ୱେଚ୍‌ନାକା ଆରି ହିକ୍ୟା
୧ ଲାଗିଂ, ଏ ନା ୱାରିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଦେଂ କାଜିଂ ନାଦାଂ ବେସି ଇଚା । ମିଂ ଅଜ଼ି ଆନ୍‌ ବେସି ୱାରିନି ମୁକୁଟ୍‌ । ମି କାଜିଂ ନାଦାଂ ବେସି ଗରବ୍ । ୱାରିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ନା ହିକ୍ୟା ଇସାପ୍‍ରେ ମାପ୍ରୁତି ତାକେ ତିର୍‌ ମାନ୍‌ଜି ଜିବନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିୟାଟ୍‌ ।
୨ ମାପ୍ରୁ ତାକେ ତଣ୍‌ଦେଲ୍‌ ଲାକେ ରଞ୍ଜି ମାନ୍‌ ଆଏକ୍‌, ଆନ୍‌ ଇୟଦିୟା ଆରି ସୁନ୍ତୁକି ରିଣ୍ଡେକାଂ ପା ଗୱାରି କିନାଙ୍ଗା । ୩ ଆରେ ଏ ହାତ୍‌ପାନି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌, ଇ କଗ୍‌ଲେକାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିନି କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେକିଦେଂକି ଇୱାର୍‌ କ୍ଲେମେନ୍‌ସ୍‌ ଆରି ନା ବିନ୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ଲାହାଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାମାୟ୍‌ତ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କସ୍ଟ କିନାରା; ହେ ହଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ତର୍‌ “ଜିବୁନ୍‌ ପତିତ” ମାନାତ୍‌ ।
୪ ନିତ୍ରେ ମାପ୍ରୁ ତାକେ ୱାରି କିୟାଟ୍‌, ଆରେ ୱେଚ୍‌ଚାନାଙ୍ଗା, ୱାରି କିୟାଟ୍‌ ।
୫ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଲାଗାଂ ମି ହୁଦାର୍‌ ହପାଟ୍‌ । ମାପ୍ରୁତି ୱାନାକା ଲାଗାଂ । ୬ ଇନାକା ବିସ୍ରେ ଚିନ୍ତା କିମାଟ୍‌, ମାତର୍‌ ଇନାକା ଲଡ଼ା, ପାର୍ତାନା ଆରି ଗୱାରି ହୁକେ ଜୁୱାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମି ଗୱାରି ସବୁ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଂ ୱେଚାଟ୍‌ । ୭ ହେବେ ମାନାୟାର୍‌ତି ବୁଜାନାକା କସ୍ଟ ଜେ ଇସ୍ୱର୍ତି ସୁସ୍ତା କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ମେହାଣ୍‌ତ ମି ଜିବୁନ୍‌ ଆରି ମାନ୍‌ଦିଂ ଜାଲ୍‌ଦି କିଜ଼ି ଇଡ଼୍‌ଦାନାତ୍ । ୮ ହାରିହାରା, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଇନା ଇନାକା ହାତ୍‌ପା, ଇନା ଇନାକା ଲଡ଼ା, ଇନା ଇନାକା ଦସି, ଇନା ଇନାକା ହାର୍ଦାକା, ଇନା ଇନାକା ୱାରିନିକା, ଇନାକା ଡାକ୍‌ପୁଟାମେହା, ଇମ୍‌ଣାକା ପା ସତ୍‌ଗୁଣ୍‌ ଆରି ୱାରିକିୟ୍‌କିନି ବିସ୍ରେ ମାନାତ୍‌, ହେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ବିଚାର୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୯ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ନା ତାକେ ହିକାଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ପାୟା ତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଆରି ନା ତାକେ ହୁଡ଼୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେ ସବୁ କାମାୟ୍‌ତ ପୁରା କିୟାଟ୍‌; ହେବେ ସୁସ୍ତାହିଦ୍‌ନାକାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନାନ୍‌ ।
ଦାନ୍‌ କାଜିଂ ଜୱାର୍‌
୧୦ ମାପ୍ରୁତି ଲାହାଂ ମିହାଆଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିନି ୱେଡ଼ାଲିଂ, ନା ୱାରି ଜେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍ତା କାଜିଂ ମାନ୍‌ଦିଆନ୍‍ କିତାଦେର୍‌ । ବେସି ଦିନ୍‌ ପାଚେ ଆରେ ରଗ ଚିନ୍‌ ଚଚ୍‌ଚାଦେର୍ଣ୍ଣା । ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଜୁଙ୍ଗା ଜେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିସ୍ତି ବିତ୍ରେ ନା କାଜିଂ ଆରେ ମାନ୍‌ଦିଆନ୍‌ ହିୱାଦାଂ ମାଚାଦେର୍‌ କେବଲ୍‌ ହେଦାଂ ହପ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ପାବ୍‌ ପାୟାୱାଦାଂ ମାଚାଦେର୍‌ । ୧୧ ଆନ୍‌ ଜାର୍ତିଂ ଏଲା ବାବି କିଜ଼ି ଇ କାତା ଇନୁଙ୍ଗା, ଇନେକିଦେଂକି ନାଦାଂ ଇନାକା ମାନାତ୍‌, ହେ ଏଚେକ୍‌ନେ ସାରି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ହିକ୍ୟା କିତାଂନା । ୧୨ ଅବାବ୍‌ ଆୟେତ୍‌, ଦନ୍‌ ବେସି ଆୟେତ୍‌, ଇନେସ୍‌ ତା ମୁମ୍‌ଦ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ପୁଚାଙ୍ଗ୍‌ନା । ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ୱେଡ଼ାଲିଂ, ନାସ୍‌କିତ ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଇନେସ୍‌, ସାରି ଆତି ପାଚେ ପା ହେ ଲାକେ, ଅବାବ୍‌ ଆନି ୱେଡ଼ାଲିଂ, ଆରେ ବେସି ବିତ୍ରେ ପା ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ସାରି । ୧୩ ନା ସାକ୍ତି ହିଦ୍‌କାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ଆନ୍‌ ସବୁ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ।
୧୪ ଆତିସ୍‌ପା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଆନି କାଜିଂ ହାର୍‌ କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୧୫ ଏ ପିଲିପିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌କିଜ଼ି ମାନ୍‌ତ ମାନାତ୍‌, ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌କିନି ହାଙ୍ଗ୍‌ତି ସମୁତ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆନ୍‌ ମାକିଦନିଆତାଂ ହାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେ ୱେଡ଼ାଲିଂ ମି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ନାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଜ଼ି ମାଞ୍ଚାତ୍‌, କେବଲ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ଲାବ୍‌ ଆରି ଲାସ୍‌ ମେହା ଆଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ । ୧୬ ଆନ୍‌ ତେସ୍‌ଲନିକିତ ମାନିହିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବେସିହଟ୍‌ ନା ଲାଗାଂ ଲଡ଼ାନି ଉପ୍‌କାର୍‌ ପକ୍‌ଚି ମାଞ୍ଚାଦେର୍‌ । ୧୭ ମାତର୍‌ ମିତାଂ କେବଲ୍‌ ଦାନ୍‌ ଅନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇଚା କିଉଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆଦିକ୍‌ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ଲାବ୍‌ ଆଡ, ଇଦାଂ ନା ଇଚା । ୧୮ ମିତାଂ ଆନ୍‌ ଗାଟା ଆଜ଼ି ମାନି ୱିଜ଼ୁ ଦାନ୍‌ କାଜିଂ ପାୟାତାକା ମାନିକିଜ଼ି ଜାଣାୟ୍‌କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା । ହେଦାଂ ନା କାଜିଂ ସାରିତାଂ ଆଦିକ୍‌ ଅତାନ୍ନା । ଏପାପ୍ରାଦିତ୍‌ତି କେଇଦ ଏପ୍‌ ପକ୍‌ଚି ମାଚି ଦାନ୍‌ ନାଦାଂ ସବୁ ଅବାବ୍‌ ପୁରାୟ୍‌ କିତାଂନା । ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଜିଂ ପୁଜାକିତି ହାର୍ଦିଗାନ୍ଦା ଗାର୍‍ଣି ଆରି ତାଦି ଇଟ୍ୟାତାକା ଇଚିସ୍‌ ସାରିନି ପୁଜାଲାକେ । ୧୯ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ହୁକେ ନା ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ବେସି ହଲ୍‌ନାକାତ ମିଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ଲଡ଼ାନିକା ତାସି କିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ୨୦ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆଏତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।
ହାରିହାରା କାତା
୨୧ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ତର୍‌ଦାଂ ସବୁ ସାଦୁରିଂ ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ନା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାରା । ୨୨ ଇବେ ମାନି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ମାନାୟାର୍‌, ୱିଜ଼ାର୍‌ ବିସ୍ରେ କାଇସର୍‌ ଇଞ୍ଜ ମାନାର୍‌, ସାଦୁର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୱାର୍‌ କିଦ୍ନାରା ।
୨୩ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ମି ଜିବୁନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆଏତ୍‌ ।