7
Jesús icpɨs jém Romapɨc capitán imozo
(Mt. 8:5-13)
Jesɨc yaj iŋmadáy Jesús jém pɨxiñt́am, nɨc Capernaum. It́ id́ɨc je̱m tu̱m jém Romapɨc capitán. Iniit́ id́ɨc tu̱m imozo jém tsa̱mpɨc it́oypa. Pero ocmɨ mɨmneactɨŋ jém imozo. Tsa̱m pɨ̱mi mɨmne. Caatoobam. Jesɨc cuando jém capitán ijo̱dóŋa̱ iga jém Jesús wɨa̱p icpɨsóy, icutsadáy jute̱n jém Israelpɨc wɨd́ayt́am iga icunucsáypa jém Jesús iga míñiñ icpɨs jém imozo.
Jesɨc jém wɨd́ayt́am nɨc iám jém Jesús. Icunucsáy, iñɨ́máy:
—Awadaayɨ tu̱m favor, jém capitán tu̱m wɨbɨc pɨ̱xiñ, yo̱xpaatɨ. Porque tsa̱m it́oypa jém tannación. Tawadáyt́im tu̱m jém tamma̱stɨc jém sinagoga.
Jesɨc jém wɨd́ayt́am iwagananɨcyajpa jém Jesús. Iganam núcyajpa nocojo̱m jém capitán it́ɨccɨɨm, jém capitán icutsadáy aŋma̱t́i jém Jesús con tuŋgac iamigoyaj. Iñɨ́mayyaj:
—Jém capitán miñɨ́máy iga: “MánO̱mi, d́a más maŋco̱bacpijpa. D́a wɨ̱ iga miñúcpa antɨccɨɨm porque mich wɨbɨc mipɨ̱xiñ, ɨch tsa̱m atáŋcaɨ́y.” Jeeyucmɨ ɨch d́a nɨc mamméts anyaac. Sɨɨp no más nɨ́maayɨ jém caacuy iga ichaguiñ jém ammozo, tienes que pɨspa. Porque ɨch anait́t́im tu̱m anaŋjagooyi iga apɨɨmɨ́ypa. Ɨch anait́t́im soldado jém ampɨɨmɨypaap. Siiga annɨ́máypa jém ansoldado iga nɨguiñ, jesɨc tienes que nɨcpa. Siiga annɨ́máypa jém ansoldado iga míñiñ, jesɨc tienes que miñpa. Siiga annɨ́máypa jém ammozo iga iwad́iñ tu̱m cosa, jesɨc tienes que iwatpa.
Jesɨc miimatoŋ jém Jesús junɨmpa jém capitán, ipooñaŋja̱mpa. Iámseedáy jém pɨxiñt́am jém miñyajpáppɨc it́uuñiaŋcɨɨm. Iñɨ́máy:
—Nu̱ma, mannɨ́máypa, d́a ampátne ni tu̱m pɨxiñ icuwɨ̱t́i yɨ́p Israel iga icupɨcpa Dios juuts yɨ́p capitán.
10 Jesɨc jém capitán iamigoyaj se̱tyajum it́ɨccɨɨm. Iixyajum iga pɨsneum jém capitán imozo.
Jesús icpɨs tu̱m caanewɨɨp, jém cuno̱ya ima̱nɨc
11 Jesɨc jém tuŋgac ja̱ma nɨc Jesús tu̱m attebet iñɨ̱yi Naín. Waganɨcyajpa con wa̱t́i jém icuyujcɨɨwiñ. Nɨcyajpat́im jáyaŋ jém pɨxiñt́am. 12 Iganam núcyajpa jém attebet aŋna̱ca, iix iga nanɨcta̱p tu̱m tsúts. Jém caanewɨɨp tu̱m cuno̱ya ijayma̱nɨc. Jém yo̱mo d́a inii̱ tuŋgac ima̱nɨc. Icut́um tsɨ́y. Jáyaŋ jém pɨxiñt́am iwagananɨcyajpa jém cuno̱ya. 13 Mu iix jém tánO̱mi, iyaachaŋja̱mpa jém yo̱mo. Iñɨ́máy:
—Odoy we̱jɨ.
14 Jesɨc Jesús icunúc nocojo̱m jém tsúts, ichɨgáy icaja. Jém icópneyajwɨɨp teeñaŋjacyaj. Jesɨc Jesús iñɨ́máy jém caanewɨɨp:
—¡Miwo̱ñjaychɨ̱xi, mannɨ́máypa, tsucu̱mɨ!
15 Jesɨc jém caanewɨɨp id́ɨc co̱ñchucum. Mojum jɨ̱yi. Jesɨc Jesús icɨɨjuŋcodáy ia̱pa. 16 Mu iixyaj, pɨ̱mi cɨ̱ŋyaj it́u̱mpɨy jém it́yajwɨɨp je̱m. Moj icujípyaj Dios. Nɨmyajpa:
—Tawiñquejayñe tu̱m mɨjpɨc profeta.
Nɨmyajpat́im:
—Dios tsa̱m tayaachaŋja̱mpa, jeeyucmɨ tacutsadayñe yɨ́p pɨxiñ iga tayo̱xpáttámiñ.
17 Jesɨc ocmɨ jo̱dóŋa̱ta̱ t́i iwat jém Jesús icuwɨ̱t́i jém naxyucmɨ de Judea con jém tuŋgac naxyucmɨ jém nocojo̱mpɨc.
Jém Xiwan icutsat icuyujcɨɨwiñ iga icwácyajiñ jém Jesús
(Mt. 11:2-19)
18 Ocmɨ acjo̱dóŋa̱ta̱t́im jém Xiwan jém acchíŋoypaap t́i iwat jém Jesús. Jém Xiwan icuyujcɨɨwiñ iŋmadáy. Jesɨc ocmɨ iŋwejáy wɨste̱n de jeeyaj. 19 Icutsat iga nɨguiñ icwácyaj jém Jesús. Nɨ́mayt́a̱ jém icuyujcɨɨwiñ:
—Nɨ̱gɨ acwaacɨ jém Jesús iga: “¿Que micham miCristo jém micutsatnewɨɨp Dios o anaŋjóctámpa tuŋgac?”
20 Jesɨc ocmɨ jém Xiwan icuyujcɨɨwiñ ipát jém Jesús. Iñɨ́mayyaj:
—Jém Xiwan, jém acchíŋoypáppɨc, acutsatta iga manacwáguiñ siiga micham miCristo jém micutsatnewɨɨp Dios o anaŋjóctámpa tuŋgac.
21 Jesɨc jeet́im hora cuando núcyaj jém Xiwan icuyujcɨɨwiñ, jém Jesús icpɨspa jáyaŋ jém pɨxiñt́am jém iniit́wɨɨp caacuy, jém mɨmneyajwɨɨp y jém imatsnewɨɨp jém mal espíritu. Icpɨst́im jáyaŋ jém cácht́iyaj. 22 Jesɨc Jesús iñɨ́máy jém Xiwan icuyujcɨɨwiñ:
—Nɨ̱gɨ nɨ́maayɨ jém Xiwan t́i íñixñeta y t́i immatoŋneta. Aŋmadayt́aamɨ iga ixixóypam jém cácht́i, wit́pam jém cuxujpɨc id́ɨc, pɨsneum jém cupúgayñewɨɨp id́ɨc iña̱ca, matóŋóypam jém chajca, pɨsneum jém caaneyajwɨɨp id́ɨc y jém yaacha̱yajpaap ipɨctsoŋyaj jém wɨbɨc aŋma̱t́i iga Dios icɨacputpa. 23 Agui maymay jém pɨ̱xiñ jém d́apɨc ijɨ́cpa iga i̱ ictsacpa ɨch anaŋma̱t́i.
24 Jesɨc nɨcyajum jém Xiwan icuyujcɨɨwiñ. Moj iŋmadáy Jesús jém pɨxiñt́am iga jém Xiwan tu̱m Dios iŋmat́cɨɨwiñ. Nɨmpa:
—¿T́i oy íñámta jém tɨtsɨnaxyucmɨ? ¿Que oy íñámta tu̱m pɨ̱xiñ d́apɨc wɨa̱p juuts tu̱m po̱c jém aguipɨc ictsɨgóypa sa̱wa? D́a je. Oy íñámta tu̱m pɨ̱xiñ wɨa̱paap. 25 ¿Que oy íñámta jém pɨ̱xiñ agui wɨ̱cuyajne? D́a je. Tanjo̱doŋ iga jém wɨ̱cuyajnewɨɨp it́yaj jém rey it́ɨccɨɨm. 26 ¿Que t́i oy íñámta jém tɨtsɨnaxyucmɨ? ¿Que oy íñámta tu̱m nunta profeta? Nu̱ma tu̱m profeta más wɨa̱p que it́u̱mpɨy jém wiñɨcpɨc Dios iŋmat́cɨɨwiñ. 27 Nɨmpa jém Dios iŋma̱t́i t́i iwatpa jém Xiwan:
Dios icutsatpa tu̱m aŋmat́cɨɨwiñ iga iwɨ̱tsagáypa jém Cristo it́uŋ.
Jém aŋmat́cɨɨwiñ aŋjagoyñeeba iñɨc.
Ocmɨ it́uuñiaŋcɨɨm miñpa jém Cristo.
28 Jesɨc Jesús iñɨ́máyt́im jém pɨxiñt́am:
—Nu̱ma mannɨ́máypa iga icuwɨ̱t́i yɨ́p naxyucmɨ d́a i̱ tuŋgac más wɨbɨc profeta que jém Xiwan jém acchíŋoypaap. Pero cuando núcpa jém tiempo iga iŋjacpa Dios, jém más xut́upɨc más wɨa̱p que jém Xiwan.
29 Mu imatoŋyaj t́i nɨmpa jém Jesús, jesɨc it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am agui maymáya̱yaj. Agui maymáya̱yajpat́im jém ichécyajpáppɨc jém impuesto. Nɨmyajpa:
—Agui wɨ̱ tanDios iga taŋquejáypa yɨ́p nu̱mapɨc aŋma̱t́i.
Porque casi it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am oy icchiŋyajta̱ ju̱t́ acchíŋóypa jém Xiwan. 30 Pero jém fariseoyaj con jém maestroyaj de jém Israelpɨc aŋquímayooyi d́a icupɨcyajpa jém Dios iŋma̱t́i jém inimiññewɨɨp jém Xiwan. Dios iwɨ̱wadayt́ooba id́ɨc, pero jeeyaj d́a iwɨ̱aŋja̱myaj. Jeeyucmɨ jém fariseoyaj d́a ijɨ́cpa iga icchiŋyajpa jém Xiwan. 31 Jesɨc tánO̱mi Jesús iñɨ́máy jém aŋtuuma̱neyajwɨɨp:
—Jém pɨxiñt́am jém it́yajwɨɨp sɨɨp 32 jex juuts jém tsɨ̱xt́am jém mɨ̱chyajpáppɨc plaza. Iñɨ́mayyajpa jém iamigoyaj iga: “Mansusáypa jém flauta, pero d́a mietstámpa. Ocmɨ maŋwánáypa jém wa̱ñi jém aŋyácnewɨɨp, pero d́at́im miwejtámpa.” 33 Porque cuando miñ jém Xiwan jém acchíŋoypáppɨc, d́a icútpa caxt́ána̱ñi, d́a iucpa vino; miñɨmtámpa iga jém Xiwan iniit́ tu̱m mal espíritu. 34 Ocmɨ ɨch anyaac amiñ sɨŋyucmɨ. Awícpa y anɨ́cpa, pero micht́am miñɨmtámpa iga tsa̱m awícpa y tsa̱m ánucpa vino. Miñɨmtámpat́im iga ɨch aŋcompañero jém ichécyajpáppɨc jém impuesto y jém táŋcaɨywɨɨp. 35 Quejpa iga wɨ̱ jém jɨ̱xi siiga wɨ̱putpa jém yo̱xacuy.
Oy jo̱yi Jesús tu̱m fariseopɨc pɨ̱xiñ it́ɨccɨɨm
36 Tu̱m fariseo iŋwejáy Jesús iga nɨguiñ wiiqui. Jesɨc nɨc jém Jesús, tɨgɨy it́ɨcjo̱m, co̱ñ jém mesacɨɨm. 37 It́t́im jém attebet tu̱m yo̱mo wit́wid́oypáppɨc id́ɨc. Jesɨc jém yo̱mo ijo̱doŋ iga nɨc wiiqui jém Jesús jém fariseopɨc it́ɨccɨɨm. Nɨct́im mex jém yo̱mo. Ininɨc tu̱m wɨbɨc tsaafrasco comne de pomada cɨ̱npáppɨc. 38 Jesɨc jém yo̱mo icunúc jém Jesús. Ico̱steeñáy ipuycɨɨm. Wejpa jém yo̱mo. Icheáypa jém Jesús ipuy con iixcaŋnɨ. Ocmɨ jém yo̱mo icujicháyáypa jém ipuy con jém iway. Iŋna̱catsútsáypa ipuy. Ocmɨ icámáy jém pomada jém Jesús ipuyyucmɨ. 39 Jesɨc jém fariseo, jém iŋwejayñewɨɨp Jesús, iix t́i iwatpa jém yo̱mo. Jém pɨ̱xiñ ijɨ̱spa ijɨ̱xiaŋjo̱m. Nɨmpa iga: “Siiga nu̱ma yɨ́p pɨ̱xiñ tu̱m profeta, ¿t́iiga d́a icutɨɨyɨ́ypa iga yɨ́p yo̱mo tsa̱m táŋcaɨ́y? Porque yɨ́p yo̱mo tu̱m wit́wid́oypáppɨc.” 40 Jesɨc Jesús iñɨ́máy jém fariseopɨc pɨ̱xiñ:
—MiXimoj, mannɨ́mayt́ooba tu̱m aŋma̱t́i:
Jesɨc jém pɨ̱xiñ iñɨ́máy jém Jesús:
—Maestro, anɨ́maayɨ.
41 Jesɨc nɨmpa Jesús:
—It́ id́ɨc wɨste̱n pɨ̱xiñ. Oy icacyaj tumiñ. Tu̱m icac quinientos tumiñ de plata, tu̱m icac cincuenta tumiñ de plata. 42 Ocmɨ icuɨstɨc d́a wɨa̱p icse̱tyaj jém tumiñ. Jesɨc jém ichiiñewɨɨp jém tumiñ iwadáypa perdón icuɨstɨc. D́am ichécpa jém pɨ̱xiñ. Sɨɨp, miXimoj, ¿anɨ́maayɨ juppɨc más it́oypa jém ichiiñewɨɨp jém tumiñ?
43 Jesɨc jém Ximoj icutsoŋ. Nɨ́mayt́a̱ Jesús:
—Jém más jáyaŋpɨc icacne jém tumiñ.
Jesús iñɨ́máy jém Ximoj:
—Nu̱ma, aŋwɨ̱cutsoŋ.
44 Jesɨc Jesús iámseedáy jém yo̱mo ju̱t́ sɨɨp icheáy jém ipuy, iñɨ́máy jém Ximoj:
—Aamɨ yɨ́p yo̱mo t́i sɨ́p iwat. Cuando atɨgɨy iñt́ɨcjo̱m mich d́a anchi nɨ iga antseeba ampuy. Pero yɨ́p yo̱mo atseáypa ampuy con iixcaŋnɨ. Acujicháyáypa ampuy con iway. 45 Mich d́a anaŋna̱catsútspa, pero yɨ́p yo̱mo tsa̱m aŋna̱catsútsáypa ampuy. 46 Mich d́a anaccámáy aceite aŋco̱bacyucmɨ, pero yɨ́p yo̱mo acámáy tu̱m frasco jém pomada jém cɨ̱npáppɨc ampuyyucmɨ. 47 Jesɨc mannɨ́máypa iga Dios iccáyáy yɨ́p yo̱mo it́áŋca tsa̱m jáyaŋ. Jeeyucmɨ tsa̱m pɨ̱mi it́oypa Dios. Pero siiga Dios iccáyáypa tu̱m pɨ̱xiñ it́áŋca d́apɨc jutsaŋ, jesɨc jém pɨ̱xiñ uxaŋt́im it́oypa Dios.
48 Jesɨc Jesús iñɨ́máy jém yo̱mo:
—Miccáyayt́a̱ jém iñt́áŋca.
49 Jesɨc jém it́yajwɨɨp jém mesacɨɨm con Jesús moj nanɨ́mayyajta̱ji entre jeeyaj:
—¿I̱apaap yɨ́p pɨ̱xiñ iga wɨa̱p iccáyáy jém yo̱mo it́áŋca?
50 Pero jém Jesús iñɨ́máy jém yo̱mo:
—Iŋcupɨcne Dios jeeyucmɨ micɨɨputneum. Chogoyñɨcsɨm.