୨୩
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ପିଲାତ ତାକେ ତାହିୱାତାର୍‌
(ମାତିଉ ୨୭:୧୨; ୧୧:୧୪; ମାର୍କ ୧୫:୧-୫; ଜହନ୍‌ ୧୮:୨୮-୩୮)
୧ ପାଚେ ସବାନି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ପିଲାତ ତାକେ ଅତାର୍‌ । ୨ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ଜିସୁ ବିରୁଦ୍‌ତ ଦାବା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ଆପେଂ ହୁଡ଼୍‌ତାପ୍‌, ଇ ମାନାୟ୍‌ “ମା ଜାତିତିଂ ରାଜା ବିଦ୍‌ଡ଼ କିଦ୍‌ନାନା ଆରି କାଇସର୍‌ତିଂ ସିସ୍ତୁ ହିଦେଂ ମୁନାକିନାନ୍ନା ଆରି ଜାର୍‌ତିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ରାଜା ଇଞ୍ଜି ଇନାନ୍ନା ।”
୩ ଇବେଣ୍ଡାଂ ପିଲାତ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏନ୍‌ କି ଜିହୁଦିର୍‌ ରାଜାତି ?”
ଜିସୁ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଏନ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାୟା ।”
୪ ହେବେଣ୍ଡାଂ ପିଲାତ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆରି ମାନାୟାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଆନ୍‌ “ଇ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଇନାକାପା ଦସ୍‌ ପାୟାଆୱାତାଂ ।”
୫ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଆରେ ଜବର୍‌ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ଇୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ତ ହିକ୍ୟା ହିଜ଼ି ଗାଲିଲିତାଂ ଆରମ୍‌ କିଜ଼ି ଇ ବାହା ପାତେକ୍‌ ପା ଲକାଂ ମାତାୟ୍‍ କିନାନା ।”
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ହେରଦ୍‌ ଲାଗେ ପକ୍‌ତାନ୍‌
୬ ମାତର୍‌ ପିଲାତ ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଇ ମାନାୟ୍‌ ଇନାକା ରକାନ୍‌ ଗାଲିଲିୟ ମାନାୟ୍‌ କି ?” ୭ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଜେ ହେରଦ୍‌ତି ଆଦିକାର୍‌ ତାରେନ୍‌ ମାନାର୍‌, ଇଦାଂ ପୁଞ୍ଜି ହେୱାନ୍‌ତାଂ ହେରଦ୍‌ ଲାଗାଂ ପକ୍‌ତାନ୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ପା ଇ ସମୁତ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ମାଚାନ୍‌ । ୮ ହେରଦ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ବେସି ୱାର୍‌ୟା ଆତାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ହେ ବିସ୍ରେ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚିଲେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ଦିନ୍‌ତାଂ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ମାନ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପା କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ ଆନାକା ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆହା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୯ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ତାଂ ବେସି କାତା ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌, ମାତର୍‌ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇନ୍‍ୱାତାନ୍ । ୧୦ ଆରେ, ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ ଆରି ସାସ୍ତିର୍‌ ନିଲ୍‌ଚି ହେ ବିରୁଦ୍‌ତ ବେସି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗିସ୍‌ ମାଚାର୍‌ । ୧୧ ଆରେ, ହେରଦ୍‌ ଜାର୍‌ ମେଲ୍ୟାର୍‌ ହୁକେ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଲାଜ୍‌ କିଜ଼ି ନିନ୍ଦା କିଜ଼ି ଜିଲିମିଲି ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍ପି କିଜ଼ି ପିଲାତ ଲାଗେ ପକ୍‌ଚି ତୁହିତାନ୍‌ । ୧୨ ହେ ଦିନ୍‌ ହେରଦ୍‌ ଆରି ପିଲାତ ହାରି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ଆତାର୍‌; ଇଦାଂ ଆଗେ ହେୱାର୍‌ ହାରି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ସତ୍ରୁର୍‍ ମାଚାତ୍‌ ।
ଜିସୁତି ହାକି ଡାଣ୍ଡ୍‌ହିତାର୍‌
(ମାତିଉ ୨୭:୧୫-୨୬; ମାର୍କ ୧୫:୬-୧୫; ଜହନ୍‌ ୧୮:୩୯–୧୯:୧୬)
୧୩ ଇଦାଂ ପାଚେ ପିଲାତ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌, ଗାଜାକାର୍‌ ଆରି ମାନାୟାରିଂ କୁକ୍‌ଚି ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଜ଼ି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ୧୪ ଇୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ବିଦ୍‍ବାଦା କିନାନା ଇଞ୍ଜି “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇୱାନିଂ ନା ଲାଗାଂ ତାସି ମାଚାଦେର୍‌; ଆରି ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଆନ୍‌ ମି ମୁମ୍‌ଦ ଇୱାନିଂ ପର୍‌ସନ୍‌ କିଜ଼ି, ହେ ବିରୁଦ୍‌ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ୱିଜ଼ାକାଦେର୍‌ ଇୱାନ୍‌ କାତା କିନାଦେରା, ହେ ଲାକେ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ଦସ୍‌ ଇୱାନ୍ତାଙ୍ଗ୍ ଗାଟାଆୱାତାପ୍‍ । ୧୫ ହେରଦ୍‌ ପା ଗାଟାଆୱାତାନ୍‍, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‍ତାଂ ମା ତାକେ ଆରେ ପକ୍ତାତାନ୍‌; ଆରି ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇୱାନ୍‌ ହାକିଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆନି ଇନାକାପା କାମାୟ୍‌ କିୱାତାନ୍‌ନା; ୧୬ ଲାଗିଂ ଆପ୍‌ ଇୱାନିଂ ଟ୍ରାକି କିଜ଼ି ମୁକ୍ତି କିନାପ୍‌ ।” ୧୭ ପାର୍ବୁ ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ରକାନିଂ ମୁକ୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ୱାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ।
୧୮ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ରବେ କିକିରାଡିଂ କିଜ଼ି ଇଚାର୍‌, “ଇୱାନିଂ ଅହାଟ୍‌, ମା କାଜିଂ ବାରବାଙ୍ଗ୍‌ ମୁୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‍ କିୟାଟ୍‌ ।” ୧୯ ଇ ବାରବା ଗାଡ଼୍‌ଦ ଗିଟା ଆଜ଼ି ଇମ୍‌ଣି ଗଡ଼୍‌ମେଲି କାଜିଂ ଆରି ନାର୍‌ ଅହ୍‌ନି କାଜିଂ ବନ୍ଦି ଇଞ୍ଜ ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ ।
୨୦ ମାତର୍‌ ପିଲାତ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌କିଜ଼ି ହେୱାରିଂ ଆରେ ରଗ ବୁଜାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ । ୨୧ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଜବର୍‌ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ତାଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରୁସ୍‌ତ ଦୁପାଟ୍‌, କ୍ରୁସ୍‌ତ ଦୁପାଟ୍‌ ।”
୨୨ ଆରେ, ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ତିନି ହଟ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେକିଦେଂ, ହେୱାନ୍‌ ଇନା ଦସ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା ? ଆପେଂ ତା ତାକେ ଇନାକାପା ହାକି ଡାଣ୍ଡ୍‌ ଗାଟା ଆଉପା; ଲାଗିଂ, ଆପେଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ହିଜ଼ି ପିସ୍ତି ହିନାପ୍‍ ।”
୨୩ ମତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ କ୍ରୁସ୍‌ତ ଦୁପ୍‌ୟା ଆୟେନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଦାବା କିଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ଗାଜା ୱେଇଦ ଜିଦ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ତି ଆଲି ଜିଣା ଆତାତ୍‌ । ୨୪ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ତି ଦାବା ହୁଦାଂ କିୟାଆୟେତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପିଲାତ ବଲ୍‌ ହିତାନ୍‌; ୨୫ ମାତର୍‌ ମାନାୟ୍‌ କାଜିଂ ନିଲ୍‌ଚି ଆରି ମାନାୟ୍‌ ଅସ୍ତି କାଜିଂ ଜଇଲ୍‌ତ ଇଟ୍ୟାଜ଼ି ମାଚି ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଦାବା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ତାଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମୁକ୍ତି କିତାନ୍‌, ଆରେ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ମାନ୍‍ତାରେନ୍‍ ହେଲାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ ।
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରୁସ୍‌ତ ହାସ୍ତାର୍‌
(ମାତିଉ ୨୭:୩୨-୪୪; ମାର୍କ ୧୫:୨୧-୩୨; ଜହନ୍‌ ୧୯:୧୭-୨୭)
୨୬ ହେୱାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଅନିୱେଡ଼ାଲିଂ ବିତ୍ରେ ନାସ୍‌ତାଂ ୱାଜ଼ି ମାନି ସିମନ୍‌ ଇନି ରକାନ୍‌ କୁରିଣିୟ ଲଗାଂ ଆସ୍ତି ଜିସୁତି ପାଚେ ପାଚେ କ୍ରୁସ୍‌ ପିଣ୍ଡ୍‌ଦେଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ନିପିତ ହେଦାଂ ଇଡ୍‌ତାର୍‌ ।
୨୭ ଆରେ, ମାନାୟାର୍‌ତି ଆରି ହେୱାନ୍‌ କାଜିଂ ନେଞ୍ଜେଡାକିତ ଇଡ଼୍‍ୟାଆନି ଆଡ଼୍‍ବିନି ଲଗାଂ ବେସି କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣାଂ ହେୱାନ୍ତି ପାଚେ ପାଚେ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚିକ୍‌ । ୨୮ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ହେୱେକ୍‌ ନିପ ମାସ୍‌ଦି ପା ଇଚାନ୍‌, “ଗ ଜିରୁସାଲମ୍‌ନି ଗାଡ଼୍‍ଚେକ୍‍, ନା କାଜିଂ ଆଡ଼୍‍ବାମାଟ୍‍, ମତର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କାଜିଂ ଆରି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହିମ୍‌ଣାଂ କାଜିଂ ଆଡ଼୍‍ବାଟ୍‍; ୨୯ ଇନାକିଦେଂକି ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇନେର୍‌ ବାଞ୍ଜ୍‌ଣି, ଆରେ ଇନେର୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂପା ଏସ୍‌ ପିହ୍‍ୱାତାତ୍‍ନ୍ନା ଆରି ମାୟ୍‍ଉଟ୍‍ୱା ତାତ୍‍ନ୍ନା, ହେୱାକାଂ ଲକୁ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଦନ୍ୟ ଦନ୍ୟ ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ସମୁ ୱାନାତା । ୩୦  ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଲକୁ ମାଡ଼ିକାଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାନାର୍‌, ମା ଜପି ଆର୍‍ଦା, ଆରେ କୁପ୍‌ଲିକାଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାନାର୍‌, ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ଡାକ୍‍ତା । ୩୧ ଇନାକିଦେଂକି ଲକୁ ଜଦି ଜିତ୍‌ ମାର୍‌ କାଜିଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ କିତାର୍‌, ୱାଚ୍‌ଚି ମାର୍‌ କାଜିଂ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା କିଉର୍‌ ?”
୩୨ ଆରେ, ହାକି ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆଦେଂ କାଜିଂ ରିକାରିଙ୍ଗ୍ କାରାପ୍‌ କାମାୟ୍‌ ପା ହେୱାନ୍‌ ହୁକେ ଅୟା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୩୩ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ “ନିନ୍ଦାଣ୍‌” ଇନି ବାହାତ ଏକିସ୍‌ ହେବେ ହେୱାନିଂ କ୍ରୁସ୍‌ତ ଦୁପ୍‌ତାର୍‌ ଆରି କାରାପ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ରକାନିଂ ତିନାବାଗାଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ରକାନିଂ ଡେବା ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରୁସ୍‌ତ ଦୁପ୍‌ତାର୍‌ । ୩୪ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଆବା, ଇୱାରିଂ କେମା କିୟା, ଇନାକିଦେଂକି ଇୱାର୍‌ ଇନାକା କିନାରା, ହେଦାଂ ପୁନୁରା ।”
ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ତା ହେନ୍ଦ୍ରା ସବୁ ବାଟା କିନି କାଜିଂ ଦରମ୍‌ଗୁଲି କିତାର୍‌ । ୩୫ ଆରେ, ମାନାୟାର୍‌ ନିଲ୍‌ଚିପା ହୁଡ଼୍‍ଜିମାଚାର୍‍ । ଆରି, ମୁଡ଼୍‌ଦାକାର୍‍ ପା ତାଙ୍ଗ୍‌ ବିଦ୍‍ବାଦ୍‍ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବିନ୍‌ ଲଗାଂ ରାକ୍ୟା କିତାନ୍‌; “ହେୱାନ୍‌ ଜଦି ଇସ୍ୱର୍ତି ବାଚିକିୟାତି କ୍ରିସ୍ଟ, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ନିଜ୍‍ତିଙ୍ଗ୍ ରାକ୍ୟା କିଏନ୍‍ ।”
୩୬ ଆରେ, ମେଲ୍ୟାର୍‌ ପା ହେ ଲାଗାଂ ୱାଜ଼ି କେନିରାସ୍‌ ହିଜ଼ି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଗ୍ଡାଜ଼ି କିଜ଼ି ଇଚାର୍‌, ୩୭ “ଏନ୍‌ ଜଦି ଜିହୁଦିର୍ତି ରାଜା, ତା ଆତିସ୍‌ ନିଜ୍‍ତିଙ୍ଗ୍ ରାକ୍ୟା କିୟା ।”
୩୮ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଜପି ଇ ଲେକା ପା ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, “ଇୱାନ୍‌ ଜିହୁଦିର୍ତି ରାଜା ।”
୩୯ ଆରେ, କ୍ରୁସ୍‌ତ ଦୁପ୍‌ୟା ଆଜ଼ି ମାନି ଚର୍କୁକାଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ ବିତ୍ରେ ରକାନ୍‌ ହେୱାନିଂ ନିନ୍ଦା କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, “ଏନ୍‌ ଇନାକା କ୍ରିସ୍ଟ ଆକାୟ୍‌ ? ନିଜ୍‍ତିଙ୍ଗ୍ ଆରି ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରାକ୍ୟା କିଦା ।”
୪୦ ମାତର୍‌ ଆରି ରକାନ୍‌ ହେୱାନିଂ ଦାକା କିଜ଼ି ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, ଏନ୍‌ ସମାନ୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ତ ପାୟାଆନାୟା, “ଏନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଇନାକା ପାଣ୍ଡ୍ରା ପା ଆଉୟା ? ୪୧ ଆରେ, ଆପେଂ ହିନା ନ୍ୟାୟ୍‌ତାଂ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟାଆନାପା, ଇନାକିଦେଂକି ନିଜ୍‍ ନିଜ୍‍ ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‍ ପାଡ଼୍‌ ପାୟାଆନାପା, ମାତର୍‌ ଇ ମୁଣିକା ଇନାକାପା ଦସ୍‌ କିୱାତାନ୍‌ନା ।” ୪୨ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଜିସୁ, ଏନ୍‌ ଜାର୍‌ ରାଜିତ ହଟିସ୍ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏତୁ କିଦ୍‌ନାୟ୍‌ ।”
୪୩ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍‌ ନା ହୁକେ ସାର୍ଗେ ରାଜିତ ଏକାୱାନାୟ୍‌ ।”
ଜିସୁତି ହାକି
(ମାତିଉ ୨୭:୪୫-୫୬; ମାର୍କ ୧୫:୩୩-୪୧; ଜହନ୍‌ ୧୯:୨୮-୩୦)
୪୪ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେ ପାଦ୍‌ନା ବାର ଗଣ୍ଟା ୱେଡ଼ାଲିଂ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ଆରି, ୱେଡ଼ା ମାଜ୍‌ଗା ଆତିଲେ ତିନି ଗଣ୍ଟା ପାତେକ୍‌ ଦେସ୍‌ ଜାକ୍‌ ମାଜ୍‌ଗା ଆତାତ୍‌, ୪୫ ଆରେ ମନ୍ଦିର୍‌ନି ପାର୍‍ଦା ହେନ୍ଦ୍ରା ମାଦିତାଂ କେନ୍‌ଞ୍ଜି ହାଚାତ୍‌ । ୪୬ ଆରେ, ଜିସୁ ଆଟ୍‌ୱା କିଜ଼ି କୁକ୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଆବା, ନି କେଇଦ ନା ପାରାଣ୍‍ନି ଜିବୁନ୍‌ ହେଲାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା ।” ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ହେୱାନ୍‌ ପାରାଣ୍‌ ପିସ୍ତାନ୍‌ ।
୪୭ ପାଞ୍ଜ୍‍ କଡ଼ି ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ ମେଲ୍ୟାର୍‌ ଜପି ଗାଜାକାନ୍‌ ଇ ଗଟ୍‌ଣା ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ହାତେନେ ଇୱାନ୍‌ ଦାର୍ମି ଲଗୁ ମାଚାନ୍‌ ।”
୪୮ ଆରେ, ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟାର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ରୁଣ୍ଡାଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ହେ ସବୁ ହୁଡ଼୍‌ଜି ନେଞ୍ଜେଡାକିତ ଇଡ଼ିଆ ଆଜ଼ି ମାସ୍‌ଦି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ । ୪୯  ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଚିନାଜାଣା ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଆରି ଗାଲିଲିତାଂ ରଚେ ମିହାଆଜ଼ି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ପାଚେ ପାଚେ ୱାଜ଼ି ମାନି କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ଦେହା ନିଲ୍‌ଚି ଇ ସବୁ ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାଚିକ୍‌ ।
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ମୁଚ୍‍ଚାର୍‌
(ମାତିଉ ୨୭:୫୭-୬୧; ମାର୍କ ୧୫:୪୨-୪୭; ଜହନ୍‌ ୧୯:୩୮-୪୨)
୫୦ ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଜିହୁଦିର୍ତି ହାରାମାତିୟା ଗାଡ଼୍‌ନି ଜସେପ୍‌ ଇନି ରକାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଗାଜା ସବାନି ମେମର୍‌ ମାଚାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ରକାନ୍‌ ହାର୍‌ ଆରି ଦାର୍ମି ଲକୁ, ୫୧ ଜିହୁଦାନି ହାରାମାତିୟା ତର୍‌ନି ନାସ୍‌ତ ଜସେପ୍‌ ଇଞ୍ଜି ରୱାନ୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ଜିହୁଦି ରକାନ୍‌ ଦାର୍ମି ଆରି ମାନିନି ଲକ୍‌ ମାଚାନ୍‌ ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ରାଜିନି ୱାନାକାଦିଂ କାସି ମାଚାନ୍‌ । ଗାଜା ସବାନି ରୱାନ୍‌ ମୁଣିକା ମାଚିସ୍‌ ପା, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଦାୟିତ୍‌ ଆରି କାମାୟ୍‌ ଲାହାଂ ଏକ୍‌ଜୁଟ୍‌ ହିଲାତାର୍‌ । ୫୨ ହେୱାନ୍‌ ପିଲାତ ତାକେ ହାଲ୍‌ଜି ଜିସୁତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଏନ୍ତାନ୍‌, ୫୩ ଆରେ ହେଦାଂ ଜୁତ୍‌ତି ତାସି କୱାଣ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରାତ ହୁର୍‌ପିସ୍‌, ଇମେତାକେ ଇନେର୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଇଟ୍ୟାୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌, ମାଡ଼ିତ କାର୍ଚି ମାଚି ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ର ଦୁଗେର୍‌ତ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ୍‌ତାର୍‌ । ୫୪ ହେ ଦିନ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି କିନି ଦିନ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ଲାଗେ ଆଜ଼ି ୱାଜ଼ି ମାଚାତ୍‍ ।
୫୫ ଆରେ ଗାଲିଲିତାଂ ହେୱାନ୍‌ ହୁକେ ୱାଜ଼ିମାନି କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣାଂ ପାଚେ ପାଚେ ହାଲ୍‌ଜି ଦୁଗେର୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇଡ଼୍‌ତାର୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‍ତିକ୍‍, ୫୬ ଆରେ ହେୱେକ୍‌ ମାସ୍‌ଦି ହାଲ୍‌ଜି ଆରି ବାସ୍‌ନା ଚିକାଣ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି କିତିକ୍‌ ।
ମାତର୍‌ ବିଦି ଇସାବ୍ରେ ହେ ନାଜିଂ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ମାଚିଲେ ହେୱାର୍‌ ଜମ୍‌ତାର୍‌ ।
୨୩:୩୦ ୨୩:୩୦ ହତ୍‌ତି ୬:୧୬. ୨୩:୪୯ ୨୩:୪୯ ଲୁକ ୮:୨,୩.