10
Angel conixin ná librochjan
Cottimeja janha vicon iná ángel que chonda tsje joachaxin que jixincanjinxin de ngajni ngacjan ttjoi conixin ná conchecha ngataha já. Co ngá con ángel mé jitonguixian ẍá nchanho, co rotté inchin columna de ẍohi. Co ángel mé jiyá ná librochjan que jiẍangué. Co coín rotté lado jian ngataonhe ndachaon, co rotté lado cjon coín ngataha nontte. Cottimeja ángel mé coyao sén inchin are soji tojiehe ná coleón. Co are jehe coyao, yáto tti dattehe nichja conixin tté jehe mismo. Co después de que yáto tti dattehe mé nichja, janha rroquentaxin cain palabra mé, pero coian tté Dios desde ngajni que ndachjenji na:
―Ttenchjinha cain jihi, co ndac̈hoha tti ndac̈ho tti yáto dattehe yá, co ttentaxinha palabra yá.
Cottimeja jehe tti ángel que janha vicon tajingattjen de ngataonhe ndachaon co ngataha nontte, tsín rá lado jian para ngajni, co joinchejurá de ixin tti jichon para cainxin tiempo, tti joinchechjian ngajni, nontte, ndachaon co cainxin cosa que jí ngain cain parte yá, co ángel mé ndac̈ho:
―Itsonc̈hjenha icha tiempo, ixin are tsí tti nchanho que tti yatoxin ángel tsexinhi sanoa trompeté, are mé otsonhe tti anto jimao que ẍaxaon Dios desde are saho, inchin jehe ndac̈ho ngain ninchehe ẍé, rroc̈ho ngain cain profeta.
Tti tté Dios que janha coian joixin de ngajni, cjan nichja nganji na janha iná co ndac̈ho:
―Jaha ttji co ta tti librochjan que jiẍangué que jiyá ángel jiha tti jingattjen desde ngataonhe ndachaon co ngataha nontte.
Cottimeja janha cjoi ngain ángel mé para joiganchiá librochjan mé co jehe ndachjenji na:
―Jenhe, dayehe librochjan co jintte librochjan. De ngain rroha tsonoha anto dulce inchin tsjen, pero de ngaxinhi tsé anto ndatsontsja.
10 Cottimeja janha coá librochjan mé de ngá rá ángel mé co joine. Co de ngagaha rroha na, janha conona que anto dulce inchin tsjen, pero después que janha joine ndacontsja ngaxinhi na. 11 Cottimeja ndachjenji na na:
―Jaha chonda que rrocjan rrondache chojni iná tti ndac̈ho Dios de ixin tsje rajna, de ixin tsje nación, de ixin tsje nguigoa co de ixin tsje rey.