୧ ଆରେ ରଗ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜିତିଂ ସାକ୍ତି ହୁକେ ଏକା ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ୱି ପାତେକ୍‌ ଇବେ ନିଲ୍‌ଚି ମାନି ମାନାୟ୍‌ ବିତ୍ରେ କେତେ ଜାଣ୍‌ ଇନେସ୍‌ କିତିସ୍‌ ପା ହାକିି ଦିନ୍‌ ହୁଡ଼ୁର୍‌ ।”
ଜିସୁ ପାଗ୍‌ମାସ୍‌ନାକା
(ମାତିଉ ୧୭:୧-୧୩; ଲୁକ ୯:୨୮-୩୬)
୨  ଚଅ ଦିନ୍‌ ପାଚେ ଜିସୁ ପିତର୍‌, ଜାକୁବ୍‌ ଆରି ଜହନ୍‌ତିଂ ହାଙ୍ଗ୍‌ ଅଜ଼ି ଅଲ୍‌ଗା ଆଜ଼ି ହେୱାରିଂ ର ପାନ୍ତି ମାଡ଼ିଜପି ଅଜ଼ି ହାଚାନ୍‌ । ୩ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ପାଗ୍‌ମାସ୍‌ବାତାନ୍‌, ତା ହେନ୍ଦ୍ରା ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ଆରି ବେସି ଡ଼ିଞ୍ଜ୍‌ବାତାନ୍, ଜେ, ପୁର୍ତିନି ଇମ୍‌ଣି ଲଗୁପା ହେ ଲାକେ ଡ଼ିଞ୍ଜ୍‌ବେଦେଂ ଆଡୁର୍‌ । ୪ ଆରି, ମସା ଆରି ଏଲିୟ ଜିସୁ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବେରଣ୍‌ କିନାକାର୍‌ ହେୱାରିଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆତାର୍‌ । ୫ ହେବେ ପିତର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ଆପେଂ ଜେ ଇ ବାହାତ ମାନାପ୍‌ !” ଇଦାଂ ହାରା ଆତାତ୍‌; “ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇବେ ତିନ୍‌ଗଟା ପୁଟ୍‌କୁ ରଚ୍‌ନାସ୍, ନି କାଜିଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌, ମସା କାଜିଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ଏଲିୟ କାଜିଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ।” ୬ ପିତର୍‌ ଇନା ଉତର୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍ ଇଞ୍ଜି ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌, ହେୱାଡ଼ାଂ ହେୱାର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।
୭  ଆରେ, ଇଚୁଟିଂ ବାଦାଡ଼୍‌ ୱାଜ଼ି ହେୱାରିଂ ପାଡ଼ାକ୍‌ତାତ୍‌, ଆରି ହେ ବାଦାଡ଼୍‌ତାଂ ଇ କାତା ଆତାତ୍‌, “ଇୱାନ୍‌ ନା ୱାରିନି ମାଜ଼ି, ଇୱାନ୍ତି କାତା ୱେନାଟ୍‌ !” ୮ ଆରେ, ହାଚାଟ୍ରେ ହେୱାର୍‌ ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେୱାର୍‌ ହୁଦାଂ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ପିସ୍ତି ଆରେ ଇନେରିଂ ପା ହୁଡ଼୍‌ୱାତାର୍‌ ।
୯ ହେୱାର୍‌ ମାଡ଼ିତାଂ ଜୁନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଆଟ୍‌ୱା ବଲ୍‌ ହିଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଇନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେରା, ହେଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ହାତି ମାନାୟ୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ତାଙ୍ଗ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ୱି ପାତେକ୍‌ ଇନେରିଂ ପା ୱେଚ୍‌ମାଟ୍‌ ।”
୧୦ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ହେ କାତା ଆଜ଼ି “ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାକା ଜେ ଇନାକା ? ଜିସୁ ବିସ୍ରେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ବିତ୍ରେ କାତାବାର୍ତା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ ।” ୧୧  ହେୱାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାର୍, “ତେବେ ଏଲିୟ ପର୍ତୁମ୍‌ ୱାନାନ୍‍, ଇଞ୍ଜି ଦରମ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ଇ କାତା ଇନେସ୍‌ ଇନାର୍‌ ?”
୧୨ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏଲିୟ ପର୍ତୁମ୍‌ ୱାଜ଼ି ସବୁ ବିସ୍ରେ ରଚ୍‍ନି କାତା ସତ୍‌, ମାତର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ବେସି ଗିଣ୍‌କିୟା ଆନାନ୍‌, ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ? ୧୩ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଏଲିୟ ୱାତାନେ, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇନେସ୍‌ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେ ଲାକେ ପା ହେୱାର୍‌ ତା-କାଜିଂ ଇନାକା ଇଚା ହେଦାଂ କିତାନ୍‌ନ୍ନା ।”
ପୁଦାଆସ୍ତି କାଡ଼୍‌ଦେ ହାରା ଆତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୭:୧୪-୨୧; ଲୁକ ୯:୩୭-୪୩)
୧୪ ପାଚେ ହେୱାର୍‌ ଚେଲାର୍‌ ତାକେ ୱାଜ଼ି ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ବେସିହେନି ମାନାୟ୍‌ ଆରେ ଦରମ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ହେୱାର୍‌ ହୁକେ କାତାବାର୍ତା କିନାରା । ୧୫ ମାନାୟାର୍‌ ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ତି ଦାପ୍ରେ ବେସି କାବା ଆତାର୍‌ ଆରି ହନ୍‌ଚି ୱାଜ଼ି ହେୱାନିଂ ଜୱାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ । ୧୬ ହେବେତାଂ ଜିସୁ ଚେଲାରିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ହୁକେ ଇନାକା ବେରଣ୍‌ବାଟ୍ କିନାଦେରା ?”
୧୭ ମାନାୟ୍‌ ବିତ୍ରେ ରୱାନ୍‌ ହେୱାନିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ ଆନ୍‌ ନା ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ନି ତାକେ ତାସି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌; ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ର ଗୁଲା ପୁଦା ଆସ୍ତାତ୍‌ନା, ୧୮ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତପା ହେଦାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆହ୍‌ନାତ୍‌, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତାରେନ୍‌ ଗ୍ରୁତ୍‌ତାନ୍ନା, ହେୱାନ୍‌ ୱେଇଦାଂ ପୁମେଲ୍‌ ହନାତ୍‌ ଆରେ ଟାଡାଙ୍ଗ୍‌ କାଟ୍‌ନାନା ଆରି ହେୱାନ୍‌ ୱାଜ୍‌ଜି ହାନାନ୍‌; ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପିହି କିିନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମି ଚେଲାରିଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଆଡ୍‌ୱାତାର୍‌ ।”
୧୯ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଆଡ଼େ ପାର୍ତିକିୱି ଲାତ୍ରା ଏଚେକ୍‌ ଦିନ୍‌ ମି ହୁକେ ମାନାଙ୍ଗ୍‌ ? ଏଚେକ୍‍ଦିନ୍‌ ମି ଚିନ୍ତା ଆଡ୍‌ନାଂ ? କାଡ଼୍‌ଦେଂ ନାତାକେ ତାଇୱାଡୁ !” ୨୦ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ତାହି ୱାତାର୍‌ । ଆରି ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ତି ଦାପ୍ରେ ହେ ପୁଦା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ମଡ଼ି କିତାତ୍‌ ଆରି ହେ ମେଦ୍‌ନିତ ଗୁର୍‌ଜି ପୁମେଲ୍‌ ଉର୍‌ଚି ଡଣଗୁର୍‌ଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ ।
୨୧ ହେ କାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ତା ଲାତ୍ରାହିଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏଚେଦିନ୍‌ ଆତାତ୍‌ ଇୱାନିଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଆନାତା ?” ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ହିରୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍ ତାଙ୍ଗ୍‌,”
୨୨ “ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବାର୍‌ ବାର୍‌ ନାଣିତ ଆରି ଏଜ଼ୁକାଂ ତୁହିହିତାତ୍‌ନା; ମାତର୍‌ ଏନ୍‌ ଜଦି ଇନାକା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାୟ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ମା କାଜିଂ କାର୍ମା ଆଜ଼ି ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦା ।”
୨୩ ହେବେ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଇନାକା ଇଚାୟ୍‌ ? ଜଦି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାୟ୍‌ ! ପାର୍ତି କିନାକାନ୍‌ ତାକେ ୱିଜ଼ୁ ଆନାତ୍‌ ।”
୨୪ “ହେ ସାଙ୍ଗେ କାଡ଼୍‌ଦେ ଲାତ୍ରାହି ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଚାନ୍‌, ଆନ୍‌ ପାର୍ତି କିନାଙ୍ଗା, ନା ପାର୍ତି କିୱାକା ବାଡାୟ୍‌ କିଦା ।”
୨୫ ପାଚେ ଲକୁ ରବେ ହନ୍‌ଚି ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ଜିସୁ ହେ ବାନ୍ୟା ପୁଦା ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଦାମ୍‌କାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗୁଲା ଆରି ବୟିରା ଜିବୁନ୍‌ ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇବେଣ୍ଡାଂ ହସି ହାଲା, ଆରେ ରଗ ଇନାୱାଡ଼ାଂପା ଇୱାନ୍‌ ତାକେ ହଣୁୟ୍‌ ।”
୨୬ ହେବେ ହେଦାଂ କିରିଡ଼ି ପାଡ଼ି କିଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମଡ଼ିକିଜ଼ି ହସି ହାଚାତ୍‌, ଆରେ କାଡ଼୍‌ଦେ ହାତିଲାକେ ଆତାନ୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଆତି କାଜିଂ ଆଦେକ୍‌ ହେନି ଇଚାର୍‌, “ହେୱାନ୍‌ ହାତାନ୍‌ ।” ୨୭ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ତା କେଇ ଆସ୍ତି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନି‍କ୍‌ତାନ୍, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ।
୨୮ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜ ୱାତିଲେ, ହେୱାନ୍‌ “ଚେଲାହିର୍‌ ହେୱାନିଂ କାଲେତାଂ ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌, ଆପେଂ ପୁଦାତିଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ପିହିକିଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାତାପ୍‌ ?” ୨୯ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ପାର୍ତାନା ଆୱିତିସ୍‌ ଆରି ଇମ୍‌ଣି ବାନ୍ୟା ପୁଦା ପିହିକିୟା ଆଉତ୍‌ ।”
ଜିସୁ ଆରେ ରଗ ନିଜେ ହାନି ବିସ୍ରେ ଇଚାନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୭:୨୨-୨୩; ଲୁକ ୯:୪୩-୪୫)
୩୦ ଜିସୁ ଆରି ଚେଲାର୍‌ ହେ ବାହାତ ପିସ୍ତି ଗାଲିଲି ନିପତିଂ ଆଜ଼ି ହାଚାର୍‌, ଆରି ଇନେର୍‌ ହେଦାଂ ପୁନ୍‌ମେର୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌, ୩୧ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ତା ଚେଲାରିଂ ଇ କାତା ଇଞ୍ଜି ହିକ୍ୟା ହିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌ । “ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ମାନାୟ୍‌ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିୟା ଆନାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ଟ୍ରାକ୍‌ନାର୍‌ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ହାତି ପାଚେ ତିନ୍‌ଦିନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ପାଚେ ଆରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାନ୍‌ ।”
୩୨ ମାତର୍‌ ଚେଲାର୍‌ ହେ କାତା ବୁଜା ଆୱାତାର୍‌ ଆରେ ହେୱାନିଂ ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।
ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌ ଇନେର୍‌ ଗାଜାକାନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୮:୧୫; ଲୁକ ୯:୪୬-୪୮)
୩୩ ପାଚେ ହେୱାର୍‌ କପର୍ନାହୁମ୍‌ ୱାତାର୍ । ଜିସୁ ଇଞ୍ଜ ଏକିସ୍‌ ହେୱାରିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାସ୍‌ଦ ଇନାକା କାତା ବାର୍ତା କିଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ ?”
୩୪  ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଚିମ୍‌ରା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ସାର୍ଗେ ରାଜିତ ଇନେର୍‌ ଗାଜା, ଇ କାତା ଆସ୍ତି ହାସ୍‌ଦ ଗାଣ୍‌ଜୁ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୩୫  ହେବେ ହେୱାନ୍‌ କୁଚ୍‌ଚି ବାରଜାଣ୍ ଚେଲାରିଂ କୁକ୍‌ତାନ୍‌ ଆରି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଜଦି ଇନେର୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ଆଦେଂ ଇଚା କିନାନ୍‌ ତାଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ହାରୁକାନ୍‌ ଆରି ୱିଜ଼ାକାରିଂ ହେବା କିନାକାନ୍‌ ଆୟେନ୍‌ ।” ୩୬ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ର ହାରୁ କାଡ଼୍‌ଦେଂ ଆସ୍ତି ହେୱାର୍‌ ମାଦି ନିଲି କିତାନ୍‌ ଆରେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡନ୍‌ଞ୍ଜି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ୩୭  “ଇନେର୍‌ ନା ତର୍‌ଦ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ହାରୁ ହିମ୍‌ଣା ବିତ୍ରେ ରକାନିଂ ଇଟ୍‌ନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଟ୍‌ନାନ୍‌, ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଟ୍‌ନାନ୍‌, ମାତର୍‌ ନା ପକ୍ତିତି ଆବାଙ୍ଗ୍‌ ମାନି କିନାନ୍‌ ।”
ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିରଦ୍‍ କିୱି ଲଗୁ ମା ନିଜ୍‍ ଲକୁ
(ଲୁକ ୯:୪୯-୫୦)
୩୮ ଜହନ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ମା କୁଦା ତାକେ ରୱାନ୍‌ ହିଲ୍‌ୱିତି ଲଗାଙ୍ଗ୍ ନି ତର୍‌ଦାଂ ପୁଦା ପିହ୍‌ନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାପ୍, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ମା କୁଦା ତ ହିଲ୍‌ୱିତିଲେ ମୁନାକିତାପ୍ ।”
୩୯ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମୁନା କିମାଟ୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ନା ତର୍‌ଦ ସାକ୍ତିନି କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ହାଚାଟ୍ରେ ନାଦାଂ ବାନ୍ୟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଲଗୁ ଇନେର୍‌ ହିଲୁର୍‌; ୪୦  ଇନେକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ମା ବିରୁତ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାପାକ୍ୟା । ୪୧  ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲକୁ ଇଞ୍ଜି ଇନେର୍‌କି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ର ଗିନା ଏଜ଼ୁଂ ଉଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‍ତିସ୍, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ କିଜ଼ିପା ଜାର୍‌ ମୁକୁଟ୍‌ ଆରାୟ୍‌ କିଉନ୍‌ ।”
ପାର୍ତି ତାକେ ପାପ୍‌ କିତାକା
(ମାତିଉ ୧୮:୬-୯; ଲୁକ ୧୭:୧-୨)
୪୨ “ଜିସୁ ଆରେ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, ଇନେର୍‌ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ମାନି ଇ ହାରୁକାର୍‌ ବିସ୍ରେ ରକାନିଂ ବାଦା ଆତିସ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହାକ୍‌ତ ର ଗାଜା ଜାତାକାଲ୍‌ ଡ଼ଇ କିଜ଼ି ହେୱାନିଂ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ତାକେ ତୁଇ ହିଗିତିସ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ହାରା ଆତାତ୍ମା । ୪୩  ଆରେ, ମି କେଇ ଜଦି ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ବାଦା ଆନାତ୍‌, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କାଦ୍‌ଦି ତୁସି ହିୟାଟ୍‌, ଆରି ରି କେଇ ଅଜ଼ି ନରକ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ହାୱିନାଣି ବିତ୍ରେ ହାନି ବାଟା ଟୁଟାଆଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ତ ହଣଗାନାକା ମି ପାକ୍ୟାତ ହାର୍‌ । ୪୪ ଇନାକିଦେଂକି ନାଣିତ ହେୱାର୍‌ତି ପ୍ଡିକୁ ଜିରା ଆଉକ୍‌, ଆରି ନାଣି ହାହୁତ୍ । ୪୫ ଆରେ, ମି ପାନା ଜଦି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଦା ହିଦ୍‌ନାତା ହେଦେଲିଂ କାଦ୍‌ଦି ତୁସିହିୟାଟ୍‌, ରି ପାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାସି ନରକ୍‌ତ ଦେହେନି ବାଟା ଚଟା ଆଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ତ ହାନାକା ମି ପାକ୍ୟାତ ହାର୍‌ । ୪୬ ଇନାକିଦେଂକି ନାଣିତ ହେୱାର୍‌ତି ପ୍ଡିକୁ ଜିରା ଆଉକ୍‌, ଆରି ନାଣି ମୁଡ଼୍‌କେ ହାଉତ୍ । ୪୭  ଆରେ ମି କାଣ୍‌ଙ୍ଗା ଜଦି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଦା ହିଦ୍‌ନାତା, ଇଚିସ୍‌ ହେ କାଣାଙ୍ଗାତିଂ ଉନ୍‌ଦି ତୁହି ହିୟାଟ୍‌, ରି କାଣ୍‌କୁ ଅଜ଼ି ନରକ୍‌ତ ତୁହିହିନି ବାଟା ର କାଣ୍‌ଙ୍ଗା ଅଜ଼ି ମାପ୍ରୁ ରାଜିତ ହଣାକା ନି ପାକ୍ୟାତ ହାର୍‌ । ୪୮ ଇନାକିଦେଂକି ନାଣିତ ହେୱାର୍‌ତି ପ୍ଡି ୱିଜ଼ୁତ୍ ଆରି ନାଣି ହାଉତ୍ ।”
୪୯ “ଲାଗିଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ ନାଣିତ ହର୍‌ ଲାକେ ହୱାଦ୍‌ । ହର୍‌ ହାର୍ଦାକା, ମାତର୍‌ ହର୍‌ ଜଦି କାର୍ୟା ଆନାତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେଦେଲିଂ ଇନାକାତ ହୱାଦ୍‌ କିୟାନାତ୍‌ ? ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ବିତ୍ରେ ହର୍‌ ହୱାଦ୍‌ ସମାନ୍‌ ମାନାଟ୍‌ ଆରି ହାରି ଲାହାଂ ସୁସ୍ତାତ ମାନାଟ୍‌ ।”
୫୦  “ହର୍‌ ହାର୍‌ଦାକା, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ହର୍‌ ଲାକେ ଆୱାତାତ୍‍ଚି, ତା ଆତିସ୍‌ ଇନାକାତ ହୱାଦ୍‌ କିନାକା ? ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ତାକେ ହାର୍‌ ଗୁଣ୍‌ ଇଟାଟ୍‌ ଆରେ ୱିଜ଼ାକାଦେର୍‌ ସୁସ୍ତାତ ମାନାଟ୍‌ ।”
୯:୨ ୯:୨ ୨ ପିତର୍‌ ୧:୧୭,୧୮. ୯:୭ ୯:୭ ମାତିଉ ୩:୧୭; ମାର୍କ ୧:୧୧; ଲୁକ ୩:୨୨. ୯:୧୧ ୯:୧୧ ମାତିଉ ୧୧:୧୪. ୯:୩୪ ୯:୩୪ ଲୁକ ୨୨:୨୪. ୯:୩୫ ୯:୩୫ ମାତିଉ ୨୦:୨୬,୨୭; ୨୩:୧୧; ମାର୍କ ୧୦:୪୩,୪୪; ଲୁକ ୨୨:୨୬. ୯:୩୭ ୯:୩୭ ମାତିଉ ୧୦:୪୦; ଲୁକ ୧୦:୧୬; ଜହନ୍‌ ୧୩:୨୦. ୯:୪୦ ୯:୪୦ ମାତିଉ ୧୨:୩୦; ଲୁକ ୧୧:୨୩. ୯:୪୧ ୯:୪୧ ମାତିଉ ୧୦:୪୨. ୯:୪୩ ୯:୪୩ ମାତିଉ ୫:୩୦. ୯:୪୭ ୯:୪୭ ମାତିଉ ୫:୨୯. ୯:୫୦ ୯:୫୦ ମାତିଉ ୫:୧୩; ଲୁକ ୧୪:୩୪,୩୫.