୧୧
ଜିସୁ ଜିତା ଆଜ଼ି ହାନାକା
(ମାତିଉ ୨୧:୧-୧୧; ଲୁକ ୧୯:୨୮-୪୦; ଜହନ୍‌ ୧୨:୧୨-୧୯)
୧ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାର୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ଲାଗାୟ୍‌ ୱାଜ଼ି ଜିତ୍‌ମାଡ଼ି ଲାଗେ ବେତ୍‌ପାଗି ଆରି ବେତ୍‌ନିୟା କଚଣ୍‌ତ ୱାତାର୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ଜିସୁ ନିଜ୍‌ ଚେଲାରିଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ ରିୟାରିଂ ଇ କାତା ୱେଚ୍‌ଚି ପକ୍‌ତାନ୍‌, ୨ ମି ମୁମ୍‌ ହାଣ୍‍କୁ ହେ ନାସ୍‌ତ ହାଲାଟ୍‌ । “ହେବେ ହଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଇମ୍‌ଣାକା ଜପି ଇନେର୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ କୁଚ୍‌ୱାତାର୍‌ନା, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାର୍ତାକା ର ଗଦ ହିମ୍‌ଣାତିଂ ଗାଚ୍‌ଚାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍‌, ହେଦେଲିଂ ରିକ୍‌ଚି ତାଇୱାଡୁ । ୩ ଆରେ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇନେନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକିଦେଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ କିନାଦେର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନ୍‌ଚିସ୍‌, ହେଦାଂ ଇନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ତାକେ ମାପ୍ରୁତି* ଲଡ଼ା ମାନାତ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଆରେରଗ ବେଗି ପକ୍ତାନାନ୍‌ ।”
୪ ହେୱାର୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ଦୁୱେର୍‌ ଲାଗାୟ୍‌ ବାର୍ତ ହାକିଡ଼ିତ ର ଗଦ ହିମ୍‌ଣା ଗାଚ୍‌ଚାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେଦେଲିଂ ରିକ୍ତାର୍ । ୫ ହେବେ ନିଲ୍‌ଚିମାନି ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ହେୱାରିଂ ୱେନ୍‍ବାତାର୍, “ଗଦ ହିମ୍‌ଣାତିଂ ରିକ୍‌ଚି ଇନାକିନାଦେରା ?”
୬ ଜିସୁ ଇନେସ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ହେ ଲାକେ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌, ପାଚେ ହେୱାର୍‌ ହେୱାରିଂ ପିସ୍ତି ହିତାର୍‌ । ୭ ଜିସୁ ଲାଗାୟ୍‌ ଗଦ ହିମ୍‌ଣାତିଂ ତାସି ହେୱାର୍‌ ତା ଜପି ନିଜ୍ ନିଜ୍‍ନି ହେନ୍ଦ୍ରା ପାସ୍ତାର୍, ଆରି ଜିସୁ ତା ଜପି କୁଚ୍‌ଚାନ୍‌ । ୮ ଆରେ ହେନି ହାସ୍‍ଦ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ପାସ୍ତାର୍ ଆରେ କେତେଜାଣ୍‌ ଜମିତାଂ ଡାଡ଼୍‌ କାଦ୍‌ଦି ତାସି ପାସ୍ତାର୍ । ୯ ଆରେ, ଆଗେ ଆରି ପାଚେ ହାଲ୍‍ଜିମାନି ମାନାୟାର୍‌ ଗାଜାକାଟ୍‌ତାଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ହସାନ୍ନା ! ମାପ୍ରୁତି ତର୍‌ଦ ଇନେନ୍‌ ୱାନାନା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ହିଦ୍‍ନାନ୍‍ ! ୧୦ ମା ଆବା ଲାତ୍ରା ଦାଉଦ୍‌ତି ଇମ୍‌ଣି ରାଜି ୱାନାତା, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିଦେନ୍‌ ! ଜପ୍‌ଣି ଲକାର୍‍ତି ହସାନ୍ନା !”
୧୧ ପାଚେ ଜିସୁ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ୱାଜ଼ି ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହଟାନ୍, ଆରେ ଚାର୍‍ବେଣ୍‍ତି ସବୁ ବିସ୍ରେ ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାଜ୍‌ଗା ଆତିଲେ ବାରଜାଣ୍ ହୁକେ ବେତ୍‌ନିୟାତ ହସିହାଚାର୍ ।
ଜିସୁ ଇଚିଲେ ତଗାମାର୍‌ ହାନାତ୍‌
(ମାତିଉ ୨୧:୧୮-୧୯)
୧୨ ହେ ଆର୍କାତ୍‌ ନାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ବେତ୍‌ନିୟାତାଂ ୱାଜ଼ି ମାଚି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଜିସୁ ନାସ୍‌କି ଆତାନ୍‌; ୧୩ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଦେହାତାଂ ଆକିଂ ମାନି ର ତଗା ମାର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି, ଇନେସ୍‌ ଆତିସ୍‌ ହେବେ ପାଡ଼୍‌ ଗାଟାଆଦ୍‍ନାତ୍, ଇ ଆହା କିଜ଼ି ଲାଗେ ହାଚାନ୍‌ । ମାତର୍‌ ଲାଗେ ୱାଜ଼ି ଆକିଂ ପିସ୍ତି ଆରି ଇନାକା ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାତାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେ କାଡ଼୍‌ଦ ତଗାପାଡ଼୍‌ନି ସମୁ ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌ । ୧୪ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ମାର୍‍ଦିଙ୍ଗ୍ ଇଚାନ୍‌, “ଆରେ ମୁଡ଼୍‌କେ ନି ତାଂ ପାଡ଼୍‌ ଇନେର୍‌ ତିନ୍‍ମେର୍ !” ହେୱାନ୍ତି ଚେଲାର୍‌ ଇ କାତା ୱେଚାର୍‌ ।
ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ ତାକେ ହଟାନ୍
(ମାତିଉ ୨୧:୧୨-୧୭; ଲୁକ ୧୯:୪୫-୪୮; ଜହନ୍‌ ୨:୧୩-୨୨)
୧୫ ତାପାଚେ ହେୱାର୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ୱାତାର୍, ଆରି ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ହଣ୍‌ଜି ହେୱାର୍‌ ପୁଜାକିଦେଂ କଡ଼୍‍ନାକାରିଂ ପନାକାରିଂ ହପ୍‍ତେଂ ଲାଗାତାନ୍‌, ଆରି ଟାକାଂ ବେପ୍ରିୟାରିଂ ପାଟାଙ୍ଗ୍ ଆରି ପାଣ୍ଡ୍‌କା ବେପ୍ରିୟାରିଂ କୁଚ୍‌ନି ବାହା ଉଲ୍‌ଟାୟ୍‌ କିତାନ୍‌, ୧୬ ଆରେ ମନ୍ଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେରିଂ ପା ତାଡ଼ିଆ ଇନାକା ଅଦେଂ ହିୱାତାନ୍ । ୧୭ ଆରେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ହିକ୍ୟା ହିଉ ହିଉ ଇଚାନ୍‌, ଇଦାଂ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, “ମା ଇଲ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଜାତି କାଜିଂ ପାର୍ତାନା ଇଲ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚର୍କୁ ଇଲ୍‌ କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା !”
୧୮ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆରି ଦରମ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ କିଜ଼ି ନାସ୍‌ କିନାର୍‌ ହେଦାଂ ଉପାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ଲକୁ ହେୱାନ୍‌ ହିକ୍ୟାତ କାବା ଆତିଲେ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।
୧୯ ହେ ଦିନ୍ତ ମ୍ଡିକା ଆତିଲେ ଜିସୁ ଆରି ଚେଲାର୍‌ ଗାଡ଼୍‌ଦାଂ ହସି ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ ।
ଜିସୁ ତଗାମାର୍ତି ବିସ୍ରେ ନି ସାକ୍ତି ଚଚ୍‌ଚାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୧:୨୦-୨୨)
୨୦ ନାଡ଼ିହିଙ୍ଗ୍ ହେ ହାଜ଼ି ହିଜ଼ି ହାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାର୍‌ ତଗା ମାର୍‌ ଚିରାତାଂ ୱାଜ୍‍ଜି ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାକା ହୁଡ଼୍‌ତାର୍‌ । ୨୧ ହେବେ ପିତର୍‌ ଆଗେନି କାତା ଏତୁ କିଜ଼ି ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ହୁଡ଼ା, ଏନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ତଗା ମାର୍‌ଦିଂ ସାଇପ୍‌ ହିଜ଼ି ମାଚାୟ୍‍ ହେଦାଂ ୱାଜ୍‍ଜି ହାଚାତେ ।”
୨୨ ଜିସୁ ଚେଲାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ପାର୍ତି କିୟାଟ୍‌ ।” ୨୩  ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେର୍‌ପା ଇ ମାଡ଼ିତିଂ ନିଙ୍ଗା ଆରି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ଆର୍‍ଗା ଇଚିସ୍‌ ଆରି ଜାର୍‌ ମାନ୍‌ ପାର୍ତି କିତିସ୍‌ ଇନାକା ଇଚିସ୍‌, ହେଦାଂ ଗିଟା ଆନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପାର୍ତି କିଜ଼ି, ହେୱାନ୍‌ କାଜିଂ ହେଦାଂ ଗିଟା ଆନାତ୍‌ । ୨୪ ଲାଗିଂ, ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଇନାକା ପାର୍ତାନା କିନାଦେର୍‌ ଆରି ଏନ୍‌ନାଦେରା, ହେ ସବୁ ଗାଟା ଆତାପ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ପାର୍ତି କିୟାଟ୍‌ ହେବେନି ହେ ସବୁ ପାୟାନାଦେର୍‌ । ୨୫ ଆରେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେୱାଡ଼ାଂପା ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ନିଙ୍ଗାଟ୍‌ ଜଦି ଇନେର୍‌ ବେରୁତ ମି ଇନାକା କାତା ମାଚିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ କେମା କିୟାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ମି ସାର୍ଗେନି ଆବାପା ମିୱାଙ୍ଗ୍‌ ପାପ୍‌ ସବୁ କେମା କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।
୨୬ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କେମା ହିୱିତିସ୍, ମି ସାର୍ଗେ ନି ଆବାପା ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ବାନିୟାତାକା କେମା କିଦୁନ୍‌ ।
ଜିସୁତି ଆଦିକାର୍‌ ବିସ୍ରେ ପର୍‌ସନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୧:୨୩-୨୭; ଲୁକ ୨୦:୧-୮)
୨୭ ଆରେ ରଗ ହେୱାର୍‌ ଆରି ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ୱାତାର୍‌, ଆରି, ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ବୁଲାଆନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାର୍‌, ଦରମ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ଆରି ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ତାକେ ୱାଜ଼ି ୱେନ୍‌ବାତାର୍, ୨୮ “ଏନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଆଦିକାର୍‌‌ତ ଇ ସବୁ କିନାୟା ? କି ଇ ସବୁ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ହିତ୍‍ତାର୍‌ ?”
୨୯ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ର କାତା ୱେନ୍‌ବା ଆଦ୍‌ନାଂ, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିଦାଟ୍‌, ତାଆତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଆଦିକାର୍‌‌ତାଂ ଇ ସବୁ କିନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୩୦ ଜହନ୍‌ତି ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ କି ମାନାୟାର୍‌ତାଂ ୱାତାତ୍ ?” ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିଦାଟ୍‌ ।
୩୧ ହେବେ ହେୱାର୍‌ ହାରି ବେଣ୍‌ ବାଟ୍‌ କିଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌, ଜଦି ସାର୍ଗେତାଂ ଇଚିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାନ୍‌, ତେବେ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକିଦେଂ ଜହନ୍ତି ପାର୍ତି କିୟୁଦେରା ? ୩୨ ଆରେ ମାନାୟାର୍‌ତାଂ ଇଞ୍ଜି ଇନାକା ଇନାସ୍‌ ?” ହେୱାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଜହନ୍‌ତିଂ ରକାନ୍‌, ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନି କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୩୩ ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌, “ଆପେଂ ପୁନୁପ୍‌ ।” ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌ ତେବେ ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଆଦିକାର୍‌‌ତ ଇ ସବୁ କିନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚୁଙ୍ଗ୍ ।
* ୧୧:୩ ୧୧:୩ ମାପ୍ରୁ; ନଲେ ଇୱାନ୍ତି ହାଉକାର୍‌ । ୧୧:୨୩ ୧୧:୨୩ ମାତିଉ ୧୭:୨୦; ୧ କରନ୍ତିୟ ୧୩:୨.