10
Jém Moisés iŋquímayooyi juuts tu̱m cumuŋcɨ de jém wɨbɨc cosa jém miñpáppɨc. D́a nunta nu̱ma jém cosa jém miñpáppɨc ocmɨ, jém aŋquímayooyi no más tu̱m cuwiñ. Jém Moisés iŋquímayooyi d́a wɨa̱p iwɨ̱tsagáy jém pɨxiñt́am it́áŋca jém icunúcneyajwɨɨp Dios con jém sacrificio jém iwatyajpáppɨc cada a̱mt́ɨy. Meega jém aŋquímayooyi wɨa̱p icɨacput jém pɨxiñt́am, jesɨc d́a e̱ybɨc iwatyajpa jém sacrificio porque una vez wɨ̱tsacneta̱wum it́áŋca jém iwatneyajwɨɨp jém sacrificio, d́a más ija̱mpa iga táŋcaɨ́y. Pero cuando iwatyajpa jém sacrificio cada a̱mt́ɨy, ijɨ̱syajpa iga táŋcaɨ́y. Porque jém toro iñɨɨpiñ y jém chivo iñɨɨpiñ d́a nunca wɨa̱p iccáyáy jém pɨxiñt́am it́áŋca.
Jeeyucmɨ cuando miñ yɨ́p naxyucmɨ jém Cristo, iñɨ́máy tanJa̱tuŋ Dios:
Mich d́a iŋwɨ̱aŋja̱m jém sacrificio ni ofrenda.
Pero anchi jém ammɨjta̱y iga accaata̱p.
D́at́im iŋwɨ̱aŋja̱m iga nooquetta̱p jém ani̱mat jém altaryucmɨ ni jém sacrificio iga accáyayt́a̱iñ jém pɨxiñt́am it́áŋca.
Jesɨc ocmɨ anɨm:
“Yɨɨm ait́ iga aŋwatpa juuts mich iŋwɨ̱aŋja̱m, manJa̱tuŋ Dios, juuts jayñeta̱ jém librojo̱m de aɨch.”
Wiñt́i nɨm jém Cristo iga: “Mich d́a iŋwɨ̱aŋja̱m jém sacrificio, ni ofrenda, ni jém ani̱mat nooquetta̱paap jém altaryucmɨ, ni jém sacrificio iga accáyayt́a̱iñ jém pɨxiñt́am it́áŋca.” Mex jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi ipɨɨmɨ́ypa jém pɨxiñt́am iga iwatyajiñ. Ocmɨ nɨmt́im jém Cristo: “Ɨch amiñ yɨɨm iga aŋwatpa juuts mich iŋwɨ̱aŋja̱m, manJa̱tuŋ Dios.” Yɨ́p nɨmtooba iga Dios iccáypa jém wiñt́ipɨc, iccámpa jém ocmɨpɨc. 10 Cristo ijɨ́c iga accaata̱ tu̱ŋcɨy para it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am. Jeeyucmɨ Dios tacujicháyáy tána̱nama.
11 It́u̱mpɨy jém Israelpɨc pa̱nijyaj iwatyajpa cada ja̱ma jém ma̱stɨcjo̱mpɨc yo̱xacuy. Seguido iwatyajpa jeet́im sacrificio, mex d́a nunca wɨa̱p iccáyáy jém pɨxiñt́am it́áŋca. 12 Pero jém Jesucristo tu̱ŋcɨy ijɨ́c iga accaata̱ iga iyojáy jém pɨxiñt́am it́áŋca para siempre. Jesɨc ocmɨ nɨc co̱ñi jém Dios iŋwɨ̱mɨ. 13 Jemum sɨ́p iŋjóc hasta que Dios icoñwɨ́ypa jém ienemigoyaj. 14 Tu̱ŋcɨy chióy imɨjta̱y juuts ofrenda iga accaata̱ jém cunusyucmɨ iga iwɨ̱tsagáy jém pɨxiñt́am it́áŋca iga iccuáyáy ia̱nama para siempre. 15 Jém Dios iA̱nama taŋmadáyt́im je̱mpɨc porque nɨmpa:
16 Ocmɨ ɨch aŋwatpa tuŋgac trato con jeeyaj cuando núcpa jém tiempo.
Nɨmpa Dios:
Anaccámpa jém anaŋquímayooyi jém pɨxiñt́am ia̱namaŋjo̱m.
Anjaycunúcpa ijɨ̱xiaŋjo̱m.
17 Nɨmt́im Dios:
D́a nunca anjɨ̱sáypa jém pɨxiñt́am it́áŋca, d́a nunca anjɨ̱spa iga agui imalwatne.
18 Cuando tawadayñeta̱wum perdón jém tantáŋca, d́a e̱ybɨc ixunpa Dios iga taŋwatpa sacrificio iga tanyojpa jém tantáŋca.
Wɨ̱ iga taŋcunúctámiñ Dios
19 Jeeyucmɨ mantɨ̱wɨtam, sɨɨp d́a tacɨ̱ŋpa. Wɨa̱p tantɨgɨy jém Lugar Cuáyñewɨɨp, ju̱t́ it́ Dios, porque jém Jesucristo it́egáy iñɨɨpiñ para taɨcht́am. 20 Sɨɨp tanait́ jém jo̱mipɨc tuŋ, jém vivopɨc, ju̱t́ wɨa̱p tantɨgɨy ju̱t́ it́ Dios. Porque Cristo íŋáy jém puctuctaañi iga wɨa̱iñ tannas jém iwe̱ñt́aŋ. Jém puctuctaañi nɨmtooba jém Cristo imɨjta̱y cuando accaata̱. 21 Tanait́ tu̱m mɨjpɨc tampa̱nij, jém co̱bacpɨc, iŋjacpa jém Dios it́ɨcmɨ icutero. 22 Jeeyucmɨ wɨa̱p taŋcunúcta Dios con tu̱m wɨbɨc tána̱nama, tannuntawɨ̱cupɨcpa Dios. Tacujicháyayñeta̱wum tána̱nama iga d́a más tanjɨ̱spa jém tantáŋca. Tacutseayñeta̱wum jém tammɨjta̱y con jém wɨbɨc nɨ. 23 Seguido tanaŋjóctámpa iga Dios tacɨacputtámpa. D́a tantsactámpa iga taŋcupɨctámpa porque Dios iccupacpa juuts tajɨycámayñe. 24 Wɨ̱ iga tammétstámiñ jutsa̱p tanayo̱xpáttamta̱ con jém tantɨ̱wɨtam iga tanatoyt́amta̱iñ, iga tawɨ̱wadayt́ámiñ i̱ quej. 25 D́a tantsactámpa iga taŋtuuma̱támpa con jém tantɨ̱wɨtam juuts iwatyajpa algunos jém d́apɨc aŋtuuma̱yajpa. Wɨ̱ iga tanaŋquímtamta̱p iga taŋwattámiñ juuts ixunpa Dios y más sɨɨp porque quejpa iga d́am jáyñe miñpa jém tánO̱mi.
26 Siiga iŋwɨ̱aŋja̱m iga seguido iŋwatpa táŋca cuando iŋwɨ̱jo̱doŋ jém nu̱mapɨc aŋquímayooyi, d́am i̱ tuŋgac sacrificio iga miyojáypa iñt́áŋca. 27 Tsɨ́y no más jém mɨjpɨc castigo jém tsa̱mpɨc iyaachwatpa ienemigoyaj juuts ijɨycunúcne Dios, yajpa iccucaáy jém juctjo̱m jém aguipɨc yótpa. 28 Wiñɨgam siiga tu̱m pɨ̱xiñ d́a iwatpa juuts nɨmpa jém Moisés iŋquímayooyi, siiga it́ wɨste̱n o tucute̱n testigo iwiñpacchiiba, jesɨc jém pɨ̱xiñ accaata̱p, d́a i̱ iyaachaŋja̱mpa. 29 Jɨ̱staamɨ iga tsa̱m mɨjpɨc castigo ichiiba Dios tu̱m pɨ̱xiñ siiga nɨmpa iga d́a t́i cuwatcuy jém Dios iMa̱nɨc, y siiga tsa̱m ijóyixpa jém Cristo iñɨɨpiñ de jém jo̱mipɨc trato, jém iccuáyñewɨɨp jém pɨ̱xiñ ia̱nama. Chiit́a̱pt́im mɨjpɨc castigo siiga i̱ imalnɨ́máypa jém Dios iA̱nama jém taŋquejaypáppɨc iga tsa̱m tayaachaŋja̱mpa Dios. 30 Tánixpɨcpa jém nɨmnewɨɨp: “Ɨch anait́ derecho iga antségáypa jém malopɨc pɨxiñt́am it́áŋca, ɨch anacyojpa iga imalwatyaj.” Nɨmt́im: “Dios icɨɨpiŋpa jém ipɨxiñt́am.” 31 Cɨ̱ŋɨ iga micutɨŋpa jém vivopɨc Dios icɨɨjo̱m.
32 Pero jɨ̱staamɨ jém ja̱ma jém nasnewɨɨp cuando mimicht́am yaguiñ impɨctsoŋta jém juctɨaŋtso̱ca. Tsa̱m micutɨ́tstamta̱. Iñyaachɨyt́a cuando iññascata jém mɨjpɨc yaacha̱ji. 33 Algunos de mimicht́am tsa̱m mimalnɨ́mayt́amta̱ y mimalwadayt́amta̱ jém pɨxiñt́ámaŋjo̱m. Miwagayaacha̱t́im con jém íñamigoyaj cuando iñascayaj je̱mpɨc. 34 Mimicht́am, tsa̱m iñyaachaŋja̱mta jém pajneyajta̱wɨɨp. D́a miŋyácneta cuando miccáyayt́a̱ jém iñt́ɨc o it́u̱mpɨy jém iniit́wɨɨp, nu̱ma agui mimaymayt́am. Porque iñjo̱doŋtam iga iniit́t́a jém tsa̱m wɨ̱tampɨc cosa sɨŋyucmɨ jém d́apɨc nunca cuyajpa. 35 Mimicht́am tsa̱m iñjɨ̱spa iga Dios wɨa̱p miyo̱xpát, jesɨc odoy tsa̱cɨ iga iñjɨ̱spa je̱mpɨc porque siiga seguido iñjɨ̱spa je̱mpɨc, impɨctsoŋpa tu̱m wɨbɨc coñwɨyooyi. 36 Yaachɨyt́aamɨ iga iŋwattámpa juuts ixunpa Dios iga impɨctsoŋtámpa t́it́am tajɨycámayñe. 37 Nɨmpa jém Dios iŋma̱t́i:
D́a jáyñe miñpa jém miñpáppɨc.
D́a táŋcaa̱p.
38 Jém aŋwɨ̱tsagayñewɨɨp it́áŋca iniit́ jém vida porque acupɨcne, nɨmpa Dios.
Pero el que ichacpa iga acupɨcpa, aɨch d́a aŋwɨ̱aŋja̱m.
39 Pero taɨcht́am d́a tajex juuts jém se̱tpáppɨc it́uuñiaŋcɨɨm, jém nɨcpáppɨc ju̱t́ ipɨctsoŋpa jém castigo. Taɨcht́am seguido taŋcupɨcpa Dios iga d́a togoypa jém tána̱nama.