ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ ପରିକ୍ୟା
୧ ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍‌, ୱିଜ଼ୁ ଜିବୁନ୍ତିଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିମାଟ୍, ନଲେ ଜିବୁନିଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାକେ ୱାତାକା କି ଆକାୟ୍‌, ଇଦାଂ ହେୱାରିଂ ପରିକ୍ୟା କିଜ଼ି ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଜଗତ୍‌ତ ଆଦେକ୍‌ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ବେଣ୍‍ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ହତ୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା । ୨ ଇଦାଂ ହୁଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିବୁନ୍ତିଙ୍ଗ୍‌ ଚିଣିକିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜେ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତି ୱାତାନ୍‌, ଇଦାଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ଜିବୁନ୍‌ମାନି କିନାତ୍‌, ହେୱାନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ୱାତାକାନ୍, ୩ ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ଜିବୁନ୍ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ମାନିକିଉର୍, ହେୱାନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ୱାୱାତାକା; ଇଦାଂ ଚାକ୍ରାୟ୍‌କ୍ରିସ୍ଟତି ଜିବୁନ୍‌, ଇନେର୍‌ତି ୱାନି କାତା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଆରେ ହେଦାଂ ନଂ ପା ଜଗତ୍‌ତ ଏକାୱାତାତ୍‌ନା ।
୪ ଏ ୱାରିନି ହିମ୍‌ଣାଂ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତାଂ ଜଲମ୍, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାରିଂ ଜିଣାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଇନେକିଦେଂକି ମି ବିତ୍ରେ ବାହା କିତି ଜିବୁନ୍‌ ଜଗତ୍‌ତ ଇନେନ୍‌ ମାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ତାଂ ଗାଜା । ୫ ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌କିନି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ଇ ସଁସାର୍‌ନିକାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଆରି ଜଗତ୍‌ନି ମାନାୟାର୍‌ ହେୱାର୍‌ କାତା ୱେନାର୍‌ । ୬ ମାତର୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌; ଇନେନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପୁନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ ମା କାତା ୱେନାନ୍; ଇନେନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ହେୱାନ୍ ମା କାତା ୱେନୁନ୍ । ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପାନି ଜିବୁନ୍ ଆରି ବାର୍ତିନାଡ଼ାୟ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଚିନିକିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌ ।
ହାରି କାଜିଂ ଜିଉନନାକା
୭ ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍, ହାରି ୱାରି କିୟାଟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଜିଉନନାକା ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍, ଆରେ ଇନେନ୍‌କି ଜିଉନନାନ୍, ହେୱାନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପୁନାନ୍‌ । ୮ ଇନେନ୍‌ ଜିଉନଉନ୍‌, ହେୱାନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପୁନୁନ୍, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜିଉନନାକାନ୍‌ । ୯ ଇବେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉନନାକା ମା କାଜିଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାତାତ୍‌ନା ଜେ, ହେୱାନ୍ ଜାର୍ତି ରକାନ୍ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଜଗତ୍‌ତ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା, ଇନେସ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ହୁଦାଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ଗାଟାନାସ୍ । ୧୦ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜିଉନତାସ୍, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌ ମତର୍ ହେୱାନ୍ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଜିଉନତ୍‌ତାନ୍, ଆରେ ଜାର୍ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ମା ପାପ୍‌ତ ଜିବୁନ୍‌ ହିଜ଼ି ପକ୍‌ତାତାନ୍; ଇବେଣ୍ଡାଂ ତ ଜିଉନନାକା ମେଙ୍ଗ୍‌ନାତ୍‌ ।
୧୧ ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍, ଇସ୍ୱର୍‌ ଜଦି ମାଙ୍ଗ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିତ୍‌ତିସ୍, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପା ହାରି ଜିଉନବାନାକା ଲଡ଼ା । ୧୨  ଇନେର୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହୁଡ଼୍‌ୱାତାନ୍ନା; ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ହାରି ଜିଉନବାନାସ୍, ତା ଆତିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମା ତାକେ ମାନାନ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ଜିଉନନାକା ମା ତାକେ ପୁରା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।
୧୩ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତାକେ ମାନାସ୍ ଆରି ହେୱାନ୍ ମା ତାକେ ମାନାନ୍‌, ଇଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍ ମାଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍ ଜିବୁନ୍ତି ମେହାଣ୍‌ ଦାନ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା । ୧୪ ଆବା ଜେ ମାଜ଼ିଂ ଜଗତ୍‌ନି ମୁକ୍ତି କାର୍‍ୟା ଆନି କାଜିଂ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା, ଇଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାସ୍‍ନା ଆରି ସାକି ହିନାପା । ୧୫ ଇନେର୍‍କି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମେହି ଇଞ୍ଜି ମାନି କିନାର୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ତାକେ ମାନାନ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତାକେ ମାନାନ୍‌ । ୧୬ ଆରେ ମା କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇମ୍‌ଣି ଜିଉନନାକା ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଚାସ୍‍ନା ଆରି ପାର୍ତି କିତାସ୍‌ନା ।
ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜିଉନନାକା; ଇନେନ୍‌ ଜିଉନନିତ ମାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତାକେ ମାନାନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍ ।
୧୭ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜିଉନନି ଜିବୁନ୍‌ କାଟିକିନାକା ହୁକେ ଇବେତାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉନନାକା ମା ବିତ୍ରେତାଂ ବାର୍ତି ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ଜେ, ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ନାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍‌ ପାୟାନାସ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ମାନାନ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଇ ଜଗତ୍‌ତ ହେ ଲାକେ ମାନାସା । ୧୮ ଜିଉନନିତ ପାଣ୍ଡ୍ରୁମାନ୍‌ଗୁତ୍‌, ମାତର୍‌ ବାର୍ତି ଜିଉନନାକା ପାଣ୍ଡ୍ରୁତିଂ ଦେହା କିନାତ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଆତାନ୍ନା, ଆରେ ଇନେନ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ ଜିଉନନିତ ହାର୍ଦାକା ଆକାୟ୍‌ ।
୧୯ ହେୱାନ୍ ପାର୍ତୁମ୍‌ତ ମାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନତ୍‌ତିଲେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନାସ୍ । ୨୦ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜିଉନନାଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜି ଇନେନ୍‌ ଜଦି ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନିଂ ଗିଣ୍‌ କିନାନ୍‌, ତାଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମିଚ୍‌ୱା, ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣି ଟଣ୍ଡେନିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜିମାଚିସ୍‌, ଜଦି ହେୱାନିଂ ଇନେର୍‌ ଜିଉନୱିତିସ୍‌, ତାଆତିସ୍‌ ଇମିଣି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହେୱାନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ୱାତାନ୍ନା, ହେଦାଂ ଜିଉନଦେଂ ଆଡୁନ୍‌ । ୨୧ ଇନେନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜିଉନନାନ୍, ହେୱାନ୍ ଜାର୍ ଟଣ୍ଡେନିଂ ପା ଜିଉନନାନ୍, ଇ ବଲ୍‌ ଆପେଂ ତା ତାକେଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ ପାୟାତାପ୍‌ନା ।
୪:୧୨ ୪:୧୨ ଜହନ୍‌ ୧:୧୮.