16
I ap kakaliki on komail ri atail li Pepe. me kin papan momodijou en Kenkrea, Pwe komail en kajamo i pan Kaun duen me kon on jaraui kan, o komail jauaja i ni meakaroj, pwe i me jauaj pan me toto o pil nai. Ai ranamau on Prijila o Akwila, me jauaj pai ren Krijtuj Iejuj. Me inepai ia da, me kaidin nai eta, me kin danke ira pwe pil momodijou akan karoj nan pun en men liki kan. Pil momodijou nan im ara. Ranamau on kompoke pai Epenetuj me tapiada momodijou en Krijtuj nan Ajien. Ranamau on Maria, me kadek papa kit. Ranamau on Andronikuj o Iuniaj, kompoke pai kan o me ian ia jalidi, me majamaj ren wanporon akan, me jau on Krijtuj mo i. Ranamau on Apliaj, me kompoke pai ren Kaun o. Ranamau on Urpan, jauaja pat ren Krijtuj, o Jtakij kompoke pai. 10 Ranamau on Apelej, me dadaurata ren Krijtuj, ranamau on toun im en Arijtopuluj. 11 Ranamau on Erodion kompoke pai. Ranamau on toun im en Narjijuj, me papa Kaun o. 12 Ranamau on Tripana o Tri poja, me papa Kaun o. Ranamau on kompoke pai Perjij, me porijok ni a dodok on Kaun o. 13 Ranamau on Rupuj, me pilipildar ren Kaun o o in a pil in ai. 14 Ranamau on Ajinkrituj, Plekon, Ermaj, Patropaj, Ermej o ri atail akan, me mi re ’rail. 15 Ranamau on Pilolokuj, o Iulia, o Nereuj, ri ai li, o Olimpaj, o jaraui kan karoj, mi re ’rail. 16 Komail ranamauki pena metik jaraui. Momodijou en Krijtuj akan kin ranamau on komail. 17 Ari, ri ai kan, i panaui komail, komail en kileledi, me kin kamueit pajan o kamakar momodijou palian padak o me komail aleer; komail ari muei jan irail. 18 Pwe jon pukat jota kin papa atail Kaun Iejuj Krijtuj, a pein kaped arail o kotaueki ar kadek lokaia o widin monion en me lelapok kan. 19 Pwe omail peik me indand jili lel penan aramaj karoj. I me I peren kida komail. A i men, komail en koiokki on me mau kan, ap jokoiokki on me jued akan. 20 A Kot popol pan kajuk pajan Jatan pan na omail eden. Mak en atail Kaun Iejuj Krijtuj en mimieta re omail! 21 Timoteuj ai warok en dodok, o kompoke pai ko Lujiuj, o lajon, o Jojipater kin ranamau on komail. 22 let nai Tertiuj me intiniedier kijin likau wet, ranamau on komail pan Kaun o. 23 Kaiuj me kin apapwali ia o momodijou, a ranamau on komail. Erajtuj, jile pan kanim wet, a ranamau on komail, o ri atail Kwartuj. 24 Mak en atail Kaun Iejuj Krijtuj en mimieta re omail karoj! Amen. 25 A me manaman on katinada komail duen ai ronamau, o duen padak iran Iejuj Krijtuj, me kin kajaleda, me jota janjal jan nin tapin kaua kokodo lel met, 26 A met a janjaledar, pwe kijin likau en jaukop akan kaloki on men liki kan karoj duen kujoned en Kot ieiaj, pwe ren pojon o peik; 27 I Kot eta me erpit, linan en ko on i ki Iejuj Krijtuj kokolata! Amen.