3
Aŋmadayt́a̱ jém pɨxiñt́am de jém jo̱mipɨc pacto
Cuando mannɨ́mayt́ámpa je̱mpɨc, ¿que iñjɨ̱stámpa iga anyaac anacujípta̱p? ¿Que iñxunpa iga maŋcɨɨjuŋcodáypa tu̱m to̱to iga ánixpɨctámiñ, iga d́a amalotam? ¿Que iñxunpa iga maŋwágáypa tu̱m to̱to iga ánixpɨctámiñ juuts iwatyajpa algunos? Mimicht́am mismo mit́o̱to iga quejpa iga aŋwɨ̱watne. Jém jaycámnewɨɨp ána̱namaŋjo̱m jém tansuntampáppɨc. Jesɨc it́u̱mpɨy iixpɨcpa y wɨa̱p imay. Mimicht́am mit́o̱to jém ijayñewɨɨp jém Jesucristo iyaac y acɨɨjuŋcodayt́a̱ aɨcht́am iga ananɨcpa jém tuŋgac pɨxiñt́ámaŋjo̱m. Mijex juuts mit́o̱to, pero d́a mijayñe con tinta, mijayñe con jém Dios iA̱nama jém vivopɨc. Yɨ́p to̱to d́apɨc i̱ ijaycámne jém tsaatablayucmɨ, pero jaycámneta̱ jém pɨ̱xiñ ia̱namayucmɨ.
Anɨmpa así porque aŋcupɨcpa iga Dios wɨa̱p iwat it́u̱mpɨy cosa porque ánixpɨcne jém tánO̱mi Jesucristo. Aɨcht́am anyaac d́a t́i wɨa̱p aŋwatta, pero it́u̱mpɨy jém wɨa̱paap aŋwat, aŋwatpa porque Dios ayo̱xpátne. Dios ayo̱xpátne iga anaŋmadáypa jém pɨxiñt́am jém jo̱mipɨc trato. Yɨ́p jo̱mipɨc trato d́a nɨmpa iga taŋcupɨcpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi, jém jayñewɨɨp, pero nɨmpa iga tampɨctsoŋpa jém jo̱mipɨc vida, jém tachiiñewɨɨp jém Dios iA̱nama. Porque jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi, jém jaychacnewɨɨp, taccaaba, pero jém Dios iA̱nama tachiiba vida.
Jém Moisés iŋquímayooyi jaycámneta̱ jém tsaatablayucmɨ. Tsa̱m pɨ̱mi tsocpa jém Moisés iwiñpac cuando inimiñ jém aŋquímayooyi. Hasta jém Israelpɨc pɨxiñt́am d́a wɨa̱p iámyaj. Tsa̱m pɨ̱mi tsocpa, pero jeet́i rato píchpa ixɨ. Pero siiga tsa̱m pɨ̱mi tsocpa jém Moisés iwiñpac cuando inimiñ jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi, jém taccaapáppɨc, jesɨc más pɨ̱mi wɨ̱ jém wɨbɨc juctɨaŋtso̱ca ju̱t́ núc jém aŋma̱t́i jém inimiññewɨɨp jém Dios iA̱nama. Tsa̱m pɨ̱mi tsocpa jém aŋquímayooyi, jém taccaapáppɨc, pero más pɨ̱mi wɨ̱tsocpa jém wɨbɨc aŋma̱t́i, jém nɨmpáppɨc iga Dios tapɨctsoŋpa. 10 Porque sɨɨp jém pecapɨc aŋquímayooyi, jém tsa̱mpɨc tsocpa id́ɨc, d́am para t́i wɨ̱ porque ni uxaŋ d́a ictsɨ́ypa juuts yɨ́p jo̱mipɨc aŋquímayooyi. Je más pɨ̱mi wɨ̱tsocpa. 11 Porque siiga tsa̱m wɨ̱quejpa iga miñ Dioscɨɨm jém aŋquímayooyi, jém d́apɨc jáypa, tienes que más wɨ̱quejpa iga miñ Dioscɨɨm jém tuŋgac aŋquímayooyi, jém jáypáppɨc para siempre.
12 Como aɨcht́am aŋwɨ̱jo̱doŋ iga más wɨ̱ yɨ́p aŋquímayooyi, jeeyucmɨ annuumaŋmattámpa, d́a t́i aŋcɨ̱ŋpa. 13 D́a taŋwatpa juuts jém Moisés. Je icujɨ̱mpa iwiñpac con tu̱m yɨc puctu̱cu iga jém Israelpɨc pɨxiñt́am odoy iixayyajiñ iga píchpa ixɨ jém iámooyi, jém aguipɨc tsocpa. 14 Pero jeeyaj d́a icutɨɨyɨyyajpa. Hasta sɨɨp cuando imayyajpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi, jém pɨxiñt́am juuts icujɨ̱mneyaj iwiñpac con jém yɨc puctu̱cu y d́a wɨa̱p iguixixóy. D́a i̱ iccáyayñe jém puctu̱cu porque d́a i̱ wɨa̱p iccáyáy hasta que icupɨcyajpa jém Jesucristo. 15 Hasta sɨɨp cuando imayyajpa jém Dios iŋma̱t́i, jém ijayñewɨɨp jém Moisés, jém pɨxiñt́am juuts aŋjɨ̱mne ijɨ̱xi con jém yɨc puctu̱cu. Jeeyucmɨ d́a wɨa̱p icutɨɨyɨyyaj jém Dios iŋma̱t́i. 16 Pero cuando tu̱m pɨ̱xiñ icupɨcpa jém tánO̱mi Cristo, jesɨc accáyayt́a̱p jém yɨc puctu̱cu. 17 Jém tánO̱mi je jém Dios iA̱nama. Ju̱t́ it́ jém tánO̱mi iA̱nama, cutsɨgayñeta̱wum jém pɨxiñt́am iga odoy más icupɨcyajiñ jém Moisés iŋquímayooyi. 18 Jeeyucmɨ taɨcht́am como taccáyayñeta̱wum jém yɨc puctu̱cu taŋwiñpacyucmɨ, tajext́am juuts tu̱m tescat. Quejpa jém taŋwiñpacyucmɨ jém tánO̱mi icho̱ca. Cada ja̱ma más y más tacucacpa iga más y más tatsɨ́ypa juuts jém tánO̱mi Cristo. Más pɨ̱mi tawɨ̱tsocpa hasta más quejpa jém Cristo. Iwatpa je̱mpɨc jém tánO̱mi iA̱nama.