2
Iŋmatpa jém Pablo iga accaata̱ cunusyucmɨ jém Cristo
Mantɨ̱wɨtam, cuando oy manaŋmadáy t́i iwat Dios, d́a manaŋmadáy jém mɨjtampɨc aŋma̱t́i ni mɨjtampɨc jɨ̱xi. Jesɨc cuando jáy ai̱t́i con mimicht́am anjɨ̱spa iga d́a t́i más manaŋmadáy, solamente manaŋmadáy jém tánO̱mi Jesucristo iŋquímayooyi iga accaata̱ jém Cristo jém cunusyucmɨ iga tayojáy tantáŋca. Cuando tawagait́ con mimicht́am, casi d́a t́i wɨa̱p aŋwat. Tsa̱m acɨ̱ŋpa, acuetsáypa. D́a manaŋmadáy jém mɨjtampɨc aŋma̱t́i juuts iŋmatyajpa jém pɨxiñt́am jém d́apɨc icupɨcyajpa Dios. Pero cuando oy manaŋmadáy jém Dios iŋma̱t́i, quejpa iga tsa̱m ayo̱xpátpa jém Dios iA̱nama. Tsa̱m achiiba jém Dios ipɨ̱mi. Mimicht́am d́a iŋcupɨctámpa Cristo porque iga iŋwɨ̱aŋja̱mta jém pɨxiñt́am ijɨ̱xi, pero iŋcupɨctámpa Cristo porque Dios miŋquejáy jém ipɨ̱mi.
Dios iA̱nama tayo̱xpátpa iga wɨa̱iñ taŋcutɨɨyɨ́y jém Dios iŋma̱t́i
Pero anaŋmatpa jém tsa̱m wɨbɨc jɨ̱xi entre jém icupɨcneyajwɨɨp parejo jém Dios iŋma̱t́i. Yɨ́p d́a jex juuts jém jɨ̱xi jém iniit́wɨɨp jém sabioyaj jém yɨ́ppɨc naxyucmɨ. D́at́im jex juuts yɨ́p naxyucmɨpɨc aŋjagooyiyaj ijɨ̱xi jém d́apɨc jáyñe cuyajpa. Pero anaŋmattámpa jém jɨ̱xi jém achiiñewɨɨp Dios, jém d́apɨc i̱ wɨa̱p ijo̱dóŋa̱ porque aŋnécne id́ɨc jém jɨ̱xi. Dios ijɨ̱s dende wiñɨc antes que iwat yɨ́p nas. Nɨmpa iga cuando núcpa jém ja̱ma, tachiit́ámpa jém vida jém d́apɨc cuyajpa. Ni tu̱m jém mɨjpɨc aŋjagooyiyaj yɨ́p naxyucmɨ d́a icutɨɨyɨ́ypa jém aŋma̱t́i jém aŋnécnewɨɨp, meega icutɨɨyɨyyajpa, jesɨc d́a iccaayajpa cunusyucmɨ jém tánO̱mi Jesucristo jém Miññewɨɨp Sɨŋyucmɨ. Asíam nɨmpa jém Dios iŋma̱t́i jém jayñewɨɨp:
D́a i̱ iix, ni d́a i̱ imatoŋ, ni d́at́im i̱ icutɨɨyɨ́ypa ia̱namaŋjo̱m
t́it́am ijɨ̱spa Dios iga tachiit́ámpa.
10 Pero Dios icutsat iA̱nama iga tacjo̱dóŋa̱ta t́it́am tachiiba. Porque Dios iA̱nama iwɨ̱cutɨɨyɨ́ypa it́u̱mpɨy cosa. Nu̱ma icutɨɨyɨ́ypa it́u̱mpɨy jém Dios ijɨ̱xi jém más mɨjpɨc.
11 Entre jém pɨxiñt́am d́a i̱ wɨa̱p icutɨɨyɨ́y t́i ijɨ̱spa tuŋgac pɨ̱xiñ ia̱namaŋjo̱m, solamente jém pɨ̱xiñ iyaac ijo̱doŋ t́i ijɨ̱spa ia̱namaŋjo̱m. Jesa̱pt́im solamente jém Dios iA̱nama ijo̱doŋ it́u̱mpɨy jém Dios ijɨ̱xi. 12 Taɨcht́am d́a tampɨctsoŋneta yɨ́p naxyucmɨpɨc jɨ̱xi, pero tampɨctsoŋneta jém Dios iA̱nama iga taŋcutɨɨyɨyt́ámiñ t́it́am tachiiba Dios porque je d́a malo. 13 Y aɨcht́am sɨɨp anaŋmadáypa jém pɨxiñt́am t́it́am tachiiba Dios. D́a anaŋmatpa con yɨ́p naxyucmɨpɨc jɨ̱xi, pero anaŋmatpa con jém jɨ̱xi jém achiiñewɨɨp Dios iA̱nama. Anaŋquejáypa Dios iŋma̱t́i jém pɨxiñt́am jém iniit́wɨɨp jém Dios iA̱nama, jesɨc wɨa̱p icutɨɨyɨyyaj.
14 Pero jém pɨ̱xiñ jém d́apɨc inii̱ jém Dios iA̱nama d́a imatoŋtooba t́it́am taŋquejáy jém Dios iA̱nama porque jexpɨc pɨ̱xiñ ijɨ̱spa iga d́a para t́i wɨ̱ yɨ́p aŋquímayooyi, d́at́im wɨa̱p icutɨɨyɨ́y. Siiga Dios iA̱nama d́a iyo̱xpátpa, d́a wɨa̱p icutɨɨyɨ́y jém Dios iŋma̱t́i. 15 Pero jém pɨ̱xiñ jém iniit́wɨɨp jém Dios iA̱nama ijo̱doŋ jup jém wɨbɨc jɨ̱xi y jup jém malopɨc. Pero d́a i̱ icɨɨpiŋpa jém pɨ̱xiñ. 16 Nɨmpa jém Dios iŋma̱t́i ju̱t́ jayñeta̱: “D́a i̱ wɨa̱p icutɨɨyɨ́y jém tanJa̱tuŋ Dios ijɨ̱xi. D́a i̱ wɨa̱p ijɨ̱xiaŋchiɨ́y Dios porque je más wɨa̱p que it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am.” Pero taɨcht́am tanaid́áy jém tánO̱mi Jesucristo ijɨ̱xi.