9
Jém naxyucmɨpɨc ma̱stɨc y jém sɨŋyucmɨpɨc ma̱stɨc
Jém wiñt́ipɨc trato iniit́ jém aŋquímayooyi jutsa̱p tanjɨ̱s Dios jém lugar ju̱t́ it́ jém Dios ipɨ̱mi yɨ́p naxyucmɨ. Watta̱ jém puctucma̱stɨc con wɨste̱n cuarto. Jém wiñt́ipɨc cuarto iñɨ̱yi jém lugar ju̱t́ it́ jém Dios ipɨ̱mi. Je̱m it́ jém nooquejcuy tuncuy, jém mesa y jém caxt́ána̱ñi jém Diospɨc imɨɨchi. Iwe̱ñt́aŋ de jém tuŋgac puctuctaañi it́ jém tuŋgac cuarto iñɨ̱yi jém lugar ju̱t́ núcpa Dios. Je̱m it́ tu̱m altar de oro ju̱t́ noota̱p jém po̱ma. It́t́im jém baúl ju̱t́ tsacta̱ jém wiñt́ipɨc trato. Cutsɨtneta̱ icumɨj jém baúl con oro. Jém baúljo̱m it́ tu̱m xa̱nu de oro ju̱t́ cotta̱ jém wíccuy, jém maná. Jém baúljo̱m it́t́im jém Aarón iwaycuy jém aŋnayñewɨɨp y jém tsaatabla ju̱t́ jayñeta̱ jém diez aŋquímayooyi jém wiñt́ipɨc trato. Jém baúlyucmɨ it́ wɨste̱n jém sajɨywɨɨp, jém querubines. Taŋquejáypa iga jemum it́ Dios. Jemum núcpa jém Dios icho̱ca. It́ɨ̱mne ixaj, icujɨ̱mne jém lugar ju̱t́ tsacta̱p jém sacrificio ju̱t́ yojayt́a̱p jém pɨxiñt́am it́áŋca. Pero sɨɨp d́a i̱ tiempo iga maŋwɨ̱aŋmadáypa it́u̱mpɨy yɨ́pyaj cosa.
Jesɨc cuando wɨ̱tsacne it́u̱mpɨy cosa así, seguido tɨgɨyyajpa jém pa̱nijyaj jém wiñt́ipɨc cuarto iga iwatyajpa juuts nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi. Pero jém tuŋgac cuarto, no más jém co̱bacpɨc pa̱nij wɨa̱p it́ɨgɨy. Cada a̱mt́ɨy tɨgɨypa tu̱ŋcɨy. D́a wɨa̱p it́ɨgɨy sin nɨɨpiñ iga iyojpa jém it́áŋca, ocmɨ iyojáypat́im jém pɨxiñt́am it́áŋca. Je̱mpɨgam taŋquejáy jém Dios iA̱nama, iganam it́ jém wiñt́ipɨc puctucma̱stɨc, d́anam quej jém tuŋ hasta ju̱t́ it́ jém tanJa̱tuŋ Dios, jém lugar cuáyñewɨɨp. It́u̱mpɨy yɨ́pyaj cosa tsɨ́y juuts tu̱m ejemplo para sɨɨp. Jém ofrenda y jém sacrificio jém chiiñeta̱wɨɨp Dios d́a iñuntawɨ̱tsagáy jém pɨxiñt́am it́áŋca jém iwatnewɨɨp jém sacrificio iga cuáypa ia̱nama. 10 Jém sacrificio y jém ofrenda je nada más asunto de wíccuy y nɨ́ccuy y jutsa̱p icheeyaj imɨjta̱y según jém wiñɨcpɨc costumbre hasta que Dios icjooma̱se̱tpa it́u̱mpɨy cosa.
11 Pero sɨɨp miññeum jém Cristo, jém co̱bacpɨc pa̱nij. Imɨɨchi it́u̱mpɨy jém más wɨbɨc cosa, jém miñpáppɨc. Yɨ́p ma̱stɨc ju̱t́ yo̱xa̱p jém Cristo más wɨ̱t́i y más wɨbɨc. D́a je jém pɨ̱xiñ iwa̱t́i, d́a je yɨ́p naxyucmɨpɨc. 12 Tɨgɨy tu̱ŋcɨy ju̱t́ it́ Dios para siempre. D́a ininɨc jém chivo iñɨɨpiñ ni jém becerro iñɨɨpiñ, pero iyaac ininɨc jém iñɨɨpiñ iga iyojáy jém pɨxiñt́am it́áŋca iga ipɨctsoŋyajiñ jém vida jém d́apɨc cuyajpa. 13 Jém becerro iñɨɨpiñ y jém chivo iñɨɨpiñ cuxicsta̱p jém pɨxiñt́am iga cuáyiñ jém imɨjta̱y. Jém becerra icuyjam, jém nooneta̱wɨɨp jém altaryucmɨ, cuyɨnta̱p jém pɨxiñt́am iga cuáyiñ jém imɨjta̱y. Jém nɨɨpiñ y jém cuyjam iyo̱xpátpa jém pɨxiñt́am iga cuáyiñ jém imɨjta̱y según jém costumbre. 14 Pero más wɨ̱ jém Cristo iñɨɨpiñ. Porque jém Dios iA̱nama, jém d́apɨc cuyajpa, iyo̱xpát jém Cristo cuando iyaac nachiit́a̱ juuts sacrificio sin táŋca. Jém iñɨɨpiñ tacujicháyáypa tána̱nama iga d́a más tanjɨ̱spa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi, jém d́apɨc tayo̱xpátpa. Sɨɨp wɨa̱p taŋcuyo̱xa̱ jém vivopɨc Dios.
15 Jeeyucmɨ jém Cristo wɨa̱p tacupuj con jém jo̱mipɨc trato. Ichiiba jém vida jém d́apɨc cuyajpa it́u̱mpɨy jém icupiŋneyajwɨɨp Dios juuts ijɨycámayñe. Wɨa̱p iwat je̱mpɨc porque accaata̱ iga iyojáy it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am it́áŋca, jém d́apɨc wɨa̱p iwɨ̱tsac jém wiñt́ipɨc trato. 16 Siiga tu̱m pɨ̱xiñ iwatpa trato con ima̱nɨc iga ichiiba it́u̱mpɨy jém jeepɨc imɨɨchi cuando caaba, jesɨc tienes que ixt́a̱p iga caaneum. Ocmɨ jém ima̱nɨc wɨa̱p ipɨctsoŋ t́it́am ijɨycámayñe. 17 Tu̱m trato d́a inii̱ ipɨ̱mi siiga d́anam caane jém iwatnewɨɨp jém trato. Pero cuando caaneum jém pɨ̱xiñ, jesɨc iniit́um ipɨ̱mi jém trato. 18 Jeeyucmɨ accaayajta̱ jém ani̱matyaj iga con iñɨɨpiñ iniid́iñ ipɨ̱mi jém wiñt́ipɨc trato. 19 Cuando jém Moisés yaj iŋmadáy jém pɨxiñt́am it́u̱mpɨy jém aŋquímayooyi, ipɨc jém becerro iñɨɨpiñ con jém chivo iñɨɨpiñ, inimot con nɨ. Ipɨc jém hisopo iŋcɨs, ichen con jém tsabatspɨc lana, icot nɨɨpiñjo̱m, con jeam icuxics jém to̱to ju̱t́ jayñeta̱ jém aŋquímayooyi. Icuxicst́im it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am. 20 Iganam iwatpa je̱mpɨc jém Moisés, iñɨ́máy jém pɨxiñt́am: “Con yɨ́p nɨɨpiñ quejpa iga jém trato iniit́ ipɨ̱mi jém Diospɨc tawadayñe para taɨcht́am.” 21 Jém Moisés icuxicst́im con jém nɨɨpiñ jém puctucma̱stɨc y it́u̱mpɨy jém traste ju̱t́ ijɨ̱syajpa Dios. 22 Porque nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi iga casi it́u̱mpɨy cosa tienes que cuáypa con jém nɨɨpiñ. Siiga d́a it́egáypa jém nɨɨpiñ, jesɨc d́a i̱ imatóŋáypa jém it́áŋca.
Accaata̱ jém Cristo iga tayojáy tantáŋca
23 Jeeyucmɨ ixunpa jém sacrificio iga cuáyiñ jém cuwiñ de jém cosa jém it́wɨɨp sɨŋyucmɨ, pero jém sɨŋyucmɨpɨc cosa ixunpa más wɨbɨc sacrificio que jém watneta̱wɨɨp yɨ́p naxyucmɨ. 24 Jesɨc cuando jém Cristo tayojáy tantáŋca, d́a iwat yɨ́p naxyucmɨpɨc ma̱stɨcjo̱m jém iwatnewɨɨp jém pɨxiñt́am. Porque jém puctucma̱stɨc nada más tu̱m cuwiñ de jém nunta ma̱stɨc jém it́wɨɨp sɨŋyucmɨ. Pero tɨgɨy jém Cristo sɨŋyucmɨ, icunúc jém tanJa̱tuŋ Dios iwiñjo̱m iga tacupujpa. 25 D́a tɨgɨy jém sɨŋyucmɨpɨc ma̱stɨcjo̱m iga iwatpa wat́cɨy jém sacrificio juuts jém co̱bacpɨc pa̱nij iwatpa cada a̱mt́ɨy con jém nɨɨpiñ d́apɨc imɨɨchi. 26 Porque siiga d́a wɨa̱p iwat tu̱ŋcɨy jém sacrificio, jesɨc tienes que wat́cɨy accaata̱p jém Cristo dende watta̱ yɨ́p mundo. Pero d́a iwat je̱mpɨc. Sɨɨp cuando núctooba jém íŋaŋpɨgam ja̱ma wiñquej jém Cristo. Iyaac nachiit́a̱ iga accaata̱ iga iccáyáypa jém pɨxiñt́am it́áŋca. 27 Dios ichac iga tu̱ŋcɨy caaba it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am y ocmɨ cɨɨpiŋta̱p, chiit́a̱p castigo jém malopɨc. 28 Jesanet́im tu̱ŋcɨy nachiit́a̱ jém Cristo iga accaata̱ iga iccáyáypa jáyaŋ jém pɨxiñt́am it́áŋca. Ocmɨ wiñquejpa e̱ybɨc yɨ́p naxyucmɨ jém Cristo. D́am miñpa iccáyáy jém pɨxiñt́am it́áŋca, miñpa icɨacputyaj jém iŋjócneyajwɨɨp.