11
Tti yó testigo
Cottimeja janha vayá ná nttá que jí inchin ná nttá que ẍattechoaxin, co vitonna:
―Dingattjen co dattechoha nchiandoha Dios conixin altar cai, co ttequin quejanhi chojni nchesayexin Dios nttiha. Pero dattechoaha tti patio que jí ndoja de nchiandoha Dios, ixin mé ovayé chojni de icha nación, co nimé ni feo sinchehe ngain tti ciudad santa ngoixin cuarenta y dos conittjao. Co janha rrorroanha yó testigona que rronichja ngain chojni de ixin janha ngoixin tti mil dosciento sesenta nchanho mé, co cayoi testigo mé sinttengá lontto ttie inchin lontto dinttengá chojni que ta joachjaon are ndadenhe ná nifamilié.
Jehe tti yó testigo mé tti yó nttaolivo, co tti yó candelero que te ngattoxon con Dios que ttetonha ngataha nontte. Co si c̈honja chojni sinao sinchenihi jehe testigo tehe, jehe de rroha sinttecjaxin ẍohi que ndatsjaga cain tti chojni que rroningaconhe. Co jañá chonda que senhe quexeho chojni que sinao sinchenihi testigo mé. Jehe cayoi testigo jihi chonda joachaxin de tsejé ngajni para que irrochjeha c̈hin ngataha nontte ngoixin tiempo que jehe rronichja de ixin Dios. Co cai chonda joachaxin para que jinda tsoncjan nda jni, co para sincheguetan tangui cain chojni ngataha nontte conixin cain tipo de chin cainxin nttiha que jehe sinao. Pero are jehe tsjehe ẍé, tti coxigo jianha tsajinxin va de ngain tti tsaga anto nihnga, co tsetocaho va jehe cayoi testigo mé, co jehe tsixinha ngain va. Jehe va tsjaya va co nasoenxon va jehe cayoi testigo jihi. Co cuerpoe sinttji cuerpo ngá nttiha de tti ciudad que anto jie, tti cjoixin crucificado Cristo. Co ciudad mé ogoan inchin ciudad de Sodoma co nonttehe Egipto tti vehe joxon cosa jianha. Co para ní nchanho co rioho, chojni de cain rajna, chojni de cain raza, chojni de cain nguigoa, co chojni de cain nación sicon na cuerpoe jehe cayoi testigo jihi, co tsanc̈hjandaha na cayoi cuerpo jihi para que rroẍavá. 10 Cain chojni que te ngataha nontte rroché na ixin ndasenhe cayoi testigo jihi, co anto rroché na que hasta rrorroenhe chó na regalo ná na co ná na ixin tti cayoi xí mé que vanichja de ixin Dios, ná cosa anto tangui para ixin jehe na. 11 Pero después de tti ní nchanho co rioho mé, Dios joinchexechon cayoi xí mé, co vintteguingattjen xa iná, co cain chojni que vicon mé anto vintteẍaon na. 12 Cottimeja jehe cayoi testigo mé vinttequinhi tté Jesucristo que joixin de ngajni co ndac̈ho anto sén:
―Tani ra nttihi noi.
Cayoi testigo mé savinttecajín para ngajni ngacjan ná ttjoi co cain chojni que ningaconhe vicon na. 13 Co ngain rato mé anto soji coingui nontte, co ná tti ttexin parte de ciudad mé ndaxantte co yáto mil chojni ndavintteguenhe na ixin coingui nontte. Co ittoha chojni que ẍa xehe, joinchecoanxinhi na Dios que ttjen ngajni ixin anto vintteẍaon na.
14 Ojoexin tti yoxin cosa anto tangui yá, pero toin tsí tti ninxin.
Tti yatoxin trompeta
15 Tti yatoxin ángel vanoa trompeté co anto sén coinhi ni tté de tsje chojni que joixin de ngajni que ndac̈ho:
Tti joachaxin para ttetonha ngataha nontte ojoiguehe para
Dios conixin Cristo;
co jehe Dios tti tsetonha para cainxin tiempo.
16 Cottimeja tti veinticuatro nittetonha que tatetaha na nttaxintaoen na nttiha ngattoxon con Dios, cainxin nimé vinttecjañantaha na nontte co joinchecoanxinhi na Dios. 17 Co ndac̈ho cain nimé:
Chjaha ra gracias soixin
Dios que chonda cainxin joachaxin,
soixin tti ttjen jai, tti joarihi desde are saho, co soixin tti rrocjan sihi iná,
chjaha ra gracias ixin soixin vayehe tti anto soji joachaxian
co soixin ocoexinhi coetonha.
18 Chojni de cain nación ndavinttecoñao na,
pero ojoí nchanho que soixin sinchecastigá na,
co cai ojoí rato que soixin sinchejuzguehe cain chojni que ondavenhe,
co rrochjehe ninchehe ẍá que nichja na de ixin soixin tti tequininxin na sayé na,
co cai tti chojni que coequininxin para ixin soixin, co tti chojni que nchesayehe nombrea,
masqui jehe na yeye na o nchinnchin na;
co joí tti rato que soixin sinchetján cain chojni que ncheyehe co nchetján icha chojni nttihi ngataha nontte.
19 Cottimeja ningoe Dios que jí nttiha ngajni xiré, co vicon ni tti cajón que jingá tti tratoe Dios que jí nttiha ngaxinhi nihngo. Co anto conguíxin, co goan ruido, co vattehe, co coingui nontte, co anto vinttji ttoni.