13
Jém Pablo icjo̱doŋa̱p t́i miñpa y iŋquímpa jém iamigoyaj
Sɨɨp tres vecesam nɨcpa manjóyáy. Acɨɨpíŋóypa choco̱ymɨ. Cuando quejajwadayt́a̱p jém pɨxiñt́am iga imalwatne ixunpa wɨste̱n o tucute̱n testigo. Annɨ́máy jém pɨxiñt́am iga chiit́a̱p jém castigo jém imalwatnewɨɨp pecam. Y sɨɨp e̱ybɨct́im annɨ́máypa iga ipɨctsoŋyajpa jém castigo juuts mannɨ́mayñe cuando oy manjóyáy wɨscɨy. Micht́am tsa̱m aŋcutɨ́tstamtooba iga quejiñ siiga nu̱ma Cristo acutsatne. Jém tánO̱mi Cristo d́a jex juuts tu̱m pɨ̱xiñ jém d́apɨc wɨa̱p. Tsa̱m iniit́ ipɨ̱mi iga micɨɨpiŋpa mimicht́am. Nu̱ma jém Cristo cunúnta̱ cunusyucmɨ juuts tu̱m pɨ̱xiñ d́apɨc wɨa̱p. Pero sɨɨp it́ vivo jém Cristo porque iniit́ jém Dios ipɨ̱mi. Je̱mpɨct́im sɨɨp aɨcht́am d́a t́i awɨa̱p. Siiga aŋwaganait́ jém tánO̱mi, jesɨc anait́t́a jém Dios ipɨ̱mi iga wɨa̱iñ maŋcuyo̱xata mimicht́am.
Nacɨɨpiŋta̱jɨ iñyaac siiga nu̱ma d́a iñchacpa iga iŋcupɨcpa Cristo. ¿Que d́a iñjo̱doŋtam iga jém Cristo it́ íña̱namaŋjo̱m siiga d́a mimɨgóypa iga iŋcupɨcpa Cristo? Ɨch manacjo̱dóŋa̱p iga d́a mammɨgóyayñe iga nu̱ma aŋcupɨcpa jém Cristo. Ɨch anaŋwejpáttámpa Dios iga odoy immalwattámiñ. Ɨch ansunpa iga wɨ̱pud́iñ jém iñyo̱xacuy iga iŋwattámiñ juuts ixunpa Dios. Siiga mich iŋwɨ̱watpa, jesɨc ɨch amaymay. D́a manaŋquejáypa jém ampɨ̱mi. D́a wɨa̱p anɨc en contra de jém nu̱mapɨc aŋquímayooyi. Siiga iŋwɨ̱watneum, d́a maŋwogáypa. Tienes que aŋwattámpa juuts nɨmpa jém aŋquímayooyi. Ɨch agui amaymay siiga micht́am iŋwɨ̱watneum, jesɨc d́a manaŋquejáypa ampɨ̱mi iga manchiiba castigo. Seguido anaŋwejpáttámpa Dios iga capxiñ iŋcutɨɨyɨ́y jém Dios iŋma̱t́i. 10 Manjáyáypa yɨ́p to̱to antes que nɨcpa mánám. Jesɨc cuando anɨcpa, d́a pɨ̱mi maŋwogáypa porque ɨch juuts tu̱m aŋjagooyi. Jém tánO̱mi accám juuts tu̱m aŋjagooyi iga manyo̱xpáttámiñ iga más wɨa̱p iŋwatta juuts ixunpa Dios. D́a accám juuts aŋjagooyi iga manactogoyt́ámiñ.
11 Sɨɨp mantɨ̱wɨtam, maŋcutsadáypa wa̱t́idios. Wattaamɨ juuts ixunpa Dios iga wɨ̱tsɨ́yiñ jém imvida. Matoŋtaamɨ t́i mannɨ́máy. Nait́t́aamɨ tu̱mt́i jɨ̱xi. Odoy áŋa̱taamɨ. Jém tanJa̱tuŋ Dios, jém tsa̱mpɨc tatoypa, it́ con mimicht́am. Je miyo̱xpátpa iga odoy míŋa̱támiñ. 12 Nadioschit́amta̱jɨ con jém iñt́ɨ̱wɨtam con tu̱m aŋna̱catsuuchi. 13 It́u̱mpɨy jém Dios ipɨxiñt́am, jém it́wɨɨp yɨɨm, micutsadáypa wa̱t́idios.
14 TánO̱mi Jesucristo miyo̱xpáttámiñ, jém tanJa̱tuŋ Dios mit́oyt́ámiñ y jém Dios iA̱nama miwaganait́t́ámiñ. Jemum cuyaj.