ଜଗତ୍‌ ଜପି ଜିଣାନାକା
୧ ଇନେର୍‌କି ଜିସୁଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ଜି ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ଆସ୍ତାନା; ଆରେ, ଇନେନ୍‌କି ଗାଟାଆତି ଆବାଂ ଜିଉନନାନ୍, ହେୱାନ୍ ତା ତାଙ୍ଗ୍‌ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନି ଲକୁରିଂ ପା ଜିଉନନାନ୍ । ୨ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜିଉନନାସ୍ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ବଲ୍‌ ମାନି କିନାସ୍‌, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ତାହୁଦାଂ ପୁନାସ୍‌ ଜେ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହିମ୍‌ଣାକାଂ ଜିଉନନାସ୍‌ । ୩ ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉନନାକା ଅରତ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ବଲ୍‌ ମାନି କିନାକା, ହେୱାନ୍ତି ବଲ୍‌ ମାନି କିନାକା ବଜ୍‌ ଲାକେ ଆକାୟ୍‌ । ୪ ଇନେର୍‌କି ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ହେୱାନ୍ ଜଗତ୍‌ତିଙ୍ଗ୍‌ ଜିଣାନାନ୍, ଆରେ ଇନାକା ଜଗତ୍‌ତିଙ୍ଗ୍‌ ଜିଣାତାତ୍‍ନା, ହେଦାଂ ମାଦାଂ ପାର୍ତି । ୫ ଜିସୁ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି, ଇଦାଂ ଇନେର୍‌ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ପିସ୍‌ସି ଆରେ ଇନେନ୍‌ ଜଗତ୍‌ତିଙ୍ଗ୍‌ ଜିଣାନାନ୍ ?
ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ିତି ବିସ୍ରେ ସାକି
୬ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହୁକେ ଆରି ଜାର୍‌ତି ନେତେର୍‌ ହପ୍‌ଚି ମାନାୟ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ସାଦନ୍‌ କିନି କାଜିଂ ହପ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ କେବଲ୍‌ ଏଜ଼ୁଂ ହୁକେ ଆକାୟ୍‌ ମତର୍‌ ରିଣ୍ଡି ଏଜ଼ୁଂ ନେତେର୍‌ ହିଜ଼ି ୱାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ପା ଇଦାଂ ସାକି ହିନାତ୍‌ ଇନେକିଦେଂକି ଜିବୁନ୍‌ ନେ ସତ୍‌ । ଆରେ ଜିବୁନ୍‌ ପା ହେବେନି ସାକି ହିନାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଜିବୁନ୍‍ ନେ ହାତ୍‌ପା । ୭ ଆରେ ଇ ତିନ୍‌ଜାଣ୍‌ତି ସାକି ମାନାର୍‌; ୮ ଜିବୁନ୍‍, ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍ ଆରି ନେତେର୍‌, ହେୱାର୍‌ ର ସାକି ହିନାରା, ଆରେ ତିନି ସାକି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ । ୯ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ସାକି ଇଡ଼୍‌ନାସ୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାକି ତା ତାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜା, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାକି ଇଦାଂ ଜେ, ହେୱାନ୍ ଜାର୍ ମାଜ଼ିତି ବିସ୍ରେ ସାକି ହିତାନ୍ନା । ୧୦ ଇନେନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ିତି ତାକେ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ ଜାର୍ ୱାସ୍କିତ ଇ ସାକି ଗାଟାତାନ୍ନା; ଇନେନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାକି ପାର୍ତି କିଉନ୍‌, ହେୱାନ୍ ହେୱାନିଂ ମିଚ୍‌ୱା କିତାନ୍ନା, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜାର୍‌ ମାଜ଼ିତି ବିସ୍ରେ ଇମ୍‌ଣି ସାକି ହିତାନ୍ନା, ହେବେ ହେୱାନ୍ ପାର୍ତି କିୱାତାନ୍ନା । ୧୧ ହେ ସାକି ଇଦାଂ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ହିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ଆରେ ହେ ଜିବୁନ୍‌ ତା ମାଜ଼ିତି ତାକେ ମାନାତ୍‌ । ୧୨ ଇନେର୍‌ ମାଜ଼ିଂ ପାୟାତାର୍ଣ୍ଣା ହେୱାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ପାୟାତାନ୍ନା; ଇନେନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ପାୟାଆୱାତାନ୍‌ନା, ହେୱାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ପା ପାୟାୱାତାନ୍‌ନା ।
ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌
୧୩ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ି ତର୍‍ଦ ପାର୍ତି କିନାଦେରା ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁନାଟ୍‌ ଜେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମି ଲାଗେ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଲେକିକିତାଂନା । ୧୪ ଆରେ ଆପେଂ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍ତି ଇଚା ହୁଦାଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ପାର୍ତାନା କିନାପ୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ ମାଦାଂ ହେ ପାର୍ତାନା ୱେନାନ୍, ହେୱାନ୍ତି ମୁମ୍‌ଦ ମାଦାଂ ଇ ସାସ୍ ମାନାତ୍‌ । ୧୫ ଆରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଲାଗେ ଇନାକା ପାର୍ତାନା କିନାସ୍, ହେଦାଂ ହେୱାନ୍ ୱେନାନ୍ ଇଞ୍ଜି ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ମୁମ୍‌ଦ ଇନାକା ପାର୍ତାନା କିନାସା, ହେ ସବୁ ଜେ ଗାଟାତାସ୍‍ନା, ଇଦାଂ ପା ପୁନାସ୍‌ ।
୧୬ ଜଦି ମି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ପାପ୍ କିନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାନ୍, ମାତର୍‌ ତା ହେ ପାପ୍ ହାୱାଦାଂ ମାନାତ୍, ତା କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଗୱାରି କିୟାଟ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନିଂ କେମା ହିଜ଼ି ରାକ୍ୟା କିନାନ୍‌ । ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ତି ପାପ୍‌ ହାନାକା ଆକାୟ୍‌, କେବଲ୍‌ ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇଦାଂ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା । ଜିବୁନ୍‌ ଦାନ୍‌ କିତାର୍‌ ମାତର୍‌ କେତେକ୍‌ ପାପ୍‌ । ହାତି ପାପ୍‌ ମାନାତ୍‌; ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍ ପାର୍ତାନା କିଏନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆନ୍‌ ଇନୁଙ୍ଗା । ୧୭ ୱିଜ଼ୁ ଅଦାର୍ମି ନେ ପାପ୍ ଆନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ସବୁ ପାପ୍‌ ହାତାକା ଆକାୟ୍‌ ।
୧୮ ଇନେର୍‌କି ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ଆସ୍ତାକାନ୍‌ ହେୱାନ୍ ଜେ ପାପ୍‌ କିଉନ୍‌, ନଲେ ହେୱାନ୍ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଜାର୍‌ମାଣ୍‌ ଆଜ଼ି ଜାର୍ତିଙ୍ଗ୍ ରାକ୍ୟା କିନାନ୍‌, ଆରେ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ଜିବୁନ୍ ହେୱାନିଂ ଡୁଉତ୍, ଇଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌ ।
୧୯ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଜାର୍‌ମାଣ୍ ଆରି ୱିଜ଼ୁ ଜଗତ୍‌ ଜେ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ଜିବୁନ୍ ତଲ୍ୟା, ଇଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌ ।
୨୦ ଆରେ ପା ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌ ଜେ, ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି ୱାତାନ୍ନା ଆରି ହାତ୍‍ପାତିଂ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ କାଜିଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଗିୟାନ୍ ହିତ୍‌ତାନ୍ନା; ଆରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ହାତ୍‌ପା ତାକେ, ଇଚିସ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ମାଜ଼ି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ ମାନେନ୍‌ । ହେୱାନ୍ ହାତ୍‌ପା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ଆନାନ୍‌ ।
୨୧ ଏ ହିମ୍‌ଣାଂ, ପୁତ୍‌ଡ଼ାଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍ ଜାର୍‌ତିଂ ରାକ୍ୟା କିୟାଟ୍‌ ।