8
Jém Jesucristo wɨa̱p tacupuj
Manaŋmadáy je̱mpɨc porque mannɨ́mayt́amtooba iga tanait́t́a tu̱m co̱bacpɨc pa̱nij sɨŋyucmɨ. Sɨɨp co̱ñ jém trono iŋwɨ̱mɨ ju̱t́ iŋjacpa tanJa̱tuŋ Dios. Yɨ́p pa̱nij icuyo̱xa̱p Dios jém wɨ̱co̱m ju̱t́ it́ jém Dios ipɨ̱mi, jém nunta ma̱stɨc jém iwatnewɨɨp Dios. D́a jém pɨxiñt́am iwa̱t́i. It́u̱mpɨy jém co̱bacpɨc pa̱nij accámyajta̱ iga nɨcpa ichac jém ofrenda y jém sacrificio jém Dios iwiñjo̱m. Jeeyucmɨ yɨ́p pa̱nij tienes que ininɨcpat́im tu̱m ofrenda jém Dios iwiñjo̱m. Meega it́pa yɨ́p naxyucmɨ, d́a wɨa̱p ichɨ́y juuts pa̱nij porque yɨɨm it́ jém pa̱nijyaj, wɨa̱p nɨcpa ichacyaj jém ofrenda juuts nɨmpa jém Moisés iŋquímayooyi. Yɨ́pyaj pa̱nijyaj icuyo̱xayajpa Dios yɨ́p naxyucmɨpɨc ma̱stɨcjo̱m, iforma jex juuts jém nunta ma̱stɨc jém it́wɨɨp sɨŋyucmɨ. Tanjo̱doŋ iga jex juuts tu̱m cuwiñ porque cuando jém Moisés iwat jém puctucma̱stɨc, iñɨ́máy Dios: “Wa̱tɨ juuts jém manaŋquejayñewɨɨp jém co̱tsɨcyucmɨ.” Pero sɨɨp yɨ́p sɨŋyucmɨpɨc pa̱nij ipɨctsoŋ más wɨbɨc yo̱xacuy que jém wiñt́ipɨc pa̱nij. Sɨɨp tacupujpa con jém más wɨbɨc trato que jém wiñɨcpɨc porque watneta̱ de acuerdo con jém más wɨbɨc promesa.
Meega jém wiñt́ipɨc trato tawɨ̱tsagáy tantáŋca, jesɨc d́a id́ɨc tansunpa tuŋgac trato. Pero Dios iix iga jém wiñt́ipɨc trato d́a wɨa̱p iyo̱xpát jém pɨxiñt́am. Nɨmpa ju̱t́ jayñeta̱ jém Dios iŋma̱t́i:
Nɨmpa tanJa̱tuŋ Dios:
Núcpa ja̱ma iga aŋwatpa jém jo̱mipɨc trato con jém it́yajwɨɨp jém naxyucmɨ de Israel y jém naxyucmɨ de Judá.
Yɨ́p trato d́a jex juuts jém aŋwadayñewɨɨp jém ija̱tuŋwe̱weyaj jém ja̱ma cuando ammatsáy icɨ iga antopyaj jém naxyucmɨ de Egipto.
Pero como jeeyaj d́a iccupacyaj jém wiñt́ipɨc trato jém aŋwadayñewɨɨp,
jeeyucmɨ ɨch antsact́im mex jeeyaj, nɨmpa Dios.
10 Yɨ́bam jém jo̱mipɨc trato jém aŋwatpáppɨc con jém nación de Israel cuando núcpa jém ja̱ma.
Nɨmpa así jém tanJa̱tuŋ Dios:
Anaccámpa jém anaŋquímayooyi jém ijɨ̱xiaŋjo̱m y anjaycámáypa ia̱namaŋjo̱m.
Y jém pɨxiñt́am ɨch aDiosyaj.
Y jeeyaj ɨch ampɨxiñt́am.
11 Cuando núc jém tiempo, d́a i̱ iŋquejáypa jém ivecinoyaj ni jém it́ɨ̱wɨtam iga: Ixpɨ̱cɨ jém tánO̱mi.
Porque it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am aixpɨcyajpa jém xut́upɨc y jém mɨjtampɨc.
12 Aŋwadáypa perdón iga agui imalwatneyaj.
D́a nunca anjɨ̱sáypa jém it́áŋca.
13 Cuando Dios iŋmatpa de tu̱m jo̱mipɨc trato, quejpa iga d́am más tayo̱xpátpa jém pecapɨc, d́a jáyñe iccuyajpa.