୧୧
ରିୟାର୍‌ ସାକି
୧ ତା ପାଚେ ଇନେର୍‌ ରୱାନ୍‌ ଲାଚ୍‌ନି ବେଡ୍‌ଗା ଲାଗ୍‌ଦି ର କୁତା ବାଡ୍‌ଗା ନାଂ ହିଜ଼ି ଇଞ୍ଚାନ୍‌, “ହାଲା, ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମନ୍ଦିର୍‌ ଆରି ଗାର୍‌ଣି ଲାଚା ଆରି ମନ୍ଦିର୍‌ତ ପାର୍ତାନା କିନାକାରିଂ ଗାଣା କିୟା । ୨  ମାତର୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ନି ବାର୍‌ତ ମାନି ହାକ୍‌ଡ଼ିତିଂ ଲାଚ୍‌ମାଟ୍‌ । ଇନେକିଦେଂକି, ହେଦାଂ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିରିଂ ଦାନ୍‌ ହିତାର୍‌ନା । ହେୱାର୍‌ ରିକଡ଼ି ଦୁଇ ୪୨ ମାସ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଇ ପୁଇପୁୟା ଗାଡ଼୍‌ଦିଂ ପାନା ତାରେନ୍‌ କିଜ଼ି ଇଟ୍‌ନାର୍‌ । ୩ ହାରୁ ବାସ୍ତା ଉସ୍‌ପାତାକାର୍‌ ନା ରିଆର୍‌ ସାକିରିଂ ଆନ୍‌ ପକ୍‌ତାନାଂ । ହେୱାର୍‌ ୧,୨୬୦ ଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାନ୍‌ ।”
୪ ହେୱାର୍‌ ପୁର୍ତିନି ସାକି ମାପ୍ରୁତି ମୁମ୍‌ଦ ନିଲ୍‌ଚିମାଚି ରିଣ୍ଡି ଜିତ୍‌ମାର୍‌ ଆରି ରିଣ୍ଡି ବଇଟା ଲାକେ । ୫ ଜଦି ଇନେର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ବୁଡାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିତାର୍‌, ତେବେ ହେୱାର୍‌ତି ୱେଇଦାଂ ନାଣି ହସି ସାତ୍ରୁରିଂ ନାସ୍‌ କିନିକ୍‌ । ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଇନେନ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ବୁଡାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହନାତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବୁଡାନାନ୍‌ । ୬ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଆକାସ୍‌ତିଂ ମୁନାକିଜ଼ି ବାର୍‌ହା ଆଦେଂ ବନ୍ଦ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କେମ୍‌ତା ହେୱାକ୍‌କାଂ ହିୟାତାତ୍ନା । ଏସ୍‌ ଜାରାଣିକାଂ ନେତେର୍‌ତ ମେହାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ଜାର୍‌ ଇଚା ଇସାବ୍ରେ ପୁର୍ତିତ ବାର୍‌ବାର୍‌ ମାର୍‌ଡି ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାରିଂ ଆଦିକାର୍‌ ମାନାତ୍‌ ।
୭  ହେୱାର୍‌ତି ସାକି ୱିସ୍ତି ପାଚେ ପାତାଲ୍‌ କୁଣ୍ଡ୍‌ତାଂ ର ପସୁ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ୱାଜ଼ି ହେୱାର୍‌ତି ବିରୁତ୍‌ତାଂ ଜୁଜ୍‌ କିନାତ୍‌ । ୮ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାକ୍‌କାଂ ଆରାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଟୁଣାତ୍‌ ଆରି ଇମ୍‌ଣି ଗାଜା ଗାଡ଼୍‌ଦିଂ, ଆତ୍ମିକ୍‌ ବାବ୍ରେ ସଦମ୍‌ ଆରି ମିସର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନ୍ୟାନାତ୍‌, ରାଜାର୍‌ ହାସ୍‌ଦ ମାପ୍ରୁ କ୍ରୁସ୍‌ ଇଡ଼ିୟା ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେବେ ହେୱେକ୍‌ତି ମାଡ଼ା ଆର୍ଜି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ । ହେ ବସ୍ତିତ ସଦମ୍‌ କି ମିସର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନ୍ୟାନାତ୍‌ । ୯ ୱିଜ଼ୁ ଦେସ୍‌, କୁଟୁମ୍‌, ବାସାକିନାକାର୍‌ ଆରି ଜାତିର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ତିନି ଦିନ୍‌ ଆଦା ପାତେକ୍‌ ହେ ମାଡ଼ାତିଂ ହୁଡ଼୍‌ନାର୍‌ ଆରି ହେୱାକାଂ ମୁଚ୍‌ଚେଂ କାଜିଂ ପିସ୍ତି ହିଉର୍‍ । ୧୦ ହେ ରିୟାରିଂ ହାକି କାଜିଂ ପୁର୍ତିନି ମାନାୟାର୍‌ ୱାର୍‌ୟାନାର୍‌, ସାର୍ଦା ଗିଆଣ୍‌ କିଜ଼ି ହାରି ଲାଗାୟ୍‌ ଦାନ୍‌ ପପ୍‌କାନାର୍‍; ଇନେକିଦେଂକି, ହେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାର୍‌ ଲାଗିଂ ପୁର୍ତିନିକାର୍‌ ବେସି ହର୍‌ବର୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୧୧ ମାତର୍‌ ତିନି ଦିନ୍‌ ଅଦା ପାଚେ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଜିବୁନ୍‌ ଡ଼ୁଇ ୱାଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ହଟାତ୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ ନିଂଜି ନିଲ୍‌ତାର୍‌ । ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇ ଗଟ୍‌ଣା ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆତାର୍‌ । ୧୨ ଆରେ, ହେ ରିୟାର୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ହେୱାରିଂ ସାର୍ଗେତାଂ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇ କାତା ଇଞ୍ଜିମାନାକା ର କାବୁର୍‌ ୱେଚାର୍‌; “ଇବେ ୱାଡ” ହେୱାର୍‌ତି ସାତ୍ରୁର୍‍ ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ହେୱାର୍‌ ବାଦାଡ଼୍‌ ବିତ୍ରେ ଆଜ଼ି ସାର୍ଗେତ ଦୁମ୍‌ତାର୍‌ । ୧୩ ହେ ସମୁତ ବେସି ମେଦ୍‌ନିଦାଲ୍‌କାତାତ୍‌, ଗାଡ଼୍‌ନି ଦସ୍‌ ବାଗ୍‌ତାଂ ର ବାଗ୍‌ ଦୁଡ଼ିତ ମେହାତାତ୍‌, ଆରି ମେଦ୍‌ନିଦାଲ୍‌କାତିଲେ ସାତ୍‌ ହାଜାର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ହାତାର୍‌ । ଜିଜ଼ିମାନି ମାନାୟାର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ସାର୍ଗେନି ଇସ୍ୱର୍ତି ସବୁମେଙ୍ଗ୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଏତ୍‌ନାନ୍ଦ୍‌ କିତାର୍‌ ।
୧୪ ଜେତି ଦୁକ୍‌ ୱିସ୍ତାତ୍‌; ତିନିଗଟା ଦୁକ୍‌ ବେଗି ୱାନାତା ।
ସାତ୍‌ ମରି
୧୫ ସାତ୍‌ ଦୁତ୍‌ ମରିକାଟ୍‌ କିତିଲେ ସାର୍ଗେ ରାଜିନି ଗାଜା ସବଦ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଇ ବେଣ୍‌ ଆତାତ୍‌, ଜଗତ୍‌ ଜପି ରାଜ୍‌କିନାକା ମା ମାପ୍ରୁତି ଆରି ତା ମସିୟା କେଇଦହାଚାକା, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ରାଜ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୧୬ ହେବେ ଇସ୍ୱର୍ତି ମୁମ୍‌ଦ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚି ୨୪ ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ମେଣ୍ଡାକୁନ୍ଦିକିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୱାର୍‌ କିଜ଼ି
୧୭ ଇଚାର୍‌ ଏ “ମାପ୍ରୁ, ସବୁତିଂ ସାକ୍ତି କାଟି ଇସ୍ୱର୍‌, ନଙ୍ଗ୍‌ୟ୍‌ ଆରି ପାଚେନିକାୟ୍‌ ଜେ ଏନେଙ୍ଗ୍‌,
ଆପ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ କିଦ୍‌ନାପା,
ଇନେକିଦେଂକି ଏନ୍‌ ଜାର୍‌ ଗାଜାସାକ୍ତି ଆଜ଼ି କିଜ଼ି ରାଜ୍‌ କିନାକା ଇଡ଼୍‌ତାୟ୍‌ନା ।
୧୮ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ନାସ୍‌କି ଆତାର୍ଣ୍ଣା;
ଇନେକିଦେଂକି, ମି ରିସାନି ସମୁ ଏକାୱାତାତ୍‌, ହାତାକାର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିୟାନାର୍‌ ।
ମି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌, ଆରି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଦ୍‌ନାର୍‌,
ଗାଜାହାରୁ ୱିଜ଼ାର୍‌ ପୁଇପୁୟାତାଂ ନିର୍‌ମଲ୍‌ ଆନାର୍‌
ଆରି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପୁର୍ତିତିଂ ନାସ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ପା ନାସ୍‌ ଆନାର୍‌ ।”
୧୯  ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ସାର୍ଗେତ ମାନି ଇସ୍ୱର୍ତି ମନ୍ଦିର୍‌ତ ମାନି ଦୁୱେର୍‌ ଜେୟାତାତ୍‌ ଆରି ମନ୍ଦିର୍‌ନି ନିୟମ୍‌ ସିନ୍ଦୁକ୍‌ ପେଡ଼ି ମାନାକା ଚଞ୍ଜିୟା ଆତାତ୍‌ । ତା ପାଚେ ବିଜ୍‌ଲି, ଇଡ଼୍‌ତାତ୍‌, ବାଦାଡ଼୍‌ ଗାର୍ଜାନାକା, ମେଦ୍‌ନିଦାଲ୍‌କାନାକା ଆରି ଗାଜା ଆଞ୍ଜ୍‌ଗା ବାର୍‌ହା ଆତାତ୍‌ ।
୧୧:୨ ୧୧:୨ ଲୁକ ୨୧:୨୪. ୧୧:୭ ୧୧:୭ ହତ୍‌ତି ୧୩:୫-୭; ୧୭:୮. ୧୧:୧୯ ୧୧:୧୯ ହତ୍‌ତି ୮:୫; ୧୬:୧୮; ହତ୍‌ତି ୧୬:୨୧.