୧୧
ଲାଜାର୍‍ତି ହାକି
୧  ବେତ୍‌ନିୟା ନିକାନ୍‌ ଲାଜାର୍‌ ତର୍‌ଦାକାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ବେମାର୍‌ ମାଚାନ୍‌; ମରିୟମ୍‌ ଆରି ତା ତଣ୍‌ଦେହି ମାର୍ତା ହେ ନାସ୍ତ ମାଚିକ୍‌ । ୨  ଇ ମରିୟମ୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ କାଲ୍‌ ଜପି ବାସ୍‌ନା ଚିକାଣ୍‌ତାଂ ନେନ୍‌ଦି ତା ତେମୁଲ୍‌ତାଂ ତା ପାନା ନୁଜ଼୍‌ଜି ମାଚାତ୍‌ ତା ଟଣ୍ଡାହି ଲାଜାର୍‌ ବେମାର୍‌ ମାଚାନ୍‌, ୩ ଲାଗିଂ ହେ ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ତା ତାକେ କାବୁର୍‌ ପକ୍ତିକ୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ହୁଡ଼ା, ଇନେରିଂ ଏନ୍‌ ୱାରି କିନାୟା, ହେୱାନ୍‌ ବେମାର୍‍ତ ମାନାନ୍‌ ।”
୪ ଇ କାବୁର୍‌ ଜିସୁ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଇଚାନ୍‌, “ଇ ରଗ୍‌ତ ଲାଜାର୍‌ ହାଉନ୍‌, ମାତର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କାଜିଂ, ଇନେସ୍‌କି ଇ ଲାକେ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌ ।”
୫ ଜିସୁ ମାର୍ତା, ମରିୟମ୍‌ ତା ତଣ୍‌ଦେହି ଆରେ ଲାଜାର୍‌ତିଂ ଜିଉ ନଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୬ ଆତିସ୍‌ପା, ଲାଜାର୍‌ ବେମାର୍‍ତ ମାନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ୱେଚାନ୍, ହେ ପାଦ୍‌ନା ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ମାଚାନ୍‌, ହେ ବାହାତ ଆରେ ରି ଦିନ୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ୭ ତା ପାଚେ ଜିସୁ ଚେଲାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଜାଡ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ରଗ ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ତ ମାସ୍‌ଦି ହାନାସ୍‍ ।”
୮ ଚେଲାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଏ ଗୁରୁ,” ଜିହୁଦିର୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କେତ୍‌ଦିନ୍‌ ଆଗେ ଇଡ଼୍‌କାଦେଂ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାନ୍‍ଚାର୍, “ଆରେ ଏନ୍‌ ଆରି ରଗ ହେବେ ହାନାୟା ?”
୯ ଜିସୁ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ୱେଡ଼ାଲିଂ ଇନାକା ବାର ଗଣ୍ଟା ଆକାୟ୍‌ ? ଇନେର୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ତାଙ୍ଗ୍‍ତିସ୍‍ ଉଜ଼୍‌ର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଇ ପୁର୍ତିନି ଅଜଡ଼୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାନ୍‌; ୧୦ ମାତର୍‌ ନାଣା ତାଙ୍ଗ୍‍ତିସ୍ ହେୱାନ୍‌ ଉଜ଼୍‌ନାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ୱାସ୍କିତ ଅଜଡ଼୍‌ ହିଲୁତ୍‌ ।” ୧୧ ଜିସୁ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ଇଚି ପାଚେ ହେୱାରିଂ ଆରେ ଇଚାନ୍‌, “ମା ବନ୍ଦୁ ଲାଜାର୍‌ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାନା, ମାତର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ହୁନ୍‌ଚାକାନିଂ ନିକ୍‍ନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ହାନାଙ୍ଗା ।”
୧୨ ହେବେତାଂ ଚେଲାହିର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ମାପ୍ରୁ, “ଜଦି ହେୱାନ୍‌ ହୁନ୍‍ଚାନ୍‍ନା ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଉଜ୍‌ ଆନାନ୍‌ ।”
୧୩ ଜିସୁ ଲାଜାର୍‌ ହାତି ବିସ୍ରେ ଇଚାନ୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହୁନ୍‌ଞ୍ଜ୍‌ନି ବିସ୍ରେ ଇଚାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ବାବିକିତାର୍ । ୧୪ ହେଦାଂ କାଜିଂ ଜିସୁ ହେ ପାଦ୍‌ନା ହେୱାରିଂ ହାର୍‍ଦାଂ ଇଚାନ୍‌, “ଲାଜାର୍‌ ହାତାନ୍‍ନା; ୧୫ ଆରେ, ଆନ୍‌ ଜେ ହେବାତ ହିଲ୍‍ୱିତିସ୍, ଇଦାଂ ଲାଗିଂ ମି କାଜିଂ ୱାରି କିନାଙ୍ଗା, ଇନେସ୍‌କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାଦେର୍‌; ମାତର୍‌ ଜାଡୁ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ତା କଚଣ୍‌ ହାନାସ୍ ।”
୧୬ ହେବେତାଂ ତମା, ଇନେରିଂ ଦିଦୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‌ ଚେଲାହିରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଜାଡୁ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଗୁରୁ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ତା ଲାହାଂ ହାନାସ୍‍ ।”
ଜିସୁ ଆରେ ରଗ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ଜିନାନ୍‌
୧୭ ଜିସୁ ବେତ୍‌ନ୍ୟାତ ଏକିସ୍‌ ୱେଚାନ୍ ଜେ, ହେୱାନ୍‌ ଦୁଗେର୍‌ତ ଇଡ଼୍‌ଜି ଚାରି ଦିନ୍‌ ଆତାତ୍‌ ଦୁଗେର୍‌ତ ଇଟ୍ୟା ଆତାନେ । ୧୮ ବେତ୍‌ନିୟା ଜିରୁସାଲମ୍‌ କଚଣ୍‌ତ ମାଚାତ୍‌, ଆନ୍‌ମାନ୍‌ତାଂ ତିନି କିଲମିଟର୍‌ ଦେହା; ୧୯ ଆରେ, ଜିହୁଦି ଦେସ୍‌ନି ହେନି ମାନାୟ୍‌ ବିତ୍ରେ ମାର୍ତା ଆରି ମରିୟମ୍‌ତିଂ ହେୱାର୍‌ତି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଦୁକ୍‌ଜାଣାଇ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ କଚଣ୍‌ ୱାଜ଼ି ମାଚାର୍ ।
୨୦ ହେବେତାଂ ଜିସୁ ୱାନାନା ଇଞ୍ଜି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମାର୍ତା ୱେଚାତ୍, ହେ ପାଦ୍‌ନା ହେଦେଲ୍‌ ବେଟାଆଦେଂ ହାତାତ୍‌, ମାତର୍‌ ମରିୟମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ମାଚାନ୍‌ ୨୧ ମାର୍ତା ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାତ୍‌, “ମାପ୍ରୁ ଜଦି ଏନ୍‌ ଇବେ ୱାଜ଼ି ମାଚିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ନା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ହାୱାତାନ୍‍ମା, ୨୨ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ପା ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ଏନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଇନାକାପା ଏନ୍‍ନାୟ୍, ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ହେଦାଂ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।”
୨୩ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ମି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଆରେ ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି ନିଙ୍ଗ୍‌ନାନ୍‌ ।”
୨୪ ମାର୍ତା ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାତ୍‌, “ହେୱାନ୍‌ ଜେ ହାରିହାରା ଦିନ୍‍ତ ଆରେ ନିଂନି ସମୁତ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାନ୍‌ ଇଦାଂ ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୨୫ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ଆରେ ନିଂନାକାଂ ଆରି ଜିବୁନ୍‌, ଇନେର୍‌ ନା କଚଣ୍‌ ପାର୍ତି କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜଦି ହାନାନ୍, ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାନ୍‌ ଜିନାନ୍‌, ୨୬ ଆରେ ଇନେର୍‌କି ଜିନାନ୍‌ ଆରି ନାବେ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌କେ ହାଉନ୍; ଇଦାଂ ଇନାକା ପାର୍ତି କିନାଦେରା ?”
୨୭ ମାର୍‌ତା ହେୱାନିଂ ଇଚାତ୍‌, “ଆଁ, ମାପ୍ରୁ, ଇନେର୍‌କି ପୁର୍ତିତ ୱାନାକା ମାଚାତ୍‌, ଏନ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ି ହେ କ୍ରିସ୍ଟ, ଇଦାଂ ନା ପାର୍ତି ।”
ଜିସୁ ଆଡ଼୍‌ବାତାନ୍‌
୨୮ ଇଦାଂ ଇଚି ପାଚେ ମାର୍‌ତା ହାଲ୍‌ଜି ଜାର୍‌ ତଣ୍‌ଦେଲ୍‌ ମରିୟମ୍‌ତିଂ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି କୁକ୍‌ଚି ଇଚାତ୍‌, “ଗୁରୁ ୱାତାନେ ଆରେ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍ତାନାନା ।” ୨୯ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ବେଗି ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ତା କଚଣ୍‌ ହାଚାର୍‌ । ୩୦ ଜିସୁ ହେ ପାଦ୍‌ନା ନାସ୍‌କୁ ବିତ୍ରେ ୱାୱାଦାଙ୍ଗ୍ ମାଚାନ୍‌, ମାତର୍‌ ମାର୍ତା ହେୱେନିଂ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ବେଟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍, ହେପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେ ବାହାତ ମାଚାତ୍‌ । ୩୧ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଜିହୁଦିର୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ ମାନ୍‍ଞ୍ଜି ତାଙ୍ଗ୍‌ କ୍ଡପ୍‍କିସ୍‍ ମାଚାର୍‍, ହେୱାର୍‌ ମରିୟମ୍‌ତିଂ ବେଗି ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ହସିହାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି, ହେଦେଲ୍‌ ଦୁଗେର୍‌ କଚଣ୍‌ତ ଆଡ଼୍‍ବିନି କାଜିଂ ହାନାରା, ଇଦାଂ ମାନେ କିଜ଼ି ହେ ପାଚେ ପାଚେ ହାଚାର୍‌ ।
୩୨ ହେବେତାଂ ଜିସୁ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ମାଚାନ୍‌, ମରିୟମ୍‌ ହେ ବାହାତ ଏକିସ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେ କାଲ୍‌କୁ ତାରେନ୍‌ ଗୁର୍‌ଜି ଇଚାତ୍‌, “ଏ ମାପ୍ରୁ, ଜଦି ଏନ୍‌ ଇବେ ଏକାୱାତାୟ୍‌ଚି, ତା ଆତିସ୍‌ ନା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ହାୱାତାନ୍‍ମା ।”
୩୩ ଲାଗିଂ, ଜିସୁ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ୱାଜ଼ି ମାଚି ଜିହୁଦିରିଂ ଆଡ଼୍‌ବାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ଜିବୁନ୍‌ତାଂ ରାସ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଆରେ କାମାୟ୍‌ ପୁରା କିନି କାଜିଂ ହିର୍ଜାଆଜ଼ି ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, ୩୪ “ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମେତାକେ ଇଡ଼୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା ?”
ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ମାପ୍ରୁ ୱାଜ଼ି ହୁଡ଼ା ।”
୩୫ ଜିସୁ ଆଡ଼୍‌ବାତାନ୍‌ । ୩୬ ହେବେତାଂ ଜିହୁଦିର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜିଉନଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।”
୩୭ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଇ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ହେ କାଣାଂ କାଣ୍‌କୁ ସାକ୍ତି ହିୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ କି ? ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା ଇୱାନ୍ତି ହାକି ପା ଜିପ୍‍ତେଙ୍ଗ୍ ଆଡ୍‌ୱାତାନ୍‌ମା ?”
ଜିସୁ ଲାଜାର୍‌ତିଂ ହାକିତାଂ ନିକ୍‌ତାନ୍‌
୩୮ ହେବେତାଂ ଜିସୁ ଆରେ ରଗ ୱାସ୍କିତାଂ ରିସା ଆଜ଼ି ଦୁଗେର୍‌ କଚଣ୍‌ତ ୱାତାନ୍‍, ହେଦାଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ପାରା, ଆରେ ତା ମୁମ୍‌ଦ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ କାଲ୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ୩୯ ଜିସୁ ବଲ୍‌ ହିତାନ୍‌ ଇ କାଲ୍‌ ଗୁଚାୟ୍‍ କିୟାଟ୍‌ । ହାତି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ତଣ୍‌ଦେହି,
ମାର୍ତା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାତ୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ହେୱେନ୍‌ ଗାନ୍ଦାଆତାନେ, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱେନ୍‌ ଚାରି ଦିନ୍‌ ଆତାତ୍‌ ହାତାନେ ।”
୪୦ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଜଦି ଏନ୍‌ ପାର୍ତି କିନାୟା, ତା ଆତିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ଇନାକା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ୱାତାଙ୍ଗ୍ ।” ୪୧ ହେବେତାଂ ହେୱାର୍‌ କାଲ୍‌ ନେକ୍‍ତାର୍ ଆରେ, ଜିସୁ ଜପି ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାନ୍‌, “ଆବା, ଏନ୍‌ ନା ପାର୍ତାନା ୱେଚାୟ୍ ଇଞ୍ଜି ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ହିଦ୍‍ନାଙ୍ଗା । ୪୨ ଏନ୍‌ ଜେ ନିତ୍ରେ ନା ପାର୍ତାନା ୱେନ୍‍ଞ୍ଜି ମାନାୟା, ଇଦାଂ ଆନ୍‌ ପୁଚାଙ୍ଗ୍‌ନା; ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟାର୍‌ ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ନିଲ୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା, ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାୟ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌କି ପାର୍ତି କିଦ୍‌ନାର୍‌, ଇଦାଂ ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇଦାଂ ଇନ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌ ।” ୪୩ ଇଦାଂ ଇଚି ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ହିର୍‍ବାତାନ୍, “ଲାଜାର୍‌, ହସି ୱା ।” ୪୪ ହେୱାନ୍‌ ହସି ୱାତାନ୍; ତା କେଇ ଆରି ପାନା ଦୁଗେର୍‍ ହେନ୍ଦ୍ରାତାଂ ଗାଚ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ଆରେ, ତା ମୁମ୍‌ଦ ଇଚୁକ୍‌ ତୁୱାଲ୍‌ ହୁର୍‌ପିସ୍‌ ମାଚାର୍‌ । ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇୱାନ୍ତି ଗାଚ୍‌ଚାକା ରିକ୍‌ଚି ତାଙ୍ଗ୍‌ଜି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ ହିୟାଟ୍‌ ।”
ଜିସୁତି ବିରୁଦ୍‌ତ କୁଟ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୧-୫; ମାର୍କ ୧୪:୧-୨; ଲୁକ ୨୨:୧-୨)
୪୫ ଆରେ, ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆଦେକ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମରିୟମ୍‌ କଚଣ୍‌ ୱାଜ଼ି ମାଚାର୍, ହେୱାର୍‌ ଜିସୁତି କାରୁମ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ଆରି ହେୱାର୍‌ ତାତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌; ୪୬ ମାତର୍‌, ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ପାରୁସିର୍‌ କଚଣ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି, ଜିସୁ ଇନାକା ଇନାକା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେୱିଜ଼ୁ ହେୱାରିଂ ଜାଣାୟ୍‌ କିତାର୍‌ । ୪୭ ହେବେତାଂ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆରି ପାରୁସିର୍‌ ଗାଜା କୁଟୁମ୍‍ କୁକ୍‌ଚି ଇଚାର୍‌, “ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା କିତାସ୍‍ନା ? ଇ ମାନାୟ୍‌ ତ ଆଦିକ୍‌ କାବା କାମାୟ୍‌ କିନାନା । ୪୮ ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନିଂ ଇ ଲାକେ ପିସ୍ତିହିନାସ୍, ତା ଆତିସ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ଆରେ ରମିୟର୍‍ ୱାଜ଼ି ମାଦାଂ ଇ ମନ୍ଦିର୍‌ ଆରି ଜାତିତିଂ ରି କୁଦାତିଂ ନସ୍ଟ କିତାର୍‌ ।”
୪୯ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ହେ ବାର୍ହୁ କାଜିଂ, ବାଚିକିୟା ଆଜ଼ି ମାଚି ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ କୟାପା ଇଚାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ବକ୍‌ୱା ! ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ ବୁଜା ଆଉଦେରା; ୫୦ ୱିଜ଼ୁ ଜାତି ୱିଜ଼୍‌ୱାଦାଂ ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରକାନ୍‌ ଜେ ହାନାକା ମି ପାକ୍ୟାତାଂ ହାର୍‌, ଇଦାଂ ପା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଜା ଆଉଦେରା ।” ୫୧ କୟାପା ଇଦାଂ ନିଜେ ମାନ୍ତ ଇନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେ ବାର୍ହୁନି ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ ଇ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ତା ୱେଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ଜିସୁ ୱେଚ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ ଜେ ରାଜିନି ଜିହୁଦି ଜାତିନି ଇଚିସ୍‌, ୫୨ ଆରେ କେବଲ୍‌ ହେ ଜାତି କାଜିଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଚିନ୍‍ବିନ୍‍ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ପା ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଜ଼ି ରବେ କିନି କାଜିଂ ହାଦେଂ ହାନାନା, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ଇଚାନ୍‌ ।
୫୩ ଲାଗିଂ ହେ ନାଜିଂତାଂ ଜିହୁଦି ନେତାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି କୁଟ୍‌ କିତାର୍‌ । ୫୪ ଲାଗିଂ, ଜିସୁ ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆରେ ଡିହାଆୱାଦାଂ ବୁଲାଚାଲା ଆୱାତାନ୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେ ବାହାତାଂ ହସିହାଲ୍‍ଜି ବାଟାନି କଚଣ୍‌ ମାନି ନିପ ଏପ୍ରୟିମ୍‌ ତର୍‌ଦି ର ବସ୍ତିତ ହାଚାନ୍‌, ଆରେ ହେୱେନ୍‌ ଚେଲାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହେବେ ମାନ୍‌ଗାତାନ୍ ।
୫୫ ଜିହୁଦିର୍ତି “ନିସ୍ତାର୍‌” ପାର୍ବୁ ଲାଗେ ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ରାଜିତ ମାନି ମାନାୟ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ସକଟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ଆଗେ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହାଚାର୍‌ । ୫୬ ହେବେତାଂ ହେୱାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଡେକୁ ଡେକୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ନିଲ୍‌ଚି ମାନି ସମୁତ ରକାନ୍‌ ଆରେ ରକାନିଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ମାନେ କିନାଦେରା ? ହେୱେନ୍‌ ପାର୍ବୁତିଂ ୱାନାନ୍‌ କି ଆକାୟ୍‌ ?” ୫୭ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆରି ପାରୁସିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆହ୍‌ନି କାଜିଂ ହେୱେନ୍‌ ଇମେତାକେ ମାନାନ୍‌, ଇଦାଂ ଜଦି ଇନେର୍‌ ପୁନାର୍‌, ହେଦାଂ ହପ୍‍ତେଂ ବଲ୍‌ ହିଜ଼ିମାଚାନ୍‌ ।
୧୧:୧ ୧୧:୧ ଲୁକ ୧୦:୩୮,୩୯. ୧୧:୨ ୧୧:୨ ଜହନ୍‌ ୧୨:୩.