15
Watiya kiripitjitjarra kulintjaku
1-6 Yiitjulu tjananya palumpa kutunguḻu tjuṯa watjaṉu, “Watiya kuripitjitjarra ngaraku kaanangka. Kaana kanyilpayingku watiya palunya kurrpira kanyilku. Kiripitji watiya palula kultu tjayiṯingka watiya wiima tjuṯa pakanmalpa. Watiya mangarritjarrawiya kaana kanyilpayingku kuntara waṉiku mantakutu. Watiya wiima mangarri aapatjarra paluru kuntara waṉiku, mangarri kutjupa tjuṯa tiṉarringkunytjaku. Watiya wiima waṉirra piḻṯirringutja tjuṯa mantjira waṉiku warukutu.” Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Yara palunya nyurrangarri yalatji kulintjaku. Ngayuku paapa Katutjanya kaana kanyilpayi nguwanpa nyinanyi. Paluru ngayuku walytja tjuṯa yaṉṯayaṉṯara tjukarurrulpayi. Paluru kuliṉi ngayuku walytja tjuṯangku palumpa waarrka kutu palyantjaku, purrkarringkula wantinytjawiyangku. Katutjalu ngayuku walytja tjuṯa tjukarurrulpayi palumpa waarrka kutu palyantjaku. Ngayuku walytja kutjupa tjuṯangku palumpa waarrka wiima palyantjala paluru tjananya nintilpayi puntura palyantjaku. Ngayuku walytja kutjupa tjuṯangku palumpa waarrka palyantjawiyangka Katutjalu tjananya ngula warukutu wantirriyalku. Ngayulu walytja tjuṯa nintintjala tjana kulira walytjarringu. Paluru tjana kutu ngayuku walytja kutu nyinanytjala ngayuluṉa tjananya yaṉṯayaṉṯanmalpa. Ngayuku walytja paluru tjana kutu nyinarra Katutjaku waarrka palyanmalpa. Ngayuku walytja nyinarra paluru ngayunya wantiku. Yalatji nyinarra Katutjaku waarrka wantiku, wiya paluru palyanmalpa. Yaṉangu palunya ngula Katutjalu warukutu wantirriyalku. “Ngayuku wangkanyurra kulira tjukarurru kutu nyinanytjaku. Yalatji nyinarranyurra paapa Katutjanya tjapintjala, paluru nyurrangarrimpa kulira tjukarurru yalatji palyalku. Katutjaku waarrkanyurra puntura palyantjala, yaṉangu tjuṯangku nyakulaya paapa Katutjanya waḻkulku. Tjana yalatji kulilku, ‘Ilta tjana Yiitjuku waarrka tjukarurru kutu palyaṉi.’ 9-10 Ngayuku paapakuṉu wangkanyurra kulira tjukarurru nyinanytjala ngayulu nyurrangarrimpa yunytju kutu nyinaku. Ngayulu paapakuṉu wangkaku tjukarurru nyinanytja nguwanpa nyurrangarri ngayuku wangkaku tjukarurru nyinanytjaku. Yalatjinyurra tjukarurru nyinanytjala ngayulu nyurrangarrimpa yunytju kutu nyinaku, ngayuku paapatju yunytju kutu nyinanytja nguwanpa. 11 “Wangka panyapa ngayulu nyurrangarrinya yurrunpa watjaṉu, kuliranyurra ngayuku yunypa nyinanytjaku, ngayulu nyurrangarrimpa yunypa nyinanytja nguwanpa. Yuwa, ngayulu yunypa nyinanyi yalatji kulira, ‘Paapaku wangkawanaṉa kulira nyinapayi tjukarurru.’ 12 Ngayuku wangka ngaatjanyalpinyurra kulintjaku. Ngayulu nyurrangarrimpa yunytju nyinanytja nguwanpa nyurrangarriṯarrayanku yunytju nyinanytjaku. 13 Yara kutjupaya kulila! Yaṉangu tjuṯangku pikangku pungkunytjala, yaṉangu kutjupangku palumpa walytja tjuṯaku puntura yunytju nyinarra yurrunpa tjanala ngaraku tjana palunya pungkula mirrintankunytjaku. Yaṉangu palunya tjanampa puntura yunytju nyinanytja nguwanpa ngayulu puntura nyurrangarrimpa yunytju nyinanyi. 14 Ngayuku wangkaku tjukarurru nyinarranyurra ngayuku walytja tjuṯa nyinanyi. 15 Wiyanyurra ngayuku waarrkana tjuṯa kutju nyinanyi, ngayuku walytja tjuṯanyurra nyinanyi. Mayutjungku wiya waarrkanangka yara kuyakuya tjakultjunanyi ngula palyalkitjangku, waarrkanangka paluru watjaṉi waarrkarrinytjaku. Ngayulu nyurrangarrinya walytja tjuṯa tjakultjunkupayi ngula palyalkitjangku. Wangka yuwankarra paapangkuṉi watjaṉutja ngayulu nyurrangarrila walytja tjuṯangka tjakultjunkupayi. Iltanyurra ngayuku walytja tjuṯa nyinanyi, waarrkanawiya. 16 Wiyanyurra walytjangku kulira ngayuku kutunguḻurringu. Ngayulu nyurrangarrinya watjaṉu ngayuku kutunguḻu nyinanytjaku. Nyurrangarri ngayuku waarrka yalatji palyantjala yaṉangu tjuṯangku ngayuku wangka kulira walytjarringkula nyinaku. Ngayuku waarrka yalatji palyalkitjangkunyurra ngayuku paapanya tjapintjala paluru nyurrangarrinya nintilku waarrka ngayuku tjukarurru palyantjaku. 17 Yuwa, panyapa ngayulu nyurrangarrinya watjara piyuku watjaṉi, yunytjuyanku nyinama!”
“Yaṉangu tjuṯa nyurrangarrimpa yunytjuwiya nyinaku”
18 Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu yalatji, “Tjinguru yaṉangu Katutjaku ngurrpa tjuṯa nyurrangarrimpa yunytjuwiya nyinaku. Yalatji tjana nyurrangarrimpa yunytjuwiya nyinanytjala yalatjinyurra kulintjaku, ‘Nganaṉa kuliṉi. Yurrunpa yaṉangu tjuṯa Yiitjuku yunytjuwiya nyinapayi.’ 19 Tjingurunyurra ngayuku wangka kulilwiya nyinamara, Katutjakuṯarranyurra ngurrpa nyinanytjala yaṉangu Katutjaku ngurrpa tjuṯa nyurrangarrimpa yunypa nyinamara. Katutjaku ngurrpa wiyanyurra nyinanyi. Ngayulu nyurrangarrinya yurrunpa watjaṉu ngayuku waarrka palyantjaku. Yalatjinyurra palyantjala yaṉangu Katutjaku ngurrpa tjuṯa nyurrangarrimpa yunytjuwiya nyinanyi. 20 Tjingurunyurra wangka panyapanya kuliṉi?, ngayulu nyurrangarrinya watjaṉutja. Yalatji ngayulu watjaṉu, ‘Nyurrangarrinya ngayuku kutunguḻu tjuṯa nyinanyi. Ngayulu mayutju nyurrangarrimpa nyinanyi.’ Yaṉangu tjaampalangku kulilku yalatji, ‘Nganaṉa mayutjuku nguḻurrinytjawiyangku pungkunytjaku, palumpa waarrkana tjuṯaṯarra nganaṉa pungkunytjaku.’ Wangka yalatji nguwanpa tjaampalangku ngayunya nyurrangarrimpa mayutju panypurangkula pungku. Yalatji nguwanpa nyurrangarrinya ngayuku waarrkana tjuṯaṯarra yaṉangu tjuṯangku panypurangkula pungku. Tjaampalangku ngayuku wangka kulilpayi. Yalatji nguwanpa yaṉangu tjuṯangku nyurrangarrimpa wangka kulilku. 21 Yuwa, nyurrangarri ngayuku walytja tjuṯa nyinanytjala yaṉangu tjuṯangku panypurangkula pungku. Paluru tjana ngayuku paapaku ngayukuṯarra ngurrpa nyinaku.
22 “Tjinguruṉa tjananya ngalya yankula nintintjawiyangka tjana palya kulintjawiya nyinamara. Tjana ngayuku wangka kulira wantingu. Ngula tjana kuutawutjungka puṯu watjalku yalatji, ‘Nganaṉa Yiitjuku wangka kulintjawiya nyinangu.’ 23 Yaṉangu ngayuku yunytjuwiya nyinarra ngayuku paapakuṯarra yunytjuwiya nyinanyi. 24 Yaṉangu palunya tjanalawana ngayulu Katutjakuṉu ngangkari tiṉatjarrangku miiṉṯa tjuṯa palyalpayi. Ngangkari kutjupa tjuṯa wiya ngangkari tiṉa yalatjitjarra nyinapayi. Ngayulu yalatji ngangkari tiṉatjarrangku palyantjala nyakula tjana kutu ngayuku yunytjuwiya nyinanyi, ngayuku paapakuṯarra. Tjinguru ngayulu yalatji ngangkari tiṉatjarrangku palyantjawiyangka tjana palya nyakuwiya nyinamara. Ngula tjana kuutawutjungka yalatji watjanmara, ‘Yiitjulu nyuntupaṉu ngangkari tiṉatjarrangku miiṉṯa tjuṯa palyantjala nganaṉa nyakunytjawiya. Paluru nyuntupaṉu katja nyinanytjala wiyalatju tjakulpa kuliṉu.’ Yalatji wiya. Tjana ngayunya Katutjakuṉu tjukarurru kulinmara. Ngayuku wangka tjana kulira wantirra ngayuku yunytjuwiya nyinanyi, ngayuku paapakuṯarra. 25 Yalatji nguwanpa Katutjaku wangka yirriṯi tjunutja ngarrinyi, ‘Tjana wiyawanangku kulira ngayuku yunytjuwiya nyinaku.’ ” 26 Yiitjulu tjananya palumpa kutunguḻu tjuṯangka watjaṉu, “Paapalakutu yankula ngayulu yaṉṯayaṉṯalpayi panyapa Katutjaku kurrunpa nyurrangarrilakutu wantirriyalku. Paluru nyurrangarrinya Katutjanya nintilku, ngayunyaṯarra palumpa katja. 27 Yurrunpa ngayulu yaṉangu tjuṯa nintintjala nyurrangarri ngayulawana tjungu nyinapayi. Palunyatjanu nyurrangarri ngayunya kurungku nyakula tjakultjunkunytjaku. Ngayuku wangka kulira nyurrangarri yaṉangu tjuṯangka tjakultjunkunytjaku.”