୧୦
ଡକ୍ରିଂ ପିହ୍‌ନି ବିସ୍ରେ ଜିସୁ ହିକାଇ କିତାକା
(ମାତିଉ ୧୯:୧-୧୨; ଲୁକ ୧୬:୧୮)
୧ ଜିସୁ ହେ ବାହାତାଂ ହାଲ୍‌ଜି ପା ଜିହୁଦାନିପ ଆରି ଜର୍ଦନ୍‌ ନାଗୁଡ଼୍‌ ନାସି ୱାତାନ୍‌, ଆରେ ମାନାୟ୍‌ ତାକେ ଆରେ ରଗ ହେଦାଂ ମେହା ଆତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ନି ନିତି ତାଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାରିଂ ହିକାଇ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ ।
୨ ଇବେଣ୍ଡାଂ ପାରୁସିର୍‌ ତା ତାକେ ୱାଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପରିକ୍ୟା କିଜ଼ି ୱେନ୍‌ବାତାର୍, ମା “ବିଦି ହିଦ୍‍ନାତା କି ରୱାନ୍‌ ତା ଡକ୍ରୁହିଂ ପିସ୍‌ସି ହେଦାଂ ଇନାକା ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ତାକେ ନ୍ୟାୟ୍‌ ମାନାତ୍‍କି ?”
୩ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ମସା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ବଲ୍‌ ହିତ୍‌ତାନ୍ନା ?”
୪  ହେୱାର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ହେଲ ଆକି ଲେକି କିଜ଼ି କଗ୍‌ଲେଂ ପିହ୍‌ନି କାଜିଂ ମସା, ହେଲ ହିତାନ୍‌ନା ।”
୫ ହେବେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ମି ମାନ୍‌ ଆଟ୍‌ୱା ହୁଡ଼୍‌ଜି ମସା ମି କାଜିଂ ଇ ବଲ୍‌ ଲେକି କିତାନ୍‌ନ୍ନା । ୬ ମାତର୍‌ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତି ଆରମ୍‌ତାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେ ଲାକେ ହେୱାରିଂ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଆରେ କଗ୍‌ଲେ କିଜ଼ି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ କିତାନ୍‌ ।” ୭ “ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଜାର୍‌ ଆବା ଆୟାଂ ପିିହିନାନ୍, ଆରି ହେୱାର୍‌ ଏକ୍‌ ଆନାର୍‌,* ୮ ଆରେ ହେୱାର୍‌ ରିକାର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ର ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆନାର୍‌ । ୯ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାରିଂ ମେହାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ମାନାୟ୍‌ ହେଦାଂ ଏଡ଼ାୟ୍‍ କିମେର୍ ।”
୧୦ ପାଚେ ଚେଲାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ହେୱାନିଂ ଇ ବିସ୍ରେ ଆରେ ରଗ ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌ । ୧୧  ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ ଡକ୍ରିଂ ପିସ୍ତି ବିନ୍‌ନିକାତିଂ ବିବାଆତିସ୍, ହେୱାନ୍‌ ତା ବିରୁଦ୍‌ତ ଦାରି ଆନାନ୍‌ । ୧୨ ଆରେ, ଜଦି କଗ୍‌ଲେ ଜାର୍‌ ଡକ୍ରାଙ୍ଗ୍ ପିସ୍ତି ବିନ୍‍ଲୁଗାଂ ବିବା ଆତିସ୍‌, ଲାଗିଂ ହେଦେଲ୍‌ ଦାରି ।”
ଜିସୁ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ୱାରି କିନାନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୯:୧୩-୧୫; ଲୁକ ୧୮:୧୫-୧୭)
୧୩ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ଡୁଜ଼ି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାରିଂ ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ତାତେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଚେଲାର୍‌ ହେୱାରିଂ ଦାକା କିତାର୍‌ । ୧୪ ଜିସୁ ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ରିସା ଆଜ଼ି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ହିମ୍‌ଣାକାଂ ନା ତାକେ ୱାଦେଙ୍ଗ୍ ହିଆଟ୍, ହେୱାରିଂ ମୁନାକିମାଟ୍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ରାଜି ଇ ଲାକେ ମାନାୟାର୍‌ତି । ୧୫ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେର୍‌ ହିମ୍‌ଣାଂ ଲାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜିତ ଆୱିତିସ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ କିଜ଼ି ପା ସାର୍ଗେ ରାଜିନିପ ହେବେ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‍ ଆଡୁନ୍‌ ।” ୧୬ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଡ୍ରକ୍‌ଚି କେଇ ଇଡ଼୍‌ଜି ଆର୍ସିବାଦ୍‌ କିତାନ୍‌ ।
ର ହାୱାକାର୍ ମାନାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ
(ମାତିଉ ୧୯:୧୬-୩୦; ଲୁକ ୧୮:୧୮-୩୦)
୧୭ ଜିସୁ ହାନିହିଂ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆରାମ୍‌ କିନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ରକାନ୍‌ ହନ୍‍ଚି ୱାଜ଼ି ହେୱାନ୍‌ ଲାଗାଂ ମେଣ୍ଡାକୁନ୍ଦି କିଜ଼ି ହେୱାନିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏ ସତ୍‌ ଗୁରୁ, ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆଦେଂ ଆନ୍‌ ଇନାକା କିନାଙ୍ଗ୍‌ ?”
୧୮ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନେକିଦେଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାୟା ?” ରୱାନ୍‌ ପିସ୍ତି, ଇଚିସ୍‌ “ଇସ୍ୱର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ହାର୍ଦାକାର୍‌ ହିଲୁର୍ ।”
୧୯ ବଲ୍‌କୁ ତ ଏନ୍‌ ପୁଚାୟ୍‍ନା, ନାର୍‌ତିଂ ଅହ୍‌ମାଟ୍‌, ଦାରି କିମାଟ୍, କୁଟ୍‌ କିମାଟ୍‌, ଜାର୍‌ ଆବା ଆୟାକାଂ ୱାରି କିୟାଟ୍‌ । ୨୦ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ଇଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ନିୟମ୍‌ ହାରୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ଆନ୍‌ ବେଣ୍ଡିୟା ୱେଡ଼ାତାଙ୍ଗ୍ ମାନି କିଜ଼ି ୱାନାଙ୍ଗା ।”
୨୧ ଜିସୁ ହେୱାନ୍‌ କାଜିଂ ରବେ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେୱାନିଂ ଜିଉନଜ଼ି ଆରେ ଇଚାନ୍‌, “ନିନ୍ଦାଂ ର ବିସ୍ରେ ଉଣା ମାନାତ୍‌, ଏନ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ନିଜେତି ସବୁ ପ୍ରସି ଅର୍କିତ୍‌ ତାରିଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ହିୟା, ଆରେ ଏନ୍‌ ସାର୍ଗେନି ଦାନ୍‌ ପାୟା ଆନାୟ୍‌; ଆରେ ୱାଜ଼ି ନା ପାଚେ ପାଚେ ୱା ।” ୨୨ ମାତର୍‌ ଇ କାତାତ ତା ମୁମ୍‌ ରାତ୍‌ତାନ୍ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଦୁକ୍‌ ଆଜ଼ି ହାଚାନ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ବେସି ଦାନ୍‌ ମାଚାତ୍‌ ।
୨୩ ପାଚେ ଜିସୁ ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ନିଜେତି ଚେଲାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେର୍‌ତି ଦାନ୍‌ ମାନାତ୍‌, ହେୱାର୍‌ କେତେକ୍‌ କସ୍ଟତାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜିତ ହାନାର୍‌ ।”
୨୪ ଜିସୁତି କାତା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଚେଲାର୍‌ କାବା ଆତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଆରେ ରଗ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ବପାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜିତ ହାନାକା କେତେକ୍‌ କସ୍ଟ !” ୨୫ ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜିତ ମାଜାନିଂ ହାଣାକା ଇଚିସ୍‌ ହୁଜା କାଣାତ ଉଟ୍‌ ହାଣାକା ଆଡ଼୍‌ୱା, ର ମାଜାନ୍‌ ସାର୍ଗେ ରାଜିତ ହାଣାକା ବେସି କସ୍ଟ ।
୨୬ ଇଦାଂ ହେୱାର୍‌ ବେସି କାବା ଆଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ହେୱାର୍‌ନେ ଇନ୍‌ବା ଆତାର୍‌, “ଇଚିସ୍‌ ଇନେର୍‌ ମୁକ୍ତି ପାୟା ଆନାନ୍‌ ?”
୨୭ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ସିଦା ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାନ୍‌, “ଇଦାଂ ମାନାୟ୍‌ତିଂ କିୟା ଆୱାକା, ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଆକାୟ୍‌; ଇଚିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ଆନାତ୍‌ ।”
୨୮ ପିତର୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଆପେଂ ୱିଜ଼େ ପିସ୍‌ସି ନି ପାଚେ ପାଚେ ୱାନାପା ।”
୨୯ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ୱେଚ୍‌ଚାନାଙ୍ଗା, ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ ନା ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାଜିଂ ଇଲ୍‌ କି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ କି ତଣ୍‌ଦେଲ୍‌ କି ଆୟା କି ଆବା କି ହିମ୍‌ଣାୱାକ୍‌ଡ଼ା କି ବୁମି ପିସ୍ତାନ୍‍ନା । ୩୦ ଆରେ ଅଙ୍ଗୟ୍‌ ଇ କାଡ଼୍‌ଦ ଦୁକ୍‌ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚକଡ଼ି ଗୁଣ୍‌ତ ଇଲ୍‌, ଟଣ୍ଡେନ୍‌, ତଣ୍‌ଦେଲ୍‌, ଆୟା, ହିମ୍‌ଣାୱାକ୍‌ଡ଼ା ଆରେ ବୁମି, ଆରେ ପାଚେନି ଜୁଗ୍‌ତ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆଉନ୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାର୍ତି ମାନାୟ୍‌ ଇନେର୍‌ ହିଲୁର୍‌ । ୩୧  ମାତର୍‌ ଆଗେ ମାନି ହେନି ମାନାୟାର୍‌ ପାଚେ ଆନାର୍‌ ଆରି ପାଚେ ମାନି ହେନି ମାନାୟାର୍‌ ହିଗ୍‌ଦ ଆନାର୍‌ ।”
ଜିସୁ ତା ହାନାକା ବିସ୍ରେ ତିନ୍‌ହଟ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୦:୧୭-୧୯; ଲୁକ ୧୮:୩୧-୩୪)
୩୨ ହେୱାର୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ତାକେ ହାନିୱାଡ଼ାଂ ହାସ୍‌ଦ ମାଚାର୍‌ ଆରି ଜିସୁ ହେୱାର୍‌ ଆଗେ ଆଗେ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌, ଆରି, ଚେଲାର୍‌ କାବା ଆରି ପାଚେ ମାଚି ଲଗାଂ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ବାରଜାଣାତିଂ ବିନେ କିଜ଼ି, ହେୱାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇନା ଇନାକା ଜିରୁସାଲମ୍‌ ଗିଟା ଆଦେଂ ହାନାତା, ହେ ୱିଜ଼େ ହେୱେରିଂ ଜାଣାଇ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାଆତାନ୍‌ । ୩୩ ହେୱେନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଆପେଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହାନାପା; ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାନ୍‌ ଆରେ ଦରମ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ ଆନାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ହେୱେନିଂ ହାକିଦଣ୍ଡ ହିଜ଼ି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ କେଇଦ ହିନାର୍‌ । ୩୪ ଆରେ ହେୱାର୍‌ ହେୱେନିଂ କିଜାୟ୍‌ କିନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜପି ଏୱିଡ଼ିଂ ଚୁପ୍‌ନାର୍‌, ହେୱେନିଂ କରଡା ଇଡ଼ିନାର୍‌ ଆରି ପାଗ୍‍ନାର୍‌, ଆରେ ତିନି ଦିନ୍‌ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ଜିବୁନ୍‌ ଆଜ଼ି ନିଙ୍ଗ୍‌ନାନ୍‌ ।”
ଜାକୁବ୍‌ ଆରି ଜହନ୍‌ ଗୱାରି କିନାକା
(ମାତିଉ ୨୦:୨୦-୨୮)
୩୫ ପାଚେ ଜେବ୍‌ଦିତି ମାଜ଼ି ଜାକୁବ୍‌ ଆରି ଜହନ୍‌ ଜିସୁ ତାକେ ୱାଜ଼ି ଇଚାର୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ମା ଇଚା ଜେ, ଆପେଂ ନିବେଣ୍ଡାଂ ଇନାକାପା ଏନ୍ତାନାପ୍‌, ହେଦାଂ ମା କାଜିଂ ଏନ୍‌ କିୟା ।”
୩୬ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାନ୍‌ ହେୱେରିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ମି କାଜିଂ ଇନାକା କିନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିନାଦେରା ?”
୩୭ ହେୱେର୍‌ ହେୱେନିଂ ଇଚାର୍‌, “ଜାର୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟା ଆତିସ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମା ତାଙ୍ଗ୍‌ ରକାନ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ ତିନି କଚଣ୍‌ତ ରକାନ୍‌ ଡେବା କଚଣ୍‌ କୁଚ୍‌ଚାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ବର୍‌ ହିଦା ।” ୩୮  ମାତର୍‌ ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଏନ୍‌ନାଦେରା, ହେଦାଂ ପୁନୁଦେରା । ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଗିଲାସ୍‌ତ ଉଣ୍‌ଜି ମାନାଙ୍ଗ୍‌, ହେବେ କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଉଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ କି ? ଇଚିସ୍‌ ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାପ୍ତିସିମ୍‌ତ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଆନାଙ୍ଗା, ହେବେ କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ କି ?”
୩୯ ହେୱାର୍‌ ହେୱେନିଂ ଇଚାର୍‌, “ଆଡ୍‌ନାପ୍‌ ।” ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଗିଲାସ୍‌ତ ଉଣାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଗିଲାସ୍‌ତ ଉଣାଦେର୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାପ୍ତିସିମ୍‌ତ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଅନାଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେବେ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଆନାଦେର୍‌;
୪୦ ମାତର୍‌ ବୁଜ୍‌ଣି ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ କି ଡେବାବାଗାଙ୍ଗ୍ କୁଚ୍‌ଚେଂ ହିନାକା ନା ଆଦିକାର୍‌ ବିସ୍ରେ ହିଲୁତ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ଆବା ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ କାଜିଂ ବାହା ରଚି କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ହେୱାର୍‌ କୁଚ୍‌ନାର୍‌ ।
୪୧ ବିନ୍‌ ଦାସ୍‌ ଜାଣ୍‌ ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଜାକୁବ୍‌ ଆରେ ଜହନ୍‌ ଜପି ରିସା ଆଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌ । ୪୨ ହେବେତାଂ ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ରବେ କୁକ୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, “ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିରିଂ ରାଜ୍‌ କିନାକାର୍‌ ଲାକେ, ହେୱେର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଜପି ରାଜି କିନାନ୍‌ ଆରି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିରିଂ ଗାଜାଲଗୁ ହେୱାର୍‌ ଜପି କାମାୟ୍‌କି କିତାର୍‌, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌ । ୪୩  ମାତର୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ହେ ଲାକେ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଗାଜାକାର୍‌ ଆଦେଂ ଇଚା କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମି କାଜିଂ ହେବା କିନାକାନ୍‌ ଆୟେନ୍‌; ୪୪ ଆରେ ମି ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଗାଜାକାନ୍‌ ଆଦେଂ ଇଚା କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାରିଂ ହଲ୍ୟା ଆୟେନ୍‌ । ୪୫ ଇନେକିଦେଂକି ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ପା ହେବା ପାୟା ଆଦେଂ ୱାୱାତାଂନା, ମତର୍‌ ହେବା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ହେନି କାଜିଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିନି ମୁଲ୍‌ଲାକେ ଜିବୁନ୍‌ ହିଦେଂ ୱାତାନ୍‌ନା ।”
ଜିସୁ ବାର୍‌ଟିମୟ କାଣାଙ୍ଗ୍ ଉଜ୍‌ କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୦:୨୯-୩୪; ଲୁକ ୧୮:୩୫-୪୩)
୪୬ ପାଚେ ହେୱାର୍‌ ଜିରିହ ତାକେ ଏକାତାର୍‌, ଆରେ ଜିସୁ ଚେଲାହିର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ବେସି ମାନାୟ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜିରିହତ ପିସ୍ତି ହାନିୱାଡ଼ାଂ ଟିମାୟର୍‌ ମେହି ବାର୍‌ର୍ଟିମୟ୍‌ ତର୍‌ ରକାନ୍‌ କାଣା ବିକାରି ହାଜ଼ି ଗୁଟିତ କୁଚ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ । ୪୭ ହେୱାନ୍‌ ଜେ ନାଜରିତିୟନି ଜିସୁ, ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ହେୱାନ୍‌ ଗାଜା ୱେଇଦାଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, “ଏ ଦାଉଦ୍‌ ମାଜ଼ି ଜିସୁ, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା କିଦା ।”
୪୮ ଇବେତାଂ ବେସି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆଲା ଆମା ଇଞ୍ଜି ଗଡ଼୍‌କିଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌, “ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଆରି ଆଦିକ୍‌ ଗାଜା ୱେଇଦାଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, ଏ ଦାଉଦ୍‌ ମେହି, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା କିଦା ।” ୪୯ ହେବେତାଂ ଜିସୁ ନିଲ୍‌ଚି ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌, “ହେୱାନିଂ ହିର୍‌ବାଟ୍ ।” ହେୱାର୍‌ ହେ କାଣ୍‌କୁ ହୁଡ଼୍‌ୱି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ହିର୍‌ବିସ୍ ଇଚାନ୍‌, “ସାସ୍‌ ଆ, ନିଲା, ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍ତାନାନା ।”
୫୦ ହେବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ନିଲ୍‌ଚି ପା ହେନ୍ଦ୍ରା ତୁହିଜି ଜିସୁ ତାକେ ୱାତାନ୍ ।
୫୧ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ନି କାଜିଂ ଇନାକା କିନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏନ୍‌ ଇନାକା ଇଚା କିନାୟା ?” ହେ କାଣା ମାନାୟ୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଂ ।”
୫୨ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ହାଲା,” ନି ପାର୍ତି କିନାକା ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉଜ୍‌ କିତ୍‌ତାତ୍‌ନ୍ନା । ହେ ଦାପ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍ ଆରେ ହାଜ଼ିତିଂ ହେୱାନ୍‌ ପାଚେ ପାଚେ ହାଚାନ୍‌ ।
୧୦:୪ ୧୦:୪ ମାତିଉ ୫:୩୧. * ୧୦:୭ ୧୦:୭ କେତେକ୍‌ ପତିତ ଆରି ତା ଡକ୍ରୁହିକ୍‌ ଲାହାଂ ମେହାନାର୍‌ । ୧୦:୧୧ ୧୦:୧୧ ମାତିଉ ୫:୩୨; ୧ କରନ୍ତିୟ ୭:୧୦,୧୧. ୧୦:୩୧ ୧୦:୩୧ ମାତିଉ ୨୦:୧୬; ଲୁକ ୧୩:୩୦. ୧୦:୩୮ ୧୦:୩୮ ଲୁକ ୧୨:୫୦. ୧୦:୪୩ ୧୦:୪୩ ମାତିଉ ୨୩:୧୧; ମାର୍କ ୯:୩୫; ଲୁକ ୨୨:୨୬.