Yoxin Carta Que Dicjin Pablo Para Ixin Chojni Que Ditticaon Jesucristo Ngain Ciudad De Corinto
1
Pablo chjé joajna chojni ngain Corinto
Janha Pablo na Dios joinao para que janha rrihi ná representanté Jesucristo. Janha conixin Timoteo techjaha ra joajna jihi, jaha ra ẍo ditticaon ra Dios ngain ciudad de Corinto, co cai jaha ra ẍo ditticaon ra Dios que te ra ngoixin regioen Acaya. Dios Ndodá na co Jesucristo, tti chonda joachaxin para ixin ján na, sinchenchaon nganji ra co rrochjá ra tti c̈hjoin que tsonohe ansean ra.
Tti anto tangui que conhe Pablo
Ján na sonttocoanxinhi na Dios Ndodé Jesucristo ixin jehe Dios mé tti Ndodá na que ttiaconoá na co jehe Dios mé tti chjá na consuelo cainxin tiempo. Dios chjana na janha na consuelo de cainxin tti tangui que tonna na para que janha na cai nchao sinttaconsolá na tti chojni que tangui tonhe conixin ẍajeho consuelo que chjana na Dios. Jañá janha na anto tangui tonna na ixin ditticanho na Cristo, pero cai de ixin Cristo janha na dayé na anto tsje consuelo. Mexinxin si janha na tangui tonna na o si Dios ncheconsolá na, mé para que jaha ra rrochonxin ra de ixin Dios co rrochondaha ra castigo de ixin tti jianha que joinchehe ra. Co jamé rrochonda ra paciencia para tsixinha ra are anto tangui tsonha ra inchin tetonna na janha na jai. Co janha na chonda na seguro que ẍonhi jianha tsonha ra are setan ra tangui inchin janha na tedetan na jai ixin Dios tsjenguijna ra inchin jehe ttjenguijna cain chojni que ditticaon ngain.
Hermanos, janha na rinaho na que jaha ra tsonoha ra quejanhi problema joichonda na janha na ngain nonttehe Asia. Mé cjoi ná cosa anto tangui para ixin janha na, hasta que merocoa rroquixinnaha na ngain problema mé. Co janha na oẍaxanho na que ndarroguenxin na nttiha. Janha na conona na que seguro narrogoenxon na na. Pero jihi conna na para que coangui na chonda na confianza jeho ngain Dios que nchexechon chojni, co chondaha na confianza ngain chojni ni nganji na janha na mismo sino que jeho ngain Dios. 10 Dios coanc̈hjandaha janha na venhe na are mé, co ẍa jinda na jai; jehe tanc̈hjandaha chojni que rinao nasoenxon na. Co chonda na cainxin confianza ngain jehe que jehe ẍa senda na de ngain chojni que ningaconna na, 11 si jaha ra tsjenguijna ni ra ixin sinchetsenhe ra ñao Dios para ixin janha na. Co si tsje chojni sinchetsenhe na ñao Dios para ixin janha na, cai tsje chojni sanjo gracias ngain Dios de ixin tti jian que Dios sinchehe nganji na janha na.
Quedonda cjoiha Pablo ngain ciudad de Corinto
12 Jí ná cosa que ansenna na c̈hjoin tonohe, co mé ixin janha na nona na que janha na jian tenttaha na ngataha nontte jihi, co cai nganji jaha ra. Dios cjoenguijna na janha na para que tenttaha na jañá ixin jehe anto jian; jeha ixin janha na anto nona na. 13-14 Cain carta que janha na rroanha ra, ẍonhi icha cosa jitaxin nttiha jeho tti jaha ra nchao cjoao ra co coinxin ra. Jai te parte que jaha ra ocoinxin ra, pero janha rinaho que tsinxin ra jian cain parte para que ngain nchanho are tsí Jesucristo jaha ra nchao tsonohe ansean ra c̈hjoin de ixin janha na, inchin janha na c̈hjoin tsonohe ansenna na de ixin jaha ra.
15 Janha chonda confianza de ixin cain jihi, mexinxin janha joiẍaxanho saho rrogaso nganji ra para rrogasotsjaha ra para que jaha ra c̈hjoin rroconoha ra ixin janha rrogasotsjaha ra yó nttiha. 16 Janha joiẍaxanho rrogatto noyá para rrogasotsjaha ra are janha sacjoi para regioen Macedonia, co después are janha rrocjanxin na de nttiha rrogaso para rrogasotsjaha ra iná. Co jamé jaha ra rrochonda ra oportunidad de rrocjenguijna ni ra de ixin tti rrogondana ngain viajena para regioen Judea. 17 Puede jaha ra ẍaxaon ra que janha jointtachjianha medidana jian are janha joiẍaxanho rrojinttaha jihi. O puede ẍaxaon ra que janha inchin tti chojni que ndac̈ho de ngain rroha “ján” co de ngain ansén “nahi”. 18 Dios nohe jian que janha na jeha jamé na. 19 Silvano, co Timoteo co janha ndattjo ra de ixin Jesucristo tti Xenhe Dios. Co Jesucristo jeha inchin tti chojni que ndac̈ho jamé; Jesucristo cainxin tiempo nchehe cain tti jian que jehe ndac̈ho. 20 Co de ngain jehe toenxin cainxin tti jian que ndac̈ho Dios. Mexinxin are nttocoanxinhi na Dios, ndac̈ho na “Amén” que rroc̈ho jamé tsonhe, co ndac̈ho na jañá ngain Dios por ixin Jesucristo. 21 Co Dios, mé tti nchesoji na conixin jaha ra para que dontte na inchin nacoa chojni ngain Cristo, co jehe tti jointtaroa na ngattoxon con jehe. 22 Co jehe cjoago ixin ján na chojní jehe ixin jehe coín Espíritu Santo ngain ansean na co mé rroc̈ho ixin anto seguro que jehe rrochjá na anto tsje icha cosa jian cai ngain tiempo que tsí.
23 Pero ẍa dasoha Corinto ixin rinaoha sinttasattaha ra porque janha anto rinaho ra co janha tsín Dios de testigona co jehe nchao santsjena vidana si ndoaha tti janha rrindattjo ra. 24 Jeha ixin janha na rinaho na tsetonha ra de ngain tti ditticaon ra. Nahi. Jeha mé ixin jaha ra oditticaon ra jian ngain Cristo. Janha na jeho rinaho na tsjenguijna ra para que rrochaha ra icha co ẍonhi joachjaon sehe ngain ansean ra.