ମାପ୍ରୁତି ୱାନାକା ପାର୍ମାଣ୍‌
୧ ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍, ଆନ୍‌ ନଂ ମି ଲାଗେ ଇ ଜେତି ଆକି ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ଜେତି ଆକିତ ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଏତୁକିଜ଼ି ମି ମାନ୍ତ ହାର୍ଦାକା ଚିନ୍ତା କାଜିଂ ତାଇୱାନି କାଜିଂ ସେସ୍ଟା କିତାଙ୍ଗ୍‌ନା । ଇଦାଂ କାଜିଂ ଜେତି ଆକିତ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ସବୁ ଏତୁ କିଜ଼ି ମି ସରଲ୍‌ ମାନ୍‌ତିଂ ରିସା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିନାଙ୍ଗା ୨ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁଇପୁୟା ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍ତି ହୁଦାଂ ଆଗେ କାଡ଼୍‍ଦ ଇଚି ବଚନ୍‌ନିଂ ଆରେ ମିଦାଂ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ହୁଦାଂ ଇଞ୍ଜି ମାନି ମାପ୍ରୁ ଆରି ମୁକ୍ତି କିତ୍‍ତି ବଲ୍‌କୁ ଏତୁତ ଇଟାଟ୍‌ । ୩  ଆକ୍‌ତୁ ଇଦାଂ ପୁନାଟ୍ ଜେ, ହାରିହାରା କାଡ଼୍‍ଦ ଜାର୍ ଜାର୍ ଲାଲ୍‍ସା ହୁଦାଂ ବେବାର୍‌କାର୍ୟା ହାତ୍‌ପାତିଂ ଗ୍ଡାଇଜି କେବଲ୍‌ ଜାର୍‌ ଇଚାତ ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ ହୁଦାଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ନାର୍‌, ୪ ଜିସୁତି ୱାନାକା ପାର୍ମାଣ୍‌ ଆମେତ୍‌ ? “ଇନେକିଦେଂକି ଆବା ଲାତ୍ରାର୍ ହାତି ସମୁତାଂ ଇ ପାତେକ୍ ସମୁ ବିସ୍ରେ ଉବ୍‍ଜାଣ୍‍ନି ହାଙ୍ଗ୍‌ତିତାଂ ଇନେସ୍‌ ମାଚାତ୍, ହେ ଲାକେ ମାନାତ୍‍ ।” ୫ ହେୱାର୍‌ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ବାଣାନାର୍ ଇନେର୍‌, ପର୍ତୁମ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ବଲ୍‌ କିତାନ୍‌, ଆରି ଆକାସିଂ ଆରି ପୁର୍ତି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତାତ୍‌ । ପୁର୍ତି ଏଜ଼ୁଂ ବିତ୍ରେତାଂ ହସି ଏଜ଼ୁକାଂ ମେଙ୍ଗ୍‌ୟାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୬ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ହୁଦାଂ ହେ ପ୍ଡାନି କାଡ଼୍‍ନି ଜଗତ୍‌ ଏସ୍‍ତ ବଡ଼ା ଆଜ଼ି ନାସ୍‌ ଆତାତ୍‌; ୭ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଆକାସ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଆରି ପୁର୍ତି ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଡ଼ିଗା ବଲ୍‌ ହୁକେ ନାଣିତ ନାସ୍‌ ଆନି କାଜିଂ ଇଟ୍ୟାତାତ୍‌ନା । ଇମ୍‌ଣି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଅଦାର୍ମିର୍‌ ବିଚାର୍‌କିୟାଜ଼ି ନାସ୍‌ ଆନାର୍‌, ହେ ଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ହେଦାଂ ଜାତୁନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ।
୮ ମାତର୍‌ ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍, ମାପ୍ରୁ ଲାଗେ ର ଦିନ୍‌ ଜେ ହାଜାର୍‍ ବାର୍ହୁ ଲାକେ ଆରି ହାଜାର୍ ବାର୍ହୁ ଜେ ର ଦିନ୍‌ ଲାକେ, ଇ ବିସ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପଚ୍‍ମାଟ୍ ।
୯ ମାଲାନାତା ଇଞ୍ଜି ଇନେସ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ବାବିକିନାର୍, ମାପ୍ରୁ ଜାର୍ ପାର୍ମାଣ୍‌ ବିସ୍ରେ ହେ ଲାକେ ମାଲାୟ୍ କିଉନ୍‌; ମାତର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇନେର୍‌ ବୁଡାମେର୍, ନଲେ ୱିଜ଼ାର୍‍ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିନାର୍‌, ଇଦାଂ ମାନି କିଜ଼ି ହେୱାନ୍ ନିତ୍ରେ ମି କାଜିଂ ଲାମାହୁଦାର୍‍ ଆନାନ୍‌ ।
୧୦  ମାପ୍ରୁତି ଦିନ୍‌ ଚର୍‌ ଲାକେ ଇକାୱାନାତ୍ । ହେ ଦିନ୍‌ ଆକାସିଂ ବେସିଗାଜ୍ରାନାକା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବୁଡା ଆନାତ୍‌, ଆରେ ଜାର୍‌ତି ଆଡ଼୍‌ମାଡ଼୍‌ ସବୁ ବେସି କେତ୍‌ତିତ ରୁଗ୍‍ଜି ହାନାତ୍ ଆରି ପୁର୍ତିତ ମାନି ୱିଜ଼ୁ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ବୁଡା ଆନାତ୍‌ । ୧୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଦିନ୍ତ କାସି ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ, ହେଦାଂ ଇନେସ୍‌ ବେଗି ୱାନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ନିଜ୍‌ତିଂ ପୁଇପୁୟା କିଜ଼ି ଜାଲ୍‌ଦି କିୟାଟ୍‌ । ହେ ଦିନ୍‌ ଆକାସିଂ ଡାହାଜ଼ି ବୁଡାନାତ୍‌ । ଆକାସ୍‌ନି ହୁକାଂ ବେସି କେତ୍‌ତିତ ରୁଗ୍‌ଜି ହାନିକ୍‌ । ୧୨ ଜଦି ଇ ଲାକେ ସବୁ ବିସ୍ରେ ବୁଡାନାତ୍‌, ୱାଟିଂ ବାବି କିଜ଼ି ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ମିଦାଂ ଜିବୁନ୍ ଇନେସ୍‌ ଆନାକା ମାନାତ୍‌ । ହେଦାଂ ପୁଇପୁୟା ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜିଉନନି ଆନାକା ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ମାତର୍‌ ଲଡ଼ା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଦିନ୍ତ କାସି ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ, ହେଦାଂ ଇନେସ୍‌ ବେଗି ୱାନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ନିଜ୍‌ତିଂ ଜାଲ୍‌ଦି କିୟାଟ୍‌ । ହେ ଦିନ୍‌ ଆକାସିଂ ଡାହାଜ଼ି ବୁଡାନାତ୍‌ । ଆକାସ୍‌ନି ହୁକାଂ ବେସି କେତ୍‌ତିତ ରୁଗ୍‌ଜି ହାନିକ୍‌ । ୧୩ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଇସାପ୍ରେ ର ପୁନି ଆକାସିଂ ଆରି ପୁନି ପୁର୍ତିନି କାନିତାକେ ମାନାପ୍‌, ଇନାକା ଦାର୍ମିତି ବାହାକିନାକା ଆନାତ୍‌ ।
୧୪ ଲାଗିଂ, ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ କାସି ମାଚିଲେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗେ ଇନେସ୍‌ ପ୍ରାଲ୍‍ୱାଦାଂ ଆରି ନିନ୍ଦାୱାଦାଂ ସୁସ୍ତାତ ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ୟାନାତ୍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଜାତୁନ୍‌ କିୟାଟ୍‌; ୧୫ ଆରେ, ମା ମାପ୍ରୁତି ଲାମାହୁଦାର୍‌ ମୁକ୍ତି ଇଞ୍ଜି ଗିଆନ୍‍ କିୟାଟ୍‌ । ମା ୱାରିନି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ପାଉଲ୍‌ ପା ଜାର୍ତି ହିତ୍‍ତି ଗିଆନ୍‍ ଇସାପ୍ରେ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ଲେକିକିତାନ୍ନା । ୧୬ ହେୱାନ୍ ଜାର୍ତି ୱିଜ଼ୁ ଆକିତ ପା ଇସବୁ ବିସ୍ରେ ଲେକି କିଜ଼ି ହେବାନି ଇନାନ୍‌; ହେ ସବୁନି ଏଲେଂ ଏଚେକ୍‌ ବିସ୍ରେ ମାନିକ୍, ଇନାକାକି ବୁଜାଦେଂ କସ୍ଟ, ଆରେ ହିକାୱିତି ତିର୍କାଡ଼୍‍ବୁଦି ଲଗୁ ଜାର୍ ଜାର୍ ବୁଡାନି କାଜିଂ ଆଦେକ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ସାସ୍ତର୍‌ ଇନେସ୍‌, ହେ ୱିଜ଼ୁନି ପା ହେ ଲାକେ ଅରାହିଲ୍‍ୱି ଅରତ୍‌ କିନାର୍‌ ।
୧୭ ଲାଗିଂ, ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ବେତାଂ ଇସବୁ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ଜାଗ୍ରତ୍ ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ବିଦିହିଲ୍‌ୱାକାର୍‌ତାଂ ବାମ୍‌ଣ୍ଡାୟ୍‌ ଆର୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜାର୍ତି ଆଟ୍‍ୱାତାଂ ଲେମ୍‌ନାଦେର୍‌, ୧୮ ନଲେ ମା ମାପ୍ରୁ ଆରି ମୁକ୍ତିକିନାକାନ୍ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ଗିଆନ୍ତ ଗାଜା ଆଡୁ । ନଂ ଆରି ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆଏତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।
୩:୩ ୩:୩ ଜିହୁଦା ୧:୧୮. ୩:୧୦ ୩:୧୦ ମାତିଉ ୨୪:୪୩; ଲୁକ ୧୨:୩୯; ୧ ତେସ୍‌ଲନିକି ୫:୨; ହତ୍‌ତି ୧୬:୧୫.