ଜିସୁ ବାନ୍ଦ୍‌ ଲାଗାୟ୍‌ ରଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ ଉଜ୍‌ କିତାନ୍‌
୧ ଇଦାଂ ପାଚେ ଜିହୁଦିର୍ତି ର ପାର୍ବୁ ଏକାୱାତାତ୍‌, ଆରେ ଜିସୁ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହାଚାନ୍‌ । ୨ ଜିରୁସାଲମ୍‌ନି ମେଣ୍ଡା ଦୁୱେର୍‌ କଚଣ୍‌ ର ବାନ୍ଦ୍‌ ମାନାତ୍‌; ଏବ୍ରି ବାସାତାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେତ୍‌ସାଇଦା ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌, ହେ ବାନ୍ତ ପାଞ୍ଚ୍‌ଗଟା ମଣ୍ଡମ୍‌ ମାନାତ୍‌ । ୩ ହେ ମାଣ୍ଡମ୍‌ତ ହେନି ହେନି ସୁକ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାକାର୍‌, କାଣା, ଚଟା, ଆରି ହିରକଲ୍‌ରଗି ମାଚାର୍‌ । ହେୱାର୍‌ ନାଗୁଡ଼୍‌ ଉଲ୍‌କା ଆନାକା କାଜିଂ ମାଚାର୍‌; ୪ ଇନାକିଦେଂକି ଇନା ଇନା ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ରୱାନ୍‌ ଦୁତ୍‌ ବାନ୍ତ ଜୁଜ଼ି ନାଗୁଡ଼୍‌ ଉଲ୍‌କାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଆରେ ନାଗୁଡ଼୍‌ ଉଲ୍‌କା ଆତି ସମୁତ ଇନେର୍‌କି ପର୍ତୁମ୍‌ ହେବେ ହଣ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବାର୍ତି ରଗ୍‌ ବେମାର୍‌ ମାଚାନ୍‌ ପା ଉଜ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୫ ହେବେ ତିରିସ୍‌ଆଟ୍‌ ବାର୍ହୁ ପାତେକ୍‌ ରଗ୍ୟା ରକାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ୬ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାଗ୍‌ଜିମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ବେସିଦିନ୍‌ନ୍ତି ରଗ୍ୟା ଇଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏନ୍‌ ଇନାକା ଉଜ୍‌ ଆଦେଂ ଇଚା କିନାୟା ?”
୭ ରଗ୍ୟା ମାନାୟ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଏ ମାପ୍ରୁ, ଏଜ଼ୁଂ ଉଲ୍‌କା ଆନି ସମୁତ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାନ୍ଦ୍‌ ବିତ୍ରେ ଅଜ଼ି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ହିଲୁର୍‌; ଆରେ, ଆନ୍‌ ହାଲୁ ହାଲୁ ବିନେ ନିକାନ୍‌ ନା ଆଗେ ହଣ୍‌ଗାନାନା ।”
୮ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ନିଙ୍ଗା, ନି କାଟେଲ୍‌ ଆସ୍ତି ତାଙ୍ଗା ।” ୯ ହେ ଦାପ୍ରେ ହେ ମାନାୟ୍‌ ଉଜ୍‌ ଆତାନ୍‌ ଆରି ଜାର୍‌ କାଟେଲ୍‌ ଆସ୍ତି ତାଙ୍ଗ୍‌ଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ ।
ହେ ଦିନା ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ୧୦ ହେବେତାଂ, ଜିହୁଦିର୍‌ ଉଜ୍‌ ଆତି ଲଗାଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌, କାଟେଲ୍‌ ପିଣ୍‌ଜି ଅନାକା ନି ବିଦି ହିଲୁତ୍‌ ।” ୧୧ ମାତର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଜେ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉଜ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ଚାନ୍‌, ନି କାଟେଲ୍‌ ଆସ୍ତି ତାଙ୍ଗା ।”
୧୨ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, “ନି କାଟେଲ୍‌ ଆସ୍ତି ତାଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜି ଜେ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ଚାନ୍‌, ହେ ଲକ୍‌ ଇନେନ୍‌ ?”
୧୩ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇନେନ୍‌, ହେଦାଂ ହେ ଉଜ୍‌ ଆତି ଲକ୍‌ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେ ବାହାତ ହେନି ମାନାୟାର୍‌ ମାନିକାଜିଂ ଜିସୁ ଏଡ଼ା ଆଜ଼ି ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌ ।
୧୪ ଇଦାଂ ପାଚେ ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ଚଞ୍ଜ୍ୟା ଆଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଉଜ୍‌ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଆରେ ପାପ୍‌ କିମାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ମି କାଜିଂ ଆଦେକ୍‌ କସ୍ଟ ଗିଟା ଆଦ୍‌ନାତ୍‌ ।” ୧୫ ହେ ମାନାୟ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ଜି ହାଲ୍‌ଜି, ଇନେର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉଜ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁ ଇଞ୍ଜି ଜିହୁଦି ନେତାରିଂ ଇଚାନ୍‌ । ୧୬ ଲାଗିଂ ଜିସୁ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ ଇଦାଂ କିଜ଼ି ମାଚିଲେ ଜିହୁଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଣ୍‌ଜୁ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ । ୧୭ ମତର୍‌ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ମାଞ୍ଜି ଆବା ସବୁ ନାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାନା, ଆରେ ଆନ୍‌ ପା କିନାଙ୍ଗା ।”
୧୮ ଇ ନିୟମ୍‌ତାଂ ଜିହୁଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆରେ ଆଦେକ୍‌ ସେସ୍ଟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ ମାନିକିୱାତାନ୍‌ କେବଲ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଆବା ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜି ଜାର୍‌ତିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ସମାନ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।
ମାଜ଼ିତି ଆଦିକାର୍‌
୧୯ ଲାଗିଂ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମାଜ଼ି ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁନ୍‌ ତା ଆବା ଇନାକା କିନାନ୍‌ ହେଦାଂ ନେ ହୁଡ଼୍‌ତିସ୍, ମାଜ଼ିପା ହେଦାଂ କିନାନ୍‌ । ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଇନା ଇନାକା କିନାନ୍‌, ମାଜ଼ିପା ହେଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ହେ ଲାକେ କିନାନ୍‌ । ୨୦ ଇନାକିଦେଂକି ଆବା ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନାର୍‌, ଆରେ ନିଜେ ଇନାକା କିନାନ୍‌ ହେ ୱିଜ଼ୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚଚ୍‌ନାନ୍‌ ଆରେ ଇବେତାଂ ଗାଜା କାମାୟିଙ୍ଗ୍‌ କିନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚଚ୍‌ନାନ୍‌ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ କାବା ଆନାଦେର୍‌ । ୨୧ ଲାଗିଂ ଆବା ଇନେସ୍‌ କିଜ଼ି ହାତି ଲଗାଂ ନିକ୍‌ଚି ଆରେ ଜିବୁନ୍‌ ହିନାନ୍‌, ହେ ଲାକେ ମାଜ଼ି ପା ଇନେରିଂ ମାନ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାରିଂ ଜିବୁନ୍‌ ହିନାନ୍‌ । ୨୨ ଆରେ, ଆବା ପା ଇନାକାନିଂ ବିଚାର୍‌ କିଉନ୍‌, ବିଚାର୍‌ କିନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ମାଜ଼ି ଆଦିକାର୍‌ ହିତାନ୍‌ନା । ୨୩ ହେବେତାଂ ଆବାଂ ମାନି କିତାର୍‌ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନି କିତାର୍‌, ଇନେନ୍‌ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ମାନିକିଉନ୍‌ ତା ପକ୍ତିତି ଆବାଂ ପା ହେୱାନ୍‌ ମାନିକିଉନ୍‌ ।”
୨୪ “ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେର୍‌ ବଚନ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ନା ପକ୍‌ତାକାନିଂ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆତାନ୍ନା, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିୟାଆଉନ୍‌ ହାକିତିଂ ନାସି ହାଲ୍‌ଜି ଜିବୁନ୍‌ ତାକେ ହଟାନ୍‌ନା । ୨୫ ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସମୁ ୱାନାତା, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହାତାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଜ଼ି ୱେଇ ୱେନାର୍‌ ଆରି ଇନେର୍‌ ୱେନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌ ଆରେ ଇ ଦିନ୍ତ ପା ୱାତାତେ । ୨୬ ଇନାକିଦେଂକି ଆବାଂ ଇନେସ୍‌କି ନିଜେ ଜିବୁନ୍‌, ହେ ଲାକେ ହେୱାନ୍‌ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ପା ନିଜେ ଜିବୁନ୍‌ ଆଦେଂ ହିତାନ୍ନା; ୨୭ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଆନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିନାକା ଆଦିକାର୍‌ ହିତାନ୍‌ । ୨୮ ଇବେ କାବା ଆମାଟ୍‌, ଇ ସମୁ ୱାନାତା ସମୁତ ଦୁଗେର୍‌ତ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ତା କାଟ୍‌ ୱେନାର୍‌, ୨୯ ହେୱାର୍‌ ଦୁଗେର୍‌ତାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ୱାନାର୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ କିତାର୍ଣ୍ଣା ହେୱାର୍‌ ଆରେ ନିଂଜି ଜିବୁନ୍‌ ଆନାର୍‌, ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ କିନାକାର୍‌ ଆରେନିଂନାର୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌ ।”
ଜିସୁ ପାକ୍ୟାତାଂ ସାକି
୩୦ “ଆନ୍‌ ରୱାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁଙ୍ଗ୍‌; କେବଲ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ବଲ୍‌ତାଂ ଆନ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ୱେନାଙ୍ଗ୍‌, ହେ ଲାକେ ବିଚାର୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ନା ବିଚାର୍‌ ସମାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଜାର୍‌ ମାନ୍‌ ହୁଦାର୍‌ କିଦ୍‌ଦେଂ ସେସ୍ଟା କିୱାଦାଂ ନା ପକ୍‌ତାତାକାନିଂ ଇଚା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୩୧ “ଜଦି ଆନ୍‌ ନିଜେ ବିସ୍ରେ ନିଜେ ସାକି ହିନାଙ୍ଗ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ନା ସାକ୍ୟା ହାତ୍‌ପା ଆକାୟ୍‌ । ୩୨ ନା ବିସ୍ରେ ଇନେନ୍‌ ରକାନ୍‌ ସାକି ହିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ପୁନାନ୍‌; ଆରି, ନା ବିସ୍ରେ ତା ସାକି ଜେ ହାତ୍‌ପା, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ । ୩୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜହନ୍‌ ଲାଗାଂ ମାନାୟ୍‌ ପକ୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା ଆରି ହେୱାନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଲକାର୍‌ ସାକି ହିନାନା; ୩୪ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ସାକି ମାନି କିଉଙ୍ଗ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ମୁକ୍ତି ଆନାଦେର୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଇ ସବୁ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୩୫ ଜହନ୍‌ ଆହ୍‌ନି ଅଜଡ଼୍‌ ବଇଟା ଲାକେ ମାଚାନ୍‌, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଅଲପ୍‍ ଦିନ୍‌ ତା ଅଜଡ଼୍‌ତ ୱାରି କିନି କାଜିଂ ୱାରିୟା ଆତାଦେର୍‌ । ୩୬ ମାତର୍‌ ଜହନ୍‌ତି ସାକି ତାଙ୍ଗ୍‌ ନାତାଙ୍ଗ୍‌ ସଲ୍‌କେ ସାକି ମାନାତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଆବା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇମ୍‌ଣି କାମାୟ୍‌ ୱିସ୍ତେଙ୍ଗ୍ ହିତ୍‌ନ୍ନା, ଜେ ୱିଜ଼ୁ କାମାୟ୍‌ ଆନ୍‌ କିନାଙ୍ଗା, ଆବା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା ଇଞ୍ଜି ହେ ୱିଜ଼ୁ ନା ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାଙ୍ଗା । ୩୭  ଆରେ, ଇମ୍‌ଣି ଆବା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା, ହେୱାନ୍‌ ନା ବିସ୍ରେ ସାକି ହିତ୍‌ତାନ୍ନା । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ତା କାଟ୍‌ ୱେନୁଙ୍ଗେ କି ତା ମୁମ୍‌ ହୁଡ଼ୁଙ୍ଗେ, ୩୮ ଆରେ ତା ବଚନ୍‌ ମି ୱାସ୍କିତ ବାହା କିୱାତାତ୍‌ନା, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଇନେରିଂ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଉଦେରା । ୩୯ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ମାନିକିନାଦେରା, ଇନାକିଦେଂକି ହେବେ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନ୍ତ କିନାଦେରା; ଆରେ, ହେ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ନା ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାଙ୍ଗା । ୪୦ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆଦେଂ ଇଞ୍ଜି ନା କଚଣ୍‌ ୱାଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିଉଦେରା ।”
୪୧ “ଆନ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ତାଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଇଚା କିଉଙ୍ଗା, ୪୨ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବାର୍ତି ମାନାୟ୍‌ ଆରେ ମି ୱାସ୍କିତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉନନାକା ଆକାୟ୍‌ । ୪୩ ଆନ୍‌ ମାଞ୍ଜିଆବା ତର୍‌ଦାଂ ୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିଦୁଦେରା; ବିନ୍‌ ନିକାନ୍‌ ଜଦି ନିଜେ ତର୍‌ଦାଂ ୱାନାନ୍‌, ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାନି କିନାଦେର୍‌ । ୪୪ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପାର୍ତି କିଦ୍‌ନାଦେର୍‌ ? ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ରକାନ୍‌ ଆରେ ରକାନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟା ଆଦେଂ ମାନ୍‌ କିନାଦେରା, ଆରି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଇମ୍‌ଣି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌, ହେଦାଂ ଗାଟାଆନି କାଜିଂ ସେସ୍ଟା କିଉଦେରା । ୪୫ ଆନ୍‌ ଜେ ଆବା ମୁମ୍‌ଦ ମି ବେରୁତ୍‌ତାଂ ୱେନ୍‌ବା ଆଦ୍‌ନାଂ, ଇଦାଂ ମାନ୍ତ କିମାଟ୍‌; ଇମ୍‌ଣି ମସାତାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆହା କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାନ୍‌ ମି ବିରୁତ୍‌ତାଂ ୱେନ୍‌ବା ଆଦ୍‌ନାରା । ୪୬ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ମସାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାଦେର୍‌, ଲାଗିଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଦ୍‌ନାଦେର୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ନା ବିସ୍ରେ ଲେକି କିତାନ୍‌ନ୍ନା । ୪୭ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ମସା ଲେକିକିତି ବଚନ୍‌ ପାର୍ତି କିଉଦେର୍‌, ଲାଗିଂ ଇନେସ୍‌ ନା ବଚନ୍‌ ପାର୍ତି କିନାଦେର୍‌ ?”
୫:୩୭ ୫:୩୭ ମାତିଉ ୩:୧୭; ମାର୍କ ୧:୧୧; ଲୁକ ୩:୨୨.