3
Wagayo̱xayajpa jém Dios iyo̱xacɨɨwiñ
Sɨɨp, mantɨ̱wɨtam, d́a wɨa̱p manaŋmadáy it́u̱mpɨy jém Dios iŋma̱t́i juuts jém iniit́wɨɨp jém Dios iA̱nama. Manaŋmadáypa juuts jém pɨxiñt́am jém d́apɨc cucacne ijɨ̱xi. Mimicht́am mijext́am juuts jém pɨxiñt́am cuando yaguiñ icupɨcpa jém Cristo, juuts jém xuxut́ tsɨ̱xt́am. Manaŋquejáypa jém aŋma̱t́i d́apɨc táŋca iga wɨa̱iñ iŋcutɨɨyɨ́y porque mijex juuts tu̱m xut́u tsɨ̱xi jém tsútspáppɨcnam. Micht́am d́a wɨa̱p iŋcút jém wíccuy jém tachiipáppɨc pɨ̱mi. Hasta sɨɨp d́a wɨa̱p iŋcútta. D́anam iñchacneta jém malopɨc jɨ̱xi, tsa̱m iniit́ jooya íña̱namaŋjo̱m. Tsa̱m míŋa̱támpa. Tsa̱m miniwéctamta̱p. Quejpa iga d́a iñchacne jém malopɨc jɨ̱xi. Iŋwattámpa mal juuts jém pɨxiñt́am jém d́apɨc icupɨcneyaj Cristo. Cuando tu̱m de mimicht́am miñɨmpa iga: “Ɨch antúŋɨ́ypa jém Pablo” y tuŋgac nɨmpa iga: “Ɨch antúŋɨ́ypa jém Apolos”, jesɨc quejpa iga sɨ́p iŋwatta juuts jém pɨxiñt́am jém d́apɨc icupɨcpa jém Cristo.
¿Que i̱apaap jém Pablo? ¿Que i̱apaap jém Apolos? Aɨcht́am no más manyo̱xpáttámpa iga iŋcupɨctámiñ Cristo. Cada tu̱m tu̱m de aɨcht́am aŋwattámpa juuts aŋquejayt́a jém tánO̱mi Jesucristo. Ɨch anñip tu̱m pac. Jém Apolos imujpa. Pero Dios icmɨja̱p jém planta. D́a t́i jém iñippáppɨc jém pac ni d́at́im t́i jém imujpáppɨc, pero tanJa̱tuŋ Dios wɨa̱p icmɨja̱p jém planta. Jém ñippáppɨc y jém imujpáppɨc icuɨstɨc jext́im. Dios iyojpa cada tu̱mtu̱m según jém iyo̱xa̱ji. Aɨcht́am aŋcuyo̱xatámpa Dios. Mimicht́am mijex juuts jém Dios iñas iga Dios sɨ́p iyo̱xaca. Micht́am mijex juuts tu̱m tɨc jém Diospɨc sɨ́p iwat. 10 Dios tsa̱m ayo̱xpát iga wɨa̱iñ aŋwat jém yo̱xacuy. Ɨch atsɨ́y juuts tu̱m maestro albañil. Ɨch antsajpa jém base ju̱t́ pɨɨma̱p jém tɨc aŋtaana. Jesɨc tuŋgac yo̱xacɨɨwiñ icte̱ñpa jém tɨc jém baseyucmɨ. Ɨch ansunpa iga cada tu̱mtu̱m jém yo̱xacɨɨwiñ iwad́iñ cuenta iga wɨ̱pud́iñ jém iyo̱xacuy. 11 D́a i̱ wɨa̱p iwat tuŋgac base ju̱t́ pɨɨma̱p jém tɨc que jém watneta̱wɨ́ppɨgam. Jém base je jém Jesucristo mismo. 12 Tu̱m pɨ̱xiñ wɨa̱p iwat jém tɨc jém baseyucmɨ de jém oro y plata y jém wɨbɨc tsaayaj. Wɨa̱pt́im iwat jém tɨc de waycuy, de sóc y de jém po̱cyaj. 13 Pero núcpa jém ja̱ma cuando tanJa̱tuŋ Dios icɨɨpiŋpa jém tanyo̱xa̱ji. Icutɨtspa con juctɨ, jesɨc quejpa siiga taŋwɨ̱watne o d́a taŋwɨ̱watne. 14 Siiga tanyo̱xa̱ji iyaachɨ́ypa jém juctɨ, jesɨc tayojta̱p porque wɨ̱put jém tanyo̱xa̱ji. 15 Siiga jípsquetpa tu̱m pɨ̱xiñ iyo̱xa̱ji, togoypa it́u̱mpɨy jém iyo̱xa̱ji. Por uxaŋ jípsquetpat́im mex je, pero cɨɨputpa.
16 ¿Que micht́am d́a iñjo̱doŋtam iga mijext́am juuts tu̱m Dios ima̱stɨc? Jém Dios iA̱nama it́ íña̱namaŋjo̱m. 17 Siiga i̱ imɨswatpa jém Dios ima̱stɨc, jesɨc Dios ichiiba tu̱m mɨjpɨc castigo hasta iccaanaspa jém pɨ̱xiñ. Porque cuáyñeum jém Dios ima̱stɨc, d́a i̱ táŋca. Mimicht́am jém Dios mima̱stɨc.
18 Odoy namɨgóyayt́a̱jɨ iñyaac. Siiga tu̱m pɨ̱xiñ ijɨ̱spa iga tsa̱m jɨ̱xiɨ́y, jesɨc namɨgóyayt́a̱p iyaac. Más wɨ̱ iga tsɨ́ypa jém pɨ̱xiñ juuts tu̱m pɨ̱xiñ d́a t́i wɨa̱p, jesɨc Dios ichiiba jém wɨ̱tampɨc jɨ̱xi iga nu̱ma wɨa̱iñ icutɨɨyɨ́y it́u̱mpɨy cosa. 19 Dios nɨmpa iga d́a para t́i wɨ̱ jém pɨxiñt́am ijɨ̱xi jém it́wɨɨp yɨ́p naxyucmɨ. Nɨmpa así jém Dios iŋma̱t́i jém jayñeta̱wɨɨp: “Dios icoñwɨ́ypa jém sabioyaj, con jeet́im ijɨ̱xi iccutɨŋpa.” 20 Nɨmpat́im jém Dios iŋma̱t́i: “Dios ijo̱doŋ t́i ijɨ̱syajpa jém sabioyaj. Ijo̱doŋ iga d́a para t́i wɨ̱ jém ijɨ̱xi.” 21 Jeeyucmɨ mannɨ́máypa iga odoy jɨ̱sɨ íña̱namaŋjo̱m iga agui wɨbɨc mipɨ̱xiñ iga iñt́úŋɨ́ypa algun pastor. Jo̱dóŋa̱taamɨ iga it́u̱mpɨy cosa micht́am immɨɨchi. 22 Dios michiit́a jém Pablo, jém Apolos y jém Peto iga miyo̱xpátpa. Immɨɨchit́im it́u̱mpɨy jém Dios iwa̱t́i. Siiga mivivo o micaaneum, siiga sɨɨp o jo̱ymɨ, it́u̱mpɨy cosa micht́am immɨɨchit́am. 23 Y mimicht́am jém tánO̱mi Cristo mimɨɨchit́am. Y jém Cristo je jém tanJa̱tuŋ Dios imɨɨchi.