୧୨
କଗ୍‌ଲେ ଆରି ରାଚ୍‌
୧ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଆକାସ୍‌ତ ର ଗାଜା ଚିନ୍‌ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାତାତ୍‌; ରଞ୍ଜେଲ୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଲେଞ୍ଜ୍‌ ଜପି ନିଲ୍‌ଚି ମାଚାତ୍‌ ଆରି ୱେଡ଼ା ଅଜଡ଼୍‌ ଉସ୍ପିସ୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ତା କାପ୍‌ଡ଼ାତ ବାରଗଟା ହୁକାଂ ରଚ୍‌ଚାକା ର ମୁକୁଟ୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ୨ ହେଦେଲ୍‌ ଏସ୍‌ପିସ୍ତି ମାଚାତ୍‌ । ଜଲମ୍‌କିନିତ ନନାକା କାଜିଂ ଆଡ଼୍‌ବିସ୍‌ ମାଚାତ୍‌ ।
୩ ଆକାସ୍‌ତ ଆରେ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‌ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାତାତ୍‌; ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଗେରୁ ବାନି ରାଚ୍‌ ଲାକେ ର ବେସିଗାଜା ପାରାଣି, ହେଦେଲ୍‌ ସାତ୍‍ଗଟା କାପ୍‌ଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌, ଦସଗଟା କମଙ୍ଗ୍‌, ୱିଜ଼ୁ କାପ୍‌ଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ର ମୁକୁଟ୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ୪ ହେଦାଂ ତା ନିଙ୍ଗୁଣ୍‌ ଆକାସ୍‌ନି ର ତିନିବାଗ୍‌ ହୁକାକାଂ ଜେଲ୍‌ଜି ପୁର୍ତିତ ତୁହିତାତ୍‌ । କାଡ଼୍‌ଦେ ଜଲମ୍‌ ଆତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେୱାନିଂ ଚିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଉଦେସ୍‌ତ ରାଚ୍‌ ହେ କଗ୍‌ଲେ ଲାଗାଂ ୱାଜ଼ି ନିଲ୍‌ତାତ୍‌ । ୫ ସମାନ୍‌ ସମୁତ କଗ୍‌ଲେ ର ମାଜ଼ି ହିମ୍‌ଣା ଜଲମ୍‌ କିତାତ୍‌ । ମାତର୍‌ ବାଡ୍‌ଗାତାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ତ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜାତି ଜପି ରାଜ୍‌ କିନି କାଜିଂ ବାଚିକିତି ହେ ମାଜ଼ି ସାସ୍‌ତ ରିସା ଆଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଗାଦି ଲାଗାଂ ଅୟାତାନ୍‌ । ୬ ଆରେ, ହେ କଗ୍‌ଲେ ବାଟାତ ହନ୍‌ତାତ୍‌, ହେବେ ୧,୨୬୦ ଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ତା ମାନାକା କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ବିଦି କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।
୭  ତାପାଚେ ସାର୍ଗେତ ଜୁଜ୍‌ ଆରାମ୍‌ ଆତାତ୍‌, ମିକାୟେଲ୍‌ ଆରି ତା ଦୁତକ୍‌ ହେ ଗାଜା ରାଚ୍‌ ଆରି ତା ହେବାକାରିୟାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜୁଜ୍‌ କିତାର୍‌ । ୮ ଜୁଜ୍‌ତ ରାଚ୍‌ ଆରି ତା ହେବାକାରିୟାର୍‌ ଆରା ଆତାର୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ ଆରେ ସାର୍ଗେତ ବାହା ଗାଟା ଆୱିତିକ୍‌ । ୯  ହେବେ ସବୁ ଜଗତ୍‌ନି ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌କିନି ଦିଆବଲ୍‌ ଆରି ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ତର୍‌ଦ ଡାକ୍‌ପୁଟା ଜେ ଆଗେନି ରାଚ୍‌, ହେ ପ୍ଡାନି ନାଗ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ତା ଦୁତକ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ତିତ ୱାଜ଼ି ତୁହ୍ୟାତିକ୍‌ ।
୧୦ ତା ପାଚେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ସାର୍ଗେତ ଗାଜା କାଟ୍‌ ର ସବଦ୍‌ ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌, “ନଙ୍ଗୟ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆନାକା ଏକାୱାତାତ୍‌ । ତା ରାଜା ସାକ୍ତି କାଟାକାନ୍‌ ଆରି ତା କ୍ରିସ୍ଟତି କେମ୍‌ତା ଚାଲାତାତ୍‌ନା-ଇମ୍‌ଣି ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌କିନାକା, ୱେଡ଼ାନାଣା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମୁମ୍‌ଦ ନିଲ୍‌ଚି, ମା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ମିଚ୍‌ ଦାବା କିଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ହେୱାନିଂ ସାର୍ଗେତାଂ ହପ୍‌ଚି ତୁହିତାନ୍‌ । ୧୧ ଆରେ ହେୱାର୍‌ ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ନେତେର୍‌ ଆରି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ସାକିନି ବଚନ୍‌ ହୁକେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିତା ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ଆରି, ହେୱାର୍‌ ହାକି ପାତେକ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ୱାରିନି ଗିଆନ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ । ୧୨ ଲାଗିଂ; ସାର୍ଗେ ଆରି ସାର୍ଗେନିକାର୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ୱାରି ସାର୍ଦା କିୟାଟ୍‌ । ମାତର୍‌ ହାୟ୍‌, ପୁର୍ତିନି ଜଡ଼ିନାଗୁଡ଼୍‌ ସବୁ ! ମି ଦସା ଏଚେକ୍‌ ବଇଁକାର୍‌ ! ନଙ୍ଗ୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଆରି ହେଦେଲ୍‌ ବେସି କମ୍‌ପାତାତ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେଦେଲ୍‌ ପୁଚାତ୍‌ନା, ତା କାଡ଼୍‌ ପୁରାଜ଼ି ୱାନାତା ।”
୧୩ ରାଚ୍‌ ପୁର୍ତିତ ତୁହିୟାନି କାଜିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେ ମାଜ଼ିହିମ୍‌ଣାଂ ଜଲମ୍‌କିନାକାଦେଲ୍‌ କଗ୍‌ଲେଙ୍ଗ୍‌ ଏକାତାତ୍‌ । ୧୪ ତା ବିପତ୍‌ତାଂ ରକ୍ୟା ପାୟାନି କାଜିଂ ରାଚ୍‌ କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣାତିଂ ରିଣ୍ଡି ରାମାଣ୍‌ ପଟିନି ମାରା ହିତାତ୍‌ । ତା ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ହେଦେଲ୍‌ ବାଲିବାଟାତ ଜାର୍‌ ମାନି ବାହାତ ଉମ୍‌ଜି, ହେବେ ତିନି ବାର୍ହୁ ଆଦା ପାତେକ୍‌ ବିପଦ୍‌ୱାଦାଂ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ରାଜି ଆତାତ୍‌ । ୧୫ ତା ପାଚେ କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣାତିଂ ଏସୁଙ୍ଗ୍‌ହାନିତ ବଡ଼ାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ରାଚ୍‌ ଜାର୍‌ ୱେଇଦାଂ ତା ପାଚେ ପାଚେ ର ପୁର୍‌ ଲାକେ ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ କାକ୍‌ତାତ୍‌ । ୧୬ ମାତର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ରାକ୍ୟା କିନି କାଜିଂ ପୁର୍ତି ଜାର୍‌ ୱେଇ ଜେସି ରାଚ୍‌ନି ୱେଇଦାଂ ହସି ମାନି ୱିଜ଼ୁ ଏଜ଼ୁକାଂ ଉଟାତ୍‌ । ୧୭ ହେବେ ରାଚ୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଜପି ରିସାଜ଼ି ତା ଲାତ୍ରା ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଲ୍‌ ମାନି କିତାର୍‌, ଆରି ଜିସୁତି ବିସ୍ରେ ସାକି ଦାନ୍‌ ହିତାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଲାହାଂ ଜୁଜ୍‌ କିନାକା ସାକି ହିନାର୍‌ । ୧୮ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ନି ବାଲି ଜପି ନିଲ୍‌ତାତ୍‌ ।
୧୨:୭ ୧୨:୭ ଜିହୁଦା ୧:୯. ୧୨:୯ ୧୨:୯ ଲୁକ ୧୦:୧୮.