କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁଦାର୍‌ ଆରି ବେସି ଗାଜାକାନ୍‌
୧ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ମେହାଆନାକା ହୁକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଆରେ ହେୱାନ୍ତି ଜିଉନନାକା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାତା । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ସୁକେ ଜିନାଦେରା ଆରି ହାରି କାଜିଂ ମି ଜିଉନନିତ ବେସି ଦୟାତ ମାନାତ୍‌, ୨ ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ର ଚିନ୍ତା ହୁଦାଂ ମାନ୍‌ କିଜ଼ି, ର ଜିଉତ ମେହା ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ ଆରି ଜିବୁନ୍‌ତ ଏକ୍‌ ଆଜ଼ି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାବାବେ ୱାରି କିଦାଟ୍‌ । ୩ ନିଜେତିଂ ବାବିକିନାକାନ୍ କାଜିଂ ନଲେ ପଲ୍ୟା ଗରବ୍‌ କାଜିଂ ଇନାକା କାମାୟ୍‌ କିମାଟ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ହୁଦାର୍‌ ଆଜ଼ି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ବିନ୍‌ଲଗାଂ ଜାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜା ମାନେ କିୟାଟ୍‌; ୪ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ କେବଲ୍‌ ଜାର୍‌ ବିସ୍ରେ ମାନ୍‌ଦିଆନ୍‌ କିୱାଦାଂ ବିନ୍‌ନିକାନିଂ ବିସ୍ରେ ପା ମାନ୍‌ଦିଆନ୍‌ ଆଡ । ୫ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଇନେସ୍‌ ମାନ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ଚିନ୍ତା ଆଏତ୍‌;
୬ ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ଇସ୍ୱର୍ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌
ସମାନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାକା ଜାର୍‌ କାଜିଂ ଆସ୍ତି ଇଟ୍ୟାନି ବିସ୍ରେ ବାବି କିୱାତାଂ,
୭ ଇଚିସ୍‌ ନିଜ୍‌ ଇଚାତାଂ ତା ସବୁ ପିସ୍ତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଲାକେ ଆତାନ୍‌ ।
ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ ଆଜ଼ି ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ ୱାତାନ୍‌ ।
୮ ହେୱାନ୍‌ ଗୱାରି ଆରି ହୁଦାର୍‌ ଆଜ଼ି ହାକି ପାତେକ୍‌, କ୍ରୁସ୍‌ ହାକି ପାତେକ୍‌
ବଲ୍‌ ମାନିକିନାକାନ୍‌ ଆତାନ୍‌ ।
୯ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ଉଚ୍‌ କିତାନ୍ନା,
ଆରେ ୱିଜ଼ୁ ତର୍‌ ବାଟା ୱିଜ଼େତିଂ ହାର୍ଦି ତର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ହିତାନ୍ନା,
୧୦ ଲାଗିଂ ଜିସୁତି ତର୍‌ନି ଇନେସ୍‌ ସାର୍ଗେ, ବିତ୍ରେପୁର୍‌ ଆରି
ପାତାଲ୍‌ତ ମାନି ସବୁ ମାନାୟାର୍‌ ଜିସୁତି ମୁମ୍‌ଦ ମେଣ୍ଡାଂକୁନ୍ଦିଂକିଜ଼ି ଜୱାର୍‌ କିତାର୍‌ ।
୧୧ ଆରେ, ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କାଜିଂ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ତି ୱେନ୍ଦୁଲ୍
ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଇଞ୍ଜି ମାନି କିନିକ୍‌ ।
ପୁର୍ତିତ ଅଜଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆଡ
୧୨ ଲାଗିଂ, ଏ ନା ୱାରିନିକାଦେର୍‌, ଆନ୍‌ ମି ଲାହାଂ ମାନିୱାଡ଼ାଲିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଦିନ୍‌କେ ନା ବଲ୍‌ମାନି କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ନଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ଦେହା ମାନି ୱାଡ଼ାଲିଂ ଆଦିକ୍‌ ପାର୍ତି ବାବ୍ରେ ନା ଜଜାୟ୍‌ ଆଦେଂ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଲଡ଼ା । ମି ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆନାକା ଇନେସ୍‌ ପୁରା ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆରି ତ୍ରିଗ୍‌ଜି କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାନାଟ୍‌ । ୧୩ ଇନାକିଦେଂକି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ତି ଉଦେସ୍‌ତ ପୁରା କିନି କାଜିଂ ଇଚା ଆରି ରାଜି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ନିଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ନିତ୍ରେ କାମାୟ୍‌ କିନାନା ।
୧୪ ଆପତି ଆରି ବେଣ୍‌ବାଟ୍‌ କିୱାଦାଂ ସବୁ କାମାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ୧୫ ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦସି ଆୱାଦାଂ ଆରି ହୁଦାର୍‌ ଆଜ଼ି ଡ଼ୁକ୍‌ତି ହାଜ଼ି ବାଣାତି ଲାତ୍ରା ବିତ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ହିମ୍‌ଣାୱାକ୍‌ଡ଼ା ଆଡ; ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ନି ବଚନ୍‌ ଆସ୍ତି ଜଗତ୍‌ତ ଅଜଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆନାଦେରା; ୧୬ ବିନ୍‌ଲଗାର୍ତି ଲାଗାୟ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହିଦ୍‌ନି କାବୁର୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିନିୱେଡ଼ାଲିଂ ଏପ୍‌ ଆକାସ୍‌ତିଂ ଅଜଡ଼୍‌ କିନି ହୁକାଂ ଲାକେ ପଙ୍ଗ୍‌ନାକା ଲଡ଼ା । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଆତିସ୍‌, “କ୍ରିସ୍ଟତି ୱେଡ଼ାଲିଂ” ମି ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ଗରବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଂ, ଇନେକିଦେଂକି ଇବେଣ୍ଡାଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ ଆନାତା ଜେ, ନା ୱିଜ଼ୁ କସ୍ଟ ଆରି କାମାୟ୍‌ ପଲ୍ୟା ଆୱାତାତ୍‌ନା ।
୧୭ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଉଦେସ୍‌ତ ମି ପାର୍ତି ବାର୍ତି ପୁଜାକିନିତ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ନା ଜିବୁନ୍‌ନି ନେତେର୍‌ ୱାକ୍‌ଚି ହିଦ୍‌ଦେଂ ଆନାତ୍‌ । ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ୱାର୍‌ୟାନାକା ଆରି ନା ଇ ୱାରିତ ମିଂ ମେହାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ଇଚା କିନାଙ୍ଗା । ୧୮ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ୱାରି କିୟାଟ୍‌ ଆରି ହେ ୱାରିତାଂ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପା ୱାରି କିୟାଟ୍‌ ।
ତିମତି ଆରି ଏପାପ୍ରଦିତ
୧୯ ମାପ୍ରୁତି ଇଚା ମାଚିସ୍‌, ମି ଲାଗାୟ୍‌ ତିମତିଂ ବେଗି ପକ୍ତାନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତିଂ ଆନ୍‌ ଆହା କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ତା ଆତିସ୍‌, ମି କାବୁର୍‌ ଗାଟାଜ଼ି ଆନ୍‌ ବେସି ୱାର୍‌ୟା ଆନାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୦ କେବଲ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ମାନ୍‌ବାବ୍‌ନା ନା ଲାକେ ମାନାତ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହାତ୍‌ପାତ ମି କାଜିଂ ମାନ୍‌ଦିଆନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୧ ବିନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି କାଜିଂ ସେସ୍ଟା କିୱାଦାଂ ଜାର୍‌ତି ସେସ୍ଟା କିତାର୍‌ । ୨୨ ତିମତି ଜେ ପରିକ୍ୟା କିୟାତାକାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌; ମାଜ଼ି ଆବାତି ହେବା କିତି ଲାକେ ହେୱାନ୍‌ ତ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାମାୟ୍‌ତ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହେବା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୨୩ ଲାଗିଂ, ନା କାଜିଂ ଇନାକା ଗିଟାଆଦେଂ ହାନାତା, ହେଦାଂ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ମତର୍‌ ହେୱାନିଂ ପକ୍ତାନାଂ ଇଞ୍ଜି ଆହା କିନାଙ୍ଗା; ୨୪ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ତାକେ ପାର୍ତି କିନାଙ୍ଗା ଜେ, ଆନ୍‌ ନିଜେ ବେଗି ପା ମି ଲାଗାଂ ହାନାଙ୍ଗ୍ ।
୨୫ ମାତର୍‌ ନା ଟଣ୍ଡେନ୍‌, ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌, ହାଙ୍ଗ୍‍ଦି ମେଲ୍ୟାୟାର୍ ଆରି ନା ଅବାବ୍‌ ବାର୍ତି କିନି କାଜିଂ ମି ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଆରି ହେବାକାରିୟା ଏପାପ୍ରାଦିତ୍‌ତିଂ ମି ଲାଗାଂ ଆନ୍‌ ପକ୍ତିନି କାଜିଂ ଲଡ଼ା ବାବି କିତାଙ୍ଗ୍‌; ୨୬ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ମି ୱିଜ଼ାରିଂ ହୁଡ଼୍‍ଦିନି କାଜିଂ ବେସି ଇଚା କିନାନା, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ନାଦାର୍‌ ମାନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚିଲେ ହେୱାନ୍ତି ଦୁକ୍‌; ୨୭ ହାତ୍‌ପାନେ ହେୱାନ୍‌ ହାତି ଲାକେ ନାଦାର୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା କିତାନ୍‌, ଆରେ କେବଲ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଇନେସ୍‌ ନା କାଜିଂ ଦୁକ୍‌ ଜପି ଦୁକ୍‌ ଗିଟା ଆଉତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ନା ଜପି ପା ଦୟା କିତ୍‌ତାନ୍‌ । ୨୮ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାନିଂ ଆରେ ରଗ ହୁଡ଼୍‌ଜି ୱାରି କିୟାଟ୍‌ ଆରି ନା ଦୁକ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଉଣା ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ହେୱାନିଂ ପକ୍‌ନି କାଜିଂ ଆଦିକ୍‌ ଜାତୁନ୍ ଆତାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୯ ଲାଗିଂ, ମାପ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ପାର୍ତି କିନି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନିଂ ୱାରିତାଂ ଇଟାଟ୍‌, ଆରେ ଇ ଲାକେ ଗୁଣ୍‌ନିକାନ୍‌ ମୁଣିକାଂ ବକ୍ତି କିୟାଟ୍‌; ୩୦ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଉପ୍‌କାର୍‌ ହିଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାତାଦେର୍‌, କ୍ରିସ୍ଟତି କାମାୟ୍‌ ପୁରା କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ନା କାଜିଂ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ନିଜ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ରାଉ ଆରି ହାକିନି ମୁମ୍‌ଦ ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।