4
Jém apóstol iyo̱xacuy
Ansunpa iga jém pɨxiñt́am icutɨɨyɨyyajiñ iga ɨcht́am aŋcuyo̱xatámpa jém tánO̱mi Cristo. Acutsattamta̱ iga anaŋmattámiñ jém aŋma̱t́i de Dios jém aŋnécnewɨɨp id́ɨc. Cuando chiit́a̱ tu̱m pɨ̱xiñ algun cargo siempre ixunpa jém io̱mi iga iwɨ̱wad́iñ jém pɨ̱xiñ juuts ixunpa jém io̱mi. Ɨch d́a aŋwadáypa caso siiga micht́am o cualquier pɨ̱xiñ acɨɨpiŋpa siiga aŋwɨ̱watpa o d́a. Ni aɨch d́at́im anacɨɨpiŋta̱p anyaac. D́a anja̱mpa anjɨ̱xiaŋjo̱m iga ammalwatne, pero d́a anɨmpa iga d́a atáŋcaɨ́y. No más jém tánO̱mi Jesucristo wɨa̱p acɨɨpiŋ. Jeeyucmɨ mannɨ́máypa, odoy nɨ̱mɨ iga tu̱m pɨ̱xiñ táŋcaɨ́y hasta jém ja̱ma cuando miñgacpa jém tánO̱mi Cristo. Jesɨc iyɨcquejpa it́u̱mpɨy cosa jém aŋnécnewɨɨp piichcɨɨm. Aŋquejta̱p jém pɨxiñt́am ijɨ̱xi jém it́wɨɨp ia̱namaŋjo̱m. Jesɨc Dios icujíppa it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am jém iwatyajpáppɨc juuts ixunpa Dios.
Mantɨ̱wɨtam, mannɨ́máypa así iga manyo̱xpátpa. Atsɨ́ypa juuts tu̱m ejemplo con jém Apolos iga iñjo̱dóŋa̱támiñ jutsa̱p iŋwatta juuts nɨmpa jém Dios iŋma̱t́i jém jayñewɨɨp. Porque d́a wɨ̱ siiga tsa̱m iŋcujíptámpa tu̱m accuyujoypaap y tuŋgac accuyujoypaap iñjóyixt́ámpa. ¿I̱ miñɨ́máy iga más wɨbɨc mipɨ̱xiñ que jém tuŋgac? ¿Que d́a iñjɨ̱spa iga Dios michiiñe it́u̱mpɨy cosa jém iniit́wɨɨp? ¿Jesɨc t́iiga minicujípta̱p iñyaac juuts mich mismo iñjɨ̱spa iga impɨctsoŋne iñyaac t́it́am michiiñe Dios?
Mimicht́am iñjɨ̱stámpa iga tsa̱m miricotam iga iniit́t́a it́u̱mpɨy cosa jém iŋwɨ̱aŋja̱mpáppɨc. Iñjɨ̱spat́im iga mijext́im juuts tu̱m rey. Asíam iŋwattámpa cuando d́a ai̱t́a con mimicht́am. Agui nu̱ma wɨ̱ meega mirey, jesɨc taŋwagaaŋjacpa yɨ́p naxyucmɨ. Pero aɨcht́am, jém aapóstoltam, Dios atsacta tuuñiaŋcɨɨm juuts acaatooba. Aixyajpa jém sɨŋyucmɨpɨc pɨxiñt́am y jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ. 10 Ijɨ̱syajpa jém pɨxiñt́am iga agui acuɨ̱xit́am porque anaŋmattámpa jém Cristo iŋquímayooyi. Mimicht́am iñjɨ̱spa iga tsa̱m iŋwɨ̱cutɨɨyɨ́ypa jém Cristo iŋquímayooyi. Aɨcht́am atsɨ́yt́ámpa juuts d́a t́i awɨa̱p, pero mimicht́am iñjɨ̱stámpa iga agui miwɨa̱támpa. Aɨcht́am tsa̱m ajóyixt́amta̱p, pero micht́am tsa̱m miwɨ̱ixt́ámpa jém pɨxiñt́am, jém d́apɨc icupɨcyajpa Cristo. 11 Hasta sɨɨp aɨcht́am ayua̱támpa, anɨ́ctɨtstámpa, yajtooba jém anyoot́i, pɨ̱mi acótstamta̱p, d́a anai̱t́a antɨc. 12 Ayo̱xatámpat́im cɨɨmɨ hasta pɨ̱mi asopstámpa. Tsa̱m amalmalnɨ́mayt́amta̱p, pero d́a anácseedayt́ámpa, mas aŋwagáypa Dios iga iwɨ̱wadáyiñ jém amalnɨ́mayyajpáppɨc. Cuando pɨ̱mi amalwadayt́amta̱p, anyaachɨyt́ámpa. 13 Jém pɨxiñt́am iŋmatyajpa malopɨc cuento de aɨcht́am, pero choco̱ymɨ anaŋjɨyjactámpa. Nɨmyajpa iga d́a t́i acuwatcuy. Hasta sɨɨp atsɨ́yt́ámpa juuts tu̱m pu̱chi jém ipatsayyajpáppɨc jém pɨxiñt́am.
14 D́a manjáyáypa iga mantsaawattámpa, pero manjáyáypa juuts mamma̱nɨctam. Manchiit́ámpa jɨ̱xi porque tsa̱m mantoyt́ámpa. 15 Aunque iniit́t́a tsa̱m jáyaŋ jém maestroyaj, jém miŋquejaypáppɨc jém Cristo iŋquímayooyi, tanjo̱doŋ iga nada más t́u̱m jém iñja̱tuŋ. Michɨ́yt́ámpa juuts mamma̱nɨctam porque mamma̱nɨga̱ cuando oy manaŋmadayt́a jém Cristo iŋquímayooyi. 16 Jesɨc maŋcunucsáypa iga iŋwattámiñ juuts ɨch aŋwatpa.
17 Jeeyucmɨ maŋcutsadáypa jém Timoteo jém tsa̱mpɨc antoypa porque je tsɨ́y juuts tu̱m annuntama̱nɨc cuando icupɨc jém Cristo. Je micjɨ̱stámpa jutsa̱p aŋwat juuts ixunpa jém Cristo. Yɨ́pt́im aŋquímayooyi anaŋquejayñe icuwɨ̱t́i yɨ́p naxyucmɨ ju̱t́ Dios ipɨxiñt́am aŋtuuma̱yajpa. 18 Algunos de mimicht́am tsa̱m minicujípta̱p iñyaac. Iñjɨ̱stámpa iga d́a e̱ybɨc nɨcpa mánámta. 19 Pero d́a jáyñe nɨcpa mánámta siiga Dios ixunpa. Nɨcpa anámcoñwɨ́y jém pɨxiñt́am jém tsa̱mpɨc nacujípta̱p iyaac. Ánixt́ooba siiga nu̱ma wɨa̱p iwatyaj juuts nɨmyajpa cuando nacujípta̱p iyaac. 20 Tsa̱m wɨ̱quejpa ju̱t́ iŋjacpa Dios jém pɨxiñt́am porque jém wɨbɨc aŋquímayooyi d́a naps jɨ̱yi, pero iniit́t́im Dios ipɨ̱mi. 21 ¿Jesɨc t́i iŋwɨ̱aŋja̱mta? ¿Que iñxunpa iga miñpa manchiit́a castigo? ¿O iŋwɨ̱aŋja̱mta iga choco̱ymɨ manaŋmadáypa con jém wɨbɨc tóyooyi?