15
A MAK eta, kitail kelail akan, en jauaja me luet akan, ap der peren ki pein kitail. Amen amen kitail en pok on men impa, pwen kamauiala i. Pwe Krijtuj pil jota kin pok on pein i, a duen intinidier: Pakainak en me kainaki komui, me I dikidier raui. Pwe karoj me intinidier maj o, me intinidier, pwen padaki don kitail, pweki kanonama o kamait en kijin likau kan kitail en kaporopor. Ari, Kot en kanonama o kamait en kaminimin komail pena duen Krijtuj Iejuj. Pwe komail en kalinanada Kot o Jam en atail Kaun Iejuj Krijtuj ni lamalam ta pot o au ta ieu. I me komail en apapwali pena dueta Krijtuj me kotin kajamo komail on linan en Kot. Pwe nai inda, me Iejuj Krijtuj wialar papan jirkomjaij pweki melel en Kot, pwen kapwaiada inau kan on jam akan. Pwe men liki kan en kalinanada Kot pweki a mak duen a intinidier: I me I pan kadedede komui ren men liki kan o kauleki mar omui. 10 O pil eu me a kotin majan i: En popol komail men liki kan ianaki japwilim a aramaj! 11 O pil eu: Kapina Kaun o, komail men liki kan karoj o kalinanada i, komail wei karoj! 12 O pil eu me Iejaia majani: Ip en Ieje pan pwarado, a pan pwarado, pwen kaunda men liki kan, i me men liki kan pan kaporoporeki. 13 Ari, Kot en kaporopor en kadire kin komail peren o popol karoj ni pojon, pwe omail kaporopor en laudeki manaman en Nen jaraui. 14 A nai aja mau duen komail ri ai kan, me komail dir en kamau o audaudeki erpit, o koiokki on panapanaui pena amen amen. 15 Ari jo, ri ai kan, i intin won komail er duen met, pwen kataman kin komail mak eu, me Kot kotiki on ia er. 16 Pwe i en papan Krijtuj Iejuj on men liki kan, padapadaki won ir ronamau en Kot, pwe men liki en wiala mairon eu, me konekon, me kajaraui kila Nen jaraui. 17 I me i kak juaiki pan Krijtuj Iejuj pweki meakan me japwilim en Kot. 18 Pwe i jota pori on inda meakot, me Krijtuj jota kotiki on ia, i en kalua men liki on peik, ki ai padak o wiawia kan. 19 O kilel o manaman akan, en Nen jaraui. Ari, i me i kadire kila ronamau en Krijtuj jap karoj, tapiada Ierujalem, ap lel on Ilirien. 20 Nai nantion ni ai padaki ronamau waja me jaikenta aja duen Krijtuj pwe i de kauada pon pajon en amen. 21 A duen a intinidier: Me jaik kalok on irail pan kilan, o me jota ron, re pan weweki. 22 Nan i me karompwa ia pan pak toto, pwen jota kak pwar won komail. 23 A met jolar wajan dodok ni jap pukat, a par toto me i inon ion en pai won komail. 24 I lao jailokelan Jpanien, i pan pwar won komail, pwe i kaporoporeki, me i pan jup waja o ap kilan komail, a komail pan kalua ia lan waja o murin ai kajerloleit re omail. 25 A met i pan jailokelan Ierujalem, pwen papa jaraui kan. 26 Pwe men Majetonien o Akaia kan mauki kijakija wei on jaraui jamama kan, me mi Ierujalem. 27 Irail mauki pwe re pil pwaipwand on irail, pwe ma men liki kan pwaijanekier arail pai nenin, nan me kon on, irail en pakijakij don irail ar pai pali war. 28 I lao kapwaiadar mepukat oki on irail er kijakij japan wet, I ap pan jup re omail o daululan Jpanien. 29 A i ajadar, i lao pwaralan komail, i pan dir pai ki en Krijtuj. 30 A ri ai kan, i ap poeki komail pan atail Kaun Iejuj Krijtuj o limpok en Nen pwe komail en dauki pena on ia omail kapakap kin ia on Kot. 31 Pwe i en piti jan men Iudaa jopojon akan, o pwe ai dodok on Ierujalem en jauaja jaraui kan. 32 Pwe i en perenki lel on komail pan kupur en Kot o ian komail tapwenda. 33 Ari, Kot en popol en kotikot re omail karoj! Amen.