ବାମ୍‌ଡାୟ୍‍କିନି ଗୁରୁ
୧ ମାତର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଚାକ୍ରାୟ୍‌କିନି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ପା ହତ୍‌ନାର୍‌; ହେ ଲାକେ ମି ବିତ୍ରେ ପା ଚାକ୍ରାୟ୍‌କିନି ହିକ୍ୟାକିନାକାର୍‌ ହତ୍‌ନାର୍‌; ହେୱାର୍‌ ବୁଡାନିଜଗତ୍‌ତ ବାନ୍ୟା ମାନ୍ତ ଡ଼ୁକ୍‌ଚି ଚାଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି ହେୱାରିଂ କଡ଼୍‌ନାକାନ୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ଆଁ ମାନିକିଉର୍‌, ଆରେ, ଜାର୍‌ତିଂ ମାନିକିୱାକା ଗିଟାନାତ୍‌ । ୨ ଆରେ, ଆଦେକ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‍ତ ତଲ୍ୟା ହାନାର୍‌, କାତାତ ଇୱାର୍ତି କାଜିଂ ହାତ୍‌ପା ହାଜ଼ି ନିନ୍ଦା କିତାର୍‌ । ୩ ହେୱାର୍‌ ଦନ୍‍ଲବ୍‍ତ ଚାକ୍ରାୟ୍‍କାତା ହୁଦାଂ ମିତାଂ ଟାକାଂଲବ୍‍ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିନାର୍‌; ହେୱାର୍‌ତି ଡାଣ୍ଡ୍‌ ବେସି କାଡ଼୍‌ଦାଂ ଗିଟାଜ଼ି ୱାନାତା ଆରି ବେସିଦିନ୍‌ତାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ବିଚାର୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା ଆରେ ହେୱାର୍‌ତି ହାକିନି ଦିନ୍‌ ୱାତାତେ ।
୪ ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ପାପ୍‌ତ ମୁଚ୍ୟାତି ଦୁତକ୍‌କାଂ କେମା ହିୱାଦାଂ ନରକ୍‌ତ ତୁହିଜି ବିଚାର୍ଣ୍ଣା କାଜିଂ ମାଜ୍‌ଗାନି କ୍ଡଇଦ ହିକ୍‌ଡ଼ିଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଚ୍‌ଚି ଇଡ଼୍‍ତାନ୍ନା ୫ ଇସ୍ୱର୍‌ ପ୍ଡାନି ଜଗତ୍‌ତିଙ୍ଗ୍‌ ପା ପିହ୍‍ୱାତାନ୍, ମାତର୍‌ କେବଲ୍‌ ଦାରୁମ୍‍ ସୁଣାୟ୍‍କିନାକାର୍ ନହତିଂ ବିନ୍‌ ସାତ୍‌ ଜାଣ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ରାକ୍ୟା କିଜ଼ି ଦାରୁମ୍‍ବାମ୍‍ଡାୟ୍‍ ଜଗତ୍‌ତ ଏସ୍‍ଚାଲାନାକା ଗିଟାୟ୍‍କିତାନ୍; ୬ ତା ପାଚେ ଇସ୍ୱର୍‌ ସଦମ୍‌ ଆରି ଗମରା ଗାଡ଼୍‍ସବୁତିଂ ନିସ୍‍ତ ମାଜ଼ି କିଜ଼ି ବାର୍ତିରଚେ ବୁଡାଦେଂ କାଜିଂ ଦାଣ୍ଡ୍‌ ବଲ୍‌ ହିତାନ୍ ଆରି ହେୱାରିଂ ୱାନି କାଡ଼୍‍ଦ ଅଦାର୍ମିତି ଉତର୍‍ମୁଡ଼୍‍ ଲାକେ କିତାନ୍, ୭ ଆରେ, ହେୱାନ୍ ବିଦିହିଲ୍‌ୱାକାରିଂ ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‍ତ ପୁରା ବେବାର୍‌ ପିସ୍ତି ଦାର୍ମି ଲଟତିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ରାକ୍ୟା କିତାନ୍, ୮ ଲାଗିଂ ହେ ଦାର୍ମି ଲକୁ ହେୱାର୍‌ତି ବିତ୍ରେ ବାହା କିଜ଼ି ହେୱାର୍‌ତି ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଆରି ୱେନ୍‍ଞ୍ଜି ନିତ୍ରେ ଜାର୍ ଦାରୁମ୍‍ନିକାର୍‍ ପାରାଣ୍‍ତ କସ୍ଟ ବଗ୍‌ କିତାର୍‌ । ୯ ଇବାନି ମାପ୍ରୁ ଦାରୁମ୍‍ନିକାରିଂ ପରିକ୍ୟାତାଂ ରାକ୍ୟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ, ଅଦାର୍ମିରିଂ, ବେସି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ବାନ୍ୟା ଆହାତ ଚାଲା ଆଜ଼ି ପିସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ମାନି କିଉର୍‌, ହେୱାରିଂ ବିଚାର୍‌ ଦିନ୍‌ କାଜିଂ ଡାଣ୍ଡ୍‌ନି ତାରେନ୍‌ ଇଡ୍‌ଦେଂ ପୁନାର୍‌ । ୧୦ ହେୱାର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରାୱାକାର୍‌ ଆରି ଜାର୍‌ତିଂ ବାନ୍ୟା ହୁଡ଼୍‌ନାକାର୍‌ ଆଜ଼ି କାବାନି ସାକ୍ତିନିକାରିଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ ନିନ୍ଦା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଉର୍‌, ୧୧ ଆତିସ୍‌ପା ଆଦିକ୍‌ ସାକ୍ତି ଆରି ବାପୁନି ଦୁତ୍‌ତର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଲାଗେ ନିନ୍ଦା କିଜ଼ି ହେୱାର୍‌ତି ବିଚାର୍ଣ୍ଣା କିଉନ୍‌ । ୧୨ ଆହ୍ୟାଜ଼ି ରାସ୍ୟାଦେଂ ଇମ୍‌ଣି ପସୁଂତି ଜଲମ୍‌, ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ଲାକେ ଇ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ଗୁରୁର୍‌ କେବଲ୍‌ ବାନ୍ୟା ହୁଦାଂ ଚାଲାନାର୍‌ । ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ବୁଜାଉର୍‌, ହେଦେଲିଂ ହେୱାର୍‌ ନିନ୍ଦା କିତାର୍‌ । ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ରାନ୍‌ତି ପସୁର୍‌ ଲାକେ ନାସ୍‌ ଆନାର୍‌ । ୧୩ ଆରେ, ଅନ୍ୟାୟ୍‌ ବାର୍ତାନ୍ ଲାକେ ଅଦାର୍ମିନି ପାଡ଼୍‌ ବଗି କିନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ଆଡାରେ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ସୁକ୍‌ ପାୟାନାର୍, ଆରେ ପ୍ରାଲ୍‌ ଆରି ନିନ୍ଦାନିକାନ୍‌ ଆଜ଼ି ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ତିନାଉଣାତ ସୁକ୍‌ ପାୟାନି ସମୁତ ଜାର୍ତି ବାମ୍‌ଣ୍ଡାନି ହାନ୍ଦାୟ୍‍ତ ନିଂନାର୍ । ୧୪ ହେୱାର୍‌ତି କାଣ୍‌ଙ୍ଗା ଦାରି କଗ୍‌ଲେତ ବାର୍ତି ଆଜ଼ି ପାପ୍‌ତାଂ ଟେବା ଆଉର୍‌, ହେୱାର୍‌ ତିର୍‍କାଡ଼୍‍ବୁଦି ଲକୁରିଂ ଦାନ୍‌ ଲାବ୍‍ଡ଼ି କିନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ମାନ୍‌ ଦାନ୍‍ଲାବ୍‍ତ ବିପ୍ତି, ହେୱାର୍‌ ସାଏପ୍‍ନି ହିମ୍‍ଣାଙ୍ଗ୍, ୧୫ ହେୱାର୍‌ ଆଡ଼୍‌ୱା ହାଜ଼ି ପିସ୍ତି ଅଦାର୍ମିତ ହାଚାର୍ଣ୍ଣା । ବିୟର୍‌ନି ମାଜ଼ି ବିଲିୟାମ୍‌ ହାଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ତା ପାଚେ ହାଚାର୍ଣ୍ଣା । ହେୱାନ୍‌ ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ଲାବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନତାର୍‌; ୧୬ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍ ଜାର୍ ଅପ୍‌ରାଦ୍‌ କାଜିଂ ଗଡ଼୍‌ ୱେଚାନ୍, ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍ ବଇରି ଗଦ ମାନାୟ୍‌ ସୁଆତ କାତା ଡନ୍‌ଞ୍ଜି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍ତି ହତ୍‌ନାକାଦ୍‌ଲିଂ ଚିମ୍‌ରା କିତାନ୍‌ ।
୧୭ ଇ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ୱାଚ୍‌ଚି ଜାରାଣ୍‌ ଲାକେ ଆରି ଡ଼ୁଇଦ ଚାଲାନି ବାଦାଡ଼୍‌ ଲାକେ । ଇସ୍ୱର୍‌ ଇୱାର୍‌ କାଜିଂ ବେସି ମାଜ୍‌ଗାନି କ୍ଡଇ ବାହା ରଚ୍‌ଚାନ୍‌ନା । ୧୮ ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ପଲ୍ୟା ଆକାର୍‌ କାତା ଡନ୍‌ଞ୍ଜି ବାମ୍‍ଣ୍ଡାନି ପଲ୍ୟା କାରାପ୍‌ତାଂ ବେଜେକ୍‌ ଉଦାର୍‍ ପାୟାତି ଲକୁରିଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ସୁକ୍‍ଲାଲ୍‍ସାତ ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‍ ହୁଦାଂ ଲକାର୍‍ ଲବ୍‍ କିନାର୍‌; ୧୯ ହେୱାର୍‌ ହେୱାରିଂ ଜାର୍‌ତାରେନି ପାର୍ମାଣ୍‌ ହିନାନ୍‌, ମାତର୍‌ ନିଜେ ବୁଡାନି ଆଡ଼୍‌ୟା ଆତାନ୍ନା; ଇନେକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ଇନାକା ହୁଦାଂ ଆରାନାର୍, ହେୱାନ୍ ହେବେନି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ । ୨୦ ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ଜଦି ମାପ୍ରୁ ଆରି ମୁକ୍ତି କିଦ୍‌ନି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିସ୍ରେ ଗିଆନ୍ ହୁଦାଂ ଜଗତ୍‌ନି ବିଟାଡ଼୍‌ତାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାଜ଼ି ଆରେରଗ ହେବେ ଗାଚ୍ୟାଜ଼ି ଆରା ଆତିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ପର୍ତୁମ୍‌ ଦସା ବାଟା ହାରିହାରା ଦସା ଆଦିକ୍‌ ବାନ୍ୟା ଆନାତ୍‌ । ୨୧ ଇନେକିଦେଂକି ଦାର୍ମି ହାଜ଼ି ପୁଞ୍ଜି ଜାର୍‌ ଲକୁ ଲାଗାଂ ହେଲାୟ୍‌ ଆତି ପୁଇପୁୟା ବଲ୍‌ତାଂ ବିନ୍‍ମୁମ୍‍ ଆନି ବାଟା ନଲେ ହେ ହାଜ଼ି ପୁନ୍‍ୱାକା ହେୱାର୍‌ତି ପାକ୍ୟାତ ହାରା ଆତାତ୍ମା । ୨୨ ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ଇନାକା ଗିଟାତାତ୍‌ନା ହେବେତାଂ ଇ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଇନାକାର୍‌ତି ହାତ୍‌ପା ଆନାତା । “ନିକୁଡ଼୍ ଇନାକା କାକ୍‌ନାତ୍‌, ହେଦେଲିଂ ଆରେ ତିନାତ୍‌, ପାଞ୍ଜିତିଂ ନୁସ୍‌ତିସ୍‌ପା ପାଚେ ଆରେ ଚିକ୍‌ଲାତ ଚାକ୍‌ଟା ଆଗାନାତ୍‌ ।”