4
Yiitjunyara minymangka wangkaku
1-2 Yaṉangu tjuṯalingkungkuya Yiitjuku wangka kulira palumpa walytjarringangi. Palumpa kutunguḻu tjuṯangku tjananya kapingka tjarrpatjunkula papatatjimilalpayi, kanya Tjaanalu tjananya yaṉangu maṉkurrpa kutju papatatjimilalpayi, tjana palumpa wangka kulintjala. Paratji tjuṯangku yalatji kuliṉingi, “Yiitjulu yaṉangu tjuṯalingku kapingka tjarrpatjunkula papatatjimilalpayi, Tjaanalu tjananya maṉkurrpa kutju kapingka tjarrpatjunkula papatatjimilalpayi.” Tjana yalatji kulira mulyarrarringu Yiitjuku, palumpa walytja tjuṯarringutjangkalpi. Wiya Yiitjulu tjananya yaṉangu tjuṯa kapingka tjarrpatjunkula papatatjimilalpayi, palumpa kutunguḻu tjuṯangku kutju. Paluru tjana palumparaya mulyarrarringanyingka Yiitjunya palumpa kutunguḻu tjuṯaṯarra ngurra Tjuutiyanya wantikatirraya yanu ngurra Kaliliyilakutu. 4-8 Yiwarra kutju manta Tjamiriyalawana maa ngarringi ngurra Kaliliyilakutu. Yiwarra palulawana tjana manta Tjamiriyalawana yankula tawunu Tjayikalakutu ilarringu. Ngurra palula Tjikupaku kapi ngarringi. Wiila palunya Tjikupalu yirriṯi tjawara yutitjanu. Ngurra palula Tjikupanya wiyarringanyingka palumpa katjangkulpi Tjutjupalu kanyiṉingi. Waṉmanguru Yiitjunya ngalyankula purrkarringkula kaḻaḻa kapi wiila palula nyinangi, kanya palumpa kutunguḻu tjuṯa tawunukutu yanu mangarri payimilantjaku.
Minyma manta Tjamiriyanya ngurrara ngalyanu kapi kaṯilkitja. Yiitjulu minyma palunya tjapiṉu, “Kapiṉi yuwa!” Minyma paluru puṯu kulira Yiitjunya watjaṉu, “Nyuntu Tjuwu nyinanyi, kanya ngayulu Tjamiriyanya ngurrara. Wiyatjun kapiku tjapintjaku.” Tjuwu tjuṯangku wiya Tjamiriyanya ngurrara tjuṯangka tjungurringkula kapi tjikilpayi. 10 Yiitjulu palunya watjaṉu, “Katutjanya yunytjurringanyi nyuntunya nintintjaku, yalatji nyuntu wiya kuliṉi. Ngayunyaṯarra nyuntu wiya kuliṉi. Ngayunya kulira nyuntu ngayunya tjapinmara kapi kutjupa kanalpayinya nguwanpa tjikilkitjangku.” 11 Minyma paluru watjaṉu, “Nyuntunu pilikanawiya nyinanyi. Kapi ngaatja ngaṯi tiṉangka ngarrinyi. Yaalytjiyaalytjin mantjilku panyapa kapi kanalpayi? 12 Nganampa walytja Tjikupalu kapi ngaatjanya tjawara yutitjanu, nganaṉalpi ngaṉṯitja tjuṯangku tjikintjaku. Paluru kapi ngaatja yurrunpa tjikiṉangi katjapiṯingku, yuṉṯalpiṯingku, puluka tjuṯangkuṯarra. Tjikupanya mayutju tiṉalampa yurrunpa nyinangi. Nyuntu palula wirriḻi nyinanyi ilta?, wiya, nyuntun yaṉangu nyinanyi.” 13 Minyma palunya watjaṉu, “Kapi ngaatjanya nyuntu tjikira piyukun yanymarriku. 14 Kapi kanalpayinya ngayuluṉa yungkuku, nyuntu tjikira wiya piyuku yanymarriku. Kapi kanalpayi panyapa kutu ngarrimalpa wiyarrinytjawiya. Yaṉangungku kapi palunya tjikira kana kutu nyinamalpa.” 15 Minyma paluru watjaṉu, “Kapi panyapaṉi yuwa! Kapi ngaatja pilikanangka wiyarringanyingka piyukuṉa yanymarrirra ngalyankupayingkamarra.” Minyma paluru wiyawanangku kuliṉu, kapi kanalpayi mantjira tjikilkitjangku. Yiitjulu kapi kanalpayi palunya yungkukitjangku wangka kutjupawana watjaṉu, minyma palunya kana nyinatjunkukitjangku, paluru Yiitjukuṉu wangka kulira palumpa walytjarringanyingka. 16 Yiitjulu minyma palunya watjaṉu, “Nyuntupa miiṯa yankula yaḻṯi! Yaḻṯirrapula ngaakutu ngalya yarra!” 17 Minyma paluru watjaṉu, “Miiṯa walytjangka wiyaṉa nyinanyi.” Yiitjulu palunya watjaṉu, “Tjukarurrun panyapa watjaṉu. 18 Wati kutjungka nyinarra nyuntu wantikatirra kutjupangkalpi nyinangi. Palunyatjanu nyuntu wati palunya wantikatirra kutjupangkalpi nyinangi. Yalatji nyuntu miiṯa payipala kanyiṉingi. Kuwarri nyuntu nyinanyi wati kutjupangka miiṯa walytjawiyangka. Panyapaṉin tjukarurrungku watjaṉu.” 19 Minyma paluru, kuliṉingi, “Yaalytjiyaalytji wati ngaatja ninti ngayuku, tjinguru ngaatja Katutjaku wangka watjalpayi.” Paluru Yiitjunya watjaṉu, “Kuliṉilpiṉanta nyuntu Katutjaku wangka watjalpayi. Nyuntu ninti puntu nyinarra nintilaṉi yara ngaaku! 20 Nganampatju walytja yurruntitja tjuṯangku puḻi ngaangka tjungurringkula Katutjanyaya waḻkulpayi. Tjuwu tjuṯangkunyurra watjalpayi yalatji, ‘Nganaṉa tawunu Tjarutjalumala kutju tjungurringkula Katutjanya waḻkuntjaku.’ ” 21-24 Yiitjulu watjaṉu, “Minyma, wangka ngaatjanya kulila! Kuwarri nguwanpa yaṉangu tjuṯangku wiya Katutjanya puḻi ngaangka tjungurringkula waḻkunmalpa. Tjarutjalumalaṯarra palunya wiyaya waḻkunmalpa. Tjana tjukarurrungku palunya waḻkulku ngurra tjuṯawana, palumpa kurrunpangku tjananya nintiṉingka. Yalatji tjana waḻkuntjaku Katutjanya yunytjurringanyi. Yaṉangungku walytjangku kulira puṯu palunya tjukarurrungku waḻkulku. Katutjaku kurrunpangku nintiṉingka kutju paluru tjukarurrungku palunya waḻkulku. Nyurrangarri Tjamiriyanya ngurrara tjuṯangku Katutjaku ngurrpangku waḻkulpayi, nganaṉatju Tjuwu tjuṯangku Katutjaku nintingku palunya waḻkulpayi. Katutjalu Tjuwu tjuṯa nganaṉanyatju kulira watjalku yalatji, ‘Ngula, ngayuku waarrkana Tjuwu nyinanytjala ngayulu yaṉangu tjuṯaku kuya waṉirra tjananya kana kanyinmalpa.’ ” 25 Minyma paluru Yiitjunya watjaṉu, “Nintingkuṉa kuliṉi, Katutjalu watjara wantirriyaṉutja ngalyanku. Nganaṉa yini palunya watjaṉi, Kurayitjanya. Paluru ngalya yankula nganaṉala nintira wangka yuwankarra yutitjankuku.” 26 Yiitjulu minyma palunya watjaṉu, “Nyuntu watjaṉutja wati Kurayitjanya, ngayulu wati palunya. Ngayuluṉanta wangkanyi.”
27 Yiitjunya minyma palula wangkanyingka palumpa kutunguḻu tjuṯangkuya ngalya yankula nyangu. Nyakulaya puntura kuliṉu, “Yiitjunya wiya minyma Tjamiriyanya ngurrarangka wangkanytjaku, yalatji nganampa luwu ngaranyi.” Yalatji kulira tjana wangkawiya parra ngarangi. 28 Palulanguru minyma paluru palumpa pilikana wantikatirra tawunukutu yanu. Tawunu ngurrara tjuṯangka tjananya paluru tjakultjunu, 29 “Wati nyarrangkuṉi tjakultjunu ngayulu wati tjuṯangka nyinangitjangka. Wangka kutjupaṯarra paluruṉi tjakultjunu yurrunpaṉa nyinangitjangka. Tjinguru palunya Katutjalu watjara wantirriyaṉutja, paluru Kurayitjanya nyinanyi. Tjungulaka yarra!, wati palunya nyakunytjaku.” 30 Kala, yaṉangu tjuṯalingku tawunu palulalanguru Yiitjulakutu yanu.
31 Minyma paluru tawunu palulakutu yankula tjakultjurinanyingka, Yiitjuku kutunguḻu tjuṯangkuya watjaṉu, “Nintilpayi. Mangarri ngaatjanya ngalkula!” 32 Watjaṉu tjananya Yiitjulu, “Kala, ngayulu yunyparringanyi mangarri ngalkuntjatjanu nguwanpa.” 33 Tjana watjara waṉingi, “Tjinguru kutjupangku mangarri palumpa ngalya katirra yungu.” 34 Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Mangarri ngalkunytjatjanu yaṉangu yunypa nyinapayi. Palunya nguwanpa ngayulu yunypa nyinanyi, Katutjaku waarrka palyalkitja. Paluruṉi watjara wantirriyaṉutjatjanungka ngayulu yunytjurringanyi palumpa waarrka kutu palyantjaku. 35 Nyurrangarri yalatji watjalpayi, ‘Mangarri akatjirri yurralkitjangku nganaṉa paṯala! Ngula aatarrinytjala yuṉmilpi ngaraku.’ Ngayulu Yiitjulu nyurrangarrinya watjaṉi. Mangarri akatjirri kuwarri yuṉmi ngaranyi, kuwarri nganaṉa yankula yurrantjaku. Yara yalatji nguwanpa kuwarri nganaṉa akatjirri yurrantjaku paṯantjawiyangku, nyurrangarri paṯantjawiya kuwarri tjananya nintintjaku Katutjaku wangka. Nyawa tjananya Tjamiriyanya ngurrara tjuṯa!, kuwarriya ngalyananyi Katutjaku wangka kulilkitja. 36-37 Nganaṉa yara yalatji watjalpayi, wati kutjungku wiita tjiiṯa mantangka tjawara tjunutjunkupayi. Ngaṉṯi wiita pakara yuṉmirringanyingka wati kutjupangku muṯulpayi. Tjungupula mani payirrirra yunyparripayi, mangarri tiṉa ngarrinyingka. Yurrunpa tjunutjunkupayi palunya nyaa nguwanpa? Watingku yaṉangu tjuṯa yurrunpangku Katutjaku wangka nintilpayi nguwanpa. Wiita muṯulpayi palunya nyaa nguwanpa? Watingku yaṉangu tjuṯa palunya ngaṉṯi ngayuku wangka nintilpayi. Nintintjala Katutjaku wangkaya kulira kana nyinamalpa.” 38 Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Yurrunpa, Katutjaku wangka watjalpayi tjuṯangku tjananya yaṉangu ngaa ngurrara tjuṯa nintilpayi. Kala, ngayulu nyurrangarrinya watjaṉi ngaṉṯi tjanala ngayuku wangkalpi nintintjaku, tjana kulira ngayuku walytjarringkula kana nyinanytjaku.”
39 Manta Tjamiriyanya ngurrara tjuṯaya, tawunu palunya ngurrara tjuṯa Yiitjuku walytjarringu yalatji minyma paluru tjakultjunutja kulira. “Wati nyarrangkuṉi tjakultjunu, ngayulu wati tjuṯatjarra nyinangitjangka. Wangka kutjupaṯarra paluruṉi tjakultjunu yurrunpaṉa nyinangitjangka.” 40 Tawunu panyapa ngurrara tjuṯangkuya Yiitjunya watjara marrkuṉu, “Nyuntu nganaṉalawana tjungu nyinanytjaku.” Tjiṉṯu kutjarra Yiitjunyangarri tjanalawana tjungu nyinangi.
41 Palunya ngurrara kutjupa tjuṯangku Yiitjuku wangka kulira palumpa walytjarringu. 42 Yiitjuku walytjarringutja tjuṯangku minyma palula tjungurringkula watjaṉu, “Yurrunpa nyuntu nganaṉanyatju tjakultjunanyingka nganaṉa kuliṉu, ‘Tjinguru wati palatja Kurayitjanya.’ Palulanguru nganaṉa palumpa wangka kulira yiltangkulpi kuliṉi, paluru ilta Kurayitjanya nyinanyi. Nganaṉa yaṉangu tjuṯangku, palumpa wangka kuliṉingka nganaṉanya kana nyinatjunku Katutjaku ngurrangka.”
43-45 Tjamiriyanya ngurrara tjuṯaya palumpa wangka kulira walytjarringutjangka Yiitjunya tjanampa yunyparringu. Paluru palumpa kutunguḻu tjuṯa watjaṉu yalatji, “Katutjaku wangka watjalpayi, palumpa walytja tjuṯangku, ngurra kutju ngurrara tjuṯangku kulira wantipayi, wiyaraya yunyparringanyi palumpa. Waṉma ngurrara tjuṯangku kutju palumpa wangka kulira walytjarringkupayi.” Tawunu palulaya tjiṉṯu kutjarra nyinarra Yiitjunya palumpa kutunguḻu tjuṯaṯarra manta Kaliliyilakutu yanu. Manta Kaliliyinya ngurrara tjuṯangku palunya nyakula yunyparringu ngalya wirrkanutjangka tjana nuumilaṉu. Paluru tjana yurrunpa Tjarutjalumalakutu yankula tuḻkungka nyinangi. Yiitjulu ngurra palula yaṉangu tjuṯa ngangkaritjarrangku palyaṉingka nyakulaya palumpara yunyparringu. Tjarutjalumalanguru Yiitjunya ngalya wirrkanutjangka tjana nyakula yunypalpiraya kutu nyinangi.
Mayutjuku katja palyalku
46 Tawunu Kayinalakutu Yiitjunya piyuku yanu. Manta Kaliliyila tawunu paluru ngarangi. Tawunu palula yirriṯi paluru kapitjanu wayina tjanampa palyaṉu. Ngurra palula kakarrara tawunu Kapaniyamanya ngarangi. Tawunu palulakutu tjana yanu. Mayutju Kamanta ngurrara tawunu palula nyinangi, palumpa katja miiṉṯa puntu ngarrinyingka. 47 Mayutju paluru tjakulpa yalatji kuliṉu, “Yiitjunya manta Tjuutiyalanguru ngalyankula ngaangka nyinanyi.” Tjakulpa panyapa kulira Yiitjulakutu paluru yanu tjapilkitja. Yalatji tjapiṉu, “Ngayuku katja miiṉṯa puntu ngarrinyi. Ngalya yankulan palyalku ngayuku katja?” Yularra yalatji tjapiṉu. 48 Yiitjulu palunya, yaṉangu kutjupa tjuṯaṯarra watjaṉu, “Yaṉangu tjuṯangku ngayuku wangka wantirra yalatji kutju kuliṉi, ‘Yiitjunya ngangkari puntutjarra nyinanyi.’ Tjana wiya ngayunya kuliṉi ngayulu Katutjaku katja nyinanytjala.” 49 Mayutju paluru piyuku Yiitjunya watjaṉu, “Yarralika palyantjaku!, ngayulu yuḻṯurritjipingka.” 50 Yiitjulu palunya watjaṉu, “Ngurrakutu yarra!, nyuntupa katja kana nyuntupa paṯara nyinamalpa.” Yiitjuku wangka mayutju paluru kulira parrpaṯu ngurrakutu yanu. 51 Ngururrpa ngarrirra paluru maa yananyingka palumpa waarrkana tjuṯa ngalya yankula tjungurringu. Tjana palunya yalatji tjakultjunu, “Nyuntupa katja palyalpi nyinanyi.” 52 Tjapiṉu tjananya, “Yaalytjingara katja ngayukutju palyarringu?” Watjaṉuya, “Kaḻaḻa palunya warritjunutjangka palyalpi paluru pakara nyinangi.” 53 Mayutju paluru walytjangku kuliṉu, “Yuwa, kaḻaḻa Yiitjuluṉi watjaṉu, ‘Nyuntupa katja kananta paṯara nyinamalpa.’ ” Palulanguru mayutju paluru palumpa walytja tjuṯaṯarra Yiitjuku walytjarringu. 54 Manta Kaliliyila Yiitjulu yurrunpa ngangkari tiṉatjarrangku kapitjanu wayina palyaṉu. Palulanguru palurulpi yalatji mayutjuku katja ngangkari tiṉatjarrangku palyaṉu, Manta Tjuutiyalanguru ngalya yankula.