4
Jesɨc jém tanJa̱tuŋ Dios ayaachaŋja̱mta y ayo̱xpáttámpa iga wɨa̱iñ aŋwatta jém Dios iyo̱xacuy, jeeyucmɨ d́a antsacta. Sɨɨp ɨch antsacneum jém mɨgooyi, jém aŋnécnewɨɨp, jém tatsaawatpáppɨc. D́a asɨɨtámpa juuts jém pɨxiñt́am jém tsa̱mpɨc jáyayaŋjɨ̱chɨch. D́a aŋcucagáy jém Dios iŋma̱t́i. Anaŋmattámpa jém nu̱mapɨc aŋquímayooyi. Jesɨc it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am ijo̱doŋ ia̱namaŋjo̱m iga d́a ammɨgóyáypa. Ijo̱doŋt́im jém tanJa̱tuŋ Dios. D́a aŋnécne yɨ́p wɨbɨc aŋma̱t́i. Solamente aŋnécne para jém pɨxiñt́am jém togoyyajpáppɨc. Como jeeyaj d́a icupɨcyajpa yɨ́p wɨbɨc aŋma̱t́i, jém Woccɨɨwiñ, jém yɨ́ppɨc naxyucmɨpɨc dios, icácht́iwatne jém pɨxiñt́am, jém d́apɨc icupɨcyajpa Cristo, iga odoy icutɨɨyɨ́yiñ y odoy wɨa̱iñ iixyaj jém wɨbɨc juctɨ aŋtso̱ca, jém wɨbɨc aŋma̱t́i, jém tachiiñewɨɨp jém tánO̱mi Cristo; je jém Dios icuwiñ. Cuando anaŋmattámpa, d́a anaŋmattámpa aɨcht́ampɨc anaŋma̱t́i. Anaŋmattámpa iga jém Jesucristo je tánO̱mi. Aɨcht́am nada más amozotam iga maŋcuyo̱xatámpa porque tsa̱m tatoypa jém Jesucristo. Porque jeet́im Dios iwat jém juctɨ iga yɨcquejóypa jém piichcɨɨm cuando mu iwat yɨ́p nas. Jeet́im Dios tayɨcquejpa tána̱namaŋjo̱m iga wɨa̱iñ tánix jém wɨbɨc Dios jém Jesucristo iwiñpacyucmɨ.
Wɨ̱ iga tanait́pa fe iganam tait́t́ámpa yɨ́p naxyucmɨ
Pero taɨcht́am tanait́ yɨ́p wɨbɨc juctɨ aŋtso̱ca jém nassuuŋjo̱m. Yɨ́p nɨmtooba jém tammɨjta̱y. Jesɨc quejpa iga Dios tachiiba yɨ́p tsa̱m mɨjpɨc pɨ̱mi, d́a je taɨcht́am tampɨ̱mi. Aɨcht́am ayaachwattamta̱p ju̱t́quej, pero siempre tacupujta̱p. D́a anjo̱doŋtam t́i wɨa̱p aŋwatta porque tsa̱m it́ jém enemigo. Pero d́a nunca anjɨ̱spa iga acoñwɨ́ypa. Tsa̱m amalwadayt́amta̱, pero Dios d́a atsacta aŋcut́um. Accutɨŋtamta̱ naxyucmɨ, pero d́a i̱ wɨa̱p mu accaata̱. 10 Ju̱t́quej anɨcpa, accaata̱tooba juuts accaata̱ jém Cristo. Pero ju̱t́quej anɨcpa, quejpa iga vivo jém Cristo porque tsa̱m acupujpa. 11 Ɨch anjo̱doŋ iga accaata̱tooba it́u̱mpɨy ja̱ma jém Jesucristo icuyucmɨ. Je̱mpam quejpa iga anait́t́a jém Cristo ivida jém ammɨjta̱yyucmɨ, jém caapáppɨc. 12 Tsa̱m ayaachwattamta̱p yɨ́p naxyucmɨ. Accaatamtooba aɨcht́am, pero mimicht́am impɨctsoŋtámpa jém vida jém tachiinewɨɨp jém Jesucristo.
13 Nɨmpa jém Dios iŋma̱t́i jém jayñewɨɨp: “Ɨch aŋcupɨcpa iga Dios wɨa̱p tayo̱xpát.” Jesanet́im aɨcht́am aŋcupɨcpat́im juuts jém pɨ̱xiñ jém ijayñewɨɨp jém Salmo iga Dios wɨa̱p tayo̱xpát, jeeyucmɨ wɨa̱p anaŋmat jém wɨbɨc aŋma̱t́i. 14 Ɨch anjo̱doŋ iga Dios, jém icpɨsnewɨɨp jém tánO̱mi Jesucristo de ju̱t́ it́ jém caaneyajwɨɨp, tacpɨspat́im taɨcht́am y tananɨctamta̱p tantu̱mpɨyt́am jém Dios iwiñjo̱m. 15 Annascata jém yaacha̱ji mimicht́am iŋcuyucmɨ iga miwɨ̱wadáypa Dios. Porque cuando wɨ̱wadayyajta̱, tsa̱m jáyaŋ pɨxiñt́am ichiiyajpa gracia Dios, icujípyajpa.
16 Jeeyucmɨ ɨch d́a nunca antsactamtooba jém Dios iŋma̱t́i. Tsa̱m ayaachwatta̱p. Yajtooba jém ammɨjta̱y, pero cada ja̱ma jooma̱se̱tpa jém ána̱nama. 17 Yɨ́p yaacha̱ji jicscɨy naspa, d́a jáypa cuyajpa, pero jém taŋcoñwɨyooyi sɨŋyucmɨ tsa̱m pɨ̱mi wɨ̱, d́a nunca cuyajpa. Jeeyucmɨ tanja̱mpa iga yɨ́p naxyucmɨpɨc yaacha̱ji d́a más pɨ̱mi y d́a más jáypa. 18 D́a taŋwadáypa caso jém cosa jém tánixpáppɨc, pero taŋwadáypa caso jém d́apɨc tánixpa porque jém tánixpáppɨc cuyajpa. Jém d́apɨc tánixpa, je d́a nunca cuyajpa.