5
ẍón co Colecoe Dios
Cottimeja janha vicon ixin jehe tti jitaha nttaxintaon mé jiyá ẍón ngá rá lado jian. ẍón mé jixea inchin ná rollo, co jitaxin de ngaxinhi ẍón mé co de ndojaxin, co jijexin ẍón conixin yáto sello. Co vicon janha ná ángel que chonda tsje joachaxin que jidanchiangui anto sén co jindac̈ho:
―¿Quensen chonda joachaxin de santtjé ẍón jihi co tsinchje cain sello que jiyá ẍón?
Pero ni de nttiha ngajni, ni nttihi ngataha nontte, ni de ngangui nontte coha ná chojni que nchao rroganttjé ẍón mé, ni para rrotsjehe na ngain ẍón. Co janha anto tsjanga ixin ẍa ẍonhi quensen tsoxiré ẍón co tsjao ẍón, ni para rrotsjehe ẍón. Cottimeja ná de tti veinticuatro nittetonha ndachjenji na janha:
―Jaha itsjangaha icha, ixin Coleón que joixin de ngain grupoe Judá de chojni Israel, tti mé cjoi razé rey David, mé ojoacha para que jehe nchao santtjé ẍón jihi co tsinchje tti yáto sello que jiyá ẍón.
Cottimeja ngaca tti nttaxintaon icha importante co ngayé jehe tti nó cosa que techon, co ngayé tti veinticuatro nittetonha, janha vicon ná Coleco tajingattjen va nttiha masqui dicon ni ixin digoen na va. Co jichonda va yáto nttehe va co yáto jmacon va. Co tti yáto jmacon va mé rroc̈ho tti yáto espíritu que Dios rroanha ngoixin ngataha nontte. Jehe Coleco mé cjoi va co coá va ẍón que jiyá ngá rá lado jian de jehe tti jitaha nttaxintaon icha importante nttiha. Are jehe Coleco coá va ẍón mé, tti canoi cosa que techon co tti veinticuatro nittetonha vinttettoxin nttajochjihi na ngattoxon con Coleco mé. Cada nittetonha mé techonda na naná arpa co teyá na naná vaso de oro tecaon tsjoca, co mé rroc̈ho cain tti nchecoanxin cain chojní Dios. Co tetsje na ná himno naroaxin que ndac̈ho janhi:
Soixin jiquininxin de sayehe ẍón yá co tsinchje cain sello que jiyá ẍón;
ixin soixin onagoenxon na ngataha nontte, co jnia cjoengaxin hna
cain tti jianha que nchehe chojni de cain raza, chojni de cain nguigoa, chojni de cain rajna, co chojni de cain nación.
10 Soixin ochjana ni ra joachaxin de tsetonha na conixin soixin co de sintte na dané Dios de ján na.
Co ochjana ni ra joachaxin de tsetonha na ngataha nontte.
11 Cottimeja tsjá iná co coian tté de anto tsje ángel que tate ngandanji nttaxintaon icha importante nttiha co ngandanji tti canio cosa que techon co ngandanji tti veinticuatro nittetonha que te nttiha. Nttiha te anto tsje millones de ángel. 12 Co tendac̈ho sén:
Tti Coleco que nagoenxon na ngataha nontte,
co mé co jiquininxin sayé va cain joachaxin co cain cosa que jí,
co jehe va jiquininxin sayé va cain tti nohe Dios, co cain fuerza,
co jehe va jiquininxin tsosayehe va co tsocoanxinhi va.
13 Co cai cain cosa que Dios joinchechjian que te nttiha ngajni co nttihi ngataha nontte, co tti te ngangui nontte, co tti te ngain ndachaon, co cain cosa que jí coian tendac̈ho janhi:
Tti jitaha nttaxintaon co tti Coleco, cayoi mé tequininxin
tsocoanxinhi co tsosayehe, co joachaxín jehe sehe para cainxin tiempo.
14 Co tti canoi cosa que techon nttiha tendac̈ho:
―¡Ján, jamé tsonhe!
Co tti veinticuatro nittetonha vinttettoxin na nttajochjihi na co joinchesayehe na jehe tti jichon para cainxin tiempo.