12
Nɨmpa Pablo iga iix tu̱m po̱ñ
D́a t́i acuwatcuy siiga anacujípta̱p anyaac. Pero sɨɨp ɨch anaŋmatpa t́it́am aŋquejáy jém tánO̱mi Jesucristo cuando awiñquejáy jém tánO̱mi juuts tu̱m po̱ñ. Ɨch ánixpɨcpa tu̱m pɨ̱xiñ jém icupɨcnewɨɨp jém Jesucristo. Sɨɨp nasneum catorce año nanɨcta̱ jém tucute̱npɨc sɨŋyucmɨ. D́a tanjo̱doŋ siiga nanɨcta̱ con jém imɨjta̱y o no más nanɨgayt́a̱ ia̱nama, solamente Dios ijo̱doŋ. Pero anjo̱doŋ iga nanɨcta̱ sɨŋyucmɨ jém pɨ̱xiñ. E̱ybɨct́im mannɨ́máypa iga d́a anjo̱doŋ siiga nanɨcta̱ con imɨjta̱y o no más ia̱nama nanɨgayt́a̱. Sólo Dios ijo̱doŋ. Nanɨcta̱ jém paraíso ju̱t́ it́ Dios. Jemɨgam aŋmatta̱p jém jɨ̱xi jém d́apɨc i̱ wɨa̱p icutɨɨyɨ́y. Dios d́a ijɨ́cpa iga tanaŋmatpa jexpɨc jɨ̱xi yɨ́p naxyucmɨ. Ɨch anɨmpa iga agui wɨ̱ iga nanɨcneta̱ sɨŋyucmɨ jém pɨ̱xiñ. Pero ɨch anyaac d́a t́i awɨa̱p. Solamente anacujípta̱p iga d́a awɨa̱p. Siiga ɨch anacujípta̱p anyaac d́a ajex juuts jém pɨ̱xiñ d́apɨc jɨ̱xiɨ́y. Porque siiga anacujípta̱p anyaac, wɨ̱ porque anaŋmatpa jém nu̱mapɨc cosa. Pero d́a aŋwatpa je̱mpɨc. Más wɨ̱ iga jém pɨxiñt́am aixyajpa iyaac t́i aŋwatpa y imatoŋyajpa t́i anaŋmatpa.
Jém sɨŋyucmɨpɨc cosa, jém aŋquejayñewɨɨp Dios, tsa̱m tampooñaŋja̱mpa. Jesɨc iga odoy anacujípta̱iñ iga oy anám jém wɨbɨc cosa sɨŋyucmɨ, Dios ijɨ́c iga jém Woccɨɨwiñ acutsadáy tu̱m to̱ya juuts tu̱m apit́ atseŋayñe ammɨjta̱y iga odoy anjɨ̱xiñ iga agui awɨa̱p iga aoy sɨŋyucmɨ. Tres veces aŋwágáy tánO̱mi iga accáyáyiñ jém to̱ya. Pero jém tánO̱mi anɨ́máy iga: “Siiga iniit́ jém antóyooyi d́a t́i más mit́ogóyáy. Siiga tu̱m pɨ̱xiñ d́a t́i wɨa̱p iwat iyaac, jesɨc más wɨ̱quejpa jém Dios ipɨ̱mi.” Jeeyucmɨ agui amaymay iga d́a t́i wɨa̱p aŋwat anyaac. Más wɨ̱quejpa iga jém tánO̱mi Cristo ipɨ̱mi ayo̱xpátne. 10 Jeeyucmɨ amaymay iga d́a t́i wɨa̱p aŋwat iga tsa̱m amalnɨ́mayt́a̱, iga tsa̱m ayaacha̱, iga ajóyixt́a̱, tsa̱m ayaachwatta̱ jém Cristo icuyucmɨ. Cuando d́a t́i wɨa̱p aŋwat anyaac, jesɨc Dios achi jém ipɨ̱mi iga más wɨa̱p aŋwat juuts je iwɨ̱aŋja̱m.
Tsa̱m ijɨ̱spa Pablo jém Dios ipɨxiñt́am jém aŋtuuma̱yajwɨɨp jém attebet Corinto
11 Ɨch ajex juuts tu̱m pɨ̱xiñ d́apɨc jɨ̱xiɨ́y cuando anacujípta̱p anyaac. Micht́am iniit́ la culpa, jeeyucmɨ aŋwat je̱mpɨc. Más wɨ̱ iga mimicht́am aŋcujíptámiñ aɨch. Ɨch quejpa iga d́a t́i wɨa̱p aŋwat, pero más awɨa̱p que jém tuŋgac apóstol, jém mɨgoypaap jém michpɨc sɨ́p iñt́úŋɨyt́a. 12 Tsa̱m wɨ̱ quejpa iga ɨch tu̱m nu̱mapɨc aapóstol jém Diospɨc acutsatne porque oy aŋwat mimicht́ámaŋjo̱m jém milagroyaj, jém cosa d́apɨc i̱ wɨa̱p iwat y jém seña jém d́apɨc queman tánix. Choco̱ymɨ manaŋquejáypa. 13 ¿Que iñjɨ̱spa iga ɨch d́a maŋwɨ̱wadáypa juuts aŋwɨ̱wadayñe jém tuŋgac grupo jém Dios ipɨxiñt́am? No más d́a t́i maŋwágayt́a. Awadaayɨ perdón iga d́a manjɨ́gáy iga anyo̱xpátta.
14 Sɨɨp anjɨ̱spa iga nɨcpa manjóyáy. Sɨɨp tres vecesam nɨcpa manjóyáy. Y d́a t́i maŋwágayt́ámpa. D́a nɨcpa amméts t́it́am iniit́t́a. Pero nɨcpa manyo̱xpátta. Jém ja̱tuŋpɨc iŋtuuma̱watpa jém tumiñ para jém ima̱nɨctam. Jém ma̱nɨcpɨc d́a iŋtuuma̱watpa jém tumiñ para jém ija̱tuŋ. 15 Ɨch aŋwatpa gasto it́u̱mpɨy jém anait́wɨɨp. Aŋwatpa gasto hasta anyaac anachiit́a̱p iga accaata̱p iga odoy togóyiñ jém íña̱nama. Micht́am tsa̱m pɨ̱mi mantoypa, pero micht́am d́a pɨ̱mi antoyt́ámpa juuts aɨch.
16 Micht́am iŋwɨ̱jo̱doŋ iga d́a t́i maŋwágáypa mimicht́am. Pero nɨmyajpa algunos jém pɨxiñt́am iga ɨch tsa̱m ajáyayaŋjɨ̱chɨch iga oy mammɨgóyáy. 17 ¿Que mammɨgóyáy cuando maŋcutsadáy algunos jém pɨxiñt́am? 18 Annɨ́máy jém Tito iga nɨguiñ miámcoñwɨ́y. ¿Que iñjɨ̱spa iga mimɨgóyáy jém Tito? Je iwatpat́im juuts aɨch. Tu̱mt́i jɨ̱xi inisɨɨba con aɨch.
19 Tal vez micht́am iñjɨ̱stámpa iga manjáyáypa yɨ́p to̱to iga ɨch anyaac anacupujta̱p. Pero d́a aŋwatpa je̱mpɨc. Sɨɨp, mantɨ̱wɨtam, mantoyt́ampáppɨc, anaŋmatpa así jém Dios iwiñjo̱m jém Cristo iñɨyi̱mɨ. Manjáyáypa así porque tsa̱m manyo̱xpáttooba. Jeeyucmɨ aŋwat t́it́am aŋwatne. 20 Ɨch acɨ̱ŋpa iga cuando nɨcpa mánám d́a mampátpa iga sɨ́p iŋwat juuts mannɨ́mayñe. Micht́am d́at́im ampátpa aɨch juuts mich iŋwɨ̱aŋja̱m porque siiga immalwatne tienes que maŋwogáypa. Ɨch aŋcɨ̱ŋpa iga micht́am tsa̱m míŋa̱támpa, tsa̱m micujóyɨ́yóypa, tsa̱m iniit́ jooya íña̱namaŋjo̱m, tsa̱m minitoyt́a̱p iñyaac, tsa̱m immayt́ámpa jém malopɨc cuentoyaj, tsa̱m micujɨ́yóypa, tsa̱m minicujípta̱p iñyaac, cada tu̱mtu̱m iŋwattámpa juuts iñxunpa iñyaac. 21 Ɨch aŋcɨ̱ŋpa iga cuando e̱ybɨc nɨcpa manjóyáy, jesɨc Dios atsaawatpa porque micht́am d́a iñchacpa iga immalwatpa. Tsa̱m pɨ̱mi awejpa porque wa̱t́i de micht́am tsa̱m iŋwatneta táŋca. Tsa̱m pecam d́a iñchactámpa iga immalwatpa. Algunos tsa̱m imalwat con jém yo̱mtam y d́at́im ichacne jém malopɨc vicio juuts iwatyajpa dende wiñɨgam.