EN PAULUJ A KIJIN LIKAU KAIEU ON
MEN KORINT
1
PAULUJ me paeker, en wiala wanporon en Iejuj Krijtuj amen pan kupur en Kot o ri atail Jojtenej, On momodijou en Kot me mi Korint, me jaraui kila Krijtuj Iejuj, me paeker en jaraui o karoj me kin likwir on mar en atail Kaun Iejuj Krijtuj ni deu arail o deu at. Mak o popol jan ren Kot Jam atail o atail Kaun Iejuj Krijtuj en mi re omail! I kin danke ai Kot kaukaule pweki mak en Kot on komail, me papana don komail jan ren Krijtuj Iejuj, Pwe komail me pai kidar i ni meakaroj, ni majan karoj o lolekon karoj; Duen kadede iran Krijtuj a teniten re omail; Pwe jota pai en mak eu, me komail jaik pai kidar; ni omail auiaui kajanjal en atail Kaun Iejuj Krijtuj. Me pil pan kotin kajone komail di lao lel imwi, pwe en jolar dip omail lao lel ni ran en atail Kaun Iejuj Krijtuj. Kot me melel, me komail paekerdo, pwen jau pena ren japwilim a Ol Iejuj Krijtuj atail Kaun. 10 Ri ai kan, i panaui komail ni mar en atail Kaun Iejuj Krijtuj, komail en wiaki eu ni omail kajoi kan, pwe komail de wuki pajan nan pun omail, a komail en mi ni lamalam ta pot o kapun ta ieu. 11 Ri ai kan a kalok don ia jan toun im en Kloe, me dene komail kin akamai pena nan pun omail. 12 A iet me i men inda, amen komail kin inda: Nai nain Pauluj amen; a nai nain Apoloj amen; a nai nain Kepaj amen; a nai nain Krijtuj amen. 13 Iaduen, Krijtuj me lop pajan? Iaduen, Pauluj me lopu kin komail er? De komail paptaijekier ni mar en Pauluj? 14  Nai me danke Kot, me jota meamen re omail, me i paptaijela, Krijpuj eta o Kaiuj; 15 Pwe amen de inda, me nai wia paptaije on ni pein ad ai. 16 A toun im en Jtepanaj i pil paptaijela; a jolar me i aja, me i paptaijela. 17 Pwe kaidin en wia paptaij, me Krijtuj poron kin ia la, a pwen padaki ronamau, kaidin ni tiak kadek lokaia, pwe lopun Krijtuj de mal la. 18 Pwe majan duen lopu me mal kot ren me lokidokilar akan, a manaman en Kot on ir, me pan dorela. 19 Pwe a intinidier: I pan tiakedi lolekon en me lolekon kan, o karotonala marain en me marain akan. 20 Ia me lolekon o? O ia jaunkawewe o? Ia me lolekon o en pali pa? Dadue, Kot jota wia lamponki me erpit en pali pa? 21 Aramaj akan jota aja Kot pweki udan ar lolekon. Kot ap kupureda, en kamaur kida, me pojon akan padak monai. 22 Pwe Juj akan kin poeki kilel akan, a men Krik kin roporop lolekon. 23 A kit kin padaki Krijtuj me lopuedar, men kamakar on Juj akan o on men liki kan kajoi mal. 24 A on me paeker akan, men Juj o pil men Krik, je kaweweda Krijtuj manaman en Kot o erpit en Kot. 25 Pwe joerpit en Kot me jikida jan en aramaj akan ar lolekon, o luet en Kot me kelail jan en aramaj akan ar kelail. 26 Ri ai kan, komail kilan duen omail paeker. Pwe kaidin me toto ren me lolekon en pali uduk kan. Pil kaidin me toto ren me poe kan, pil kaidin toto ren me majamaj akan, me pilipildar. 27 A Kot kotin piladar me jo lolekon nin jappa, pwen kapouiala me lolekon kan; o Kot me kotin piladar me luet nin jappa kan, pwen kapouiala me kelail akan. 28 O me mal nin jappa, o me jo konekon, i me Kot kotin piladar, o me jota meakot, pwen kawela me lapalap. 29 Pwe uduk der akjuaiki mon Kot. 30 A komail tapi jan i ren Krijtuj Iejuj, me wialar atail erpit jan ren Kot, o pun, o jaraui, o maur patail. 31 Pwe duen a intinidier: Me men juaiki, i en juaiki Kaun o.