15
Jém Jesús juuts tu̱m uvas ico̱bac
’Ɨch ajex juuts tu̱m nunta uvas ico̱bac. Jém anJa̱tuŋ Dios jém iwatpáppɨc cuenta jém uvas. Jagayt́a̱p it́u̱mpɨy jém uvas iŋcɨs jém d́apɨc tɨ́ma̱p. Pero jém iŋcɨs jém tɨ́ma̱páppɨc, wɨ̱tsacta̱p, aŋtɨ́csayt́a̱p uxaŋ iŋqui̱ñi iga más tɨ́ma̱iñ. Sɨɨp mimicht́am cuáyñeum íña̱nama porque iŋcupɨc jém anaŋquímayooyi, jém manaŋmadayñewɨɨp. Seguido wagait́t́aamɨ con aɨch y ɨch seguido maŋwaganait́pa mimicht́am. Siiga tu̱m cuy iŋcɨs d́a pɨɨma̱ne jém cuyyucmɨ, jesɨc d́a tɨ́ma̱p. Jém cuy iŋcɨs d́a wɨa̱p it́ɨ́ma̱ iyaac. Jesa̱pt́im mimicht́am d́a wɨa̱p iŋwatta jém wɨ̱tampɨc cosa juuts ixunpa Dios siiga d́a miwagait́t́a con aɨch.
’Ɨch ajex juuts tu̱m uvas ico̱bac. Mimicht́am mijex juuts tu̱m uvas iŋcɨs. Siiga tu̱m pɨ̱xiñ seguido awaganait́pa aɨch y siiga ɨch aŋwaganait́pa jém pɨ̱xiñ, jesɨc wɨa̱p iwat jém wɨ̱tampɨc cosa juuts tsa̱m tɨ́ma̱p. Siiga d́a manyo̱xpáttámpa, jesɨc d́a t́i wɨa̱p iŋwatta. Siiga tu̱m pɨ̱xiñ d́a seguido awaganait́pa aɨch, jesɨc jex juuts tu̱m cuy iŋcɨs jém d́apɨc tɨ́ma̱p. Pátsayt́a̱p, tɨtspa. Ocmɨ piŋta̱p, cotta̱p juctjo̱m, nooquetta̱p.
’Siiga seguido miwagait́pa con aɨch y d́a iñchacpa iga iŋcupɨcpa ɨch anaŋma̱t́i, jesɨc wágayt́aamɨ Dios t́it́am iñxunpa y je michiiba. Jém anJa̱tuŋ Dios tsa̱m cujípta̱p cuando iŋwɨ̱wattámpa mimicht́am, juuts tsa̱m miwɨ̱tɨ́ma̱p. Je̱mpɨgam michɨ́yt́ámpa iga ɨch maŋcuyujcɨɨwiñ. Mantoyt́ámpa mimicht́am juutst́im jém anJa̱tuŋ atoypa aɨch. Seguido wɨ̱wattaamɨ porque ɨch tsa̱m mantoyt́ámpa. 10 Siiga iŋcupɨctámpa ɨch anaŋquímayooyi, jesɨc seguido iŋwɨ̱wattámpa porque ɨch tsa̱m mantoyt́ámpa. Jext́im juuts aɨch aŋcupɨcpa jém anJa̱tuŋ Dios iŋquímayooyi y seguido aŋwatpa juuts je iwɨ̱aŋja̱m porque tsa̱m atoypa jém anJa̱tuŋ Dios.
11 ’Manaŋmadáypa yɨ́pyaj cosa iga iniid́iñt́im jém maymáya̱ji juutst́im ɨch anait́, iga tsa̱m pɨ̱mi mimaymáya̱támiñ. 12 Yɨɨm it́ ɨch anaŋquímayooyi: Natoyt́amta̱jɨ con iñt́ɨ̱wɨtam juuts ɨch mantoyt́ámpa mimicht́am. 13 Siiga nachiit́a̱p iyaac tu̱m pɨ̱xiñ iga accaata̱p para jém iamigo, jesɨc quejpa iga tsa̱m pɨ̱mi it́oypa jém iamigo. 14 Mimicht́am mánamigotam siiga iŋwattámpa juuts mannɨ́máypa. 15 Sɨɨp d́am más michɨ́ypa juuts mánesclavo porque tu̱m esclavo d́a icutɨɨyɨ́ypa t́i iwatpa jém io̱mi. Pero sɨɨp mannɨ́máypa iga mánamigotam porque manaŋquejayñetámum it́u̱mpɨy jém jɨ̱xi jém achiiñewɨɨp jém anJa̱tuŋ Dios. 16 Mimicht́am d́a aŋcupiŋneta aɨch, pero ɨch maŋcupiŋneta mimicht́am. Manchiiñeta jém cargo iga nɨguiñ iŋwatta jém wɨbɨc cosa juuts ɨch ansunpa. Jesɨc nu̱ma iŋwɨ̱watpa y d́a iñchacpa jém wɨbɨc jɨ̱xi, juuts tanɨmpa, miwɨ̱tɨ́ma̱p. Jesɨc t́it́am iŋwágáypa anJa̱tuŋ Dios, ɨch annɨyi̱mɨ, michiiba. 17 Sɨɨp manaŋquímpa iga natoyt́amta̱jɨ con jém iñt́ɨ̱wɨtam.
Jém malopɨc pɨxiñt́am ijóyixyajpa Jesús con jém icupɨcneyajwɨɨp
18 ’Siiga tsa̱m mijóyixpa jém malopɨc pɨxiñt́am jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ, jesɨc jɨ̱sɨ iga wiñt́i ajóyixt́im aɨch. 19 Siiga mimicht́am mimalot́im juuts jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ, jesɨc mit́oyt́ámpat́im jém malopɨc pɨxiñt́am. Pero maŋcupiŋne iga iñchagaŋpudiñ jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ. Jeeyucmɨ tsa̱m mijóyixpa jém malopɨc pɨxiñt́am porque d́am mijex juuts jeeyaj. 20 Jɨ̱staamɨ t́i mannɨ́máy iga tu̱m esclavo d́a más mɨj ipɨ̱mi que jém io̱mi. Siiga yɨ́p naxyucmɨpɨc pɨxiñt́am amalwadayyaj aɨch, jesɨc michgact́i mimalwadayyajpat́im. Meega icupɨcyaj ɨch anaŋma̱t́i, jesɨc icupɨcyajpat́im mex mich iniŋma̱t́i. 21 Mimalwadayt́amta̱p ɨch aŋcuyucmɨ porque jém malopɨc pɨxiñt́am d́a iixpɨcyajpa jém anJa̱tuŋ Dios jém acutsatnewɨɨp yɨ́p naxyucmɨ.
22 ’Meega ɨch d́a miñ anaŋmadayyaj jém pɨxiñt́am jém wɨbɨc aŋma̱t́i, jesɨc jeeyaj d́a inii̱yaj la culpa iga imalwatyajpa. Pero ɨch anamíñáy jém wɨbɨc aŋma̱t́i, jesɨc jeeyaj iniit́yaj la culpa siiga d́a icupɨcyajpa, d́a wɨa̱p iŋnécyaj it́áŋca. 23 Jém ajóyixpáppɨc aɨch, ijóyixpat́im jém anJa̱tuŋ Dios. 24 Jeeyaj d́a inii̱yaj la culpa meega d́a miñ aŋwat jém wɨbɨc milagroyaj jém pɨxiñt́ámaŋjo̱m, jém d́apɨc oypa íñix. Pero sɨɨp jém pɨxiñt́am iixñeyajum jém milagroyaj y ajóyixyajpa aɨch y ijóyixyajpat́im jém anJa̱tuŋ Dios. 25 Annascaaba je̱mpɨc iga cupacpa jém aŋma̱t́i juuts jayñeta̱ wiñɨgam jém iŋquímayooyi de jeeyaj. Nɨmpa: “Jém malopɨc pɨxiñt́am ajóyixyajpa sin motivo.”
26 ’Cuando anúcpa ju̱t́ it́ anJa̱tuŋ Dios, maŋcutsadáypa jém Dios iA̱nama iga miyo̱xpáttámiñ, iga icamamwad́iñ íña̱nama. Miñpa miŋmadáy de aɨch. Miŋquejayt́ámpa it́u̱mpɨy jém nu̱mapɨc aŋma̱t́i. 27 Mimicht́am wɨa̱pt́im iniŋmadáy jém pɨxiñt́am de aɨch porque miit́t́a con aɨch dende moj anaŋmat jém wɨbɨc aŋma̱t́i.