14
Jesús je jém tuŋ jém nɨcpáppɨc ju̱t́ it́ tanJa̱tuŋ Dios
’Mimicht́am, odoy aŋyáctaamɨ íña̱namaŋjo̱m iga ɨch anɨcpa. Cupɨctaamɨ Dios, acupɨctaamɨt́im mex aɨch. Jém anJa̱tuŋ Dios it́ɨccɨɨm tsa̱m it́ jém wɨ̱tampɨc lugar ju̱t́ nɨcpa mii̱t́it́am. Meega d́a id́ɨc i̱, d́a id́ɨc mannɨ́máy. Nɨcpa maŋwɨ̱tsagáy tu̱m lugar para mimicht́am. Siiga nɨcpa maŋwɨ̱tsagáy tu̱m lugar para mimicht́am, jesɨc amiñgacpa e̱ybɨc iga mananɨctámpa, iga ju̱t́ ait́pa aɨch je̱mt́im miit́t́ámpa mimicht́am. Mimicht́am iñjo̱doŋtam ju̱t́ anɨcpa, iñjo̱doŋt́im jém tuŋ.
Jém Tomax iñɨ́máy:
—MánO̱mi, d́a anjo̱doŋtam ju̱t́ miñɨcpa. ¿Jutsa̱p anjo̱dóŋa̱ta jém tuŋ?
Jesɨc Jesús iñɨ́máy jém Tomax:
—Ɨcham jém atuŋ. Ɨch anamiñ jém nu̱mapɨc aŋquímayooyi. Ɨch anchiiba jém pɨxiñt́am jém vida jém d́apɨc cuyajpa. D́a i̱ núcpa ju̱t́ it́ anJa̱tuŋ Dios siiga d́a acupɨcpa aɨch. Siiga mimicht́am ánixpɨctámpa aɨch, jesɨc íñixpɨctámpat́im jém anJa̱tuŋ Dios. Sɨɨp mojum íñixpɨcta Dios, íñixñetámum.
Jesɨc jém Felipe iñɨ́máy Jesús:
—MánO̱mi, aguixt́aamɨ jém tanJa̱tuŋ Dios, jesɨc it́um wɨ̱. D́a t́i más ansuntámpa.
Jesɨc Jesús iñɨ́máy jém Felipe:
—A que miFelipe, tsa̱m wiñɨgam awagait́t́a con mimicht́am. ¿Que mich d́a ánixpɨcpa? Jém aixñewɨɨp aɨch, iixñet́im jém anJa̱tuŋ Dios. ¿T́iiga mich annɨ́máy iga: “Aguixt́aamɨ jém tanJa̱tuŋ Dios”? 10 ¿Que d́a iŋcupɨcpa iga aŋwaganait́ anJa̱tuŋ Dios y jém anJa̱tuŋ Dios awaganait́ aɨch? Jém anaŋma̱t́i, jém manaŋmadayñewɨɨp, d́a je anjɨ̱xquiimi. Jém anJa̱tuŋ Dios, jém it́wɨɨp ána̱namaŋjo̱m, iwatpa jém wɨ̱tampɨc cosa juuts je iwɨ̱aŋja̱m. 11 Cupɨctaamɨ iga aŋwaganait́ anJa̱tuŋ Dios y jém anJa̱tuŋ Dios it́ ána̱namaŋjo̱m. Siiga d́a wɨa̱p iŋcupɨcta iga ɨch aŋwaganait́ jém anJa̱tuŋ Dios, jesɨc acupɨctaamɨ aɨch porque íñixñeta jém milagroyaj jém aŋwatnewɨɨp. 12 Nu̱ma mannɨ́máypa; jém pɨ̱xiñ, jém acupɨcnewɨɨp, wɨa̱pt́im iwat jém milagroyaj jext́im juuts ɨch aŋwatpa, wɨa̱pt́im iwat más wɨbɨc milagro que ɨch porque anɨcgacpam sɨŋyucmɨ ju̱t́ it́ anJa̱tuŋ. 13 Siiga iniŋwejpáttámpa Dios ɨch annɨyi̱mɨ iga iŋwágayt́ámpa algun t́i, jesɨc ɨch aŋwatpa juuts mich aŋwágáypa iga cujípta̱iñ jém anJa̱tuŋ Dios. 14 T́it́am iŋwágáypa Dios ɨch annɨyi̱mɨ, jesɨc ɨch aŋwatpa juuts aŋwágáypa mimicht́am.
Nɨmpa Jesús iga icutsatpa jém Dios iA̱nama yɨ́p naxyucmɨ
15 ’Siiga mimicht́am antoyt́ámpa, jesɨc cupɨctaamɨ anaŋquímayooyi. 16 Ɨch aŋcunucsáypa anJa̱tuŋ Dios iga michiit́ámiñ jém Dios iA̱nama iga miyo̱xpáttámiñt́im juuts aɨch iga míñiñ miwaganait́ con mimicht́am para siempre. 17 Jém Dios iA̱nama miŋquejayt́ámpa it́u̱mpɨy jém nu̱mapɨc aŋquímayooyi. Jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ ijóyixyajpa Dios, d́a wɨa̱p ipɨctsoŋ jém Dios iA̱nama, porque d́a wɨa̱p iixyaj ni d́a wɨa̱p iixpɨcyaj. Pero cuando núcneum jém Dios iA̱nama, jesɨc mimicht́am íñixpɨctámpa porque miwaganait́t́a. Miñpa i̱t́i jém Dios iA̱nama mimicht́am íña̱namaŋjo̱m. 18 D́a mantsactámpa iŋcut́um juuts tu̱m yuctu̱cu. E̱ybɨc miñpa ai̱t́i con mimicht́am. 19 D́a jáyñe anɨcpa, jesɨc yɨ́p naxyucmɨpɨc pɨxiñt́am d́a más aixyajpa, pero mimicht́am e̱ybɨc ánixt́ámpa. Ɨch manchiiba jém vida porque ɨch anait́ jém vida. 20 Jesɨc cuando núcpa jém ja̱ma, mimicht́am iñjo̱dóŋa̱támpa iga aŋwaganait́ jém anJa̱tuŋ Dios. Iñjo̱dóŋa̱támpat́im iga mich miit́ con aɨch y ɨch ait́ con mimicht́am. 21 Siiga tu̱m pɨ̱xiñ ijo̱doŋ ɨch anaŋquímayooyi y icupɨcpa, jesɨc quejpa iga tsa̱m atoypa jém pɨ̱xiñ. Siiga atoypa aɨch tu̱m pɨ̱xiñ, jesɨc jém anJa̱tuŋ Dios tsa̱m it́oypat́im jém atoypáppɨc aɨch. Ɨch antoypat́im jém atoypáppɨc. Ɨch anyaac aŋwiñquejáypa jém pɨ̱xiñ iga icutɨɨyɨ́yiñ ai̱apaap.
22 Jesɨc jém tuŋgac Judas, jém d́apɨc Iscariote, iñɨ́máy jém Jesús:
—MánO̱mi, ¿t́iiga aŋwiñquejayt́ámpa aɨcht́am, pero d́a iŋwiñquejáypa jém it́yajwɨɨp yɨ́p mundo, jém d́apɨcnam micupɨcneyaj?
23 Jesɨc Jesús iñɨ́máy jém icuyujcɨɨwiñ:
—Siiga tu̱m pɨ̱xiñ atoypa, jesɨc nu̱ma icupɨcpa jém anaŋma̱t́i. Jém anJa̱tuŋ Dios tsa̱m it́oypat́im jém pɨ̱xiñ. Jesɨc ɨch con jém anJa̱tuŋ Dios miñpa aŋwaganait́t́a jém icupɨcpáppɨc ɨch anaŋma̱t́i. 24 Jém pɨ̱xiñ, jém d́apɨc atoypa aɨch, d́a iwatpa juuts nɨmpa ɨch anaŋma̱t́i. Yɨ́p aŋma̱t́i, jém sɨɨppɨc immatoŋne, d́a anjɨ̱xquiimi; achiiñe jém anJa̱tuŋ Dios, jém acutsatnewɨɨp yɨ́p naxyucmɨ.
25 ’Manaŋmadáy it́u̱mpɨy yɨ́pyaj cosa iganam ait́ con mimicht́am. 26 Jesɨc ocmɨ anJa̱tuŋ Dios micutsadáypa jém Dios iA̱nama iga miyo̱xpád́iñ juuts tu̱m representante para ɨch. Miñpa miŋquejayt́a it́u̱mpɨy jém anaŋquímayooyi. Miñpa iga micjɨ̱stámiñ it́u̱mpɨy jém anaŋma̱t́i jém manaŋquejayñewɨɨp.
27 ’Sɨɨp mantsagáypa jém paz, manchiiba jém wɨbɨc jɨ̱xi iga d́a t́i id́ɨ́yɨ́y íña̱namaŋjo̱m, d́a jex juuts michiit́a̱p yɨ́p naxyucmɨ. Jesɨc odoy aŋyáctaamɨ íña̱namaŋjo̱m, odoy cɨ̱ŋtaamɨ. 28 Immatoŋneta cuando mannɨ́máy iga: “Anɨcpa, pero e̱ybɨc miñpa ai̱t́i con mimicht́am.” Siiga nu̱ma antoyt́ámpa, jesɨc maymáya̱taamɨ iga ɨch anɨcgacpa sɨɨp ju̱t́ it́ anJa̱tuŋ Dios, porque jém anJa̱tuŋ más wɨa̱p que aɨch. 29 Manaŋmadáypa sɨɨp t́it́am miñpa antes que núcpa, jesɨc cuando íñixt́ámpa it́u̱mpɨy cosa juuts mannɨ́mayñe id́ɨc, iŋcupɨctámpa iga Dios acutsat.
30 ’Sɨɨp tu̱m ratot́im manaŋmatpa, porque sɨɨp núcum jém tiempo iga miñpa yɨ́p naxyucmɨpɨc aŋjagooyi. Je d́a it́i̱cutɨgɨ̱yi con ɨch, d́a t́i wɨa̱p awadáy. 31 Pero sɨɨp aŋwatpa juuts apɨɨmɨ́ypa jém anJa̱tuŋ Dios iga jém it́yajwɨɨp yɨ́p mundo ijo̱dóŋa̱yajiñ iga tsa̱m antoypa jém anJa̱tuŋ Dios. Sɨɨp tsucumtaamɨ. Tanɨctámpam.