14
Yiitjululanya nintilku Katutjalawana tjungu nyinanytjaku
Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Ngayulu nyurrangarrinya wantirra yananyingka wiyanyurra watjilpa nyinanytjaku. Kutu nyurrangarri yalatji kulintjaku. Katutjalu ngayuluṯarra nyurrangarrinya kutu kanyinmalpa. Ngayuku paapaku ngurrangka waaḻa tjuṯa nguwanpa ngarala wanaṉi. Ngurra palula ngayulu yankula ngurra tjuṯa nyurrangarrimpa palyalku ngurra palula nyurrangarrinya nyakula kanyintjaku. Yilta ngayulu nyurrangarrimpa nyakula kanyinmalpa, ngunytjinytjunkunytjawiyangku. Ngurra nyurrangarrimpa ngayulu nyakula kanyira piyukuṉa mantakutu nyurrangarrimpa ngalya tjarukatiku. Ngalya tjarukatirra ngayulu nyurrangarrinya mantjira katiku ngurra palula tjungula nyinanytjaku. Yaalytjiyaalytji yaṉangu mantangka nyinarra ngurra palula kutu nyinaku? Yaalytjinyurra kuliṉi?” Tamatjalu Yiitjunya watjaṉu, “Mayutju, ngurra palumpalatju ngurrpa. Puṯulatju kuliṉi ngurra palulakutu yankunytjaku.” Yiitjulu palunya watjaṉu, “Yaṉangu ngayuku wangka kulira, ngurra palula nyinaku. Ngayuku wangka tjukarurru ngaranyi yaṉangungku kulira paapa Katutjalawana kana nyinamalpa. Nyurrangarri ngayuku ninti nyinanyi, tjungula rawa nyinangi. Ngayulawananyurra nyinarra ngayuku paapakuṯarranyurra ninti nyinanyi. Ngayuku paapa ngayunya nguwanpa nyinanyi. Ngayunya nyakulanyurra paapanyaṯarra nyanganyi.”
Puṯu kulira Pilipalu Yiitjunya watjaṉu, “Mayutju, nyuntu nganaṉanya paapa Katutjanya nintintjaku. Nganaṉa palunya kurungku nyakula puntura yunypa nyinaku.” Yiitjulu palunya watjaṉu, “Pilipa, tjunguli nyinangi rawalingku. Ngayunya nyakula nyuntu tjukarurru kulinmara. Ngayunya nyakula nyuntu paapanyaṯarra nyanganyi. Panyapanu tjapira wiyawanangku kuliṉu. 10 Pilipa, nyuntu yalatji kulintjaku. Paapanya ngayulawana nyinanyi tjungu, ngayulu palulawana manta ngaangka tjungu nyinanyi. Ngayulu wiya walytjangku kulira nyurrangarrinya tjakultjunanyi, paluruṉi nintintjala ngayulu tjakultjunkupayi, palumpaṉu wangka. Ngayulu wiya ngangkari walytjatjarrangku miiṉṯa tjuṯa palyalpayi, palumpaṉu ngangkaritjarrangku ngayulu palyalpayi. Paluru ngayulawana nyinanyi.
11 “Tjukarurru nyuntu yalatji kulintjaku. Paapanya ngayulawana manta ngaangka tjungu nyinanyi, ngayulu palulawana tjungu nyinanyi. Wangka palunya nyuntu puṯu kulira yalatji kulintjaku. Ngayulu Katutjakuṉu ngangkaritjarrangku miiṉṯa tjuṯa palyaṉutjangka nyuntu yalatji kulintjaku, ‘Yilta, Yiitjunya Katutjakuṉu paluru palumpaṉu ngangkari tiṉatjarrangku palyalpayi.’
12 “Nyurrangarri wangka ngaatjanya kulila! Nyurrangarri ngayunya Katutjakuṉu kulira nyurrangarrilpi ngayukuṉu ngangkari tiṉatjarrangku tjananya palyalku, ngayulu ngangkari tiṉatjarrangku palyantja nguwanpa. Ngayulu nyurrangarrinya wantirra paapalakutu yankunytjala ngaṉṯinyurra puntura ngangkari tiṉatjarrangku tjananya palyanmalpa. Ngayulu ngangkari tiṉatjarrangku palyantjala wirriḻi nyurrangarri tjananya ngayukuṉu ngangkari tiṉatjarrangku puntura palyanmalpa. 13-14 Nyurrangarri mantangka kutu nyinarra yini ngayunya watjara tjapintjaku, ngayulu Katutjaluṯarra palyantjaku nyurrangarrimpa. Ngayulu nyurrangarrimpa kulira yalatji palyalku. Yalatjiṉa palyantjala yaṉangu tjuṯangku nyakula Katutjanyalpi puḻkawaṉiku yalatji kulira, ‘Paluru tjana Yiitjukuṉu ngangkaritjarrangku palyaṉu. Nganaṉa Yiitjunya, Katutjanyaṯarra puḻkawaṉinytjaku.’ ”
Katutjalu palumpa kurrunpa wantirriyalku
15 Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Ngayulu paapalakutu yankula nyinanytjala nyurrangarri kutu yunytju ngayuku nyinanytjaku. Yalatji nyurrangarri yunytju nyinarra ngayuku wangkakuṯarra tjukarurru nyinanytjaku. 16-17 Ngayulu yankula paapanya tjapilku paluru nyurrangarrimpa yaṉṯayaṉṯalpayi kutjupa, ngalya wantirriyantjaku. Katutjaku kurrunpa nyurrangarrila tjungurringkula kutu nyinarra nyurrangarrinya yaṉṯayaṉṯanmalpa. Paluru nyurrangarrinya Katutjanya nintilku. Katutjaku ngurrpa tjuṯangkuṯarra wiya palumpa kurrunkuṉu wangka kulilku, yaṉangu yuti nyakunytjawiyangku. Paluru tjana puṯu kulilku kurrunpa palumpa nintirrikitjangku. Nyurrangarri palumpa ninti nyinanyi paluru nyurrangarrinya yaṉṯayaṉṯalpayi. Ngula paluru nyurrangarrila tjungurringkula kutu nyinarra yaṉṯayaṉṯanmalpa.
18 “Yapunta tjuṯa nguwanpa wiya nyurrangarri nyinaku, ngayulu paapalakutu yananyingka. Ngayuku kurrunpangku mantakutu ngalya yankula nyurrangarrinya yaṉṯayaṉṯalku. 19 Rawawiyaṉa mantangka nyinarra maa yanku. Ngayulu maa yankunytjala ngaṉṯi yaṉangu ngayuku ngurrpa tjuṯangku wiya ngayunya yuti piyuku nyakuku, kanya nyurrangarri ninti nyinaku ngayulu yila nyinanytjala. Yuḻṯa palula ngayulu kana nyinamalpa, ngayunya nguwanpa nyurrangarriṯarra kana nyinaku. 20 Yuḻṯa palula nyurrangarri kulilku, ‘Nganampa mayutju Yiitjunya Katutjanyaṯarra mayutju tiṉa kutjarra nyinanyi ngangkari kutjutjarra.’ Nyurrangarri piyuku yalatji kulilku, ‘Nganaṉalawana Yiitjuku kurrunpa tjungu nyinanyi, paluru nganaṉanya yaṉṯayaṉṯara kanyiṉi.’ 21 Ngayulu paapalakutu yankunytjala ngaṉṯi nyurrangarri ngayuku kutu yunytju nyinanytjaku ngayuku wangkawanaṯarra nyinanytjaku. Yalatji nyurrangarri ngayuku wangkawana nyinanytjala paapanyalitju nyurrangarrimpa yunytju nyinaku. Ngayulu nyurrangarrinya puntura nintilku wangka ngayukuṉu. Ngayulu yarrkayingku nyurrangarrinya nintintjala kutjupa tjuṯangku wiya nyakulaya kulilku. Kulilkunyurra, ‘Nganaṉa Yiitjunya tjukurrpa yuti nguwanpa nyakupayi, palumpa kurrunpangkulanya nintintjala.’ ”
22 Yiitjuku kutunguḻu Tjuutatja Yitjikarriyatanya nyinangu. Palumpa kutunguḻu kutjupa yini Tjuutatjanya nyinangu. Paluru Yiitjunya yalatji watjaṉu, “Mayutju. Wangka panyapa nyuntu watjaṉutja yalatji, ngayulu nyurrangarrinya puntura nintilkukunyu ngayukuṉu wangka. Ngayulu nyurrangarrinya yalatji nintintjala kutjupa tjuṯangkukunyu wiya kulilku. Ngayulu wangka palunya puṯu kuliṉi. Nyuntu yurrunpa nganaṉanyatju watjaṉu, ‘Ngayulu piyuku ngalyankunytjala yaṉangu yuwankarrangkukunyu ngayunya nyakuku.’ ” 23 Yiitjulu palunya watjaṉu, “Yaṉangu yuwankarrangku wiya wangka panyapa ngayukuṉu kulilku. Ngayulu paapalakutu yananyingka ngaṉṯi yaṉangu ngayuku kutu yunytju nyinarra ngayuku wangkawanaṯarra nyinanytjaku. Yaṉangu paluru ngayuku wangkawana nyinanytjala paapanya palumpa yunytju kutu nyinaku. Palunyatjanu paapalulitju palunya yilangku yaṉṯayaṉṯalku. 24 Kanya yaṉangu kutjupangku ngayuku yunytjuwiya nyinarra wiya ngayuku wangkawana nyinaku. Paluru ngayuku wangka wantirra paapaku wangkaṯarra wantiku. Paluruṉi ngalya wantirriyaṉu palumpaṉu wangka tjakultjunkunytjaku.” 25 “Wangka palunya ngayulu nyurrangarrinya yurrun yurrunpa watjaṉu. 26 Ngayulu paapalakutu yankunytjala ngaṉṯi Katutjaku kurrunpangku nyurrangarrinya ngalya yankula yaṉṯayaṉṯalku, Katutjalu palunya wantirriyantjala. Katutjalu kuliṉi, ‘Yiitjulu tjananya nintira yaṉṯayaṉṯalpayi mantangka. Paluru ngayuku ngurrakutu ilkarikutu ngalyankunytjala ngayulu ngayuku Katutjaku kurrunpa tjanalakutu wantirriyalku nintira tjananya yaṉṯayaṉṯantjaku, Yiitjulu tjananya yurrunpa nintira yaṉṯayaṉṯalpayi nguwanpa.’ Kurrunpa paluru nyurrangarrinya ngayukuṉu wangkaṯarra nintilku, wangka palunya ngayulu nyurrangarrinya nintiṉutja tjuṯa. 27 Ngayulu nyurrangarrinya wantikatirra yananyingka wiyanyurra watjilpa nyinanytjaku. Ngayulu mayutju tiṉangku nyurrangarrinya watjaṉi, Katutjalu nyurrangarrinya yilta kanyilku yunypanyurra nyinanytjaku. Ngayulu mayutju tiṉangku wangka panyapa watjantjala yiltanyurra yunypa nyinaku. Yaṉangu kutjupangku yalatji watjantjala wangka yalatji kutjunyurra kulinmara, ‘Waḻpa kutju wangkanyi, wiya nganaṉa yunypa nyinaku.’ Kala panyapa ngayulu mayutju tiṉangku watjaṉi, ilta nyurrangarri yunypa nyinaku. 28 Yurrunpa ngayulu nyurrangarrinya watjaṉu yalatji, ‘Ngurra kutjupakutukunyu ngayulu yananyi.’ Wangka yalatjiṯarra ngayulu watjaṉu, ‘Ngayuku kurrunpa mantakutu ngalya yankula nyurrangarrinya yaṉṯayaṉṯalku.’ Yaṉangu palumpa walytjawana nyinakitja yankunytjala nganaṉa yunyparripayi. Nyurrangarri ngayuku yunytju nyinarra yunypa nyinamara ngayulu paapa walytjakutu yankukitjangku watjaṉutjangka. Paluru ngayuku paapa walytja nyinanyi. 29 Wangka panyapa ngayulu nyurrangarrinya yurrun yurrunpa watjaṉi, ngayulu paapalakutu yananyingka ngaṉṯinyurra yalatji kulintjaku, ‘Yiitjululanya yurrunpa watjaṉu paapalakutu yankukitjangku. Palumpa wangka iltarringu.’ 30 Wangka kutjupa wiima wiya kutju ngayulu nyurrangarrinya watjaṉi. Mamuku mayutjungku palumpa waarrkana tjuṯa tjananya nintilku mayutjurrinytjaku yaṉangu tjuṯaku. Mamu paluru wiya ngayuku mayutjurriku ngayulu palunya kulira wantiku. 31 Ngayuku paapaku wangka kutju ngayulu kulilpayi, yaṉangu tjuṯangku ngurra kutjupa ngurrara tjuṯangkuṯarra yalatji kulintjaku, ‘Yiitjunya palumpa paapaku yunytju nyinarra palumpa wangka kutju kulira nyinapayi.’ ” Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Kala, pakaralaka yarra!”