୨୧
ର ରାଣ୍ଡିତି ଦାନ୍‌
(ମାର୍କ ୧୨:୪୧-୪୪)
୧ ଇଦାଂ ପାଚେ ଜିସୁ ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ପା ମାଜାନିଂ ଗାଦ୍ୟାତାକେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଦାନ୍‌ ୱାକ୍‌ନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ । ୨ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ର ହିଲ୍‍ୱି ରାଣ୍ଡିକାଂ ହେବେ ରି ଟାକା ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଟ୍‍ନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାନ୍‌, ୩ “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇ ହିଲ୍‍ୱି ରାଣ୍ଡି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ଇଟ୍‍ତାତ୍‍ନ୍ନା, ୪ ଇନାକିଦେଂକି ଇୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଗାଦ୍ୟାତାଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଦାନ୍ତାଙ୍ଗ୍‌ ଅଲପ୍‍ ଅଲପ୍‍ ଇଟ୍‌ତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଇଦେଲ୍‌ ତା କସ୍ଟକିତାକା ଦାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ବାଚାୟ୍‌କିଦେଂ କାଜିଂ ଇଦେଲ୍‌ତି ଇନାକା ମାଚାତ୍‌, ହେ ସବୁ ଇଟ୍‌ତାତ୍‌ ।”
ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତିଂ ଦୁଡ଼ିମାସ୍‍ନି ବିସ୍ରେ ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୪:୧-୨; ମାର୍କ ୧୩:୧-୨)
୫ କେତେଜାଣ୍‌ ଚେଲାର୍‌ “ମନ୍ଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ବେଣ୍‌କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ହେୱାର୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌ ହେବେ ମେହାୟ୍‌କିଜ଼ି ମାଚି ହଲ୍‌ନି କାଲ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁ କାଜିଂ ରଚ୍‌ଚି ମାଚି ଇନାମିଙ୍ଗ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ ଅପ୍ରବଲ୍‌ ହଲ୍‌ନାତା ।” ୬ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଇନାକା ସବୁ ହୁଡ଼୍‍ନାଦେରା, ସମୁ ୱାନାତ୍‍, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ର କାଲ୍‌ ଆରେ ର କାଲ୍‌ ଜପି ମାନୁତ୍‌, ମାଚିସ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ମେଦ୍‌ନି ଦୁଡ଼ି ମାସ୍‍ନାତ୍‍ ।”
ଦୁକ୍‌ ଆରି ନିନ୍ଦା
(ମାତିଉ ୨୪:୩-୧୪; ମାର୍କ ୧୩:୩-୧୩)
୭ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‍ବାତାର୍‍, “ଏ ଗୁରୁ, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇ ସବୁ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଗିଟା ଆନାତ୍‌ ? ଆରେ, ଇନାୱାଡ଼ାଲିଂ ଇ ସବୁ ଗଟ୍‌ଣା ଲାଗେ ଆନାତ୍‌, ହେ ସମୁନି ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ ଇନାକା ?”
୮ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଜାଗ୍ରତ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ କିୟାଆମାଟ୍‍; ଇନାକିଦେଂକି ହେନି ନା ତର୍‌ଦ ୱାଜ଼ି, ଆନ୍‌ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ସମୁ ଲାଗାଂ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜ୍‌ନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ପାଚେ ହାଲ୍‍ମାଟ୍‍ । ୯ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମେଲି ଆରି ଗଣ୍ଡ୍‌ଗଲ୍‌ ବିସ୍ରେ ୱେନାଦେର୍‍, ହେ କାଡ଼୍‌ଦ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମାଟ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଇ ସବୁ ଆତିସ୍‌ପା ପର୍ତୁମ୍‌ ଗିଟା ଆନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ଦାପ୍ରେ ରାଜି ବୁଡାଆଉତ୍‍ ।”
୧୦ ତା ପାଚେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଜାତି ବିରୁଦ୍‌ତ ଜାତି ଆରି ରାଜି ବିରୁଦ୍‌ତ ରାଜି ନିଙ୍ଗ୍‌ନାତ୍‌, ୧୧ ଆରେ ବେସିଗାଜା ମେଦ୍‌ନି ଦାଲ୍‍କା ଆନାତ୍‌ ଆରେ ବାହା ବାହାତ ମାର୍ଡି ଆରି କାତାର୍‌ ଆର୍ନାତ୍‌, ଆରେ ବାଦାଡ଼୍‌କାଂ ବେସି ଗାଜା ବାନା ଆରି ଗାଜା ଗାଜା ଚିନ୍‌କୁ ଚଞ୍ଜିୟାନିଂ ।” ୧୨ “ମାତର୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଗଟ୍‌ଣା ଆଗେ ଲକୁ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତାନାର୍‌ ଆରି କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ଆରି ବନ୍ଦି ଇଞ୍ଜ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଗିଣ୍‌ କିଦ୍‌ନାର୍‌, ଆରେ ନା ତର୍‌ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ରାଜା ଆରି ରାଜ୍‌ କିନାକାର୍‌ ତାକେ ଅୟା ଅନାଦେର୍‌, ୧୩ ଇଦାଂ ମି ପାକ୍ୟା ସାକି ଆନାତ୍‌ । ୧୪  ଆୱିତିସ୍‌, ନିଜେ ପାକ୍ୟାତାଂ ଇନାକା ଉତର୍‌ ହିନାଦେର୍‍, ହେ ବିସ୍ରେ ପୁର୍ବେତାଂ ଚିତା କିୱି କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ମାନ୍ତ ତିର୍‌ କିୟାଟ୍‌ ! ୧୫ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଲାକେ କାତା ଆରି ଗିଆନ୍‍ ହିଦ୍‌ନାଂ ଆୱିତିସ୍‌ ମି ୱିଜ଼ୁ ବେର୍ୟାର୍‌ ୱେଇ ମାସ୍ତେଦେଂ ଆଡ଼୍‌ଦୁର୍‍ । ୧୬ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆବା ଆୟା, ଟଣ୍ଡେନ୍‌, ୱାସ୍କିନିକାର୍‍ ଆରି ବନ୍ଦୁ କୁଟୁମ୍‌ନିକାର୍‍ କାଜିଂ ପା ହେଲାୟ୍‌ ଅନାଦେର୍‌, ଆରେ ମିତାଙ୍ଗ୍ ଲକୁ ଇନେ ଇନେରିଂ ଅହ୍‌ନାର୍‌, ୧୭ ଆରେ ନା ତର୍‌ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ତାକେ ଗିଣ୍‌କିୟା ଅନାଦେର୍‌ । ୧୮ ମାତର୍‌ ମି କାପ୍‌ଡ଼ାନି ତେମୁଲ୍‌ ପା ନସ୍ଟ ଆଉତ୍‌ ! ୧୯ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍‌ ମାଚିସ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ୱାସ୍କି ଲାବ୍‌ କିନାଦେର୍‌ ।”
ଜିସୁ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ବାଡ଼୍‌ହା ଆନି ବିସ୍ରେ ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୪:୧୫-୨୧; ମାର୍କ ୧୩:୧୪-୧୯)
୨୦ ମାତର୍‌ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ତାକେ ମେଲ୍ୟାର୍‌ତାଂ ବେଡ଼ିକିନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା ହେଦାଂ ବାଡ଼୍‍ହାଆନାକା ଜେ ଲାଗେ, ଇଦାଂ ପୁନାଟ୍‌ । ୨୧ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇନେର୍‌ ଜିହୁଦା ରାଜିତ ମାଚିସ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ମାଡ଼ିତ ହନ୍‍ଚି ହାଲେର୍‍, ଆରେ, ଇନେର୍‌ ଗାଡ଼୍‌ଦ ବିତ୍ରେ ମାଚିସ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ହାଲେର୍‍; ଆରେ, ଇନେର୍‌ ନାସ୍‌କୁକାଂ ମାଚିସ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ଗାଡ଼୍‌ଦ ହଣ୍‍ମେର୍‍; ୨୨ ଇନାକିଦେଂକି ଲେକାଆତି ବିସ୍ରେ ୱିଜ଼ୁ ଗିଟାଆନି କାଜିଂ ହେଦାଂ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ସମୁ । ୨୩ ହେ ୱେଡ଼ାଲିଂ ଇନେର୍‌ ଏସ୍‌ ପିସ୍ତାକା ଆରି ମାୟ୍‍ଉଟ୍‍ନି ଆୟା, ଆ, ହେୱେକ୍‌ ଦୁକ୍‌ନିକିକ୍‌ ! ଇନାକିଦେଂକି ପୁର୍ତିତ ଗାଜା ବିପତି ଆରି ଇ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜାତି କାଜିଂ ରିସା ଗିଟା ଆନାତ୍‌, ୨୪ ଆରେ ହେୱାର୍‌ କାଣ୍ଡା ଦାରାତ ହାନାର୍‌ ଆରି ବନ୍ଦିଆଜ଼ି ୱିଜ଼ୁ ବିନ୍‌ଜାତି ତାକେ ମେହା ଆନାର୍, ଆରେ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ତି ଦିନ୍‌ପୁରାଆୱି ପାତେକ୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ପାନା ତାରେନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାତ୍‌ ।”
ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ୱାନାକା
(ମାତିଉ ୨୪:୨୯-୩୧; ମାର୍କ ୧୩:୨୪-୨୭)
୨୫  ଆରେ “ୱେଡ଼ା, ଲେଞ୍ଜ୍‌ ଆରି ହୁକାଙ୍ଗ୍‌ତ ଚିନ୍‌ ଚନ୍‌ଞ୍ଜାନାତ୍‌, ଆରି ପୁର୍ତିତ ଜାତି ବିତ୍ରେ ଗଡ଼୍‌ମେଲି ଆନାତ୍‌, ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଆରି ଲଡ଼ି ଗାର୍ଜାନ୍‌ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ବୁଦିବାଣା ଆନାର୍‌, ୨୬ ଆରେ ପୁର୍ତି ଜପି ୱାନି ଗଟ୍‌ଣା ୱିଜ଼ୁ କାସିପା ଲକୁ ଆପ୍ରାଂ ଆନାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଆକାସ୍‌ନି ସାକ୍ତି ସବୁ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆନିଂ । ୨୭  ହେ କାଡ଼୍‌ଦ ଲକୁ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଗାଜା ସାକ୍ତିତାଂ ଆରି ଗାଜା ପାଣ୍‌ଦାଙ୍ଗ୍‌ ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍ । ୨୮ ମାତର୍‌ ଇ ସବୁ ଗଟ୍‌ଣା ହାଙ୍ଗ୍‌ତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ା ଜପି ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଆରି କାପ୍‌ଡ଼ା ତାରେନ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଲାଗିଂ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ଲାଗେ ।”
ତଗା ମାର୍‍ନି ହିକ୍ୟା
(ମାତିଉ ୨୪:୩୨-୩୫; ମାର୍କ ୧୩:୨୮-୩୧)
୨୯ ଆରି, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ର ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌, ତଗା ମାର୍‌, ଆରେ “ୱିଜ଼ୁ ମାର୍‌କୁ ବିସ୍ରେ ଚିନ୍ତା କିୟାଟ୍‌ ହୁଡ଼ାଟ୍‌; ୩୦ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ଆକିଂ ଗିଲ୍‌ନିକ୍‌, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଜେଟ୍‌କାଡ଼୍‌ ଏକାୱାତାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ପୁଞ୍ଜି ମାନାଟ୍‌, ୩୧ ହେ ଲାକେ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଇ ସବୁ ଗଟ୍‌ଣା ହୁଡ଼୍‌ତିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ରାଜି ଏକାୱାତାତ୍‌, ଇଦାଂ ପୁନାଟ୍‌ ।”
୩୨ “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇ ୱିଜ଼ୁଗିଟାଆୱି ପାତେକ୍‌ ଇ ନେଞ୍ଜେ ୱିଗାନି ନାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ବାନି ବୁଡା ଆଉର୍‌ । ୩୩ ଆକାସ୍‌ ଆରି ପୁର୍ତି ୱିଜ଼୍‌ନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ନା ବଚନ୍‌ ସବୁ ମୁଡ଼୍‌କେ ୱିଜ଼ୁତ୍‌ ।”
ସବୁ ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌
୩୪ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ବିସ୍ରେ “ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ନି ମାନ୍‌ମୁଞ୍ଜ୍‍ନାକା ଆରି କାଲିଂ ଗହନାକାତ, ଆରେ ଜିଦେଂ କାଜିଂ ଚିନ୍ତାତ ତେରେ ପେତେ ଆନାତ୍‌, ଆରି ହେ ଦିନ୍‌ ହାଚାଟ୍ରେ ମି ଜପି ଆର୍ନାତ୍‌; ୩୫ ଇନାକିଦେଂକି ହାଦାଙ୍ଗ୍ ଡ଼ୁକା ଲାକେ ସବୁ ପୁର୍ତିନି ଲକୁ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଜପି ୱାନାତ୍‍ । ୩୬ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇ ସବୁ ୱାନି ଦିନ୍‌ ଗଟ୍‌ଣାତାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟା ଆଦେଂ ଆରି ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଲାଗେ ନିଲ୍‌ତେଂ ବାଚିକିୟା ଆଡୁ, ଇଦାଂ କାଜିଂ ନିତ୍ରେ ପାର୍ତାନା କିଜ଼ି କାସି ମାନାଟ୍‌ ।”
୩୭  ହେୱାନ୍‌ ନିତ୍ରେ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହିକାଇ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଆରେ ନିତ୍ରେ ନାଣା ହସି ହାଲ୍‌ଜି ଜିତ୍‌ମାଡ଼ିତ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ । ୩୮ ଆରି, ୱିଜ଼ୁଲଗୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହେୱାନ୍ତି ହିକ୍ୟା ୱେନ୍ଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ ଉଟ୍‌ଲା ହାକାଡ଼େ ହେୱାନ୍‌ତାକେ ୱାଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।
୨୧:୧୪ ୨୧:୧୪ ଲୁକ ୧୨:୧୧,୧୨. ୨୧:୨୫ ୨୧:୨୫ ହତ୍‌ତି ୬:୧୨,୧୩. ୨୧:୨୭ ୨୧:୨୭ ହତ୍‌ତି ୧:୭. ୨୧:୩୭ ୨୧:୩୭ ଲୁକ ୧୯:୪୭.