୨୪
ଜିସୁ ହାତିତାକେଣ୍ଡାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାକା
(ମାତିଉ ୨୮:୧-୧୦; ମାର୍କ ୧୬:୧-୮; ଜହନ୍‌ ୨୦:୧-୧୦)
୧ ମାତର୍‌ ସାତ୍‌ ଦିନ୍‌ନି ରଇବାର୍‌ ଉଟ୍‌ଲା ହାକାଡ଼େ ହେୱେକ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି କିତି ହାର୍‌ଦି ବାସ୍‌ନା ସାମାନ୍ ଅଜ଼ି ଦୁଗେର୍‌ ତାକେ ହାଚିକ୍‌ । ୨ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ଦୁଗେର୍‌ତାଂ କାଲ୍‌ ଗ୍ରୁତ୍‍ତାକା ହୁଡ଼୍‍ତିକ୍‍, ୩ ମାତର୍‌ ବିତ୍ରେ ହାଲ୍‌ଜି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଗାଟାୱିତିକ୍‍ । ୪ ଆରେ, ହେୱେକ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ବୁଦିବାଣା ଆନିକା, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଅଜଡ଼୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍ପିସ୍‌ ରିକାର୍‌ ଲକୁ ହେୱେକ୍‌ ତାକେ ଏକାତାର୍‌; ୫ ହେବେ ହେୱେକ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ମେଦ୍‌ନିତ ମୁମ୍‌ ଆତିଲେ, ହେୱାର୍‌ ହେୱେକାଂ ଇଚାର୍‌, “ହାତିଲକାର୍‍ ବିତ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଜିତାକାନିଂ ଡେକ୍‌ନାଦେରା ? ୬  ହେୱାନ୍‌ ଇବେ ହିଲୁନ୍, ମାତର୍‌ ନିଂତାନ୍ନା । ହେୱାନ୍‌ ଗାଲିଲିତ ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚି ମାନ୍‍ଞ୍ଚାନ୍‍, ହେଦାଂ ଏତୁ କିୟାଟ୍‌ ।” ୭ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ପାପିୟାର୍‌ କେଇଦ କ୍ରୁସ୍‌ତ ହାଦେଂ ଆରି ତିନି ଦିନ୍ତ ଆରି ନିଙ୍ଗ୍‍ଦେଙ୍ଗ୍ ଆନାତ୍‌ ।
୮ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ କାତା ଏତୁ କିତାର୍‌, ୯ ଆରେ ଦୁଗେର୍‌ତାଂ ମାସ୍‌ଦିହାଲ୍‌ଜି ଏଗାର୍‌ ଜାଣ୍‌ ଚେଲାର୍‌ ଆରି ବିନ୍‌ ଲଗାଂ ଇ ସବୁ କାବୁର୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାର୍‍ । ୧୦ ଇୱେକ୍‌ ମଗ୍‌ଦଲିନି ମରିୟମ୍‌ ଜହନା ଜାକୁବ୍‌ ତେହି ମରିୟମ୍‌ ଆରି ଇୱେକ୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‍ଦାଂ ମାନି ବିନ୍‌ କଗ୍‌ଲେକ୍‌, ଇୱେକ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ରିଂ ଇ ବିତ୍ରେ କାତା ୱେଚ୍‍ଚିକ୍‍ । ୧୧ ମାତର୍‌ ଇ ସବୁ କାତା ହେୱାର୍‌ ତାକେ କ୍ଡେଞ୍ଚ୍‍କଣ୍‌ ଲାକେ ଲାଗାତାତ୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ହେୱେକାଂ ପାର୍ତି କିୱାତାର୍‌ । ୧୨ ମାତର୍‌ ପିତର୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ଦୁଗେର୍‌ ତାକେ ହନ୍‍ଚି ହାଚାନ୍‌, ଆରେ ଟଡ଼୍‌ଜି ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ ମତର୍‌ ହାରୁ ହେନ୍ଦ୍ରା ସବୁ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ହେ ଗଟ୍‌ଣା ବିସ୍ରେ କାବା ଆଜ଼ି ତା ଇଞ୍ଜ ହାଚାନ୍‌ ।
ରି ଚେଲାର୍‌ ଇମାନୁୟେଲ୍‌ ନାସ୍ତ ହାଚାର୍‌
(ମାର୍କ ୧୬:୧୨-୧୩)
୧୩ ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ହେ ଦିନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରିକାର୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତାଂ ବେସିଆୱିତିସ୍‍ ଏଗାର୍‌ କିଲମିଟର୍‌ ଦେହାତାଂ ଇମାୟୁ ନାସ୍‌ତ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ ୧୪ ଆରି ଇ ୱିଜ଼ୁ ଗଟ୍‌ଣା ବିସ୍ରେ ହେୱାର୍‌ ହାୱେର୍‍ କାତାବାର୍ତା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୧୫ ହେୱାର୍‌ କାତାବାର୍ତା ଆରି ବେରଣ୍‌ୱେଚ୍‌ପା ଆନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଜିସୁ ଆପେ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ୱାଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ହୁକେ ତାଙ୍ଗ୍‌ଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌; ୧୬ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ କାଣ୍‌କୁ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଗେହ୍‍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ଜେ, ହେୱାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‌କିଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାତାର୍‌ । ୧୭ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗୁ ତାଙ୍ଗୁ ଇମ୍‌ଣି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ କାତାବାର୍ତା କିନାଦେରା, ହେ ୱିଜ଼ୁ ଇନାକା ?” ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ବାଡ଼ିୟା ଆଜ଼ି ନିଲ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌ । ୧୮ ଆରେ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ କେଲୟପା ଇନି ରକାନ୍‌ ହେୱାନିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ବାହାକିନି ମାନାୟ୍‌ ବିତ୍ରେ ଏନ୍‌ ଇନାକା ରକାୟ୍‌ ହେ ବାହାନି ଏଚେକ୍‌ ଦିନ୍‌ନି ଗଟ୍‌ଣା ପୁନୁୟ୍‌ ?”
୧୯ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଇନେସ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବାନି ଗଟ୍‌ଣା ?” ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ନାଜରିତିୟାନି ଜିସୁତି ବିସ୍ରେ; ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ୱିଜ଼ୁ ଲକାର୍‍ କାଣ୍‌କୁତ କାମାୟ୍‌ତ ଆରି ବଚନ୍‌ତ ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ୨୦ ଆରେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆରି ମୁଡ଼୍‍ଦାକାର୍‍ ଇନେସ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ହାକି ଡାଣ୍ଡ୍‌ ଆଦେଂ ହେଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି ତାଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରୁସ୍‌ତ ଅସ୍ତାର୍‌, ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ । ୨୧ ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ତିଂ ମୁକ୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜେ ଇୱାନ୍‍, ହେଦାଂ ଆପେଂ ଆହା କିଜ଼ି ମାଚାପ୍‍; ମାତର୍‌ ଇଦାଂ ପିସ୍ତି ଇ ୱିଜ଼ୁ ଗଟ୍‍ଣାନି ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍ ତିନି ଦିନ୍‌ ଆତାତ୍‌ । ୨୨ ଆରେ ପା, ମା ବିତ୍ରେତାଂ କେତେକ୍‌ ଜାଣ୍‌ କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କାବା କିତ୍‍କ୍‍ନା; ହେୱେକ୍‌ ଉଟ୍‌ଲା ହାକାଡ଼େ ଦୁଗେର୍‌ ତାକେ ହାଲ୍‍ଜି ମାଚିକ୍‌, ୨୩ ଆରେ ହେୱାନ୍ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଗାଟାୱାଦାଙ୍ଗ୍ ୱାଜ଼ି ଇଚିକ୍‌ ଜେ, ହେୱେକ୍‌ ଦୁତରିଂ ପା ହୁଡ଼୍‍ତିକ୍‍ନ୍ନା ଆରି ହେ ଦୁତ୍‌କୁ ଇଚିକ୍‌ ଜେ, ହେୱାନ୍‌ ଜିତାକାନ୍‍ ମାନାନ୍‌ । ୨୪ ଆରେ, ମା ହାଙ୍ଗ୍‍ଦାକାର୍‍ ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ଦୁଗେର୍‌ ଲାଗେ ହାଲ୍‌ଜି, କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣାଂ ଇନେସ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚିକ୍‍, ହେ ଲାକେ ହୁଡ଼୍‍ତିକ୍‍, ମାତର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‍ୱିତିକ୍‍ ।”
୨୫ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱେକାଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ନିର୍‍ବୁଦିୟା କାଦେର୍‌ ଆରି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ହୁକେ ଇଚି ୱିଜ଼ୁ ବେରଣ୍‌ତ ପାର୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‍ଡ଼ି ମାନ୍‌ କାଦେର୍, ୨୬ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଦୁକ୍‌ କିଜ଼ି ଜାର୍‌ ପାଣ୍‌ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା କ୍ରିସ୍ଟତି ଲଡ଼ା ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌ ?” ୨୭ ଆରେ, ମସା ଆରି ୱିଜ଼ାର୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ତାଂ ହାଙ୍ଗ୍‍ଜି ୱିଜ଼ୁ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଜାର୍‌ କାଜିଂ ବେରଣ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ବୁଜାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ ।
୨୮ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ନାସ୍‌ତ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ହେବେଣ୍ଡାଂ ଲାଗେ ଏକିନିହିଙ୍ଗ୍, ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ଆଗେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଟାଟାୟ୍‍ କିତାନ୍‌ । ୨୯ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଟେବାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଇଚାର୍‌, “ମାହୁଦାଂ ମାନା, ଇନାକିଦେଂକି ମ୍ଡିସି ୱାନାତା” ଆରି ୱେଡ଼ା ହାଚାତେ । ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାନ୍‌ ହେୱେର୍‌ ହୁଦାଂ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ ହାଚାନ୍‌ । ୩୦ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ହୁକେ ଚିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚି ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ରୁଟି ଅଜ଼ି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିତାନ୍‌, ଆରି ହେଦାଂ ଡ୍ରିକ୍‌ଚି ହେୱାରିଂ ହିଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୩୧ ହେବେ ହେୱାର୍‌ କାଣ୍‌କୁ ଜେୟାଆତିକ୍‍ ଆରି ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‌ କିତାର୍; ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ନଞ୍ଜର୍‌ତାଂ ମାୟାଁ ଆତାନ୍‌ । ୩୨ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ହେୱେର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହାସ୍‍ଦ ହେୱାନ୍‌ ମା ହୁକେ କାତାବାର୍ତା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଆରି ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ବୁଜାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଞ୍ଚାନ୍, ହେୱେଡ଼ାଂ ଇନାକା ମା ମାନ୍‌ କେଦ୍‍ୱାଦାଂ ମାଚାତ୍‌ ?”
୩୩ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ହେପାଦ୍‌ନା ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ଲେଉଟା ଆଜ଼ି ରବେ ରୁଣ୍ଡା ଆଜ଼ି ମାନି ଏଗାର୍‌ଜାଣ୍‌ତିଂ ଆରି ହେୱାର୍‌ ହଲ୍ୟାରିଂ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌; ୩୪ ହେୱେର୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, “ମାପ୍ରୁ ହାତ୍‌ପା ନିଂତାନ୍ନା ଆରି ସିମନ୍‌ତିଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆତାନ୍‌ ।”
୩୫ ଆରେ, ହେୱାର୍‍ପା ହାଜ଼ିନି ସବୁ ଗଟ୍‌ଣା ଆରି ରୁଟି ଡ୍ରିକ୍‌ନି ସମୁତ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ହୁକେ ଚିନା ଆତାନ୍‌, ହେ ସବୁ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ ।
ଜିସୁ ଜାର୍‌ ଚେଲାରିଂ ଚଞ୍ଜିୟାଆତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୮:୧୬-୨୦; ମାର୍କ ୧୬:୧୪-୧୮; ଜହନ୍‌ ୨୦:୧୯-୨୩; ପକ୍ୟାତାକା ୧:୬-୮)
୩୬ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଇ ସବୁ ବେରଣ୍‌ ଇନିୱାଡ଼ାଲିଂ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ନିଜେ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ଏକାତାନ୍‌ ଆରେ ଇଚାନ୍‌, “ମି କାଜିଂ ସୁସ୍ତା ଆୟେତ୍‌ ।”
୩୭ ମତର୍‌ ମାନାୟ୍‌ୟାର୍‌ କାବା ଆଜ଼ି ବେସି ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ର ପୁଦା ହୁଡ଼୍‍ନାରା ଇଞ୍ଜି ବାବି କିତାର୍‌ । ୩୮ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେକିଦେଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆନାଦେରା, ଆରେ, ମି ମାନ୍ତ ଇନେକିଦେଂ ଗାଣ୍‌ଜୁ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାତା ? ୩୯ ଇୱାଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଆନ୍‌, ନା କେଇ ଆରି ପାନା ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ନାଙ୍ଗ୍‌ ଡୁଜ଼ି ହୁଡ଼୍‍ଦାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ନାଦାଂ ଇନେସ୍‌ ଜେଇ ଆରି ପ୍ଡେନ୍ ମାନାକା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‍ନାଦେରା, ପୁଦାତିଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ଆକାୟ୍‌ ।”
୪୦ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ହେୱେରିଂ ଜାର୍‌ କେଇ ଆରି ପାନା ଚଚ୍‌ଚାନ୍‌ । ୪୧ ଲାଗିଂ ପା ହେୱାର୍‌ ୱାରି କାଜିଂ ପାର୍ତି କିୱାଦାଂ କାବା ଆତିଲେ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଇବେ ମିବେ ଇନାକାତ ଇଚୁକ୍‌ କାଦି ମାନାତ୍‌ ?” ୪୨ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ୱାସ୍ତି ମିନ୍‌ ହିତାର୍‌ । ୪୩ ଆରେ, ଜିସୁ ଅଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଚିଚାନ୍‍ ।
୪୪ ଆରି, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌ ମସାତି ବିଦି ଆରି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ଆରି ନାନ୍ଦ୍‌କେର୍‍ନି ସାସ୍ତର୍‌ତାକେ ନା ବିସ୍ରେ ଇନା ଇନାକା ଇନାକା ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେ ସବୁ ପୁରା ଆନାକା ଲଡ଼ା, “ଆନ୍‌ ମି ହୁଦାଂ ରଚେ ମାନିହିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ସବୁ ବେରଣ୍‌ ଇଞ୍ଜିମାନ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୪୫ ହେ ପାଦ୍‌ନା ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଦର୍ମ ସାସ୍ତର୍‌ ବୁଜା ଆନାର୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ବୁଦିନି ହାଜ଼ି ଜେତାନ୍‍; ୪୬ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଇ ଲାକେ ଲେକା ମାନାତ୍‌, “କ୍ରିସ୍ଟ ଦୁକ୍‍ବଗି କିନାନ୍‌ ଆରି ତିନି ଦିନ୍‌ତାଂ ହାକିତାକେତାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାନ୍‌, ୪୭ ଆରେ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତାଂ ହାଙ୍ଗ୍‍ଜି ୱିଜ଼ୁ ଜାତି ତାକେ ହେୱାନ୍‌ ତର୍‌ଦ ପାପ୍‌ କେମା କାଜିଂ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ ବେରଣ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିତାର୍‌ । ୪୮ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ସାକି ଆନାଦେର୍‌ । ୪୯  ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ନା ଆବା ଇନାକା ରାଣ୍‌ ହିତ୍‌ତାନ୍ନା, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ମି ତାକେ ପକ୍ତାନାଙ୍ଗା, ମାତର୍‌ ଜପିତାଂ ସାକ୍ତି ପାୟାୱି ପାତେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଗାଡ଼୍‌ଦ ମାନାଟ୍‌ ।”
ଜିସୁତି ସାର୍ଗେ ହାନାକା
(ମାର୍କ ୧୬:୧୯-୨୦; ପକ୍ୟାତାକା ୧:୯-୧୧)
୫୦  ତା ପାଚେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ବେତ୍‌ନିୟା ହାନି ହାଜ଼ି ପାତେକ୍‌ ଅଜ଼ି ହାଚାର୍‌ ଆରି ଜାର୍‌ କେଇ ପେସ୍‌ଜି ହେୱେରିଂ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିତାନ୍‌ । ୫୧ ଆରେ, ହେୱାରିଂ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିଉ କିଉ ଜିସୁ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଏଡ଼ା ଆଜ଼ି ସାର୍ଗେଜପି ହାଚାନ୍‌ । ୫୨ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୱାର୍‌ କିଜ଼ି ବେସି ୱାରିତାଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ଲେଉଟା ଆତାର୍‌, ୫୩ ଆରେ ହେୱାର୍‌ ନିତ୍ରେ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ଇସ୍ୱର୍ତି ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।
୨୪:୬ ୨୪:୬ ମାତିଉ ୧୬:୨୧; ୧୭:୨୨,୨୩; ୨୦:୧୮,୧୯; ମାର୍କ ୮:୩୧; ୯:୩୧; ୧୦:୩୩,୩୪; ଲୁକ ୯:୨୨; ୧୮:୩୧-୩୩. ୨୪:୪୯ ୨୪:୪୯ ପକ୍ୟାତାକା ୧:୪. ୨୪:୫୦ ୨୪:୫୦ ପକ୍ୟାତାକା ୧:୯-୧୧.