ହାତ୍‌ପା ଦାର୍ମି
୧ ହାରିହାରା, ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ମାପ୍ରୁତି ଲାହାଂ ମେହାଜ଼ିମାଚିଲେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରିୟା ଆଡ । ଆଗେତାଂ ଇନାକା ଲେକିକିତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ହେଦାଂ ବାର୍‌ବାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ୱାହ୍‌ନାକା ବାବି କିଉଙ୍ଗା, ଇନେକିଦେଂକି ମି ହାର୍‌ମାନାକା କାଜିଂ ଇଦାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦ୍‌ନାତ୍‌ । ୨ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ତ ମୁଞ୍ଜ୍‌ଚାର୍ଣ୍ଣା, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆତାକାର୍‌ କାଜିଂ ଜିଦ୍ ଆହ୍‌ନାର୍‌, ହେ ନିକୁଡ଼ିଂ ଲାଗେତାଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ । ୩ ଇନାକିଦେଂକି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପାନେ ସୁନ୍ନତ୍‌ ପାୟାଆତାକାସ୍, ହେୱାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପାର୍ତାନା କିନାସା ଆରି କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଲାହାଂ ମେହାଜ଼ି ୱାରିୟାନାସା । ବାର୍ତି ରିତିନିତି ଜପି ମା ବାର୍ସି ଆକାୟ୍‌ । ୪ ଆତିସ୍‌ପା ହେ ସବୁ ଜପି ଆହା ଇଟ୍‌ନାକା ନା ପାକ୍ୟାତ ହାର୍‌ ଆତାତ୍ମା । ଜଦି ଇନେର୍‌ ବାର୍ତି ରିତିନିତିନି ଲଡ଼ା ଜପି ମାନ୍‌ ଦ୍ୟାନ୍‌ ହିତାଙ୍ଗ୍‌ମା, ହେ ଲାକେ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ନା ଜବର୍‌ ଉପାୟ୍‌ ମାନାତ୍‌ । ୫ ଆନ୍‌ ଆଟ୍‌ ଦିନ୍‌ତାଂ ସୁନ୍ନତ୍‌ ପାୟାଆତାକାଂ, ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ଲାତ୍ରା ଜଲମ୍‌, ବିନ୍ୟାମିନ୍‌ କୁଟୁମ୍‌, ଏବ୍ରିୟ ନେତେର୍‌ତ ଜଲମ୍‌ ରୱାନ୍‌ ଏବ୍ରିୟ, ଜିହୁଦି ବିଦି ପାଲି କିନି ଇସାପ୍ରେ ରୱାନ୍‌ ପାରୁସି ମାଚାଙ୍ଗ୍‍, ୬  ଆରି ନା କାଜିଂ ଇଚା ବିସ୍ରେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ରୱାନ୍‌ କୁର୍ଲିଆ ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ବିଦି ହାଚି ଦାର୍ମି ବିସ୍ରେ ଦସି ଆୱାଦାଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍ । ୭ ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଲାବ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆନ୍‌ ବାବି କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦେଲିଂ ନଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି କାଜିଂ ଲାସ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିନାଙ୍ଗା । ୮ ଆଁ ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ନା ମାପ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଗିଆନ୍‌ନି ହାର୍‌ କାଜିଂ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ନସ୍ଟ ଇଞ୍ଜି ଗାଣା କିନାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେନି ନସ୍ଟ ହୁଞ୍ଜ୍‌ଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ, ହେ ୱିଜ଼ୁ ଗାତ୍ରା ଲାକେ ଗାଣା କିନାନ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ଲାବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍‌ତି ଇଞ୍ଜି ପୁନ୍ୟାନାତ୍‌, ୯ ଆରି ମସାତି ବିଦି ପାଲି କିନିକାଜିଂ ଜାର୍‌ ଦାର୍ମି ପାୟାୱାଦାଂ ଇଚିସ୍‌ ଇନେସ୍‌କି କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପାର୍ତି କିନି ମୁଡ଼୍‌ ଦାର୍ମି ବିଦି ପାଲି କିୟାଟ୍‌ । ୧୦ ନଂ ନାଦାଂ ବେସି ମାନ୍‌ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ଆରେ ନିଂନି ସାକ୍ତି ବାବି କିନାଙ୍ଗ୍‌; ହେୱାନ୍ତି ଦୁକ୍‌ ବଗ୍‌ନି ମେହାବିଡ଼ା ଏତୁ କିଜ଼ି ହାକିତ ପା ତା ଲାକେ ଆନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୧ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆରେ ନିଙ୍ଗ୍‍ନାକା ପାୟା ଆଦେଂ ବାର୍ସି ଲାବ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ।
ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ ବାହାତ ହନ୍‌ନାସ୍
୧୨ ଆନ୍‌ ଜେ ନଙ୍ଗ୍‌ ହେ ୱିଜ଼ୁ ପାୟା ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା କି ବାର୍ତି ଲାବ୍‌ କିତାଂନ୍ନା, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ହୁକେ କୁକ୍ୟାଜ଼ିମାଚିଲେ ହନ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାଂନା । ନିଜେ କ୍ରିସ୍ଟ ନାଂ ଆସ୍ତି ତାସି ଇବେ ବାଚି କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା । ୧୩ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆନ୍‌ ଇପାତେକ୍‌ ଏକାୱାତାଂନା । ମାତର୍‌ ର କାମାୟ୍‌ତ ଆନ୍‌ମାନ୍‌ ଦିଆନ୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌ନା; ପାଚେ ପିସ୍ତି ୱାଜ଼ିମାନି ବିସ୍ରେକାଂ ବାଣାଜ଼ି, ମୁମ୍‌ଦ ମାନି ବିସ୍ରେକାଂ ଗାଟାଦେଂ ଜିବୁନ୍‌ଲାଗାୟ୍‌ କିଜ଼ି ସେସ୍ଟା କିନାଙ୍ଗା । ୧୪ ପାଚେନି ବିସ୍ରେ ୱିଜ଼ୁ ମାନ୍‌ତାଂ ପିସ୍ତି ମୁମ୍‌ଦ ମାନି ବିସ୍ରେକାଂ କାଜିଂ ଇଡ଼୍‌ଜି କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ତାକେ ଇସ୍ୱର୍ତି ସାର୍ଗେନି କୁକ୍ୟାତି ପାଡ଼୍‌ ପାୟାନି କାଜିଂ ଜିବୁନ୍‍ଲାଗାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଏକିନି ବାହାତ ହନ୍‌ନାଙ୍ଗା ।
୧୫ ମା ବିତ୍ରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଆତ୍ମିକ୍‌ ବାବ୍ରେ ହେୱାରିଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌, ମାନ୍‌ବାବ୍‌ନା ମାନାକା ମାନାତ୍‌ । ଜଦି ମି ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେର୍‌ତି ବିନେ ମାନ୍‌ ବାବ୍‌ନା ମାଚିସ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସବୁ କାତା ହାର୍‌ କିଜ଼ି ୱେଚ୍‌ଚାନାନ୍‌ । ୧୬ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆଏନ୍‌, ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ନିୟମ୍‌ ମାନି କିଜ଼ି ୱାନାସା, ହେ ଇସାବ୍‌ରେ ନଂ ଆଗେ ହାନି ଲଡ଼ା ।
୧୭  ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ରଚେ ମିହାଜ଼ି ନା ପାଚେ ୱାଡୁ, ଆରେ ମା ଜିବୁନ୍‌ ତାକେ ଇମ୍‌ଣି ହାର୍‌ଦାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେରା, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହେ ଲାକେ ବେବାର୍‌ କିତାର୍‌ ହେୱାରିଂ ହୁଡ଼ାଟ୍‌ । ୧୮ ଆଗେତାଂ ବେସିହଟ୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ କାତା ଇଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା, ଆରେ ନଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଆଡ଼୍‌ବି ଆଡ଼୍‌ବି ଆରେ ରଗ କିନାସ୍‌; ବେସି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ କ୍ରିସ୍ଟତି କ୍ରୁସ୍‌ନି ହାକିତ ସାତ୍ରୁ ବେବାର୍‌ କିନାରା । ୧୯ ନରକ୍‌ତ ହେୱାର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ନି ନାସ୍‌ ଆଦେଂ ହାନାତା, ଇନେକିଦେଂକି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆହା ନେ ହେୱାର୍‌ତି ପେନ୍‌ । ଇନାକା ଲାଜୁ, ହେୱାର୍‌ ହେବେ ଗରବ୍‌ କିତାର୍‌; କେବଲ୍‌ ସଁସାର୍‌ ଜିନିସିଂ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଚିନ୍ତା କିତାର୍‌ । ୨୦ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆଏତ୍‌, ଆପେଂ ସାର୍ଗେ ରାଜିନି ପାର୍ଜା, ସାର୍ଗେତାଂ ମା ମୁକ୍ତିକାରିୟା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱାନାକା ଆପେଂ ୱାରିତାଂ କାନାପା । ୨୧ ଇମ୍‌ଣି ସାକ୍ତି ବାପୁତାଂ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେତିଂ ଜାର୍‌ ତାରେନ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ହେ ସାକ୍ତି ବାପୁ ଚଚ୍‌ଚି ହେୱାନ୍‌ ମା ନାଦାର୍‌ ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ତା ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଲାକେ କିନାନ୍‌ ।
୩:୬ ୩:୬ ପକ୍ୟାତାକା ୮:୩; ୨୨:୪; ୨୬:୯-୧୧. ୩:୧୭ ୩:୧୭ ୧ କରନ୍ତିୟ ୪:୧୬; ୧୧:୧.