୧୦
ମେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିୟାନି କାତା
୧ ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା, “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେର୍‌ ଦୁୱେର୍‌ତିଂ ମେଣ୍ଡାହାଡ଼ା ତାକେ ହଣ୍‌ଗିୱିତିସ୍, ମତର୍‌ ବିନେ ଇମ୍‌ଣି ହାଜ଼ି ଦୁମ୍‌ଜି ହଣାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଚର୍‌ ଆରି ଡାକୁ; ୨ ଇନେନ୍‌ ଦୁୱେର୍‌ତିଂ ହଣାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମେଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ନି ଗଡ଼ିୟା । ୩ ହଲ୍ୟାହି ତା କାଜିଂ ଦୁୱେର୍‌ ଜେସି ହିନାନ୍‌, ପାଚେ ମେଣ୍ଡାଂ ତା କାଟ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ତା ମେଣ୍ଡାକାଂ ତର୍‌ ଆଜ଼ି କୁକ୍‌ଚି ବାର୍ତ ହପ୍‌ଚି ତାଇ ୱାନାନ୍‌ । ୪ ହେୱାନ୍‌ ତା ମେଣ୍ଡାଂ ୱିଜ଼ୁ ହପ୍‌ଚି ହେୱାକାଂ ଆଗେ ଆଗେ ମେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିୟା ତାଙ୍ଗ୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ମେଣ୍ଡାଂ ତା ପାଚେ ପାଚେ ତାଙ୍ଗ୍‌ନିକ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ତା କାଟ୍‌ ପୁନିକ୍‌; ୫ ମାତର୍‌ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‌ହିଲ୍‌ୱାକାର୍‌ ପାଚେ ପାଚେ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ହାଲୁକ୍‌, ମତର୍‌ ତା ଲାଗାଂତିଂ ହନ୍‌ଚି ହାନିକ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‌ହିଲ୍‌ୱାକାର୍‌ କାଟ୍‌ ଆଣ୍‌ଗା ଆଉକ୍‌ ।”
୬ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଇଚାନ୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇନା ଇନାକା ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ହେ ସବୁ ଇନାକା ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ବୁଜା ଆୱାତାର୍‌ ।
ହାର୍ଦି ମେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିୟା ଇସ୍ୱର୍‌
୭ ଲାଗିଂ ଜିସୁ ଆରେ ରଗ ଇଚାନ୍‌, “ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଆନ୍‌ ମେଣ୍ଡାଂ ଦୁୱେର୍‌ । ୮ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ନା ଆଗେ ୱାନାରା, ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଚର୍କୁ ଆରି ଡାକୁର୍‌, ମାତର୍‌ ମେଣ୍ଡାଂ ୱିଜ଼ୁ ହେୱାର୍‌ କାତା ୱେନୁକ୍‌ । ୯ ନା ଦୁୱେର୍‌, ଜଦି ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହିଜ଼ି ହଣାର୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ରାକ୍ୟା ପାୟା ଆନାନ୍‌ ଆରି ବିତ୍ରେ ୱାଜ଼ି ଆରି ବାର୍ତ ହାଲ୍‌ଜି ଚାରା ଗାଟା ଆନାନ୍‌ । ୧୦ ଚର୍‌ କେବଲ୍‌ ୱାନାନ୍‌ ଚର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌, ଅସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ନସ୍ଟ କିନି କାଜିଂ; ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌କି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌ ଆରି ବେସି ପାୟା ଆନାର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା ।”
୧୧ “ଆନ୍‌ ହାର୍ଦି ମେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିୟା ଆନାଙ୍ଗ୍‌; ମେଣ୍ଡାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୨ ଇନେନ୍‌ ମେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିୟା ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ କାମ୍‌ଲିୟା, ମେଣ୍ଡାଂ ଇମ୍‌ଣିକିଙ୍ଗ୍‌ ନିଜାର୍‌ତି ଆକାୟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହୁଣ୍ଡେର୍‌ବୁର୍କା ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ମେଣ୍ଡାକାଂ ପିସ୍ତି ହନ୍‌ନାନ୍‌, ଆରେ ହୁଣ୍ଡାର୍‌ ବୁର୍କା ହେୱାକାଂ ଆସ୍ତି ଚିର୍‌ବିର୍‌ କିନିକ୍‌ । ୧୩ ଆଦି ଅଜ଼ି ମେଣ୍ଡାଂ କାଜିଂ ମାନାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହାନାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ କାମ୍‌ଲିୟା ମତର୍‌ ମେଣ୍ଡାଂ କାଜିଂ ଚିନ୍ତା କିଉନ୍‌ । ୧୪ ଆନ୍‌ ହାର୍ଦି ମେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିୟା । ଆବା ଇନେସ୍‌କି ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜ୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ଆନ୍‌ ଆବାଂ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, ୧୫ ଆନ୍‌ ହେ ଲାକେ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ନା ଜାର୍‌ ମେଣ୍ଡାକାଂ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ନା ଜାର୍‌ତି ମେଣ୍ଡାଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜ୍‌ନିକ୍‌, ଆରେ ମେଣ୍ଡାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ନା ଜିବୁନ୍‌ ହିଦେଂ ରେଡି । ୧୬ ଇମ୍‌ଣି ମେଣ୍ଡାଂ ଇ ମେଣ୍ଡାହାଡ଼ାତ ଆକାୟ୍‌, ନା ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଆଲ୍‌ଗା ମେଣ୍ଡାଂ ମାନିକ୍‌, ହେୱାକାଂ ପା ନାଙ୍ଗ୍‌ ତାହିୱାଦେଂ ଆନାତ୍‌, ଆରେ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ନା କାଟ୍‌ ୱେଞ୍ଜ୍‌ନିକ୍‌; ହେବେ ର ଦାଡ଼୍‌ ଆରି ର ମାନ୍ଦା ଆନିକ୍‌ ।”
୧୭ “ଆନ୍‌ ନା ଜିବୁନ୍‌ ଦାନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିନାଙ୍ଗା ଆବା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନାନ୍, ଆରେ ଆନ୍‌ ନା ଜିବୁନ୍‌ ଆରେ ରଗ ମାନିକିନି କାଜିଂ ହେଦାଂ ଦାନ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ । ୧୮ ଇନେର୍‌ ନା ତାକେଣ୍ଡାଂ ହେଦାଂ ଅଦେଂ ଆଡୁର୍‌, ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ନିଜେ ହେଦାଂ ଦାନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ହେଦାଂ ଦାନ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ନା ଆଦିକାର୍‌ ମାନାତ୍‌ ଆରି ହେଦାଂ ଆରେ ରଗ ମାନି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ନା ଆଦିକାର୍‌ ମାନାତ୍‌ । ଆନ୍‌ ମାଞ୍ଜି ଆବାତାଂ ଇ ବଲ୍‌ ପାୟା ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା ।”
୧୯ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବେଣ୍‌ କାଜିଂ ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆରେ ରଗ ପାଗ୍ରି କିତାର୍‌ । ୨୦ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ହେନି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଦା ଡୁତାତ୍‌ନା, ହେୱାନ୍‌ ପାଗ୍‌ଲା, ଇନାକିଦେଂ ତା କାତା ୱେନାଦେରା ?”
୨୧ ବିନେନିକାର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ତ ପୁଦା ଡୁୟାଆତି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଆକାୟ୍‌; ପୁଦା ଇନାକା କାଣାଂ କାଣ୍‌ଙ୍ଗା ଉଜ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ ?”
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ମାନି କିୱାତାର୍‌
୨୨ ହେ ସମୁ ପିନିମାସ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ହେୱାଡ଼ାଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ମନ୍ଦିର୍‌ ରଚ୍‌ନି ପାର୍ବୁ ଆତାତ୍‌; ୨୩ ଆରେ ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ସଲମନ୍‌ ମଣ୍ଡମ୍‌ତ ବୁଲାଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୨୪ ହେବେ ଜିହୁଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ବେଡ଼ିକିଜ଼ି ୱାସ୍କିନି କାତା ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌, “ଆରେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଦିନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାବଡ଼୍‌ତ ଇଡ଼୍‌ଦାନାୟ୍‌ ? ଜଦି ଏନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ, ତା ଆତିସ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ କିଜ଼ି ୱେଚ୍‌ଚା ।”
୨୫ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଉଦେରା; ମା ଆବା ତର୍‌ଦାଂ ଆଦିକାର୍‌ ପାୟା ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇମ୍‌ଣି କାମାୟ୍‌ କିନାଙ୍ଗା, ହେ ସବୁ ନା ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାଙ୍ଗା; ୨୬ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଉଦେରା, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ମେଣ୍ଡାଂ ଆକାୟ୍‌ । ୨୭ ନା ମେଣ୍ଡାଂ ୱିଜ଼ୁ ନା କାଟ୍‌ ୱେନିକ୍‌ ଆରି ଆନ୍‌ ହେୱାକାଂ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ନା ପାଚେ ପାଚେ ୱାନିକ୍‌, ୨୮ ଆରେ ଆନ୍‌ ହେୱାକାଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ହିନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ବୁଡାଆଉକ୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ ନା କେଇତାଂ ହେୱାକାଂ କ୍ଡିସ୍ତି ଅଦେଂ ଆଡୁର୍‌ । ୨୯ ମା ଆବା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ହିତ୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ ସବୁ ତାକେଣ୍ଡାଂ ବେସି ଦାମ୍‌, ଆରେ ଆବା କେଇଦାଂ ଇନେର୍‌ ହେଦାଂ କ୍ଡିସ୍ତି ଅଦେଂ ଆଡୁର୍‌ । ୩୦ ଆବା ଆରି ଆନ୍‌ ଏକ୍‌ ।
୩୧ ଇ କାତା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଆରେ ଜିହୁଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଦେଂ କାଜିଂ ଆରେ ରଗ କାଲ୍‌କୁ ପେସ୍ତାର୍ । ୩୨ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ଆବା ତାକେଣ୍ଡାଂ ବେସି ହାର୍ଦି କାମାୟ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚଚ୍‌ଚାତାଂନା; ହେ ସବୁ କାମାୟ୍‌ ବିତ୍ରେ ଇମ୍‌ଣି କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍ତେଦେଂ କାଲ୍‌କୁ ଡେକ୍‌ନାଦେରା ?” ୩୩ ଜିହୁଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌, “ହାର୍ଦି କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ଆପେଂ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କାଲ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଦୁପା, ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ନିନ୍ଦା କାଜିଂ, ଆରେ ଏନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଆଜ଼ି ଜାର୍‌ତିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ବଲାୟ୍‌ଆନାୟା ।”
୩୪ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ମି ମସାତି ବିଦିତ ଇଦାଂ ଇନାକା ଲେକା ହିଲୁତ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ? ୩୫ ଆପେଂ ପୁନାପ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ବଚନ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା । ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବେରଣ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ତାକେ ହତାତ୍‌ନା, ହେୱାରିଂ ଇବେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚାନ୍ନା । ୩୬ ତା ଆତିସ୍‌ ଇନେରିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ପୁଇପୁୟା କିଜ଼ି ପୁର୍ତିତ ପକ୍‌ତାନ୍‌, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଏପେଙ୍ଗ୍, ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି, ଇଦାଂ ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଚିଲେ, ଏନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ନିନ୍ଦା କିନାୟା ଇଞ୍ଜି ଇନାଦେରା ? ୩୭ ଜଦି ଆନ୍‌ ମାଞ୍ଜି ଆବାତି କାମାୟ୍‌ ସବୁ କିୱିତିସ୍‌, ତାଆତିସ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଦ୍‌ମାଟ୍‌; ୩୮ ମାତର୍‌ ଜଦି ଆନ୍‌ ତା ଇଚା ମାନି କିନାଙ୍ଗ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ପାର୍ତି କିୱିତିସ୍‌ ପା, ନା କାମାୟ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ପାର୍ତି କିୟାଟ୍‌ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ବାବ୍ରେ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ନା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ନା ତାକେ ମାନାନ୍‌ ।”
୩୯ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆରେ ରଗ ସେସ୍ଟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ କେଇଦ ଆହ୍‌ୟା ଆୱାଦାଂ ହସି ହାଚାନ୍‌ ।
୪୦  ଇଦାଂ ପାଚେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରେ ରଗ ଜର୍ଦନ୍‌ନି ଆନ୍‌ଟି ପାଡ଼୍‌କା ହାଲ୍‌ଜି, ଜହନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ହିଗ୍‌ଦ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେ ବାହାତ ହାଲ୍‌ଜି ହେବେ ମାନ୍‌ଗାତାନ୍‌ । ୪୧ ଆରେ, ହେନି ତା ତାକେ ୱାଜ଼ି ଇଚାର୍‌, “ଜହନ୍‌ ହିନା ଇନାକାପା କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ କିୱାତାନ୍‌,” ମାତର୍‌ ଇ ମୁଣିକା ବିସ୍ରେ ଜହନ୍‌ ଜେ ୱିଜ଼ୁ କାତା ଇଚାନ୍‌, “ହେଦାଂ ସବୁ ହାତ୍‌ପା ।” ୪୨ ଆରେ, ହେ ବାହାତ ହେନି ମାନାୟାର୍‌ ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ ।
୧୦:୪୦ ୧୦:୪୦ ଜହନ୍‌ ୧:୨୮.