16
’Sɨɨp manaŋmadáypa yɨ́pyaj cosa iga iŋcutɨɨyɨyt́ámiñ t́i miñpa. Jesɨc siiga mimalwadayt́amta̱p, d́a miŋyáctámpa ni d́a iñchactámpa jém Dios iŋma̱t́i. Miquebacputtamta̱p jém sinagoga. Núcpa jém hora cuando jém malopɨc pɨxiñt́am imétsyajpa jutsa̱p miccaayaj, porque ijɨ̱syajpa iga iwatyajpa juuts ixunpa Dios siiga miccaaba. Yɨcxpɨc cosa iwatyajpa jém malopɨc pɨxiñt́am porque d́a queman iixpɨcyaj jém anJa̱tuŋ Dios y d́at́im aixpɨcyajpa aɨch. Sɨɨp manaŋmadáypa t́i miñpa iga cuando núcpa jém hora iga jém malopɨc pɨxiñt́am mimalwadáypa, jesɨc iñjɨ̱stámpa t́i mannɨ́mayñeta. Pecam d́a id́ɨc manaŋmadayñeta t́i miñpa porque maŋwaganait́t́a mimicht́am.
Taŋquejáypa t́i iwatpa jém Dios iA̱nama yɨ́p naxyucmɨ
’Sɨɨp nɨcgacpa ai̱t́i ju̱t́ it́ jém acutsatnewɨɨp. Pero ni tu̱m de mimicht́am d́a anacwáctámpa iga: “¿Ju̱t́ miñɨcpa?” Pero sɨɨp tsa̱m miŋyácneta íña̱namaŋjo̱m porque manaŋmadayt́a t́i miñpa. Mannɨ́máypa sɨɨp jém nu̱mapɨc aŋma̱t́i. Más wɨ̱ para mimicht́am iga anɨcpa. Porque siiga d́a anɨcpa, jesɨc d́a miñpa jém Dios iA̱nama iga miyo̱xpáttámpa. Pero siiga anɨcpa, jesɨc maŋcutsadáypa jém Dios iA̱nama. Cuando núcpa yɨ́p naxyucmɨ jém Dios iA̱nama, jesɨc iŋquejáypa jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ iga táŋcaɨ́y. Iŋquejáypat́im jém pɨxiñt́am jutsa̱p iwatyaj juuts ixunpa Dios. Iŋquejáypat́im jém pɨxiñt́am iga núcpa jém ja̱ma iga cɨɨpiŋyajta̱p it́u̱mpɨy jém malopɨc pɨxiñt́am, chiiyajta̱p castigo. Jém Dios iA̱nama iŋquejáypa jém pɨxiñt́am iga táŋcaɨyyaj porque d́a acupɨcyajpa. 10 Aŋquejayyajta̱pt́im jém pɨxiñt́am jutsa̱p iwatyaj juuts ixunpa Dios porque sɨɨp anɨcgacpa ju̱t́ it́ jém anJa̱tuŋ y mimicht́am d́a más ánixt́ámpa. 11 Aŋquejayyajta̱pt́im jém pɨxiñt́am iga cɨɨpíŋóypa Dios porque Dios icɨɨpiŋneum jém Woccɨɨwiñ, jém iŋjacpáppɨc yɨ́p mundo, y ichiibat́im castigo.
12 ’Manaŋmadayt́amtooba jáyaŋ más cosa, pero sɨɨp d́a wɨa̱p iñyaachɨ́y. 13 Pero cuando miñpa jém Dios iA̱nama jém iŋmatpáppɨc jém nu̱mapɨc aŋma̱t́i, jesɨc miŋquejayt́ámpa it́u̱mpɨy jém nu̱mapɨc aŋquímayooyi. Porque Dios iA̱nama d́a miŋmadáypa de iyaac, pero miŋmadáypa it́u̱mpɨy jém cosa jém imatoŋnewɨɨp. Miŋquejayt́ámpa t́i miñpa. 14 Jém Dios iA̱nama ipɨctsoŋpa it́u̱mpɨy jém ɨch anaŋquímayooyi y miwɨ̱aŋquejayt́ámpa. Iwatpa je̱mpɨc iga jém pɨxiñt́am awɨ̱ixyajiñ aɨch. 15 It́u̱mpɨy jém anJa̱tuŋpɨc imɨɨchi, ammɨɨchit́im aɨch. Jeeyucmɨ mannɨ́máypa iga jém Dios iA̱nama ipɨctsoŋpa ɨch anaŋquímayooyi y miŋquejayt́ámpa mimicht́am.
Cáypa jém aŋyaaqui, maymáya̱yajiñ jém Jesús icuyujcɨɨwiñ
16 ’D́a jáyñe mimicht́am d́a ánixt́ámpa. Pero ocmɨ d́a jáypa ánixt́ámpa e̱ybɨc. Porque anɨcpa ju̱t́ it́ anJa̱tuŋ Dios.
17 Jesɨc algunos jém Jesús icuyujcɨɨwiñ nanɨ́mayyajta̱p entre jeeyaj:
—¿Que t́i nɨmtooba iga: “d́a jáyñe d́a ánixt́ámpa”, y “d́a jáypa ánixt́ámpa e̱ybɨc” y “porque anɨcpa ju̱t́ it́ anJa̱tuŋ”? 18 ¿Que t́i nɨmtooba iga: “d́am jáyñe d́a tánixt́ámpa”? D́a taŋcutɨɨyɨ́ypa t́i nɨmtooba jém tánO̱mi.
19 Jesɨc jém Jesús icutɨɨyɨ́y iga jém icuyujcɨɨwiñ icwáctooba. Jesɨc iñɨ́máy jeeyaj:
—¿Que minicwáctamta̱p t́i anɨmtooba cuando mannɨ́mayñe iga: “d́am jáyñe, d́a ánixt́ámpa” y ocmɨ, “d́a jáypa ánixt́ámpa e̱ybɨc”? 20 Nu̱ma, mannɨ́máypa iga tsa̱m miwejtámpa, tsa̱m miŋyáctámpa. Jém malopɨc pɨxiñt́am jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ tsa̱m maymáya̱yajpa. Pero mimicht́am tsa̱m miŋyáctámpa. Pero ocmɨ cáypa jém aŋyaaqui, se̱tpa iga mimaymáya̱támiñ mimicht́am. 21 Cuando tu̱m yo̱mo icnaypa tsɨ̱xi, agui aŋyácne iga yaacha̱p porque núcneum jém tsɨ̱xi it́o̱ya. Pero ocmɨ cuando nayñeum jém tsɨ̱xi, d́am ijɨ̱spa jém yo̱mo iga tsa̱m yaacha̱ micnay jém tsɨ̱xi porque agui maymay iga icnayñe tu̱m tsɨ̱xi yɨ́p naxyucmɨ. 22 Jesanet́im mimicht́am sɨɨp tsa̱m miŋyáctámpa, pero jesɨc ocmɨ miñgacpa mánám y tsa̱m mimaymáya̱támpa. Jesɨc jém maymáya̱ji d́a i̱ wɨa̱p miccáyáy. 23 Cuando núcum jém ja̱ma iga amiñgacpa, jesɨc d́a t́i anacwáctámpa mimicht́am.
’Nu̱ma mannɨ́máypa iga jém anJa̱tuŋ Dios michiiba t́it́am iŋwágayt́ámpa ɨch annɨyi̱mɨ. 24 Hasta sɨɨp d́a t́i iŋwágayt́a Dios ɨch annɨyi̱mɨ. Sɨɨbam wágayt́aamɨ Dios t́it́am iñxunpa iga tsa̱m mimaymáya̱támpa cuando impɨctsoŋtámpa.
Jesucristo icoñwɨy jém Woccɨɨwiñ ipɨ̱mi
25 ’Hasta sɨɨp manaŋmadayñe cuentujmɨ, pero núcpa jém hora iga d́a manaŋmadáypa cuentujmɨ. Mannuntawɨ̱aŋmadáypa t́i iwɨ̱aŋja̱m jém anJa̱tuŋ Dios. 26 Jesɨc cuando núcpa jém ja̱ma, d́a anaŋwejpátpa Dios para mimicht́am porque mimicht́am iŋwágáypa Dios t́it́am iñxunpa ɨch annɨyi̱mɨ. 27 Jém anJa̱tuŋ Dios iyaac mit́oyt́ámpa porque micht́am antoyt́ámpa aɨch y iŋcupɨctámpa iga ɨch atsucum ju̱t́ it́ anJa̱tuŋ Dios. 28 Ɨch atsucum ju̱t́ it́ anJa̱tuŋ Dios. Miñ ai̱t́i yɨ́p naxyucmɨ. Sɨɨp acáypam yɨ́p naxyucmɨ. E̱ybɨct́im anɨcgacpa ju̱t́ it́ anJa̱tuŋ Dios.
29 Jesɨc nɨmyaj jém icuyujcɨɨwiñ:
—Sɨɨp nu̱ma iññuntawɨ̱aŋmatum. D́am iŋmatpa cuentujmɨ. 30 Sɨɨp anjo̱dóŋa̱támum iga iŋcutɨɨyɨ́ypa it́u̱mpɨy cosa, d́a iñxunpa iga i̱ micwácpa. Jeeyucmɨ maŋcupɨctámpa iga nu̱ma Dios micutsatne yɨ́p naxyucmɨ.
31 Jesɨc jém Jesús iñɨ́máy jeeyaj:
—¿Nu̱ma, iŋcupɨctámpa sɨɨp? 32 Mannɨ́máypa iga núcum jém ja̱ma iga aŋcupóyayt́ámpa mimicht́am. Micupujayt́ámpa. Miñɨctámpa yɨɨm jeexɨc. Antsactámpa aɨch aŋcut́um. Pero ɨch d́a atsɨ́ypa aŋcut́um porque siempre it́ con aɨch jém anJa̱tuŋ Dios. 33 Mannɨ́mayt́a it́u̱mpɨy yɨ́pyaj cosa iga odoy t́i iŋcɨ̱ŋtámiñ porque aŋcupɨcneta aɨch. Tienes que miyaachwattamta̱p yɨ́p naxyucmɨ, pero camamwa̱tɨ íña̱nama porque ɨch aŋcoñwɨyñeum it́u̱mpɨy jém Woccɨɨwiñ ipɨ̱mi jém it́wɨɨp yɨ́p naxyucmɨ.