାନ୍ ଜେ ମା ତାକେ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍, ଇଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ହିତ୍‍ତାକା ଜିବୁନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସା ।
୩:୧ ୩:୧ ଜହନ୍‌ ୧:୧୨. ୩:୫ ୩:୫ ଜହନ୍‌ ୧:୨୯. ୩:୧୧ ୩:୧୧ ଜହନ୍‌ ୧୩:୩୪. ୩:୧୪ ୩:୧୪ ଜହନ୍‌ ୫:୨୪. ୩:୨୩ ୩:୨୩ ଜହନ୍‌ ୧୩:୩୪; ୧୫:୧୨,୧୭.