୧୫
ହାରିହାରାନି ଦୁକ୍‌ଦୁକା ସାତ୍‌ ଦୁତ୍‌
୧ ଇଦାଂ ପାଚେ ଆନ୍‌ ଆକାସ୍‌ତ ଆରେ ର ଗାଜା କାବାନି ଚିନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ; ସାତ୍‌ ଜାଣ୍‌ ସାର୍ଗେ ଦୁତ୍‌କୁ, ଜାଣ୍‌କେ ର ର ଦୁକ୍‌ଦୁକାଂ ଆଜ଼ି ଚଞ୍ଚାର୍‌ । ଇ ଦୁକ୍‌ଦୁକାଂ ମାଚାତ୍‌, ଇସ୍ୱର୍ତି ରିସା ୱିସ୍ତାତ୍‌ ।
୨ ଆରେ ଆନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ନାଣିମେହା ର କାଚ୍‌ ଲାକେ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପସୁ, ତା ପୁତ୍‌ଡ଼ା ଆରି ତା ତର୍‌ନି ଲମର୍‌ ଜପି ଜିତା ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଗମଣ୍‌ ଆସ୍ତି, ହେ କାଚ୍‌ବାର୍ତି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଗୁଟିତ ନିଲ୍‌ତାନ୍ନା । ୩ ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ହିଜ଼ି ମାନି ଗମଣ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ମସାତି କେର୍‌କଣ୍‌ ଆରି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣାତି କେର୍‌କଣ୍‌ କେର୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ ।
“ଏ ମାପ୍ରୁ, ୱିଜ଼ୁ ସାକ୍ତିକାଟି ଇସ୍ୱର୍‌,
ମି କାମାୟ୍‌ ସବୁ ଗାଜା ଆରି କାବାଆନାକା;
ଏ ଜାତି ସବୁନି ରାଜା, ମିହାଜ଼ି ୱିଜ଼ୁ ନ୍ୟାୟ୍‌ ଆରି ହାତ୍‌ପା ।
୪ ଏ ମାପ୍ରୁ, ଇନେର୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଦୁର୍‌ ?
ନି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ମାନି କିଉର୍‌ ?
କେବଲ୍‌ ଏନ୍‌ ନେ ପୁଇପୁୟା
ୱିଜ଼ୁ ଜାତି ୱାଜ଼ି ନି ପୁଜା କିଦ୍‌ନାର୍‌ ।
ଲାଗିଂ ନି ବିଦି କାମାୟ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାର୍‌ନା ।”
୫ ଇଦାଂ ପାଚେ ଆନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ସାର୍ଗେନି ସାକି ତୁମ୍‌ନି ମନ୍ଦିର୍‌ନି ଦୁୱେର୍‌ ଜେୟା ଆତାତ୍‌ । ୬ ସାତ୍‌ ଦୁକ୍‌ଦୁକା ଆସ୍ତି ମାନି ସାତ୍‌ ଦୁତକ୍‌ ସାର୍ଗେ ମନ୍ଦିର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ହସି ୱାତିକ୍‌, ହେୱେକ୍‌ ସକଟ୍‌ ଡ଼ିଞ୍ଜ୍‌ନି ହେନ୍ଦ୍ରା ଆରି ହେୱେକ୍‌ ନେଞ୍ଜେଡାକିତ ହନା ତଲ୍‌ ଡରି ଗାଚ୍‌ୟା ଆଜ଼ି ମାଚିକ୍‌ । ୭ ହେବେ ଚାରି ପାରାଣିଂ ବିତ୍ରେ ର ପସୁ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିନି ଇସ୍ୱର୍ତି ଟାକ୍ରିତାଂ ବାର୍ତି ସାତ୍‌ ହନା କଣ୍ଡି ହେ ସାତ୍‌ ଦୁତକ୍‌କାଂ ହିତାତ୍‌ । ୮ ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ସାକ୍ତିନି କଦାତ ମନ୍ଦିର୍‌ ବାର୍ତି ଆତାତ୍‌, ସାତ୍‌ ଦୁତକ୍‌ ସାତ୍‌ ଦୁକ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ପାତେକ୍‌ ଇନେର୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାତାର୍‌ ।