3
Tti ndac̈ho joajné trato naroaxin
Are janha na ndac̈hjan na jihi, ¿aẍaxaon ra que janha na cjan na tendac̈hjan na iná ixin janha na anto jian na? ¿O apoco rinao ra que janha na tsjagoha ra ná carta de recomendación que ixin andoa ditticanho na Cristo? O ¿ani rrogondana na que jaha ra rrochjana ra ná carta de recomendación para sacjinha na? Nahi, janha na jeha jamé sinttaha na ixin jaha ra mismo inchin tti carta de recomendación que janha na rrogondana na, ixin cain chojni que dicon que jaha ra ocoentoxinhi ra vidá ra, chojni mé tti rrondac̈ho que ixin ján jian tti janha na tenttaha na nganji ra, co mé tti rroc̈ho que jaha ra inchin ná carta de recomendación para ixin janha na. Jaha ra tti inchin carté Cristo que janha na cjin na ixin janha na jointtacoanha ra palabré jehe co jai ditticaon ra jehe. Jaha ra ná carta que conchjianha conixin ndajni, sino conixin Espíritu Santo de Dios que jichon. Jaha ra jeha ná carta que vetaxin nganito ná ẍo inchin tti Diez Mandamiento, sino que vetaxin ngain ansén chojni.
Janha na chonda na seguro de cain tti nichja na jihi, porque chonda na confianza ngain Dios por ixin Jesucristo. Jeha ixin janho na chonda na joachaxin para sinttaha na ná cosa jian. Nahi, jeha jamé ixin cain tti nchao que janha na nttaha na ttixin de ngain Dios. Jehe chjana na joachaxin para que janha na nichja na joajné Jesucristo, co joajna mé tti trato naroaxin. Co jehe trato naroaxin mé chjá na vida naroaxin ixin Espíritu Santo jí ngain ansean na. Tti saho trato que Dios chjé Moisés, mé vaganjoha vida naroaxin ixin trato mé jeho tjagoa na ixin anto jianha na co tequininxin na ndasenhe na.
Jehe ley de trato que Dios chjé Moisés jihi vetaxin nganito yó tabla de ẍo. Co are Moisés vayé ley mé, joí ná chíẍo anto soji ngá con Moisés que chojni Israel are mé c̈hoha tsjehe na ngá con jehe ixin anto jitonguixian ngá con. Pero masqui jamé, jehe chíẍo mé yayao ndavanga. Pero si anto c̈hjoin joí ley mé, co jeho cjoago que jiquininxin ndasenhe ni, mexinxin joajné Jesucristo que ttiaoa na na Espíritu Santo anto icha c̈hjoin. Si ley mé anto c̈hjoin joí co jeho joicjago que janha na tequininxin na ndasenhe na, mexinxin joajna que ndac̈ho ixin iẍonhi jianha teca na anto icha c̈hjoin joajna que ley mé. 10 Ixin tti ley are saho anto c̈hjoin joí ley mé, pero jai merocoa iẍonhi rentte ley mé ixin jai anto icha c̈hjoin co icha rentte tti joajna que danjo vida naroaxin. 11 Mexinxin si anto c̈hjoin joí tti ley que conc̈hjenha sé tiempo, seguro anto icha c̈hjoin co rentte tti joajna que ẍonhi tiempo tsjexin.
12 Janha na chonda na seguro que joajna jihi ẍonhi tiempo tsjexin, mexinxin janha na ndattjan na icha chojni conixin anto tsje confianza. 13 Janha na ẍonhi tiempo nttaha na inchin joinchehe Moisés ixin jehe vacjanotaon ngá con conixin ná manta para que chojni Israel rroguiconha na queẍén ndajoexin chíẍo mé ixin chíẍo mé deporsín seha rroconc̈hjenhe. 14 Pero jehe na vaquinxinha na queẍén Dios rinao tsjenguijna na. Co hasta jai chojni Israel ẍa c̈hoha ttinxin na jihi ixin are jehe na tsjehe na ngain tti jitaxin ley que vayé Moisés ẍajeho inchin jicayacoen joarrixaoen na tti manta que cjoanotaon con Moisés. Co jehe manta mé tti tanc̈hjandaha na para ttinxin na. Co ẍonhi chojni nchao sinttjian manta mé, jeho Jesucristo. 15 Hasta ngain tiempo jai, are jehe na tsjehe na libroe Moisés, ẍá ná manta cayacoen joarrixaoen na para ttinxinha na. 16 Pero are ná chojni ditticaon jehe, tti chonda cain joachaxin, are mé manta ndadac̈hjehe manta de ngain joarrixaoen chojni mé. 17 Co Dios, jehe tti Espíritu Santo. Co si Espíritu Santo que rroanha Dios jí ngain ansean na, joarrixaoan na chonda libertad para tsinxin na de ixin Dios. 18 Mexinxin cain ján na ixin teẍanotaonha con na conixin manta, ján na te na inchin ná espejo ixin icha chojni nchao sicon de ixin ján na ixin Dios anto jian. Co ján na sontte na icha co icha jian inchin Cristo ixin chonda na icha co icha joachaxín jehe. Cain jihi nchehe jehe tti Espíritu Santo de Dios.