21
Jém pobrepɨc cuno̱ya inimíñáy Dios tu̱m ofrenda
(Mr. 12:41-44)
Jém mɨjpɨc ma̱stɨcjo̱m ámquím Jesús, iix jém ricopɨc icotyajpa tumiñ jém cajonjo̱m ju̱t́ cotta̱p ofrenda. Iixt́im tu̱m pobrepɨc cuno̱ya. Icot cajonjo̱m wɨste̱n xuxut́ tumiñ. Nɨmpa Jesús:
—Nu̱ma, mannɨ́máypa iga yɨ́p pobrepɨc cuno̱ya más chióy que it́u̱mpɨy jém miññeyajwɨɨp. Yɨ́pyaj rico icotyajpa cajonjo̱m no más jém cutsɨ́yñewɨɨp. Pero yɨ́p yo̱mo aunque tsa̱m yaacha̱p, icuchiáy Dios it́u̱mpɨy jém iniit́wɨɨp. D́am t́i initsɨ́y iga ijuypa iwíccuy.
Nɨmpa Jesús iga mɨswatta̱p jém mɨjpɨc ma̱stɨc
(Mt. 24:1-2; Mr. 13:1-2)
Nɨmyajpa jém icuyujcɨɨwiñ:
—Agui wɨ̱watneta̱ yɨ́p mɨjpɨc tamma̱stɨc. Agui wɨ̱tampɨc tsa accamayñeta̱. Agui wɨ̱tampɨc xaja jém inimiññewɨɨp jém pɨxiñt́am iga ichiiba Dios.
Jesɨc nɨmpa Jesús:
—Núcpa jém ja̱ma iga mɨswatta̱p yɨ́p mɨjpɨc ma̱stɨc. D́a cutatsquetneeba ichɨ́y ni tu̱m tsa. It́u̱mpɨy accujegayyajta̱p.
Jém seña iga tánixpa antes que cuyajpa yɨ́p nas
(Mt. 24:3-28; Mr. 13:3-23)
Jesɨc jém icuyujcɨɨwiñ icwácyaj jém Jesús. Nɨ́mayt́a̱:
—¿MamMaestro, juchɨs naspa yɨ́pyaj cosa? ¿Jup seña tánixt́ampa cuando núctooba it́u̱mpɨy yɨ́pyaj cosa?
Nɨmpa Jesús:
—Nawattamta̱jɨ cuenta iga odoy i̱ mimɨgóyáyiñ. Porque miñyajpa wa̱t́i jém mɨgoyyajpaap ɨch annɨyi̱mɨ. Nɨmyajpa iga: “Ɨch aCristo”; y “Sɨɨp núcum jém tiempo.” Pero odoy cupɨ̱cɨ. Odoy túŋɨɨyɨ. Cuando immatoŋtámpa iga miñpa jém guerra y miñpa jém bulla, odoy cɨ̱ŋɨ. Porque wiñt́i naspa it́u̱mpɨy jexpɨc cosa. Pero d́anam jobit́ togoypa yɨ́p nas.
10 Iñɨ́máyt́im Jesús:
—Tu̱m nación áŋa̱yajpa con tuŋgac nación. Tu̱m naxyucmɨ iwatyajpa guerra con tuŋgac naxyucmɨ. 11 Miñpa jém mɨjpɨc nasyɨɨxi. Miñpa mɨjpɨc yuu, miñpa tsa̱m jáyaŋ caacuy ju̱t́iŋquej. Miñpa jém cosa agui michɨgaŋjécpa. Quejyajpa jém mɨjpɨc seña sɨŋyucmɨ.
12 ’Pero wiñt́i mimatstamta̱p mimicht́am. Mimalwadayt́amta̱p. Mininɨctamta̱p jém sinagoga iga miquejajwadayt́amta̱p. MicUcomtamta̱p cárcel. Mininɨctamta̱p jém rey iwiñjo̱m y jém gobernador iwiñjo̱m. Mijóyixt́amta̱p ɨch aŋcuyucmɨ. 13 Jesɨc cuando miñúctámpa jém aŋjagooyicɨɨm wɨa̱p iniŋmadayt́a jém wɨbɨc aŋma̱t́i. 14 Odoy wadaayɨ caso jutsa̱p inicupujta̱ iñyaac, 15 porque manchiiba aŋma̱t́i ju̱t́pɨc iŋcutsoŋpa. Manchiiba jém wɨbɨc jɨ̱xi. Jém mijóyixpaap d́a wɨa̱p micoñwɨ́y. D́a wɨa̱p micseedáy jém iniŋma̱t́i. 16 Algunos de micht́am mijóyixt́ámpa jém iñja̱tuŋ o íña̱pa o iñt́ɨ̱wɨ o íñamigo. Mimatstamta̱p iga micɨɨjuŋcotta̱p jém aŋjagooyicɨɨm. Miccaatamta̱p algunos de mimicht́am. 17 It́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ mijóyixt́ámpa ɨch aŋcuyucmɨ. 18 Pero d́a togoypa ni tu̱m iŋway jém iniit́wɨɨp iŋco̱bacyucmɨ. 19 Siiga iñyaachɨ́ypa cuando pɨ̱mi mimalwadayt́a̱p, jesɨc iŋcoñwɨ́y jém imvida.
20 ’Pero cuando íñixt́ámpa iga cutánse̱tneum Jerusalén con soldado, jesɨc iñjo̱doŋtam iga jobit́ togoypa jém attebet. 21 Siiga miit́ jém naxyucmɨ de Judea, jesɨc poyt́aamɨ, nɨctaamɨ jém co̱tsɨgaŋjo̱m. Siiga miit́ jém attebet de Jerusalén, jesɨc puttaamɨ, poyt́aamɨ. Siiga miit́ aŋsɨ̱cmɨ, jesɨc odoy tɨgɨ̱yɨ jém attebet. 22 Porque núcum jém ja̱ma iga Dios ichiiba castigo jém Jerusalénpɨc pɨxiñt́am. Cupacpa jém aŋma̱t́i jém ijaychacnewɨɨp jém wiñɨcpɨc aŋmat́cɨɨwiñ. 23 Agui uuguyt́im jém yo̱mtam jém ma̱nɨccomcanewɨɨp y jém ictsútspáppɨc jém xuxut́ tsɨ̱xt́am. Porque miñpa tsa̱m jáyaŋ aŋyaaqui yɨ́p naxyucmɨ. Jém Israelpɨc pɨxiñt́am ipɨctsoŋyajpa tsa̱m mɨjpɨc castigo. 24 Cuando miñpa jém guerra tsa̱m jáyaŋ accaayajta̱p, matsyajta̱p, nanɨcyajta̱p juumɨ hasta icuwɨ̱t́i yɨ́p naxyucmɨ. Jém juumɨpɨc pɨxiñt́am miñpa i̱t́i yɨ́p Jerusalén, imɨɨcha̱p hasta cupacpa jém tiempo iga Dios ijɨ́gáypa iga tsɨ́yyajpa je̱m.
Ju̱t́pɨc miñgacpa jém tánO̱mi Jesús
(Mt. 24:29-35, 42-44; Mr. 13:24-37)
25 ’Jesɨc quejpa jém seña jém ja̱myucmɨ, jém po̱yayucmɨ y jém ma̱tsaaŋjo̱m. It́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am icuwɨ̱t́i yɨ́p mundo tsa̱m pɨ̱mi cɨ̱ŋyajpa cuando imatoŋyajpa iga pɨ̱mi ju̱pa y tsɨgóypa jém lamar. D́a icutɨɨyɨyyajpa t́i wɨa̱p iwatyaj. 26 Iga agui cɨ̱ŋyajpa, jém pɨxiñt́am cupóna̱quetyajpa cuando iixyajpa t́i naspa yɨ́p naxyucmɨ. Tsɨgoyyajpa jém ma̱tsa jém it́yajwɨɨp sɨŋyucmɨ. 27 Cuando amiñgacpa, aɨch jém aMiññewɨɨp Sɨŋyucmɨ, jesɨc it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am ju̱t́quej yɨ́p naxyucmɨ wɨa̱p aixyaj. Amiñgacpa ucsɨyucmɨ juuts tu̱m mɨjpɨc aŋjagooyi, anamiñpa jém Dios ipɨ̱mi. 28 Cuando mojpa na̱xi yɨ́pyaj cosa, maymáya̱jɨ, agámquiimɨ iŋco̱bac, porque d́am jáyñe micɨacputtámpa Dios.
29 Iŋmatt́im Jesús yɨ́p xut́u cuento:
—Ámtaamɨ jém tsuj y jém tuŋgac cuyyaj. 30 Siiga íñixt́ámpa iga químpa jém ma̱ñipɨc iay, jesɨc iñjo̱doŋ iga d́a jáypa naspa jém cuja̱msɨŋ, miñt́ooba jém cutujcɨ. 31 Jesanet́im cuando íñixt́ámpa iga naspa yɨ́p cosa, iñjo̱doŋtam iga núctoobam jém ja̱ma iga Dios iñjacpa yɨ́p naxyucmɨ.
32 ’Nu̱ma mannɨ́mayt́ámpa iga d́a yajpa cucaaayiyaj jém it́yajwɨɨp jém tiempo hasta cupacpa it́u̱mpɨy juuts mannɨ́mayñe. 33 Cuyajpa jém sɨŋ y jém nas, pero ɨch anaŋma̱t́i cupacpa, d́a nunca cuyajpa.
34 ’Cuidado iga maŋcupiichcɨɨ́ypa cuando amiñgacpa. D́a wɨ̱ siiga tsa̱m it́ jém malopɨc jɨ̱xi íña̱namaŋjo̱m, tsa̱m miucpa, tsa̱m iñjɨ̱spa jém iniit́wɨɨp yɨ́p naxyucmɨ. 35 Jém ja̱ma miñpa juuts wimpa tu̱m trampa, ichɨgaŋjécyajpa jém pɨxiñt́am icuwɨ̱t́i yɨ́p naxyucmɨ, jém d́apɨc aŋjócneyaj. 36 Nawɨ̱tsacnetamta̱jɨ, odoy tsa̱cɨ iga iniŋwejpáttámpa Dios iga Dios miyo̱xpád́iñ iga odoy immalnascaiñ cuando miñpa jém ja̱ma. Jesɨc wɨa̱p iññúc ɨch aŋwiñjo̱m jém aMiññewɨɨp Sɨŋyucmɨ.
37 Jesɨc sɨŋñi Jesús iŋquejáypa jém it́yajwɨɨp jém mɨjpɨc ma̱stɨcjo̱m. Tsuucɨɨm nɨcpa i̱t́i jém co̱tsɨcyucmɨ, jém co̱tsɨc iñɨ̱yi Olivos. 38 Cada cuque̱ja nɨcyajpa jáyaŋ jém pɨxiñt́am jém mɨjpɨc ma̱stɨcjo̱m iga imatoŋyajpa jém Jesús.