୧୬
ଇସ୍ୱର୍ତି ରିସାତ ବାର୍ତି ସାତ୍‌ ବାହା
୧ ଇଦାଂ ପାଚେ ଆନ୍‌ ର ଗାଜା କାଟ୍‌ ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌, ମନ୍ଦିର୍‌ତାଂ ଇନେର୍‌ ରୱାନ୍‌ କିକିରାଡିଂ ଆଜ଼ି ହେ ସାତ୍‌ ଦୁତ୍‌ତିଂ ଇଚିକ୍‌, “ହାଲାଟ୍‌ ସାତ୍‌ କଣ୍ଡି ମାନି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ରିସା ପୁର୍ତି ଜପି ୱାକାଟ୍‌ ।
୨ ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ପର୍ତୁମ୍‌ ଦୁତ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ତା କଣ୍ଡିତ ଇନାକା ମାନାତ୍‌, ପୁର୍ତି ଜପି ୱାକ୍‌ତାତ୍‌ । ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପସୁନି ଚିନ୍‌ ଇଡ଼୍‌ୟାଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ଆରି ତା ପୁତ୍‌ଡ଼ାତିଂ ପୁଜା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ବେସି କସ୍ଟନିକା ଗାୱ୍‌ ଆତାତ୍‌ ।
୩ ତା ପାଚେ ଜେତି ଦୁତ୍‌ ତା କଣ୍ଡିତିଂ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଜପି ୱାକ୍‌ତାତ୍‌ । ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ ହାତି ମାନାୟ୍‌ତି ନେତେର୍‌ ଲାକେ ଆତାତ୍‌ ଆରି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ନି ୱିଜ଼ୁ ପାରାଣିଙ୍ଗ୍‌ ହାତିକ୍‌ ।”
୪ ତା ପାଚେ ତିନ୍‌ ଦୁତ୍‌ତି କଣ୍ଡିତ ଇନାକା ମାଚାତ୍‌, ହେଦାଂ ହେଦେଲ୍‌ ନାଗୁଡ଼୍‌ ଆରି ଜଡ଼ିଂ ଜପି ୱାକ୍‌ତାତ୍‌; ହେବେ ହେଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ନେତେର୍‌ ଆଜ଼ି ହାଚାତ୍‌ । ୫ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆନ୍‌ ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌, ଏସ୍‌ ଦାୟିତ୍‌ତ ମାନି ଦୁତ୍‌ ଇନାତା । “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ଆଗେନିକା; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସମାନ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୬ ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ପୁଇପୁୟା ସାଦୁର୍‌ତି ଆରି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକର୍‌ତି ନେତେର୍‌ ହପ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌, ଆରେ ଏପ୍‌ ହେୱାରିଂ ଉଣି କାଜିଂ ନେତେର୍‌ ହିତାଦେର୍‌ନା, ହେୱାର୍‌ କାମାୟ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ପାୟାତାର୍ଣ୍ଣା ।” ୭ ତା ପାଚେ ଆନ୍‌ ଗାର୍‌ଣିତାଂ ର କାଟ୍‌ ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ୱିଜ଼ୁ ସାକ୍ତିମାନି ଇସ୍ୱର୍‌, ନି ୱିଜ଼ୁ ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ହାତ୍‌ପା ଆରି ନ୍ୟାୟ୍‌ନିକା ।”
୮ ତା ପାଚେ ଚାର୍‌ ଦୁତ୍‌ ତା କଣ୍ଡିତ ମାନି ଜିନିସ୍‌ ୱେଡ଼ା ଜପି ୱାକ୍‌ତାତ୍‌; ହେବେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାନାୟାରିଂ ନାଣିତ କାଡିକିଦେଂ ସାକ୍ତି ହିୟାତାତ୍‌ । ୯ ହେପାଦ୍‌ନା ମାନାୟାର୍‌ ବେସି କାରାତ କାଡ଼୍‌ତାର୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇ ୱିଜ଼ୁ ଦୁକ୍‌ ଜପି ଆଦିକାର୍‌ ମାନାତ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ତର୍‌ଦ ନିନ୍ଦା କିତାର୍‌, ହେୱାନିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ହିନି କାଜିଂ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିୱାତାର୍‌ ।
୧୦ “ତା ପାଚେ ପାଞ୍ଚ୍‌ ଦୁତ୍‌ ଜାର୍‌ କଣ୍ଡିତିଂ ପସୁନି ଗାଦି ଜପି ୱାକ୍‌ତାତ୍‌; ପସୁତି ରାଜି ମାଜ୍‌ଗା ଆତାତ୍‌, ଆରେ ମାନାୟାର୍‌ ନନି କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ କାପ୍‌ତେଂ ଲାଗାତାର୍‌; ୧୧ ହେୱାର୍‌ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଗାଅକୁ କାଜିଂ ଆରି ନନାକା କାଜିଂ ସାର୍ଗେନି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ନିନ୍ଦା କିତାର୍‌ । ମାତର୍‌ ଜାର୍‌ ବାନ୍ୟାହାଜ଼ିତିଂ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିୱାତାର୍‌ ।
୧୨ ଚଅ ଦୁତ୍‌ ବେସିଗାଜା ୟୁପ୍ରେଟିସ୍‌ ଜପି ତା କଣ୍ଡିତ ପରାତ୍‌ତ ୱାକ୍‌ତାତ୍‌ । ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଗୁଡ଼୍‌ ନିଗ୍‌ଜି ହାଚାତ୍‌ ଆରି ୱେଡ଼ାହନିପଣ୍ଡାଂ ସତ୍ରୁ ରାଜାର୍‌ତି ୱାନାକା କାଜିଂ ହାଜ଼ି ଜେୟାତାତ୍‌ । ୧୩ ତା ପାଚେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ରାଚ୍‌ନି ୱେଇଦାଂ, ପସୁ ୱେଇଦାଂ ଆରି ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ୱେଇଦାଂ ପାଣା ଲାକେ ତିନିଗଟା ପୁଇପୁୟାଆୱିତି ଜିବୁନିଂ ହତିକ୍‌; ୧୪ ଇୱାଙ୍ଗ୍‌ ପୁଦାଂ ଜିବୁନ୍‌ ଆଜ଼ି କାବାନି କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ସାଦନ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନିକ୍‌ । ହେୱେକ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ସାକ୍ତିକାଟି ଇସ୍ୱର୍ତି ଗାଜା ଦିନ୍‌ନି ଜୁଜ୍‌ କାଜିଂ ସବୁ ପୁର୍ତିନି ରାଜାରିଂ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଲାଗାଂ ହସି ୱାତିକ୍‌ ।”
୧୫  “ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଆନ୍‌ ଚର୍‌ ଲାକେ ୱାନାଙ୍ଗ୍‌ । ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ମାନ୍‌ଜି ଜାର୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ରାକ୍ୟା କିନାନ୍‌, ହେୱେନ୍ ଦନ୍ୟ । ନାଗ୍‌ଡ଼ା ଆଜ଼ି ବୁଲାଆଉନ୍‌, ଆରି ମାନାୟାର୍‌ ତା ଲାଜୁ ହୁଡ଼୍‌ରୁର୍‌ ।”
୧୬ ବୁତ୍‌କୁ ସମାନ୍‌ ସମୁତ ପୁର୍ତିନି ରାଜାରିଂ ଇମ୍‌ଣି ଜୁଜ୍‌ ହିକାନି ବାହାତ ରବେ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିତାତାର୍‌, ଏବ୍ରି ବାସାତ ତା ତର୍‌ ହର୍ମିଗିଦ୍ଦନ୍‌ ।
୧୭ ତା ପାଚେ ସାତ୍‌ ଦୁତ୍‌ ତା କଣ୍ଡିନି ଆସ୍ତିବାଡ଼ି ଆକାସ୍‌ତ ୱାକ୍‌ତାତ୍‌; ହେବେ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ମାନି ଗାଦିତାଂ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ର ବେରଣ୍‌ ୱେନ୍‌ୟାତାତ୍‌ । “କାମାୟ୍‌ ୱିସ୍ତାତ୍‌ ।” ୧୮  ହେ ଦାପ୍ରେ ବିଜ୍‌ଲି ଇଡ଼୍‌ତାତ୍‌, ବିଞ୍ଜିଇଡ଼୍‌ନାକା ଆରି ର ଗାଜା ମେଦ୍‌ନିଦାଲ୍‌କା ଆତାତ୍‌; ପୁର୍ତିତ ମାନାୟାର୍‌ ଉବ୍‌ଜା ଆନି ସମୁତାଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବଇଁକାର୍‌ ମେଦ୍‌ନିଦାଲ୍‌କାନାକା ଆରେ ଇନାୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଆୱାଦାଂ ମାଚାତ୍‌ । ୧୯ ଗାଜା ଗାଡ଼୍‌ ତିନ୍‌ ବାଗ୍‌ତ ବାଗ୍‌ ଆତାତ୍‌, ପୁର୍ତିନି ସବୁ ଜାତି ଗାଡ଼୍‌ ନାସ୍‌ ଆତାତ୍‌ । ଇସ୍ୱର୍‌ ଗାଜା ଗାଡ଼୍‌ ବାବିଲନ୍‌ତିଂ ବାଣାୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ତା ଉଣିବାହା ବେସି ରିସା ଲାକେ କାଲିଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଉଟ୍‌ପାତାର୍‌ । ୨୦  ଏସ୍‌କୁପ୍‌ଲି ସବୁ ହୁଡ଼ିୟା ଆୱାତାତ୍, ଆରି ମାଡ଼ିଂ ଆରେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୱିତିକ୍‌ । ୨୧  ପଚାସ୍‌ କେଜି ୫୦ କେଜି ବଜ୍‌ ବେସିଗାଜା ଆଞ୍ଜ୍‌ଗା ଆକାସ୍‌ତାଂ ମାନାୟାର୍‌ ଜପି ଆର୍‌ତିକ୍‌, ମାନାୟାର୍‌ ଇ ଗାଜା ପର୍‌ମାଦ୍‌ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ନିନ୍ଦା କିତାର୍‌ ।
୧୬:୧୫ ୧୬:୧୫ ମାତିଉ ୨୪:୪୩,୪୪; ଲୁକ ୧୨:୩୯,୪୦; ହତ୍‌ତି ୩:୩. ୧୬:୧୮ ୧୬:୧୮ ହତ୍‌ତି ୮:୫; ୧୧:୧୩,୧୯. ୧୬:୨୦ ୧୬:୨୦ ହତ୍‌ତି ୬:୧୪. ୧୬:୨୧ ୧୬:୨୧ ହତ୍‌ତି ୧୧:୧୯.