19
Tjana watjalku Yiitjunya watiyangka waralytjunkula iluntankunytjaku
Mayutju Payilatalu tjananya watjantjala, tjuulytji tjuṯangku Yiitjunya katirra pungangi wiipatjarrangku. Walyi nguwanpa tjilkalatjanu tjana palyara katangka Yiitjula tjunu. Kuuta waṯawaraya yarrara waṉingu. Kuuta waṯawara kutjupangkaya Yiitjunya tjarrpatjunu, kuuta paapulwanangka. Ruumanya ngurrara tjuṯangku mayutju tiṉa ngaranytjala, pupakatirraya waḻkulpayi. Palunya nguwanpa yinkarraya pupakatirra yalatji ngunytji watjaṉingi, “Nyuntu Tjuwu tjuṯaku mayutju tiṉakunyu nyinanyi. Kana kutu nyinama!, mayutju tiṉa.” Paluru tjana tjuulytji tjuṯangku yalatji kuliṉingi, “Yiitjunya wiya mayutju tiṉa nyinanyi, paluru mungutja.” Yinkarraya tjuulytji tjuṯangku marangku Yiitjunya pungangi. Piyuku Payilatalu yankula tjananya yaṉangu tjuṯa watjaṉu, “Kala tjana palunya wiipatjarrangku pungangi. Ngayulu watjalku tjananya palunya ngalya katirra ngaratjunkunytjaku, palunya nyakulanyurra aḻṯururrinytjaku. Ngayulu kuliṉi paluru wiya kuya palyaṉu. Ngayulu palunya wantirriyalku.” Yiitjunyaya katirra ngaratjunu, walyi tjilkalatjanu katangka palyaṉutjatjarra. Kuuta paapulwanatjarra paluru ngarangi. Mayutju Payilatalu tjananya watjaṉu, “Ngaatja ngaranyi, nyawaya! Paluru nyaarriku?”
Tuḻkuku mayutju tjuṯangku, yurrkunytji tjuṯangkuṯarra palunya nyakula yalatji watjaṉu, “Watiyangka waralytjunkula mirrintarra!”
Payilatalu tjananya watjaṉu, “Nyurrangarri ngaatjanya katirra watiyangka waralytjunkula mirrintankunytjaku. Ngayulu mungutja nyinanyi, ngayulu wiya yalatji watjalku. Paluru wiya kuya palyalpayi.” Palulanguru tjuulytji tjuṯangku Yiitjunya katirra waaḻangka yunngu tjarrpatjunu. Yaṉangu tjuṯangkuya Payilatanya watjaṉu, “Paluru Katutjakuṉu katjakunyu nyinanyi. Luwulampatju ngaranyi, wiya yaṉangungkunku yalatji watjantjaku. Yaṉangungku wangka palunya nguwanpa watjaṉingka nganaṉa mirri pungkunytjaku, luwu yalatji ngaranyingka.” Wangka palunya Katutjakuṉu katja Yiitjunyatjarra Payilatalu puntura kulira nguḻurringu. Waaḻa panyapangka tjarrparra piyuku Yiitjunya tjapiṉu, “Ngurra yaalytjinguru nyuntu ngalya yanu?” Yiitjunya ngarangi wangkanytjawiya. 10 Payilatalu palunya piyuku watjaṉu, “Ngayulu mayutju tiṉa nyinanytjala nyuntu ngayunya watjanmara. Ngayulu tjuulytji tjuṯa tjananya watjantjala, tjana nyuntunya katirra watiyangka waralytjunkula mirrintanku. Ngayulu tjananya watjantjala tjananta ruupatjarra yarrara wantirriyalku, mayutju tiṉa ngayulu nyinanytjala.” 11 Yiitjulu Payilatanya watjaṉu, “Katutjanya mayutju tiṉa nyinanyi, nyuntu mayutju mungutja. Tjuwu tjuṯaku mayutju panyapa kuyalingku nyinanyi. Paluru tjananya watjaṉu ngayunya witira nyuntulakutu katinytjaku.”
12 Payilatalu wangka palunya kulira yaṉangu tjuṯakutu yanu. Paluru tjananya tjuṯangara tjapiṉingi Yiitjunya wantirriyalkitjangku. Paluru tjana mirrarra watjaṉingi, “Nyuntu wiya wati palunya wantirriyantjaku, mayutju Yukatjatjalu kuliranta panypurangkutjipingka. Yiitjulu watjalpayi yalatji, ‘Ngayulu mayutju tiṉa nyinanyi.’ Mayutju tiṉa kutjulampa Ruumala nyinanyi, Yukatjatjanya.” 13 Wangka panyapa kulira Payilatanya yunngu tjarrparra Yiitjunya katirra ngaratjunu tjiiyi tiṉangka yila yaṉangu tjuṯa ngarala waṉinytjala. Kuutawutju nguwanpa tjiiyi palula nyinarra paluru watjalpayi. Ngurra panyapa tjiiyitjarra yini “Payimantanya”. Yini kutjupa tjana Yaramayiki wangka watjalpayi, “Kapatjanya.” Yiitjunya ngaratjunkula tjiiyi palula Payilatanya nyinakatingu. 14 Tuḻku Patjuwupanya kuwarripa ngaranyingka yaṉangu tjuṯangku kuliṉingi, “Nganaṉa aaḻi tjungurriku tuḻku Patjuwupangka nyinakitja.” Tjiṉṯu kaḻaḻangka mayutju Payilatalu tjiiyi palula nyinarra yaṉangu tjuṯangka tjanala watjaṉu, “Nyawaya! Ngaatja nyurrangarrimpa mayutju tiṉakunyu.” 15 Rapangkuya mirrara watjaṉu, “Watjala!, palatja watiyangka waralytjunkula mirrintankunytjaku.” Payilatalu tjananya piyuku tjapiṉu, “Yiltanyurra yunytjurringanyi?, tjana palatja nyurrangarrimpa mayutju tiṉa waralytjunkula mirrintankunytjaku.” Tuḻkuku mayutju tiṉa tjuṯangku watjaṉu, “Mayutju tiṉa kutjulampa nyinanyi Yukatjatjanya, palatja mungutja.” 16 Payilatalulpi tjuulytji tjuṯangka watjaṉu, Yiitjunyaya katirra watiyangka waralytjunkunytjaku.
Yiitjunyaya nyiiḻamilara waralytjunku
Tjuulytji tjuṯangkuya Yiitjunya witira katingu. 17 Tjana Yiitjunya watjaṉu, “Watiya ngaangka nganaṉatju nyuntunya nyiiḻamilara waralytjunku. Ngaatjanya tjaḻira katiyanama!” Yilta Yiitjulu watiya tiṉa palunya tjaḻira katiyanangi ngurra yini Katatarrkalakutu. Yini kutjupa Yaramayiki wangkatjarra tjuṯangku watjalpayi, “Kulkutjanya.” 18-20 Payilatalu watjaṉu pukutju yinitjarra palunya watiya palula yatura nganytjatjunkunytjaku. Pukutju palula wangka yalatji ngarangi, “Ngaatjanya Yiitjunya Natjaritjanya ngurrara, Tjuwu tjuṯaku tjanampa mayutju tiṉa.” Pukutju palula yara panyapa tjirripalangara tjana tjunangi. Yaramayiki wangka ngarangu. Palulanguru Latina wangka piyuku ngarangu. Palulanguru Kiriki wangka piyuku tjana tjunu. Ngurra palulaya Yiitjunya tjana watiyangka nyiiḻamilaṉu. Watiyangkaya yini palunya pukutjutjarra yatura nganytjatjunu, Yiitjula katangka ngaranytjaku. Watiya palunya Yiitjunyatjarralpiya ngaratjunu paluru waralyngarala mirrirrinytjaku. Watiya kutjarra kutjupangka tjana wati kutjarra nyiiḻamilara ngaratjunkula waralytjunu pulanyaya. Yiitjunya ngururrpa pulampa waralyngarangi. Tawunu Tjarutjalumala yaatjayiṯi tjana waralyngarangi. Tjarutjalumalanguru Tjuwu yuwankarrangku yankula tjananya nyakupayi, waralyngaranytjala. Tjana nyakula wangka palunya tjuṯa riitarripayi, Yiitjula katu pukutju palunya ngaranytjala.
21 Tuḻkuku mayutju tiṉa tjuṯangkuya wangka palunya riitarringkula yankula Payilatala watjaṉu, “Nyuntu tjananya wiyawanangku watjaṉu yalatji pukutjungka wakantjaku, ‘Ngaatja Tjuwu tjuṯaku mayutju tiṉa.’ Yalatji tjana wakanmara, ‘Ngaangku watjaṉu. Ngayulu tjanampa Tjuwu tjuṯaku mayutju tiṉa.’ ” 22 Payilatalu tjananya watjaṉu, “Wiya. Panyapa tjana wakaṉu ngayulu watjantjala. Wangka palunya kutu ngaramalpa.”
23 Tjuulytji puupalangkuya Yiitjunya waralytjunkula wangkangu palumpa mantarra kanyilkitjangku. Tjana kaatamilara kanyiṉingi. Palumpa tjaaṯara turitji nguwanpa waṯawara ngarringi palya. 24 Wintarrpungkula kuyaltjipingkamarra alatji tjana marrkuṉuyanku, “Wintarrpungkunytjawiya, nganalu puḻiyirringkula kutjungku kanyilku?” Yalatji wangkarra Tjuulytji tjuṯangku yilta puḻiyirringkula Yiitjuku tjaaṯa kutjungku mantjiṉu. Yurrunpa Katutjaku wangka wati kutjungku yalatji wakaṉu,
“Ngayuku mantarra tjana yaapiitji mantjira kanyilku. Tjana puḻiyirringkula tjaaṯa waṯawara ngayuku kutjungku wiinarringkula kanyilku.”
Wangka panyapa yiltarringulpi.
25 Yiitjunya waralyngaranytjala yila ngarangi kungka tjuṯa, Yiitjuku maama, palumpa maḻanypaṯarra kangkururrapula ngarangi. Miirinya kutjarra kutjupaṯarra ngarangi, Kuliyupatjaku miiṯa, Makatalanya ngurraraṯarra. 26 Yiitjulu waralyngarala palumpa maama nyakula watjaṉu, “Maama. Nyawa wati palatja!, nyuntupa katja nguwanpalpi nyinaku.” Paluru ngayunya Tjaananya nintiṉu Miiriku katja nguwanpa nyinarra yaṉṯayaṉṯantjaku. 27 Ngayunyalpi nyakula watjaṉu, “Ngayuku maama, nyuntupa maama nguwanpa nyinaku.” Palulanguru ngayululpi Yiitjuku maama katirra kutu yaṉṯayaṉṯalpayi, ngayuku ngurrangka.
Yiitjunya mirrirriku
28 Yiitjulu waralyngarala kuliṉingi, “Katutjaluṉi watjaṉutjangka, waarrka yuwankarraṉa palyara wiyaṉu. Katutjaku wangka ngarrinyi yalatji, ‘Paluru paarritjirriku.’ ” Panyapa kulira yalatji tjananya tjapiṉu, “Paarritjirringuṉa, yuwaṉi!” Yalatji tjapiṉingka Katutjaku wangka yurrunpa tjunutja yiltarringu. 29 Pilikana tiṉa ngarangi wayina kuyatjarra. Tjuulytji kutjungku watiya waṯawarangka mantarra tayimapira wayina palula tjulyultjunkula katura yungu Yiitjunya, tjikintjaku. 30 Paluru tjikira watjaṉu, “Katutjaku waarrka ngayulu palyara wiyaṉu.” Kata yunngurringkula mirrirringu.
31 Tjiṉṯu Tjarritiyi kuwarripa ngaranytjala Tjuwuku mayutju tjuṯangku yalatji kuliṉingi, “Luwulampa ngaranyi wiya mirri tjuṯa waralyngaranytjaku tjiṉṯu Tjarritiyingka. Tjuulytji tjuṯangku kuwarri yankula tjananya tjunta tarrka tjuṯa kilytjuntankunytjaku. Kilytjuntankunytjala tjana punkara puṯu ngaalymanku, parrpaṯuya wiyarrinytjaku.” Yalatji kulira tjana yankula mayutju Payilatanya tjapiṉu, “Nyuntu tjananya watjalku?, tjunta tarrka tjuṯa kilytjuntankunytjaku? Tjana mirrirrinytjala nganaṉatju tjananya mantjira katirra ngarritjunku, tjana Tjarritiyingka kutu waralyngarapayingka.” Yuwa wangkangu tjanala. 32-33 Tjuulytji tjuṯangkuya yankula wati kutjungka tarrka kutjarra kilytjuntanu. Yankulaya kutjupangka kilytjuntanu. Yiitjunya yurrunpa mirrirringutjangka tjana nyakula wantingu, tjunta tarrka kilytjuntankunytjawiyangku. 34 Tjuulytji kutjungku Yiitjunya kantilypa wakaṉu kuḻaṯatjarrangku. Wakara yurrkuṉutjangka, ngurrka kapiṯarra yintingu. 35 Yalatji ngayulu Tjaanalu nyakula nyurrangarrinya tjakultjunanyi kutunyurra kulintjaku, Yiitjunya yilta Katutjakuṉu nyinanyi. 36 Yalatjimaṉṯu Yiitjunyaya wantingu tarrka kilytjuntankuwiyangku. Katutjaku wangka yalatji ngarrinyi, wangka palunya yiltarringu. Yurrunpa kutjupangku Katutjaku wangka wakaṉu, “Tjana palunya tarrka kilytjuntankuwiyangku wantiku.” 37 Katutjaku wangka kutjupa yalatji ngarrinyi, kutjupangku yirriṯi tjunutja, “Yaṉangu tjuṯangku nyakuku palunya kantilypa wakaṉutjangka.”
Kuḻpingka tjana palunya ngarritjunku
38-39 Tjutjupanya Yaramatjiyanya ngurrara Yiitjuku walytja nyinangu. Paluru yurrunpa Yiitjuku walytjarringkula wiya yaṉangu kutjupangka paluru tjakultjunkupayi, “Ngayulu Yiitjuku walytja nyinanyi.” Paluru kuliṉu, “Yaṉangu kutjupangka wiyaṉa tjakultjunku, Tjuwuku mayutju tjuṯangku kuliraṉi panypurangkupayingka.” Paluru Payilatalakutu yankula tjapiṉu, Yiitjunya mantjira katirra ngarritjunkunytjaku. Payilatalu yuwa watjaṉu. Nikatimatjalu nyiṯi paṉṯi palya katirra Tjutjupalawana tjungu yanu. Nyiṯi palunya ngarringi tiṉalingku, pulawu maṉkurrpa nguwanpa. Nikatimatja paluru yurrunpa mungangka Yiitjulakutu yankula wangkangu. Paluru kutjarrangku Yiitjunya watiyangka mantjira tjaḻira katingu. 40-42 Ngurra palula Kulkutjala yila kuḻpi yalytjura ngarangu. Palula wiya mirri kutjupa tjuṯa yurrunpa ngarringu. Kuḻpi palunya tjaṯa tjuṯangka ngarangu. Tjiṉṯu Puratiyi ngarala maa mungarrtjirringu. Tjuwu tjuṯangkuya waarrkarringkula yalatji kuliṉangi, “Nganaṉa kuwarri waarrka palyara wiyalku, Tjarritiyingka nganaṉa waarrkawiyalpi nyinanytjaku.” Tjutjupalupula kuliṉingi yalatji, “Ngali parrpaṯu Yiitjunya yarrara katirra ngarritjunkunytjaku. Luwulampa ngaranyi, Tjarritiyingka wiyala mirri katirra ngarritjunkunytjaku.” Katirrapula Yiitjunya pantitjitjarrangku tayimapiṉu. Pantitjitjarrangku tayimapira nyiṯingkalpi nyapaṉu. Piyuku pantitjitjarrangkupula tayimapira nyapaṉu. Yalatji kututjapula tayimapira nyiṯingka nyapalpayi. Yalatjiya Tjuwu tjuṯangku mirri pantitjitjarrangku tayimapira nyiṯingka nyapalpayi. Yalatji tayimapirapula katirra ngarritjunu kuḻpingka yunngu.