ପାଞ୍ଚ୍‌ଗଟା ରୁଟିଂ ରିଣ୍ଡାଂ ମିନ୍‌କୁ
୧ ଇବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ଗାଲିଲି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌, ଇଚିସ୍‌, ତିବିରିୟା ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଆନ୍‌ଟି ପାଡ଼୍‌କା ହାଚାନ୍‌ । ୨ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ରଗ୍ୟାର୍‌ କାଜିଂ ଇନା ଇନା କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେନି ମାନାୟ୍‌ ତାପାଚେ ୱାଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ । ୩ ହେବେ ଜିସୁ ମାଡ଼ିଜପି ହାଲ୍‌ଜି ଜାର୍‌ ଚେଲାହିର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହେବେ କୁଚ୍‌ଚାର୍‌ । ୪ ହେ ପାଦ୍‌ନା ଜିହୁଦିର୍ତି ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ଏକା ୱାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୫ ଆରେ, ଜିସୁ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ବେସି ହେନି ମାନାୟାରିଂ ଜାର୍‌ କଚଣ୍‌ ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ପିଲିପ୍‌ତିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇୱାର୍‌ ତିନି କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇମେତାକେ ଜବର୍‌ ରୁଟିଂ କଡ଼୍‌ନାସ୍‌ ?” ୬ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ପିଲିପ୍‌ତିଂ ପରିକ୍ୟା କିନି ଉପାୟ୍‌ତାଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାନାନା, ହେଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ପୁଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ ।
୭ ପିଲିପ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ୱିଜ଼ାରିଂ ଅଲପ୍‍ ଚିଚ୍‌ପେଦେଂ ଇୱାର୍‌ କାଜିଂ ଦୁଇସ ଟାକାଂ ରୁଟିଂ, ଜବର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ।”
୮ ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌ ଟଣ୍ଡାହି ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍‌ଦାକାନ୍‌ ତା ଚେଲାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ରୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଇବେ ରୱାନ୍‌ କାଡ଼୍‌ଦେ ମାନାନ୍‌, ୯ ତା ତାକେ କୁଜ଼ା ପାଞ୍ଚ୍‌ଗଟା ରୁଟିଂ ଆରି ରିଣ୍ଡାଂ ୱାସ୍ତି ମିନ୍‌କୁ ମାନିକ୍‌, ମାତର୍‌ ଏଚେକ୍‌ ହେନି କାଜିଂ ହେଦାଂ ଜବର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ।”
୧୦ “ଜିସୁ ଚେଲାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ମାନାୟାରିଂ କୁଚିକିୟାଟ୍‌ ।” ହେ ବାହାତ ବେସି କାଚ୍ରା ମାଚାତ୍‌ । ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ମାନ୍‌ତାଂ ପାଞ୍ଚ୍‌ ହାଜାର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରାହିମ୍‌ଣାଂ ମାଚାର୍‌ । ୧୧ ହେବେ ଜିସୁ ହେ ରୁଟି ଆସ୍ତି ଜୁୱାର୍‌ କିଜ଼ି କୁଚ୍‌ଚି ମାନି ମାନାୟାରିଂ ହେଦାଂ ବାଟାକିଜ଼ି ହିତାନ୍‌, ହେ ଲାକେ ମିନ୍‌କୁ ପା ହାସ୍ତିହିତାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଏନ୍ତିସ୍‌, ହେ ଏଚେକ୍‌ ହିତାନ୍‌ । ୧୨ ଆରେ ହେୱେର୍‌ ପଟପାଞ୍ଚିଲେ, ହେୱାନ୍‌ ତା ଚେଲାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେସ୍‌କି ଅଲପ୍‍ କ୍ଡାୱାସ୍‌ ଆମେତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହାର୍‌ଜିମାନି ଡ୍ରିକ୍‌ତି କୁଦ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ ରବେ କିୟାଟ୍‌ ।” ୧୩ ହେବେ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ରବେ କିତାର୍‌, ଆରେ ମାନାୟାର୍‌ ଚିଚ୍‌ଚି ପାଚେ ହେ ପାଞ୍ଚ୍‌ ଗଟା କୁଜ଼ା ରୁଟିଂ ଇମ୍‌ଣି ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ତି କୁଦ୍ରିଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ଜି ମାଚିକ୍‌, ହେବେ ହେୱାର୍‌ ବାର ଟପା ବାର୍ତି କିତାର୍‌ ।
୧୪ ଲାଗିଂ, ମାନାୟାର୍‌ ତା କିତି କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେବେ ମାନି ମାନାୟାରିଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ପୁର୍ତି ଇମ୍‌ଣି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ୱାନାକା ମାଚାତ୍‌, ଇୱାନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ହେୱାନ୍‌ ।” ୧୫ ଲାଗିଂ, ହେୱାର୍‌ ୱାଜ଼ି ରାଜା କିନି କାଜିଂ ଜେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍‌ମାନାତ୍‌, ଇଦାଂ ପୁଞ୍ଜି ଜିସୁ ଆରେ ରଗ ଏଡ଼ା ଆଜ଼ି ରୱାନ୍‌ନେ ମାଡ଼ିତ ହସି ହାଚାନ୍‌ ।
ଜିସୁ ନାଗୁଡ଼୍‌ ଜପି ତାଙ୍ଗ୍‌ନାକା
(ମାତିଉ ୧୪:୨୨-୨୩; ମାର୍କ ୬:୪୫-୫୨)
୧୬ ହେ ନାଜିଂ ମ୍ଡିତିଲେ ତା ଚେଲାହିର୍‌ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଗୁଟିତ ହାଚାର୍‌ ୧୭ ଆରେ ଡଙ୍ଗାତ ଦୁମ୍‌ଜି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଆନ୍‌ଟି ପାଡ଼୍‌କା କପର୍ନାହୁମ୍‌ ନିପ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ । ମାଜ୍‌ଗା ଆଜ଼ି ହାତାତ୍‌, ଆରେ ଜିସୁ ହେ ପାଦ୍‌ନା ପାତେକ୍‌ ହେୱାର୍‌ କଚଣ୍‌ତ ୱାୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ୧୮ ଆରେ ବେସି ଦୁକା କିତିଲେ ଏଜ଼ୁକାଂ ଲଡ଼ି ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ମାଚାତ୍‌ । ୧୯ ଇବେପା ଚେଲାର୍‌ ପୁରା ପାଞ୍ଚ୍‌ ଚଅ କିଲମିଟର୍‌ ଡଙ୍ଗା କେଡ଼ା ଆଜ଼ି ହାଚିପାଚେ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଏଜ଼ୁଂ ଜପି ତାଙ୍ଗ୍‌ଜି ଡଙ୍ଗାତାକେ ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆତାର୍‌ । ୨୦ “ମାତର୍‌ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌,” ଇୱାଙ୍ଗ୍‌ ତ ଆନ୍‌, “ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମାଟ୍‌ ।” ୨୧ ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡଙ୍ଗାତ ଅଦେଂ ମାନ୍‌ କିତାର୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ଡଙ୍ଗା ହେ ଦାପ୍ରେ ଗୁଟିତ ଏକାତାତ୍‌ ।
ମାନାୟାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଡେକ୍ତାର୍‌
୨୨ ହେ ବାହାତ କେବଲ୍‌ ର ଡଙ୍ଗା ମାଚାତ୍‌, ଅଲ୍‌ଗା ଇମ୍‌ଣି ଡଙ୍ଗା ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌, ଆରେ ହେବେ ଜେ ଜିସୁ ତା ଚେଲାହିର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌, ମତର୍‌ କେବଲ୍‌ ତା ଚେଲାହିର୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ଇୱାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟାର୍‌ ତା ଆର୍କାତ୍‌ ନାଜିଂ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଆନ୍‌ଟି ପାଡ଼୍‌କା ନିଲ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ । ୨୩ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ କିତି ପାଚେ ହେୱାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ରୁଟି ତିଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ହେ ବାହାତ ତିବିରିୟାତାଂ ଆରେ କେତ୍‌ଗଟା ଡଙ୍ଗାଙ୍ଗ୍‌ ୱାତିକ୍‌; ୨୪ ଲାଗିଂ ଜିସୁ କି ତା ଚେଲାହିର୍‌ ଜେ ହେବେ ହିଲାତାର୍‌, ଇବେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମାନାୟାରିଂ ହୁଡ଼୍‌ତାର୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଡଙ୍ଗାତ ଦୁମ୍‌ଜି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଡେକୁ ଡେକୁ କପର୍ନାହୁମ୍‌ ୱାତାର୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍‌ ଜିବୁନିଂ କାଦି
୨୫ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଆଣ୍ଟିପାଡ଼୍‌କା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ଏନ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇବେ ୱାତାୟ୍‌ ?” ୨୬ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, ହାତ୍‌ପା “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଡେକ୍ତାନାଦେରା, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ରୁଟି ତିନ୍‌ଞ୍ଜି ପଟ ପାଞ୍ଜ୍ୟାୱାଦାଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡେକ୍ତାନାଦେରା । ୨୭ ଇମ୍‌ଣି କାଦି ନସ୍ଟ ଆନାତ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ବେସି କସ୍ଟକିମାଟ୍‌ । ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି କାଦି ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ହିନାତ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ କାମାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ଇ କାଦି ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ହିଦ୍‌ନାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ୍‌ତାନ୍ନା ।”
୨୮ ହେବେ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, “ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାମାୟ୍‌ ସବୁ କିନି କାଜିଂ ଆପେଂ ଇନାକା କିୟାଆନାତ୍‌ ?”
୨୯ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଇନେକିଦେଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା, ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିନାକା ନେ ଇସ୍ୱର୍ତି କାମାୟ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।”
୩୦ ହେବେ ହେୱାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, ହେଦାଂ ଆତିସ୍‌ ଏନ୍‌ ଚିନ୍‌ଲାକେ ଇନାକା କିତ୍‌ୟ୍‌ନା ଜେ, “ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଆପେଂ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଦ୍‌ନାପ୍‌ ? ୱେଚ୍‌ଚା ଇନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାୟ୍‌ ? ୩୧ ମା ଆକର୍‌ ବାଟାତ ମାନ୍ନା ତିଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ଇନେସ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଲେକା ମାନାତ୍‌, ତିନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ସାର୍ଗେତାଂ କାଦି ହିତାନ୍‌ ।”
୩୨ “ହେବେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମସା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ କାଦି ହିଦ୍‌ୱାତାନ୍‌ନା, ମାତର୍‌ ମାଞ୍ଜି ଆବା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ହାତ୍‌ପା କାଦି ହିନାନ୍‌ । ୩୩ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି କାଦି ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁତ୍‌ତି ପୁର୍ତିତିଂ ଜିବୁନ୍‌ ହିନାନ୍‌, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି କାଦି ।”
୩୪ ହେୱାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଏ ମାପ୍ରୁ, ସବୁ ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ କାଦି ହିଦା ।”
୩୫ “ହେବେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌,” ଆନ୍‌ ହେ ଜିବୁନ୍‌ କାଦି, “ଇନେନ୍‌ ନା ଲାଗାଂ ୱାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂପା ନାସ୍‌କି ଆଉନ୍‌, ଆରେ ଇନେନ୍‌ ନା ତାକେ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଏସ୍‌କି ଆଉନ୍‌ । ୩୬ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜିପା ପାର୍ତି କିଦୁଦେରା, ଇଦାଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା । ୩୭ ଆବା ଜେ ୱିଜ଼ାରିଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ନା କଚଣ୍‌ତ ୱାନାର୍‌; ଆରେ, ଇନେର୍‌ ନା ତାକେ ୱାନାନ୍‌, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ କିତିସ୍‌ପା ବାର୍ତ ହପୁଙ୍ଗ୍‌; ୩୮ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ନିଜେ ମାନ୍‌ ମାନି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁଦ୍‌ୱାଦାଂ, ଇଚିସ୍‌ ନା ପକ୍‌ତାତାକାନିଂ ମାନ୍‌ ମାନି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁତ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନା । ୩୯ ଆରେ, ନା ପକ୍‌ତାତାକାନ୍‌ ଜେ ୱିଜ଼ାରିଂ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେରିଂ ନେ ଇନେସ୍‌କି ଆନ୍‌ ଆରାୟ୍‌ କିୱାଦାଂ, ମାତର୍‌ ହାରିହାରା ଦିନ୍ତ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ରଗ ଜିପ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ । ୪୦ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌କି ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌, ଇଦାଂ ନେ ମାଞ୍ଜି ଆବାତି ମାନ୍‌; ଆରେ, ଆନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାରିହାରା ନାଜିଂ ଆରେ ରଗ ଜିପ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୪୧ “ଆନ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁଜ଼ି ମାନ୍‌ଚି କାଦି ଆନାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଚିଲେ ଜିହୁଦିର୍‌ ତା ବେରୁତାଂ ନିନ୍ଦା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌,” ୪୨ ଆରେ ଇଚାର୍‌ ଇୱାନ୍‌ ଜସେପ୍‌ ମେହି ଜିସୁ ଆକାୟ୍‌, “ଆରେ ଆପେଂ ଇନାକା ଇୱାନ୍‌ ଲାତ୍ରାହି ତେହିଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁପ୍‌ ? ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁତ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ହେୱାନ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇନାନ୍ନା ?”
୪୩ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ବିତ୍ରେ ନିନ୍ଦା କିମାଟ୍‌ ? ୪୪ ଇମ୍‌ଣି ଆବା ନାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା ହେୱାନ୍‌ ନାତାକେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆଦ୍‌ୱିତିସ୍‌ ଇନେର୍‌ ନା ଲାଗେ ୱାଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌ । ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ୱାନାର୍‌ ହେୱାରିଂ ଆନ୍‌, ହାରିହାରା ନାଜିଂ ଆରେ ରଗ ଜିପ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ । ୪୫ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ତାକେ ଲେକିକିତାର୍ଣ୍ଣା, ୱିଜ଼ାର୍‌ କେବଲ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ହିକ୍ୟା ପାୟା ଆନାର୍‌ । ଇନେର୍‌କି ଆବା ତାକେଣ୍ଡାଂ ହିକ୍ୟା ଲାବ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ହେୱାନ୍‌ ନାତାକେ ୱାନାନ୍‌ । ୪୬ ଇନେନ୍‌ ଜେ ଆବାଂ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ନା, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌; ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେଣ୍ଡାଂ ୱାତାନ୍‌ନା, ହେୱାନ୍‌ ଆବାଂ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ନା । ୪୭ ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେନ୍‌ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌ । ୪୮ ଆନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହିନି କାଦି । ୪୯ ମି ଆକର୍‌ ବାଟାତ ମାନ୍ନା ଚିଚାର୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାର୍‌ ହାତାର୍‌ । ୫୦ ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି କାଦି ସାର୍ଗେତାଂ ୱାନାତ୍‌, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ତିନାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌ । ୫୧ ଆନ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁତ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଜିବୁନ୍‌ କାଦି; ଇନେର୍‌ ଜଦି ଇ କାଦି ତିନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଜିଜ଼ି ମାନାର୍‌; ଆଁ, ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି କାଦି ହିଦ୍‌ନାଂ, ହେଦାଂ ନା ଜେଇ, ଆନ୍‌ ତା ପୁର୍ତିତିଂ ବାଚାୟ୍‌କିଦେଂ ଇଞ୍ଜି ଜିବୁନ୍‌ ହିଦ୍‌ନାଂ ।
୫୨ ଇବେ ଜିହୁଦିର୍‌ ହେୱେର୍‌ ହେୱାର୍‌ ରିସା ଆଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ଇୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜେଇ ତିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ ?
୫୩ ହେବେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ିତି ଜେଇ ତିନ୍‌ୱିତିସ୍‌ ଆରି ତା ନେତେର୍‌ ଉଣ୍‌ୱିତିସ୍‌, ମି ତାକେ ଜିବୁନ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ । ୫୪ ଇନେର୍‌ ନା ଜେଇ ତିନାର୍‌ ଆରି ନା ନେତେର୍‌ ଉଣାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ ହାରିହାରା ନାଜିଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିପିକିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୫୫ ଇନାକିଦେଂକି ନା ଜେଇ ହାତ୍‌ପା କାଦି ଆରି ନା ନେତେର୍‌ ହାତ୍‌ପା ଏଜ଼ୁଂ । ୫୬ ଇନେର୍‌କି ନା ଜେଇ ତିନାର୍‌ ଆରି ନା ନେତେର୍‌ ଉଣାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନା ତାକେ ମାନେନ୍‌ ଆରି ଆନ୍‌ ତା ତାକେ ମାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୫୭ ଜିବୁନ୍‌ନି ଆବା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା ଆରି ଆନ୍‌ ଆବା କାଜିଂ ଜିଜ଼ି ମାନାଂ, ହେ ଲାକେ ଜେ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତିଞ୍ଜିନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପାନା କାଜିଂ ଜିଜ଼ି ମାନାନ୍‌ । ୫୮ ଇମ୍‌ଣି କାଦି ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁତ୍‌ତାନ୍ନା, ହେଦାଂ ଇ; ଆକର୍‌ ଇନେସ୍‌ ତିନ୍‌ଞ୍ଜି ହାତାର୍‌, ହେ ଲାକେ ଆକାୟ୍‌; ଜେ ଇ କାଦି ତିନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଜିଜ଼ି ମାନାନ୍‌ ।”
୫୯ ହେୱାନ୍‌ କପର୍ନାହୁମ୍‌ ର କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ହିକ୍ୟା ହିନି ସମୁତ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ଇଚାର୍‌ ।
ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ନି ବଚନ୍‌
୬୦ ଲାଗିଂ, ତା ଚେଲାହିର୍‌ ବିତ୍ରେ ହେନି ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଇଚାର୍‌, “ଇ ହିକ୍ୟା ୱେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି କସ୍ଟ, ଇନେର୍‌ ଇଦାଂ ୱେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌ ?”
୬୧ ମାତର୍‌ ଜିସୁ, ତା ଚେଲାର୍‌ ଇନେର୍‌ ହେ ବିସ୍ରେ ନିନ୍ଦା କିନାରା ଇଞ୍ଜି, ତା ମାନ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ବାଦାନି କାରଣ୍‌ ଆନାତା ? ୬୨ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଇମେତାଂ ୱାତାନ୍‌ନା, ହେବେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ ଇନା କିନାନ୍‌ । ୬୩ କେବଲ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ୱାସ୍ତି ଜିବୁନ୍‌ ହିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌; ମାନାୟ୍‌ ଜେଇ ଇନାକା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁତ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ହେ ଜିବୁନ୍‌ ହିନି ୱାସ୍କିତିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁନାଦେର୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୬୪ ମାତର୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ଇନେ ଇନେର୍‌ ପାର୍ତି କିଉରା । ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ ଆରି ଇନେନ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ସାତ୍ରୁର୍‌ କେଇଦ ଇନେନ୍‌ ହେଲାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆଗେତାଂ ପୁଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ । ୬୫ ଜିସୁ ଆରେ ଇଚାନ୍‌, “ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା, ଆବା ତାକେଣ୍ଡାଂ ପକ୍ୟା ଆୱିତିସ୍‌ ଇନେର୍‌ ନା କଚଣ୍‌ ୱାଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌ ।”
୬୬ ହେ ସମୁତାଂ ତା ଚେଲାହିର୍‌ ବିତ୍ରେ ହେନି ବେଣ୍‌କିୱାଦାଂ ହସି ହାଚାର୍‌, ଆରେ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଚାଲା ବୁଲା କିୱାତାର୍‌ । ୬୭ ହେବେ ଜିସୁ ବାରଜାଣ୍‌ତିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ପା ନାଙ୍ଗ୍‌ ପିସ୍ତି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚା କିନାଦେରା ?”
୬୮ ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌, ମାପ୍ରୁ, ଇନେର୍‌ ତାକେ ହାନାପ୍‌ ? ନି ତାକେ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ନି ବଚନ୍‌ ମାନାତ୍‌; ୬୯ ଆରେ, ଏନ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍ତି ହେ ପୁଇପୁୟା ମାନାୟ୍‌, “ଇଦାଂ ଆପେଂ ପାର୍ତି କିତାପ୍‌ନ୍ନା ଆରି ପୁଚାପ୍‌ନା ।”
୭୦ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ଇନାକା ମି ବାରଜାଣ୍‌ତିଂ ବାଚି କିୱାତାଂନା କି ? ଆରେ, ମି ବିତ୍ରେ ର ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ।” ୭୧ ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍କାରିୟତିୟ ସିମନ୍‌ ମେହି ଜିହୁଦାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ବାରଜାଣ୍‌ ବିତ୍ରେ ରୱାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାତ୍ରୁର୍‌ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌ ।