୨୨
ଜିସୁ ବିରୁଦ୍‌ତ କୁଟ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୧-୫; ୧୪:୧୬; ମାର୍କ ୧୪:୧-୨; ୧୦:୧୧; ଜହନ୍‌ ୧୧:୪୫-୫୩)
୧ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ତର୍‌ ହଇୱିରୁଟି ନି ପାର୍ବୁ ଲାଗାଂ ଆଜ଼ି ୱାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୨ ଆରି, ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ ଆରି ସାସ୍ତିର୍‌, ଇନେସ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି ଅସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌, ହେବେଣ୍ଡାଂ ଉପାୟ୍‌ ଡେକ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଅହି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜିହୁଦିର୍ତି ରାଜି
(ମାତିଉ ୨୬:୧୪-୧୬; ମାର୍କ ୧୪:୧୦-୧୧)
୩ ହେୱାଡ଼ାଂ ବାରଜାଣ୍‌ ଚେଲାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇସ୍କାରିୟତିୟ ଇନି ଜିହୁଦା ତାକେ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ହଟାତ୍; ୪ ଆରି, ହେୱାନ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି, ଇନେସ୍‌ ଉପାୟ୍‍ତ ହେୱାନିଂ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ ତାକେ ଆରି ମେଲ୍ୟାର୍‌ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ହେଦାଂ ହେୱାର୍‌ ହୁକେ ବେଣ୍‌ କିତାନ୍‌ । ୫ ହେବେ ତାଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ୱାରିୟା ଆତାର୍‌ ଆରି ହେୱାନିଂ ଟାକାଂ ହିଦେଂ ଗଜା କିତାର୍‌ । ୬ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ରାଜି ଆଜ଼ି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତାର୍‌ ହେୱାନିଂ ହେୱାର୍‌ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ଡେକ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ ।
ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁନି କାଦି ରଚ୍‌ନାକା ଜିସୁ ଜାଗ୍ରତ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୧୭-୨୫; ମାର୍କ ୧୪:୧୨-୨୧; ଜହନ୍‌ ୧୩:୨୧-୩୦)
୭ ପାଚେ ଇମ୍‌ଣି ଦିନ୍‌ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁନି ମେଣ୍ଡା ପୁଜାକିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗ୍‌ଦାନାତ୍‌, ହଇୱି ରୁଟିନି ପାର୍ବୁ ହେ ଦିନ୍‌ ଏକାୱାତାତ୍‌; ୮ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ପିତର୍‌ ଆରି ଜହନ୍‌ତିଂ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ପକ୍‌ତାନ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ତିନ୍‌ଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ମା କାଜିଂ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ବଜି ଜାଲ୍‌ଦି କିୟାଟ୍‌ ।”
୯ ହେବେତାଂ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ୱେନ୍‍ବାତାର୍‍, “ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ଜାଲ୍‌ଦି କିନାପ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏନ୍‌ ଇଚା କିନାୟ୍‌ ?”
୧୦ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଡ଼୍‌ଦ ହଟିସ୍‍, ଏସ୍‍ ଗାଗ୍ରି ଅଜ଼ି ହାନି ରକାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେଟାଆଦ୍‌ନାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇଞ୍ଜ ହଣାନ୍‍, ହେୱାନ୍‌ ପାଚେ ପାଚେ ହେ ଇଞ୍ଜ ହାଲ୍‌ଜି ଇଲ୍‌ନି ମୁଣିକାଙ୍ଗ୍ ଇନାଦେର୍‌, ୧୧ ‘ଗୁରୁ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‍ବାଆଦ୍ନାନା, ଆନ୍‌ ନା ଚେଲାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଇମେତାକେ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ତିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ମାନି କିନାପ୍‌, ହେ ଗତାଙ୍ଗ୍ ଇଲ୍‌ ଇମେତ୍‌ ?’ ୧୨ ହେବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‍କିଜ଼ି ଜାଲ୍‌ଦି କିତି ଜପ୍‌ଣି ଗାଜା ବାକ୍ରା ଚଚ୍‍ଚାନାନ୍‍, ହେ ବାହାତ ଜାଲ୍‌ଦି କିୟାଟ୍‌ ।”
୧୩ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ହାଲ୍‌ଜି, ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇନେସ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେ ଲାକେ ହୁଡ଼୍‌ଜି ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁନି ବଜି ଜାଲ୍‌ଦି କିତାର୍‌ ।
ମାପ୍ରୁ ବଜ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୨୬-୩୦; ମାର୍କ ୧୪:୨୨-୨୬; ୧ କରନ୍ତିୟ ୧୧:୨୩-୨୫)
୧୪ ଆରେ, ସମୁ ଏକାୱାତିଲେ, ହେୱାନ୍‌ ବାରଜାଣ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ହୁକେ ଚିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚାର୍‌ । ୧୫ ଆରେ, ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ନା ଦୁକ୍‌ ଆଗେ ଆନ୍‌ ମି ହୁକେ ଇ ନିସ୍ତାର୍‌ ବଜି ମାନି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍ତ ଇଚା କିତାଙ୍ଗ୍‌; ୧୬ ଇନାକିଦେଂକି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମାପ୍ରୁତି ରାଜିତ ଇଦାଂ ଅରତ୍‌ ହାତ୍‌ପା ପୁରା ଆୱି ପାତେକ୍‌ ଆନ୍‌ ଆରେ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ମାନି କିଉଙ୍ଗ୍‌ ।”
୧୭ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଗିଲାସ୍‌ ଅଜ଼ି ଜୁୱାର୍‌ କିଜ଼ି ହିଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ଇଦାଂ ଅଜ଼ି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ବିତ୍ରେ ବାଗ୍‌ କିୟାଟ୍‌,” ୧୮ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମାପ୍ରୁ ରାଜି ୱାୱି ପାତେକ୍‌ ଆନ୍‌ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍ ଇଦାଂ ଆରେ ଉଣୁଙ୍ଗ୍‌ ।
୧୯ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ରୁଟି ଅଜ଼ି ଜୱାର୍‌ କିଜ଼ି ଆରି ହେଦାଂ ଡ୍ରିକ୍‌ଚି ହେୱାରିଂ ହିଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ମି କାଜିଂ ହିତି ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇଦାଂ, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏତୁ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ କିୟାଟ୍‌ ।” ୨୦ ଚିଚି ପାଚେ ହେ ଲାକେ ହେୱାନ୍‌ ଗିଲାସ୍‌ ଅଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ଇ ଗିଲାସ୍‌ ମି କାଜିଂ ରଚ୍‌ଚି ମାନି ନା ନେତେର୍‌ତାଂ ରଚ୍‌ଚି ପୁନି ନିୟମ୍‌ ।”
୨୧ ମାତର୍‌ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, “ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସତ୍ରୁ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିଦ୍‍ନ୍ନା, ତା କେଇ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଟେବୁଲ୍‍ ଜପି ମାନାତ୍‌ । ୨୨ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେସ୍‌ ତିର୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ହେ ଲାକେ ହାକି ପାୟା ଆନାନ୍‌, ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ହେୱାନ୍‌ ସତ୍ରୁ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିୟା ଆନାନ୍‌, ହାୟ୍‍ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌ !”
୨୩ ଲାଗିଂ “ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଇଦାଂ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାନାରା, ହେ ବିସ୍ରେ ହେୱାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ୱେଚ୍‍ପା ଆଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌ ।”
ରକାନ୍‌ ଚାକର୍‌ ଲାକେ ଆଡୁ
୨୪  ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଗାଜା, ହେ ବିସ୍ରେ କେତ୍‍ପା ଆତାର୍‌ । ୨୫ ହେବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ରାଜାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଜପି ଆଦିକାର୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଲକୁ ହେବାନିକାର୍‌ ଇଞ୍ଜି ପୁଟାଆନାର୍‍ । ୨୬  ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ଆମାଟ୍‌, ମତର୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଗାଜାକାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହାରୁକାନ୍‍ ଲାକେ ଆୟେନ୍‌, ଆରି ଇନେର୍‌ ନେତା, ହେୱାନ୍‌ ହେବାକାର୍‌ୟା ଲାକେ ଆୟେନ୍‌ । ୨୭  ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ଗାଜାକାନ୍‌ ? ଇନେର୍‌ ଚିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚାନ୍ନା, କି ଜେ ହେବାକାର୍‌ୟା ? ଇନେର୍‌ ଚିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚାକାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ କି ଗାଜାକାନ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ରକାଂ ହେବାକାର୍‌ୟା ଲାକେ ମାନାଂ ।”
୨୮ ମାତର୍‌ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ୱିଜ଼ୁ ପରିକ୍ୟାତ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ୱାନାଦେରା; ୨୯ ଲାଗିଂ ନା ଆବା ରାଜି ରଚ୍‍ଚାନ୍ନା, ଆନ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ମି କାଜିଂ ରଚ୍‍ନାଙ୍ଗା, ୩୦ ଇନେସ୍‌କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ରାଜିତ ନା ଟେବୁଲ୍‍ତ ତିନ୍‌ଞ୍ଜି ଉଣ୍‌ଜି କିନାଦେର୍‌, ଆରେ ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚି ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ନି ବାର କୁଟୁମ୍‌ତିଂ ରାଜ୍‌ କିନାନ୍‌ ।”
ପିତର୍‌ତି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଆଗେ ୱେଚ୍‌ନାକା
(ମାତିଉ ୨୬:୩୧-୩୫; ମାର୍କ ୧୪:୨୭-୩୧; ଜହନ୍‌ ୧୩:୩୬-୩୮)
୩୧ “ସିମନ୍‌, ସିମନ୍‌, ହୁଡ଼ା କାମ୍‌ଲିୟା, ଗଁମ୍‌ତିଂ ପୁଟା ଆଲ୍‌ଗା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ହାଣେଲ୍‍ତ ଚାଲାୟ୍‍କିନି ଲାକେ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ପା ହାର୍‌ଦିମାନାୟାର୍‌ତାଂ ବାନିୟାରିଙ୍ଗ୍‌ ଆଲ୍‌ଗା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପରିକ୍ୟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ପାୟାଆତାଂନ୍ନା; ୩୨ ମାତର୍‌ ନି ପାର୍ତି କିନାକା ଇନେସ୍‌ ଡ଼ୁଗୁତ୍‍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ନି ହୁଦାଂ ପାର୍ତାନା କିତାଙ୍ଗ୍‌; ଆରେ, ଏନ୍‌ ଲେଉଟା ଆଜ଼ି ୱାନିହିଂ ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡାରିଂ ସୁସ୍ତା କିୟା ।”
୩୩ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ମାପ୍ରୁ, ଆନ୍‌ ନି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବନ୍ଦି ଇଞ୍ଜ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ହାଦେଂ ଜାଲ୍‌ଦି ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା ।”
୩୪ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ପିତର୍‌, ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାନାଙ୍ଗା, ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କୁଜ଼ୁ କ୍ଡେନିହିଂ ଆଗେ ଏନ୍‌ ଜେ ପୁଞ୍ଜ୍‌ନାୟ୍‍, ଇଦାଂ ତିନିହଟ୍‌ ପାର୍ତି କିଦୁୟ୍‌ ।”
ହାବଡ଼୍‌ କାଜିଂ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌
୩୫  ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଡି, ମଣା ଆରି କାଣ୍ଡା ପାଣ୍ଡାଇଙ୍ଗ୍‌ ତୁସ୍‍ୱାଦାଙ୍ଗ୍ ପକ୍‌ଚି ମାନ୍‍ଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍, ହେୱାଡ଼ାଂ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଅବାବ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ?” ହେୱାର୍‌ ଇଚାର୍‌, ଇନାକା “ଆକାୟ୍‌ ।”
୩୬ ହେବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌, ଇନେର୍‌ତି ବାଡି ମାନାତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ଅୱେନ୍‍, ହେ ଲାକେ ମଣା ପା ଅୱେନ୍‍, ଆରି ଇନେର୍‌ତି ହିଲୁତ୍‍, ହେୱାନ୍‌ ହେ ହେନ୍ଦ୍ରା ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ରସି କାଣ୍ଡା କଡ଼େନ୍‍ ।” ୩୭ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା,
“ହେୱାନ୍‌ ଅଦାର୍ମିର୍‌ ଲାହାଂ ଗାଣାକିୟା ଆତାନ୍‌,” ଇ କାତା ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, “ହେଦାଂ ନା ତାକେ ପୁରାଆନାକା ମାନାତ୍‌; ଲାଗିଂ ନା ବିସ୍ରେ ପୁରା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।”
୩୮ ହେବେତାଂ ହେୱାର୍‌ ଇଚାର୍‌, ମାପ୍ରୁ, ହୁଡ଼ା, “ଇବେ ରିଣ୍ଡାଂ କାଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ ମାନିକ୍‌ । ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଏଚେକ୍‌ନେ ସାରି ।”
ଜିସୁ ଜିତ୍‌ ମାଡ଼ିତ ମାପ୍ରୁତି ପାର୍ତାନା
(ମାତିଉ ୨୬:୩୬-୪୬; ମାର୍କ ୧୪:୩୨-୪୨)
୩୯ ଜିସୁ ଗାଡ଼୍‌ଦାଂ ହସି ଜାର୍‌ ରିତି ହୁକେ ଜିତ୍‌ମାଡ଼ିତ ହାଚାର୍‌, ଆରି ଚେଲାର୍‌ ପା ତା ପାଚେ ପାଚେ ହାଚାର୍‌ । ୪୦ ହେ ବାହାତ ଏକିସ୍‌ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ପରିକ୍ୟାତ ଇନେସ୍‌ ଆର୍‌ମାଟ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌ ।”
୪୧ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଆନ୍‌ମାନ୍‌ତାଂ ପାଞ୍ଚ୍‌କଡ଼ି ଆତ୍‍ତାଂ ଦେହା ହାଲ୍‌ଜି ମେଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ କୁନ୍ଦିକିଜ଼ି ଇ ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ୪୨ “ଏ ଆବା,” ଜଦି ନି ଇଚା ମାନାତ୍‌ ଲାଗିଂ “ଇ ଦୁକ୍‌ ନା ତାଙ୍ଗ୍‌ ଦେହା କିୟା, ଆତିସ୍‌ ପା ନା ଇଚା ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ନି ଇଚା ପୁରା ଆୟେତ୍‌ ।” ୪୩ ଆରେ, ସାର୍ଗେତାଂ ର ଦୁତ୍‌ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାକ୍ତି ହିତାନ୍‌ । ୪୪ ଆରେ, ଜିସୁ ମାନ୍‌ ବିତ୍ରେ ଦୁକ୍‍ତାଂ ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍‍ଜି ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ ଆରି ତା ରୁମିଙ୍ଗ୍ ନେତେର୍‌ ଲାକେ ମେଦ୍‌ନିତ ଆର୍‌ତିକ୍‌ ।
୪୫ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ପାର୍ତାନାତାଙ୍ଗ୍‍ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ଚେଲାର୍‌ ଲାଗାଂ ୱାଜ଼ି ହେୱାରିଂ ଦୁକ୍‌ କାଜିଂ ହୁନ୍‌ଞ୍ଚାକାରିଂ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌; ୪୬ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେକିଦେଂ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାଦେରା ? ପରିକ୍ୟାତ ଇନେସ୍‌ ଆର୍‌ମାଟ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌ ।”
ଜିସୁ ସତ୍ରୁ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିୟାତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୪୭-୫୬; ମାର୍କ ୧୪:୪୩-୫୦; ଜହନ୍‌ ୧୮:୩-୧୧)
୪୭ ଜିସୁ କାତା ଇନିୱାଡ଼ାଂ, ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଲକୁ ୱାଜ଼ି ଏକାୱାତାର୍‌, ଆରି ବାରଜାଣ୍‌ ବିତ୍ରେ ଜିହୁଦା ଇନି ରକାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଆଗେ ଆଗେ ୱାଜ଼ି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଡନ୍‍ଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ ହେ କଚଣ୍‌ତ ହାଚାନ୍‌ । ୪୮ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଜିହୁଦା ଡନ୍‌ଞ୍ଜି ପା ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ସତ୍ରୁ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିଦ୍‍ନାୟା ?”
୪୯ ଇବେଣ୍ଡାଂ ଇନାକା ଗିଟା ଆନାତ୍‌, ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହାଙ୍ଗ୍‍ଦାକାର୍‍ ଇଚାର୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ଆପେଂ ଇନାକା କାଣ୍ଡାତ କାତ୍‍ନାପ୍‌ ?” ୫୦ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରକାନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆଡ଼ିୟାଙ୍ଗ୍‌ ମାଟ୍‍କିଜ଼ି ହେ ତିନି କିତୁଲ୍‌ ରାସ୍‌ଦି ତୁହିତାନ୍‌ ।
୫୧ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଏଚେକ୍‌ ହୁନ୍‌ଜି ମାନାଟ୍‌,” ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେ କିତୁଲ୍‌ ଡୁଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉଜ୍‌ କିତାନ୍‌ ।
୫୨ ଆରେ, ଜିସୁ ହେୱାନ୍ତି ବିରୁଦ୍‌ତ ୱାଜ଼ି ମାଚି ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌, ମନ୍ଦିର୍‌ନି ମୁଡ଼୍‍ଜାମାନ୍‍ ଆରି ବୁଡ଼ାଲୁରିଂ ଇଚାର୍‌, “ଚର୍କୁ ବିରୁଦ୍‌ତ ହତି ଲାକେ କାଣ୍ଡା ଆରି ଟେଙ୍ଗା ଆଜ଼ି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ହସି ୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ? ୫୩ ଆନ୍‌ ନିତ୍ରେ ମି ହୁକେ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ମାନିୱେଡ଼ାଲିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ବିରୁଦ୍‌ତ କେଇ କିଦ୍‌ୱାତାଦେର୍‌, ମାତର୍‌ ଇଦାଂ ମି ସମୁ ଆରି ମାଜ୍‍ଗାନି ଆଦିକାର୍‌ ।”
ପିତର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିୱାତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୫୭-୫୮; ୨୬:୬୯-୭୫; ମାର୍କ ୧୪:୫୩-୫୪; ୧୪:୬୬-୭୨; ଜହନ୍‌ ୧୮:୧୨-୧୮; ୧୮:୨୫-୨୭)
୫୪ ପାଚେ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ଆସ୍ତି ଅଜ଼ି ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବା କିନାକାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ତାହିୱାତାର୍‌; ମାତର୍‌ ପିତର୍‌ ଦେହା ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ପାଚେ ପାଚେ ହାଚାନ୍‌ । ୫୫ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ହାକ୍‌ଡ଼ିନି ମାଦି ବାହାତ ନାଣି ତୁବ୍‍ଜି ରଚେ କୁଚ୍‌ଚିଲେ, ପିତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ମାଦି କୁଚ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ । ୫୬ ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ଆଡ଼ିଏଣି ହେୱାନ୍‌ ନାଣି ଲାଗାଂ କୁଚ୍‌ଚି ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେୱାନିଂ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାତ୍‌, “ଇୱାନ୍‌ ପା ହେୱାନ୍‌ ହୁକେ ମାଚାନ୍‌ ।”
୫୭ ମାତର୍‌ ପିତର୍‌ ପାର୍ତି କିୱାଦାଂ ଇଚାନ୍‍, “ଏ ଆୟାତାଡ଼ି, ଆନ୍‌ ହେୱାନିଂ ପୁନୁଙ୍ଗ୍‌ ।”
୫୮ ଅଲପ୍‍ ସମୁ ପାଚେ ଆରି ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାତ୍‌, “ଏନେଙ୍ଗ୍‌ ପା ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରକାୟ୍‌ ।”
ମାତର୍‌ ପିତର୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଆକାୟ୍‌, ଟଣ୍ଡେନ୍‌, ଆନ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ।”
୫୯ ର ଗଣ୍ଟା ପାଚେ ରକାନ୍‌ ଆଟ୍‌ୱା କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, “ଇ ମାନାୟ୍‌ ପା ହାତ୍‌ପାନେ ତା ହୁକେ ମାଚାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ରକାନ୍‌ ଗାଲିଲିୟ ମାନାୟ୍‌ ।”
୬୦ ମାତର୍‌ ପିତର୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଟଣ୍ଡେନ୍‌, ଏନ୍‌ ଇନାକା ଇନାୟା, ଆନ୍‌ ହେଦାଂ ପୁନୁଙ୍ଗ୍‌ ।”
ହେ ଦାପ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ କାତା ଇନୁ ଇନୁ କୁଜ଼ୁ କ୍ଡେତାତ୍‌, ୬୧ ଆରେ ମାପ୍ରୁ ପିତର୍‌ତିଂ ର କାଣ୍‌କୁତ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌; ହେବେ “ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କୁଜ଼ୁ କ୍ଡେନି ଆଗେ ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତିନି ହଟ୍‌ ପାର୍ତି କିଦୁୟ୍‌,” ଇଦାଂ ଇମ୍‌ଣି କାତା ମାପ୍ରୁ ପିତର୍‌ତିଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ୬୨ ହେଦାଙ୍ଗ୍ ତା ମାନ୍ତ ୱାତାତ୍‍, ଆରି ହେୱାନ୍‌ ବାର୍ତ ହାଲ୍‌ଜି ବେସି ତାନ୍ଦ୍ରା ଆଜ଼ି ଆଡ଼୍‌ବାତାନ୍‌ ।
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଗ୍ଡାଇତାର୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୬୭-୬୮; ମାର୍କ ୧୪:୬୫)
୬୩ ଆରେ, ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତି ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ମାଡ଼୍‌ଜି କିଉ କିଉ ଲାଜୁ କିତାର୍‌, ୬୪ ଆରେ ହେ ମୁମ୍‌ଦ ପାଡ଼ାକ୍‍ଚି ହେୱାନିଂ ୱେନ୍‍ବେଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌, “ଏନ୍‌ କିନ୍ଦା ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାକାୟ୍‌ ! ଇନାତ, ଇନେର୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାଟ୍‍କିତ୍‍ତାର୍‍ ?” ୬୫ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ଆଦିକ୍‌ ବେସି କାତା ହେୱାନ୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ଇଞ୍ଜି ହେୱାନିଂ ନିନ୍ଦା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ ।
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜା ସବାତାକେ ତାହିୱାତାର୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୫୯-୬୬; ମାର୍କ ୧୪:୫୫-୬୪; ଜହନ୍‌ ୧୮:୧୯-୨୪)
୬୬ ଅଜଡ଼୍‌ ଆତି ଦାପ୍ରେ ମାନାୟାର୍‌ତି ପ୍ରାଚିନାର୍‌, ଆରେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ ଆରି ସାସ୍ତିର୍‌ ରୁଣ୍ଡା ଆଜ଼ି ଜାର୍‌ତିଂ ଗାଜା ମିଟିଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ଅଜ଼ି ଇଚାର୍‌, “ଏନେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି କ୍ରିସ୍ଟ, ତେବେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚା ।”
୬୭ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌,
“ଆନ୍‌ ଜଦି କ୍ରିସ୍ଟ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ପାର୍ତି କିଉଦେର୍‌ ।” ୬୮ ଆରେ, ଆନ୍‌ ୱେନ୍‌ବା ଆତିସ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିଉଦେର୍‍ ।” ୬୯ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍ତି ସାକ୍ତିତାଂ ବୁଜ୍‌ଣି ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‍ନାନ୍‍ ।
୭୦ ହେବେଣ୍ଡାଂ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ୱେନ୍‍ବାତାର୍, “ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍‌ ଇନାକା ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ି ?”
ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାଦେରା ।”
୭୧ ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ମାଦାଂ ଆରେ ସାକିନି ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା ଇନାନା, ଆପେଂ ନିଜ୍‍ ହେଦାଂ ୱେଚାପ୍‌ନ୍ନା ।”
୨୨:୨୪ ୨୨:୨୪ ମାତିଉ ୧୮:୧; ମାର୍କ ୯:୩୪; ଲୁକ ୯:୪୬. ୨୨:୨୬ ୨୨:୨୬ ମାତିଉ ୨୩:୧୧; ମାର୍କ ୯:୩୫. ୨୨:୨୬ ୨୨:୨୬ ମାତିଉ ୨୦:୨୫-୨୭; ମାର୍କ ୧୦:୪୨-୪୪. ୨୨:୨୭ ୨୨:୨୭ ଜହନ୍‌ ୧୩:୧୨-୧୫. ୨୨:୩୫ ୨୨:୩୫ ମାତିଉ ୧୦:୯,୧୦; ମାର୍କ ୬:୮,୯; ଲୁକ ୯:୩; ୧୦:୪.